4η Συνεδρίαση 2023 – (31-01-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Σ.Ε.

 

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΘΕΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 69 _2023 ΑΔΑ: ΨΣΙ67ΛΗ-ΘΨΧ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση: Α. πρακτικών αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού [176756] για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης α) Στατικής φύλαξης, Υπηρεσίας κέντρων λήψης σημάτων και Υπηρεσίες περιπολίας των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας & β) Υπηρεσίας κέντρων λήψης σημάτων και Υπηρεσίες περιπολίας των Αντλιοστασίων Άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου» για δύο έτη 2023-2025, προϋπολογισμού 228.655,01€ (με Δικαίωμα Προαίρεσης 12,5% & ΦΠΑ 24%). Β. Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη. Γ. Συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 70 _2023 ΑΔΑ: ΨΜΧ27ΛΗ-ΩΩΑ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου ΚΗΙ 4356 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας εκτός Περιφερειακής Ενότητας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 71 _2023 ΑΔΑ: 69927ΛΗ-339

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση της συμπληρωματικής της 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 72 _2023 ΑΔΑ: 6Λ6Μ7ΛΗ-64Ζ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση των πρακτικών 31.1 και 31.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 31/2022 πρόσκλησης με αριθ. Πρωτ 277867/09-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011779381 2022-12-09) για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» & Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το σχολικό έτος 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 366.138,68 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 178135).

ΑΠΟΦΑΣΗ 73_2023 ΑΔΑ: ΡΩ2Υ7ΛΗ-Τ61

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας εκτός ορίων Νομού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 74_2023 ΑΔΑ: 6ΙΔΤ7ΛΗ-ΩΙΖ

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επιδόσεων (Εκθέσεων ελέγχου και Προσκλήσεων – Ειδοποιήσεων).

ΑΠΟΦΑΣΗ 75_2023 ΑΔΑ: 6ΒΖΑ7ΛΗ-Δ9Σ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την αίτηση ακύρωσης/αναστολής της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 76_2023 ΑΔΑ: ΡΝΚΠ7ΛΗ-49Γ

ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση ή μη ενδίκoυ μέσου κατά της με αριθμό Α287/2022 απόφασης του 2ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 77_2023 ΑΔΑ: ΨΩΓ37ΛΗ-ΠΔ8

ΘΕΜΑ 4ο:Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση ενός επιβατικού οχήματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην Τεχνική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 78_2023 ΑΔΑ: 96ΥΘ7ΛΗ-ΟΓΘ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Τουρισμού, Αθλητισμού και Εθελοντισμού κ. Ηλία Μπουρμά και του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Αναστάσιου Βελισσαρίου για τη συμμετοχή τους στη Διεθνή Τουριστική έκθεση “Salon FestiVitas à MULHOUSE”, Γαλλία – Μυλούζ από 3 έως 5 Φεβρουαρίου 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 79_2023 ΑΔΑ: Ψ5ΒΧ7ΛΗ-1ΓΙ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Τουρισμού, Αθλητισμού και Εθελοντισμού κ. Ηλία Μπουρμά για τη συμμετοχή του στην Τουριστική Διοργάνωση Greek Tourism & Gastronomy Workshop,Σόφια-Βουλγαρία, από 5 έως 6 Φεβρουαρίου 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 80_2023 ΑΔΑ: 9ΞΩΛ7ΛΗ-Ο8Π

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας & Αλιευτικής Πολιτικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,κ.Κωνσταντίνου Αποστολόπουλου στην εκδήλωση Carbonica“Γεωργία Δέσμευσης Άνθρακα – Καλλιεργώντας ένα βιώσιμο μέλλον, Θεσσαλονίκη 8 Φεβρουαρίου 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 81_2023 ΑΔΑ: ΨΡΛΓ7ΛΗ-ΣΨΠ

ΘΕΜΑ 8ο:Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των ηλεκτρολογικών εργασιών αναβάθμισης και πιστοποίησης ηλεκτρικού πίνακα εναέριου αναβατήρα «ΗΡΑΚΛΗ» του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου, βάση του άρθρου 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016, “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 82_2023 ΑΔΑ: 69ΛΣ7ΛΗ-5Ψ8

ΘΕΜΑ 9ο: Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 221, παρ.11α του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” για την διενέργεια και αξιολόγησης του Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών και Προμηθειών με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 83_2023 ΑΔΑ: 93Ο17ΛΗ-9Κ4

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου της Π.Στ.Ε, από τον Τακτικό Π.Υ (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 84_2023 ΑΔΑ: Ψ0ΗΑ7ΛΗ-ΥΓΓ

ΘΕΜΑ 11ο:Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 85_2023 ΑΔΑ: ΩΧΘΩ7ΛΗ-Α2Ω

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 86_2023 ΑΔΑ: 6ΒΙ87ΛΗ-ΧΙΥ

ΘΕΜΑ 13ο: Α. «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023».Β. «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2023» της Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 87_2023 ΑΔΑ: Ψ92Ζ7ΛΗ-3ΘΒ

ΘΕΜΑ 14ο: A) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023». B) «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023». Γ)Ορισμός Υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2023, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0716/0717/0719/0721/0722/5152.

ΑΠΟΦΑΣΗ 88_2023 ΑΔΑ: 6Ι527ΛΗ-ΘΘΤ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 12177/18-01-2023 με ΑΔΑ:64157ΛΗ-ΛΚΦ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων, σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Κ. Κλειδίου του Δ. Τανάγρας στην θέση «Καλιακούδα», την 18/01/2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 89_2023 ΑΔΑ: Ψ1Σ37ΛΗ-Χ66

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.13224/19-01-2023 με ΑΔΑ:6Ζ1Ε7ΛΗ-92Ν απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Τοπική Κοινότητα Διονύσου του Δήμου Ορχομενού στη θέση «Μαυρομαντήλα»,την 19-01-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 90_2023 ΑΔΑ: 6ΧΠ77ΛΗ-Π8Β

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.14313/23-01-2023 με ΑΔΑ:650Γ7ΛΗ-7ΥΞ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για εργασίες δενδροκοπής-κλαδοκοπής στο Ε.Ο. δίκτυο Ελαιώνα – Άρματος της Π.Ε. Βοιωτίας την 24/01/2023 μέχρι την περάτωση των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 91_2023 ΑΔΑ: Ψ9ΑΤ7ΛΗ-3ΕΔ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.13890/20-01-2023 με ΑΔΑ:Ψ1ΑΙ7ΛΗ-7ΙΣ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις11-12/2023 και από 20/1/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 92_2023 ΑΔΑ: 6Γ0Λ7ΛΗ-Σ5Φ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.14560/23-01-2023 με ΑΔΑ:ΨΦ9Θ7ΛΗ-Ο2Λ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών,(βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις από 20/01/2023).

Το εν λόγω θέμα αποσύρθηκε.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση απόφασης περί διάλυσης της από 29/11/2021 σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΣΤΡΟΒΙΚΙ» της Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού :582.000,00 € με το Φ.Π.Α. αναδόχου :”ΛΑΤΩ ATE”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 93_2023 ΑΔΑ: 6ΧΧ67ΛΗ-0Τ4

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ)», προϋπολογισμού 100.000,00 € με το Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 94_2023 ΑΔΑ: 6ΚΓΜ7ΛΗ-6Μ4

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση Αιτιολογικής Έκθεσης 1ου Συγκριτικού Πίνακα για τη μελέτη: «Ολοκλήρωση Μελετών της Ε.Ο. Άμφισσα Λιδωρίκι στο τμήμα Μαλανδρίνο-Λιδωρίκι» προϋπολογισμού 755.000,00 € με το Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 95_2023 ΑΔΑ: 6Δ527ΛΗ-ΤΧΟ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δημοπράτησης του 1ου υποέργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΞΑΡΧΟΣ-ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΦΑΣΗ Α’» του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΞΑΡΧΟΣ-ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ» της Π.Ε.Φθιώτιδας με συνολικό προϋπολογισμό 500.000,00€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%).

ΑΠΟΦΑΣΗ 96_2023 ΑΔΑ: ΨΧΙΜ7ΛΗ-ΚΓΒ

ΘΕΜΑ 24ο: : Έγκριση συνολικής μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης : «ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» της Π.Ε.Φθιώτιδας και χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 97_2023 ΑΔΑ: 6ΧΕΥ7ΛΗ-Δ18

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» της Π.Ε.Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 400.000,00 € με το Φ.Π.Α., αναδόχου “Κ/ΞΙΑ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΦΟΥΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 98_2023 ΑΔΑ: 6ΨΕΩ7ΛΗ-12Η

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ-ΑΓΡΑΦΑ-ΕΠΙΝΙΑΝΑ» της Π.Ε.Ευρυτανίας ,προϋπολογισμού 2.800.000,00 € με το Φ.Π.Α., αναδόχου: “3K TEXNIKH AE”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 99_2023 ΑΔΑ: 6ΑΔ07ΛΗ-2ΘΡ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022»,αναδόχου: “ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 100_2023 ΑΔΑ: 9Ω2Ζ7ΛΗ-1Α9

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΞΗΡΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. 77 ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΙΣΤΙΑΙΑΣ» της Π.Ε.Εύβοιας, αναδόχου: “Κ/Ξ «ΕΤΕΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 101_2023 ΑΔΑ: ΩΝ5Σ7ΛΗ-ΦΗ3

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση επιμήκυνσης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΙΣΤΡΟΣ – ΣΕΤΤΑ» της Π.Ε.Εύβοιας,αναδόχου: “ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Ε. ΛΕΒΕΝΤΗΣ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 102_2023 ΑΔΑ: ΨΔΟΤ7ΛΗ-ΘΘΕ

ΘΕΜΑ 30ο:Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 103_2023 ΑΔΑ: 6ΒΕΠ7ΛΗ-73Α

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, όσον αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών μέσω μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων για εργασίες αποχιονισμού στην Δημοτική Οδό Μπαλαλούκα, προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, για το έτος 2022-2023 συνολικού προϋπολογισμού 131.300,00 € με το Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 104_2023 ΑΔΑ: 94317ΛΗ-8ΥΞ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση: α) διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ & ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ Α’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ,β) των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 105_2023 ΑΔΑ: ΨΛ2Λ7ΛΗ-ΥΑΥ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος προσφορών και παράτασης ισχύος εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των οικονομικών φορέων που έλαβαν μέρος στον ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για την «Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ», διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμα τέσσερις (4) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00€ με Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης 6/130512/3907/9-6-2022, ΑΔΑΜ:22PROC010738073).

ΑΠΟΦΑΣΗ 106_2023 ΑΔΑ: 6Ψ9Τ7ΛΗ-ΔΛΙ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Η/Υ και δικτυακού ενεργού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού π/υ 71.002,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (Διακήρυξη Ν.9, Αρ. πρωτ.:286900/20-12-2022,ΑΔΑΜ: 22PROC011874180).

ΑΠΟΦΑΣΗ 107_2023 ΑΔΑ: 9ΟΩ47ΛΗ-8Η4

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΔΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 108_2023 ΑΔΑ: 61ΑΩ7ΛΗ-ΦΑΦ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση του υπ.αριθμ. 2/2022 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) Διαγωνισμού άνω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022», προϋπολογισμού 62.967,20€ με το Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 109_2023 ΑΔΑ: 96ΜΦ7ΛΗ-816

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση της 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 110_2023 ΑΔΑ: 6ΗΤ67ΛΗ-4ΒΜ

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2017 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 111_2023 ΑΔΑ: Ψ5ΛΞ7ΛΗ-5Λ5

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη Άξονα Προτεραιότητας «4.3-ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-4.3 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΙΤΕΑΣ (2019ΕΠ06600014)».