4η Συνεδρίαση 2022 – (01- 02-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 1ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 135_2021 ΑΔΑ:Ψ1Ν47ΛΗ-ΟΩΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση πρακτικού 4 της επιτροπής και οριστική κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 94/2022 (ΑΔΑ:ΨΚΚΕ7ΛΗ-ΜΗ4) προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ (Αριθμ. Διακήρυξης 11/253224/7026/12-11-2021, ΑΔΑΜ: 21PROC009524900).

ΑΠΟΦΑΣΗ 136_2021 ΑΔΑ:6ΔΦ47ΛΗ-Ψ89

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022».

ΑΠΟΦΑΣΗ 137_2021 ΑΔΑ:ΨΔΡΥ7ΛΗ-ΗΕΞ

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία “Δήμος Δελφών”].

ΑΠΟΦΑΣΗ 138_2021 ΑΔΑ:ΨΗΒΔ7ΛΗ-Μ4Ε

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την Προσφυγή της κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – GREEN & SPACE Ε.Π.Ε.»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 139_2021 ΑΔΑ:6ΒΓΧ7ΛΗ-ΙΣΞ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης μηχανημάτων έργου, ιδιοκτησίας Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου AE στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 140_2021 ΑΔΑ:ΩΧΕΛ7ΛΗ-ΨΩΩ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση εξοπλισμού Η/Υ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο Κακογιάννειο Αστεροσκοπείο-Πλανητάριο-Αστεροσχολείο Υπάτης , Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 141_2021 ΑΔΑ:6ΟΧ77ΛΗ-ΣΟ7

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 67/20-1-2022 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2020-2021/2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 151.410,76€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 5ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. Πρωτ. 8060/426/14-01-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 142_2021 ΑΔΑ:6ΟΦ77ΛΗ-738

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση : α) του πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης , β) ματαίωση του αριθμ. 13/262600/7244/23-11-2021, ΑΔΑΜ: 21PROC009590326 ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για τις υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και γ) επαναπροκήρυξη του προαναφερόμενου διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 143_2021 ΑΔΑ:ΨΝ7Ο7ΛΗ-4Τ2

ΘΕΜΑ 7ο: Α.«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022» ,Π.Ε. Φωκίδας.
Β.«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2022».
Γ.« Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2022, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0899».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 144_2021 ΑΔΑ:ΨΜ857ΛΗ-Ω27

ΘΕΜΑ 8ο:«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022».

ΑΠΟΦΑΣΗ 145_2021 ΑΔΑ:9ΛΛ97ΛΗ-2Ρ1

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης αμοιβής ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 146_2021 ΑΔΑ:ΨΩΜΛ7ΛΗ-ΡΤΩ

ΘΕΜΑ 10ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Ιεράς Μητρόπολης Φωκίδας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ,ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ», με χρηματοδότηση ΚΑΠ Π.Ε.Φωκίδας Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 147_2021 ΑΔΑ:ΨΞΡΧ7ΛΗ-ΞΜΩ

ΘΕΜΑ 11ο: Α. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, για το έργο: «Δαπάνες Τμήματος Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο ποιοτικών ελέγχων που πραγματοποιούνται σε έργα χρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 148_2021 ΑΔΑ:ΨΠ417ΛΗ-ΦΚ9

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση της 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2022 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 149_2021 ΑΔΑ:Ψ1ΙΕ7ΛΗ-ΕΝ0

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης στο έργο :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» ,προϋπολογισμού 500.000,00 με Φ.Π.Α. , αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης: “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 150_2021 ΑΔΑ:Ψ8ΨΡ7ΛΗ-ΙΥΙ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΤΕΤΡΑΣΚΕΛΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥ ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΙΤΕΑΣ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 865.000,00.€, αναδόχου: «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ο.Ε.», Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 151_2021 ΑΔΑ:9Π177ΛΗ-2ΤΝ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΡΟΥ ΟΔΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘ. ΟΔΟ 27», Π.Ε.Φωκίδας ,προϋπολογισμού μελέτης 28.477,96 , αναδόχου: «ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ Ο.Ε.».

ΑΠΟΦΑΣΗ 152_2021 ΑΔΑ:9ΠΘΠ7ΛΗ-Ε6Ι

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της 2ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020», προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 ,αναδόχου: «ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε.».

ΑΠΟΦΑΣΗ 153_2021 ΑΔΑ:97ΒΝ7ΛΗ-Φ6Π

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της δημοπράτησης του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021 – 2022»ροϋπολογισμού 685.148,65 € (με δαπάνη ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%).

ΑΠΟΦΑΣΗ 154_2021 ΑΔΑ:9ΞΑΤ7ΛΗ-ΦΡΖ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας ,του 17ου υποέργου με τίτλο:«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑ-ΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΑΔΑΣ, ΜΑΚΡΥΜΑΛΛΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΚΑΠΠΑ»,προϋπολογισμού 1.860.000,00 € με Φ.Π.Α., του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΣΦΟΔΡΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «ΘΑΛΕΙΑ») ΤΗΣ 08 & 09-8-2020».

ΑΠΟΦΑΣΗ 155_2021 ΑΔΑ:6Θ847ΛΗ-ΥΝΙ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΔΩΝ ΣΕ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ» ,προϋπολογισμού 500.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 156_2021 ΑΔΑ:Ψ5ΜΧ7ΛΗ-2ΕΒ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ» ,προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 157_2021 ΑΔΑ:6ΔΩΓ7ΛΗ-5ΞΑ

ΘΕΜΑ 21ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600004 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 158_2021 ΑΔΑ:9ΓΤΞ7ΛΗ-5ΘΣ

ΘΕΜΑ 22ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566.