49η Συνεδρίαση 2022 – (13-12-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ως προς την ώρα)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

49η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΘΕΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1682_2022 ΑΔΑ: ΨΡΡΨ7ΛΗ-ΛΞ7

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1683_2022 ΑΔΑ: 60Ε27ΛΗ-ΠΦΖ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση α) του υπ’ αριθμ. 88/09-12-2022 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 63.997,05€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 19ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 265586/24-11-2022) και β) Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 391 του Ν. 4957/2022 για την με αρ. πρωτ. 265586/24-11-2022 19η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών (ΑΔΑΜ: 22PROC011509986).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1684_2022 ΑΔΑ: Ω3ΘΡ7ΛΗ-ΟΓΔ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 89/09-12-2022 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», με την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46€ με ΦΠΑ , συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30% με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή – (Αριθμ. Διακήρυξης 10/94449/3454/5-5-2020).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1685_2022 ΑΔΑ: ΩΔΝ47ΛΗ-6Ν9

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ALUMINCO AE Αλουμινίου και Συναφών Μετάλλων”].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1686_2022 ΑΔΑ: 9ΩΒΚ7ΛΗ-94Ψ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΑΕ”].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1687_2022 ΑΔΑ: 68Ι77ΛΗ-Υ8Λ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή της «Γεννήτωρ Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1688_2022 ΑΔΑ: ΩΑ9Ψ7ΛΗ-5ΝΔ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 273466/5-12-2022 απόφασης Περιφερειάρχη, περί Παροχή Γενικής Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, από τη δικηγόρο του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Εύβοιας ΕΛΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1689_2022 ΑΔΑ: Ψ0Σ27ΛΗ-Ε06

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Πρωτοδικείο Άμφισσας [σχετικά με την Αγωγή της ετερορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «Παναγιώτα Γεωργούση-Κουτσόμπου & Σια ΕΕ»)

ΑΠΟΦΑΣΗ 1690_2022 ΑΔΑ: 9Π037ΛΗ-ΝΡΛ

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμό 503/2022 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1691_2022 ΑΔΑ: 9ΨΥΕ7ΛΗ-ΓΚΘ

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 38/2022 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 1692_2022 ΑΔΑ: Ψ1ΓΒ7ΛΗ-ΗΘ2

ΘΕΜΑ 8ο: Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της ανακοπής κατά του από 28/11/2022 κατασχετηρίου του Ευαγγέλου Λιώνη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1693_2022 ΑΔΑ: 6ΛΓ57ΛΗ-Α2Φ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και όρων για την παροχή υπηρεσιών μέσω μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων για εργασίες αποχιονισμού στην Δημοτική Οδό Μπαλαλούκα, προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, για το έτος 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 131.300,00 ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1694_2022 ΑΔΑ: 6ΔΠΙ7ΛΗ-6Ψ7

ΘΕΜΑ 10ο: α)Την έγκριση διενέργειας Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών και Προμηθειών με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2022-2023», προϋπολογισμού 222.075,31€ € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. β) Την έγκριση της μελέτης-τεχνικές προδιαγραφές για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2022-2023 και γ) Την έγκριση των όρων διακήρυξης Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών και Προμηθειών με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1695_2022 ΑΔΑ: ΨΦΟΠ7ΛΗ-Γ9Ψ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1696_2022 ΑΔΑ: 6ΕΚ97ΛΗ-ΤΡΠ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1697_2022 ΑΔΑ: Ψ0ΦΞ7ΛΗ-7ΜΙ

ΘΕΜΑ 13ο :Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1698_2022 ΑΔΑ: 6ΑΧΠ7ΛΗ-7ΟΧ

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1699_2022 ΑΔΑ: 97ΟΔ7ΛΗ-ΓΞΞ

ΘΕΜΑ 15ο : Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022 και Β)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1700_2022 ΑΔΑ: ΨΡΕΗ7ΛΗ-ΡΨΧ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση του υπ.αριθμ. 1 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) για το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022»προϋπολογισμού 62.967,20€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1701_2022 ΑΔΑ: Ψ6147ΛΗ-ΚΥΟ

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης ενός (01) νέου μαθητικού δρομολογίου αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), για το σχολικό έτος 2022-2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), συνολικού προϋπολογισμού 2.797,34€ και δικαίωμα προαίρεσης της τάξης του 30%, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1702_2022 ΑΔΑ: 991Ο7ΛΗ-0ΡΜ

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση πρακτικών της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ της 9ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας για τo σχ. έτoς 2022- 2023, συνολικού προϋπολογισμού 140.769,28€ (άνευ Δικαιωμάτων Προαίρεσης 28% και ΦΠΑ 24%)

ΑΠΟΦΑΣΗ 1703_2022 ΑΔΑ: ΨΘΞΞ7ΛΗ-Ε0Φ

ΘΕΜΑ 19ο: Καταργήσεις-Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023 (13η κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1704_2022 ΑΔΑ: 6Ν1Ι7ΛΗ-ΗΑ4

ΘΕΜΑ 20ο:Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023

ΑΠΟΦΑΣΗ 1705_2022 ΑΔΑ: ΨΑΓΦ7ΛΗ-ΔΨ7

ΘΕΜΑ 21ο: Τροποποίηση υφιστάμενου δρομολογίου, το οποίο αφορά την παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, που έχουν συναφθεί κατά τα σχολικά έτη 2020-2022, στα πλαίσια του ΔΣΑ 2020-2023 χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1706_2022 ΑΔΑ: Ψ5Ρ67ΛΗ-ΔΦΒ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ», αναδόχου Κ/Ξ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. -ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.προϋπολογισμού 150.000,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α)

ΑΠΟΦΑΣΗ 1707_2022 ΑΔΑ: ΨΔΘΜ7ΛΗ-8Χ8

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα και Αιτιολογικής Έκθεσης για τη μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1708_2022 ΑΔΑ: 616Π7ΛΗ-ΓΒΗ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση αποδοχής εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ‘’A FRONT runner approach Transition to a circular & resilient future: deployment of systemic solutions with the support of local clusters and the development of regional community-based innovation schemes’ — ‘FRONTSH1P(‘action’) (Μετάβαση σε ένα κυκλικό και ανθεκτικό μέλλον: ανάπτυξη συστημικών λύσεων με την υποστήριξη τοπικών clusters και ανάπτυξη περιφερειακών σχημάτων καινοτομίας που βασίζονται στην κοινότητα» — «FRONTSH1P») το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «HORIZON 2020».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1709_2022 ΑΔΑ: 6ΠΗΛ7ΛΗ-Ο6Ξ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 190509 του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 74.400,00€

ΑΠΟΦΑΣΗ 1710_2022 ΑΔΑ: Ψ7ΔΙ7ΛΗ-ΤΩΡ

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΩΠΑΪΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» προϋπολογισμού 3.000.000,00€( με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1711_2022 ΑΔΑ: 6ΚΚ47ΛΗ-3Α1

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 188705 του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΟΜΟΚΟΥ», Πρόγραμμα ένταξης: ΣΑΕΠ066 με Κ.Α. 2018ΕΠ06600052 με προϋπολογισμό 400.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 1712_2022 ΑΔΑ: ΨΙΠΗ7ΛΗ-3Ν6

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση Πρακτικού ΙI και κατακύρωση της δημοπρασίας του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΠΥΡΙΟΥ», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 120.000,00 € (με δαπάνη ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1713_2022 ΑΔΑ: 9Λ8Χ7ΛΗ-4ΔΘ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2020» προϋπολογισμού 240.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ, αναδόχου εταιρείας ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1714_2022 ΑΔΑ: 6ΛΦΕ7ΛΗ-784

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Θηβαίων για το ενταγμένο στην 9η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021 έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΒΑΡΙ-ΞΗΡΟΝΟΜΗ» ορισμού μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1715_2022 ΑΔΑ: ΨΝΛΤ7ΛΗ-Ν5Γ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μακρακώμης για το ενταγμένο στην 8η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021 έργου, με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ», ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1716_2022 ΑΔΑ: 96Ζ57ΛΗ-ΓΜ1

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης της από 18-04-2022 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, των Δήμων Δελφών και Δωρίδος και του Δικτύου για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα “ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΛΦΩΝ” για το έργο με τίτλο: «Ανάπτυξη Προγραμμάτων Πολιτισμού και Τουρισμού στη Φωκίδα με έμφαση στον Πολιτιστικό Τουρισμό-Υποστήριξη Δραστηριοτήτων που αφορούν τον Πολιτισμό, τις Τέχνες και τον Τουρισμό στην Περιοχή των Δήμων Δελφών & Δωρίδος» και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1717_2022 ΑΔΑ: 67ΗΒ7ΛΗ-Γ5Ι

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 271525/02-12-2022 (ΑΔΑ:Ψ9ΝΣ7ΛΗ-Α06) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας που αφορά Διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των συνεπειών, από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων λόγω του συστήματος κακοκαιρίας με την ονομασία “ARIEL“, από τις 30-11-2022, στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου, στο Νομό Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1718_2022 ΑΔΑ: 9ΗΖ07ΛΗ-Ο30

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2022», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 5887/29/12-1-2022 (ΑΔΑ: ΨΑΣΚ7ΛΗ-11Ν), 59690/264/20-3-2022 (ΑΔΑ:Ψ67Α7ΛΗ-533), 110637/436/19-5-2022 (ΑΔΑ: ΨΚΓ37ΛΗ-0Ε7),123854/486/2-6-2022 (ΑΔΑ: ΨΔ2Σ7ΛΗ-51Ψ), 138612/540/20-06-2022 (ΑΔΑ: 63147ΛΗ-Θ4Κ), 150693/593/3-7-2022 (ΑΔΑ:6ΗΡ97ΛΗ-3Μ9) & 157569/634/9-7-2022 (AΔΑ ΨΩ9Τ7ΛΗ-9ΣΝ) αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για τη λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από χιονοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, πυρκαγιές κ.λ.π. που εκδηλώθηκαν σε όλη την Π.Ε. Εύβοιας.