49η Συνεδρίαση 2021 – (21-12-2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ THΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1741_2021 ΑΔΑ: 6ΩΥ07ΛΗ-31Τ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για ένα (1) μαθητικό δρομολόγιο αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 11), για τα σχολικά έτη 2021-2022, 2022-2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), συνολικού προϋπολογισμού 45.745,18€ και δικαιώματος προαίρεσης της τάξης του 30%, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1742 _2021 ΑΔΑ: ΩΑ5Ρ7ΛΗ-9ΨΗ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 45/22-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΤΙ17ΛΗ-ΖΓΙ), 46/1-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΣΤ97ΛΗ-Π4Β) και 47/8-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΛΓΜ7ΛΗ-ΡΩ5) πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1743 _2021 ΑΔΑ: ΨΨΤΩ7ΛΗ-ΓΟΜ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, κατόπιν του με αριθμό πρωτ. 275438/16023/07.12.2021 εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1744 _2021 ΑΔΑ: 97Β17ΛΗ-ΙΑΤ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς διενέργεια δικαστικών ενεργειών, σχετικά με την απαλλοτρίωση για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση δρόμου από Ν.Ε.Ο. – Μαρτίνο – Λάρυμνα» στο Ν. Φθιώτιδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1745_2021 ΑΔΑ: 6Α4Π7ΛΗ-ΛΧΞ

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 1027/25-8-2020 (ΑΔΑ : Ψ8Γ17ΛΗ-ΤΒΞ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί ορισμού ειδικοτήτων των κλάδων για τον Προγραμματισμό Προσλήψεων τακτικού προσωπικού 2021 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1746 _2021 ΑΔΑ: 6Φ0Σ7ΛΗ-Μ27

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση α) της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης κατ’ άρθρο 32, παρ. 2, περίπτωση γ΄ του Ν. 4412/2016 και β) των όρων της πρόσκλησης για την «Προμήθεια ζωοτροφών προς υποβοήθηση των πληγέντων από τις πυρκαγιές κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 2.255.817,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1747_2021 ΑΔΑ: 68287ΛΗ-ΩΥ1

ΘΕΜΑ 6ο: Παράταση της με αριθμ. 32/2021 (21SYMV008777501 2021-06-17) σύμβασης, με αντικείμενο την «Επείγουσα παροχή υπηρεσιών απολύμανσης σε κτήρια και οχήματα της Π.Ε. Ευρυτανίας, στα πλαίσια λήψης μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», συνολικής αξίας 3.450,00 € συμπεριλαμβανόμενου 24% ΦΠΑ, με συμβατικό χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών από 10/06/2021 έως 31/12/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1748_2021 ΑΔΑ: 9Τ1Σ7ΛΗ-Ι4Γ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 281334/4901/13-12-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί παράτασης των προθεσμιών υποβολής προσφορών και διαδικασιών αποσφράγισης σε δημοσιευμένους διαγωνισμούς στο ΕΣΗΔΗΣ, λόγω τεχνικής αδυναμίας του συστήματος, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1749_2021 ΑΔΑ: 94Π07ΛΗ-Ζ7Ζ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 278869/7708/10-12-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί α) έγκρισης παράτασης του χρόνου υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, λόγω τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, και β) ορισμού νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών των διαγωνισμών που είναι σε εξέλιξη στην Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1750_2021 ΑΔΑ: 9Η5Φ7ΛΗ-Σ9Ε

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1751_2021 ΑΔΑ: ΨΗ357ΛΗ-ΥΒΦ

ΘΕΜΑ 10ο: Παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών διενέργειας rapid test για τους υπαλλήλους της Π.Ε. Βοιωτίας και όσους στεγάζονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις της, ως προς τη διάρκειά της, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1752_2021 ΑΔΑ: ΨΞ6Ψ7ΛΗ-ΞΣΟ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση του πρακτικού 18.4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 18/2021 με αριθ. πρωτ. 142514/3709/02-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008914782) πρόσκλησης, για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων των 01/2020 & 05/2020 προσκλήσεων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 93.936,51 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 135200)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1753_2021 ΑΔΑ: ΩΚΝΒ7ΛΗ-ΝΓΟ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του πρακτικού 19.4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 19/2021 πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. οικ. 166372/4328/29-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009001416), για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 17.467,63 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 135978)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1754_2021 ΑΔΑ: 62Π97ΛΗ-ΖΓΡ

ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης επί των πρακτικών 20.3/21-10-2021 (ολοκληρώθηκε 02-12-2021) και 20.5/09-12-2021 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 20/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 167040/4342/30-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009007462) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 312.195,27 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 135979)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1755_2021 ΑΔΑ: 9ΔΨ67ΛΗ-Β4Υ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του πρακτικού 20.4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 20/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 167040/4342/30-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009007462) πρόσκλησης, για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 312.195,27 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 135979)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1756_2021 ΑΔΑ:9Β4Ι7ΛΗ-ΒΧΥ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση του πρακτικού 4.8/09-12-2021 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 04/2020 με αριθ. πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 πρόσκλησης για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) (Α/Α Συστήματος: 95364), σχετικά με την αντικατάσταση αναδόχου, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1757_2021 ΑΔΑ: 9ΣΕΦ7ΛΗ-9ΡΜ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 63/9-12-2021 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα έτη 2020-2021/2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 6.949.683,00 € άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 1ης Πρόσκλησης Οικονομικών Προσφορών 139891/4542/15-7-2020).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1758_2021 ΑΔΑ: Ω5Φ07ΛΗ-Ε12

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικών Ι & ΙΙ της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, στα πλαίσια του Β΄ ΔΣΑ της 6ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τo σχολικό έτoς 2021- 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1759_2021 ΑΔΑ: 6Ω737ΛΗ-Μ4Σ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, όσον αφορά στη διαπραγμάτευση για την ανάδειξη μειοδοτών τριών (3) νέων δρομολογίων, στα πλαίσια της ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών στο Νομό Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισμού 39.329,00 € χωρίς ΦΠΑ, για το σχολικό έτος 2021-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1760_2021 ΑΔΑ: Ψ7ΡΘ7ΛΗ-ΜΓΘ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2021, (Ειδικός Φορέας 073) και από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1761_2021 ΑΔΑ: ΩΜ867ΛΗ-ΘΧΑ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) και από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, οικονομικού έτους 2021, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1762_2021 ΑΔΑ: ΨΩ3Μ7ΛΗ-ΧΝΒ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1763_2021 ΑΔΑ: 9ΗΓΨ7ΛΗ-ΜΛ5

ΘΕΜΑ 22ο: Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση διασωστικού υλικού, για την αντιμετώπιση αντιπλημμυρικών φαινομένων της 7ης ΕΜΑΚ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1764_2021 ΑΔΑ: ΨΤΔΨ7ΛΗ-ΦΛΘ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δεύτερης παράτασης της χρονικής διάρκειας της από 24-12-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και του «Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών», για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δράσεις ανάπτυξης της Μελισσοκομίας του Νομού Ευρυτανίας και ταυτοποίησης του παραγόμενου μελιού» Δράση II: καταγραφή, μελέτη και παρακολούθηση της βλάστησης – χλωρίδας και των κλιματικών και βιοκλιματικών δεδομένων, συγκέντρωση και επεξεργασία δειγμάτων».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1765_2021 ΑΔΑ: 6ΞΟ07ΛΗ-3ΨΜ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δεύτερης παράτασης της προθεσμίας της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και της «Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας», για την υλοποίηση του έργου: «Εξοπλισμός πολιτιστικού πνευματικού κέντρου Ι.Μ. Χαλκίδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1766_2021 ΑΔΑ: 63ΣΡ7ΛΗ-ΟΚΨ

ΘΕΜΑ 25ο: Συμπλήρωση – τροποποίηση της αριθμ. 1050/2021 (ΑΔΑ: 6ΟΥ97ΛΗ-ΘΛ5) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., έπειτα από τις προσθήκες και αλλαγές στο σώμα του σχεδίου της Π.Σ. που προέκυψαν μετά τον νομικό έλεγχό της από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τη σύμφωνη γνώμη της ΕΦΑ Ευβοίας, για το ενταγμένο στην 5η τροποποίηση (τροπ. 05) του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Εύβοιας, έτους 2021, του έργου με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών ανάδειξης και συντήρησης αρχαιολογικού χώρου Ιερού Αυλιδείας Αρτέμιδος και εκτέλεση πρόδρομων και υποστηρικτικών εργασιών».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1767_2021 ΑΔΑ: 6ΝΖ77ΛΗ-7Ν7

ΘΕΜΑ 26ο: A. Έγκριση 2ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.), για την εκτέλεση του έργου της ΣΑΕΠ766 με ΚΑ:2017ΕΠ76600012 και τίτλο: «Διαμόρφωση κτιρίου του πρώην οργανισμού Κωπαϊδας για τη στέγαση τμημάτων του Γεωπονικού πανεπιστήμιου Αθηνών». B. Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης. Γ. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1768_2021 ΑΔΑ: Ψ4ΣΜ7ΛΗ-Β87

ΘΕΜΑ 27ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και του «Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών», για το ενταγμένο στην 7η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έργο με τίτλο: «Δράσεις ανάδειξης της υψηλής ποιότητας κρέατος αρνιού του Νομού Ευρυτανίας και ταυτοποίησής του». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1769_2021 ΑΔΑ: Ψ5ΦΝ7ΛΗ-ΟΗΤ

ΘΕΜΑ 28ο: Α. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», του «Δήμου Χαλκιδέων» και της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χαλκίδας», για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση τριών γεωτρήσεων και διασύνδεσή τους με υφιστάμενες δεξαμενές», με α/α 7 του έργου: «Αποκατάσταση των βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας του δήμου Χαλκιδέων μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία “ΘΑΛΕΙΑ”) στις 08 & 09-08-2020». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1770_2021 ΑΔΑ: Ω59Ω7ΛΗ-ΓΣ0

ΘΕΜΑ 29ο: Α. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», του «Δήμου Χαλκιδέων» και της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χαλκίδας», για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Ληλαντίων», με α/α 8 του έργου: «Αποκατάσταση των βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας του δήμου Χαλκιδέων μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία “ΘΑΛΕΙΑ”) στις 08 & 09-08-2020». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1771_2021 ΑΔΑ: ΩΦ2Ε7ΛΗ-6ΦΔ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη επέκτασης αλιευτικού καταφυγίου Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας», προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης 170.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1772_2021 ΑΔΑ: ΨΚΝΝ7ΛΗ-Φ5Ξ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση αναχωμάτων-συρματοκιβωτίων στο ρέμα Κοραδίλας Τ.Κ. Πλατυστόμου Δήμου Μακρακώμης », Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 65.500,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1773_2021 ΑΔΑ: 64ΘΗ7ΛΗ-Λ87

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή επτά κυκλικών κόμβων στην Π.Ε. Βοιωτίας», προεκτιμώμενης αμοιβής 514.409,93 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1774_2021 ΑΔΑ: 6Ξ2Ω7ΛΗ-ΟΧΛ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση του τροποποιημένου πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για αντιπλημμυρική προστασία – ποταμοί Μελάς (Μαυροπόταμος) Παστέλικας και Ποταμάκι, συνολικού μήκους 32κμ.», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.299.122,96 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1775_2021 ΑΔΑ: 9ΦΙΖ7ΛΗ-Η3Ω

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση: α) προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α, του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με τον Ν. 4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, β) πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου, γ) ορισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχής που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό και δ) εξουσιοδότηση για τη σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού των πέντε (5) υποέργων του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας & εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή των δήμων Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & Ιστιαίας – Αιδηψού λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν το νομό από τις 3-8-2021», συνολικού προϋπολογισμού 39.752.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1776_2021 6ΥΝΓ7ΛΗ-ΙΑ1

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη του έργου: «Μικρά λιμενικά έργα Αγ. Γεωργίου Λιχάδας (επέκταση προσήνεμου μώλου του αλιευτικού καταφυγίου Αγ. Γεωργίου Λιχάδας)», Ν. Εύβοιας, σε Μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.&Θ.) 2014-2020».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1777_2021 ΑΔΑ: ΩΧ1Σ7ΛΗ-Π28

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση του 3ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της μελέτης: «Οριοθέτηση & αντιπλημμυρική προστασία ρέματος Χιλιαδούς» Π.Ε. Εύβοιας, συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 299.055,20 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1778_2021 ΑΔΑ: ΨΨΗΝ7ΛΗ-Δ26

ΘΕΜΑ 37ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων, στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600009 «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας» της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1779_2021 ΑΔΑ: 6ΦΞΛ7ΛΗ-ΣΜΧ

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών οδικού δικτύου Πετράλωνα – Βράχα», προϋπολογισμού 63.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1780_2021 ΑΔΑ: 60ΓΠ7ΛΗ-ΩΜΟ

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή κλειστού γυμναστήριου Ψαχνών», συμβατικού ποσού 1.151.817,81 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1781 _2021 ΑΔΑ: ΩΥΡΗ7ΛΗ-3ΧΟ

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση της υπ΄αριθ. 274813/774/7-12-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις από 6-12-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1782_2021 ΑΔΑ: 6Φ7Ο7ΛΗ-ΚΨΩ

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση της υπ΄αριθ. 279917/788/11-12-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις από 10-12-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1783_2021 ΑΔΑ: ΨΘ7Φ7ΛΗ-ΦΛ1

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση της υπ΄αριθ. 282769/994/15-12-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.