48η Συνεδρίαση 2022 – (07-12-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 7ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1640_2022 ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΗ-ΧΝΡ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού 3 και κατακύρωση του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Συνοδευτικές Δράσεις Αποκεντρωμένων Προμηθειών Κ.Σ. Π.Ε. Βοιωτίας, ετών 2018-2019», προϋπολογισμού 64.250,60 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1641_2022 ΑΔΑ: 9ΡΞΖ7ΛΗ-0ΓΑ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας ισχύος της από 13-12-2019 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του “Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού” και της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” για την υλοποίηση του Υποέργου 1 του έργου της ΣΑΕΠ066 με ΚΑ. 2014ΕΠ06600000: «Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Δελφών», με τίτλο: «Ολοκλήρωση Αποκατάστασης Αρχαίου Θεάτρου Δελφών».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1642_2022 ΑΔΑ: ΩΖΔΣ7ΛΗ-Γ7Μ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικού 3 και κατακύρωση της 8ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανάθεση συμβάσεων «Μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, τo σχολικό έτoς 2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 2.028.874,75 € άνευ ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1643_2022 ΑΔΑ: 9Ι7Ο7ΛΗ-3ΑΚ

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (28ο Τμήμα) [σχετικά με την αγωγή της Φαίδρας Ατσαρού του Γεωργίου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1644_2022 ΑΔΑ: ΨΚΜΟ7ΛΗ-Ε3Λ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (28ο Τμήμα) [σχετικά με τους προσθέτους λόγους αγωγής της Φαίδρας Ατσαρού του Γεωργίου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1645_2022 ΑΔΑ: ΩΥΖΛ7ΛΗ-ΤΒΖ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Θ΄) [σχετικά με την έφεση του Γενικού Νοσοκομείου Θήβας].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1646_2022 ΑΔΑ: ΨΠ7Λ7ΛΗ-ΥΡΨ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1647_2022 ΑΔΑ: Ψ11Λ7ΛΗ-ΒΚ2

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με τους Πρόσθετους Λόγους Προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία “ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1648_2022 ΑΔΑ: 6ΨΓΖ7ΛΗ-ΣΞΤ

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την αγωγή της Πολυξένης Σοφού].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1649_2022 ΑΔΑ: 6ΜΨΡ7ΛΗ-Π0Η

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την αγωγή του Γεωργίου Ζυγογιάννη του Παναγιώτη αρ. κατ. ΑΓ271/19-12-2018].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1650_2022 ΑΔΑ: 60Τ57ΛΗ-Φ0Κ

ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την ανακοπή του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Αγροτικός Συνεταιρισμός Χρισσού Φωκίδας»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1651_2022 ΑΔΑ: ΩΔΔΤ7ΛΗ-ΤΙΟ

ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.”].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1652_2022 ΑΔΑ: ΨΗ0Κ7ΛΗ-ΑΓ2

ΘΕΜΑ 10ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την αγωγή του Νικολάου Ζυγογιάννη του Παναγιώτη με αρ. κατ ΑΓ270/19-12-2018].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1653_2022 ΑΔΑ: 94ΩΕ7ΛΗ-1ΗΩ

ΘΕΜΑ 11ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας “Ι. Μπουραντάς και Σία ΟΕ”].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1654_2022 ΑΔΑ: ΨΧΑΛ7ΛΗ-ΔΝΛ

ΘΕΜΑ 12ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την αγωγή του Παναγιώτη Γεωργιάδη του Ευαγγέλου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1655_2022 ΑΔΑ: 90ΞΒ7ΛΗ-00Δ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια άλατος αποχιονισμού οδικού δικτύου για την περίοδο 2022-2023, προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (176.990,52 € άνευ ΦΠΑ) και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1656_2022 ΑΔΑ: 6ΤΦΒ7ΛΗ-97Δ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Η/Υ και δικτυακού ενεργού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 71.002,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1657_2022 ΑΔΑ: 68ΚΧ7ΛΗ-ΧΧΛ

ΘΕΜΑ 15ο: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 111/2021 (21SYMV009869254) σύμβασης «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης 2021» για τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1658_2022 ΑΔΑ: 60Σ47ΛΗ-Ρ08

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση παράτασης συμβάσεων για την «Προμήθεια Τροφίμων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ των Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας και Π.Ε. Φωκίδας, περιόδου 2018 – 2019».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1659_2022 ΑΔΑ: 6ΩΕΟ7ΛΗ-6ΞΚ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση παράτασης συμβάσεων για την «Συμπληρωματική Προμήθεια Τροφίμων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ των Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας περιόδου 2018 – 2019».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1660_2022 ΑΔΑ: ΨΕΒΑ7ΛΗ-3Ε6

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 2/2022 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού, ανοιχτού, μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες, χειμερινής περιόδου 2023, στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 183.024,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1661_2022 ΑΔΑ: 6ΠΤ97ΛΗ-0Κ0

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 2/2022 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού, ανοιχτού, μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες, χειμερινής περιόδου 2023, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων», προϋπολογισμού 153.264,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1662_2022 ΑΔΑ: 6Ψ3Ξ7ΛΗ-2ΜΕ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών για την Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1663_2022 ΑΔΑ: 9ΕΡΨ7ΛΗ-ΒΒΠ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου της με αριθμ. πρωτ. 261927/21-11-2022, ΑΔΑΜ:22SYMV011639333 σύμβασης για την «Παροχή Συνοδευτικών μέτρων / δράσεων της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Εύβοιας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1664_2022 ΑΔΑ: 9ΨΑ97ΛΗ-ΕΜ8

ΘΕΜΑ 22ο: Καταργήσεις – τροποποιήσεις – συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2022-2023 (12η κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1665_2022 ΑΔΑ: 946Ψ7ΛΗ-7Α7

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1/14-10-2022 και 2/4-11-2022 πρακτικών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Πιστοποίησης για την παροχή υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης», χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – σύμφωνα με την αριθμ. 15η Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών Προσφορών (αρ. πρωτ. 179843/4906/04-08-2022, ΑΔΑΜ:22PROC011051700) – εξέταση καταγγελίας οικονομικού φορέα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1666_2022 ΑΔΑ: 6ΖΨ07ΛΗ-ΜΦ0

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση: α) αποστολής της 31/2022 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Γ«ΕΔΧ ΤΑΞΙ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» & Δ «ΕΔΧ ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων των παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 366.138,68 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης, β) των όρων της 31/2022 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Γ«ΕΔΧ ΤΑΞΙ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» & Δ «ΕΔΧ ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1667_2022 ΑΔΑ: 9ΟΚΣ7ΛΗ-ΛΨ4

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικού 31 της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών, με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1668_2022 ΑΔΑ: 9Φ707ΛΗ-0Κ1

ΘΕΜΑ 26ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073), για προμήθειες, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1669_2022 ΑΔΑ: ΩΜ777ΛΗ-6Ν1

ΘΕΜΑ 27ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, έργα, μελέτες, οικονομικού έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1670_2022 ΑΔΑ: ΨΒΣΩ7ΛΗ-26Η

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1671_2022 ΑΔΑ: Ψ1Δ37ΛΗ-74Χ

ΘΕΜΑ 29ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) και από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, (ειδικός φορέας 071), οικονομικού έτους 2022, για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες και παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1672_2022 ΑΔΑ: ΨΨΨΟ7ΛΗ-ΖΤΟ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης καταβολής συμβολικού τιμήματος από αποδοχή παραχώρησης εκτάσεων από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073), Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1673_2022 ΑΔΑ: 91ΡΗ7ΛΗ-Η9Η

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, κατά την χειμερινή περίοδο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1674_2022 ΑΔΑ: 9ΩΒΩ7ΛΗ-ΥΡΥ

ΘΕΜΑ 32ο: Αποδοχή παραχωρούμενης έκτασης από την ΔΕΗ και των σχετικών όρων του παραχωρητηρίου, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1675_2022 ΑΔΑ: 6ΞΕΧ7ΛΗ-2ΕΡ

ΘΕΜΑ 33ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών συντήρησης, αναβάθμισης και πιστοποίησης των Η/Μ εγκαταστάσεων (αναβατήρων) του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου, βάσει του άρθρου 221, παρ.11δ του Ν.4412/2016, “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1676_2022 ΑΔΑ: 662Ρ7ΛΗ-0Β1

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση των όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρώματος και λοιπών εργασιών οδικών αξόνων αρμοδιότητας συντήρησης δήμου Δελφών (περιοχή Επταλόφου-Προσάκου, Δεσφίνας-«Κτήμα Κλέτσα»)», προϋπολογισμού 670.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1677_2022 ΑΔΑ: ΡΠΗ47ΛΗ-ΟΟ8

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση πρακτικού 2 και κατακύρωση της σύμβασης του υποέργου 3: «Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση υποδομών των ΤΟΕΒ 5ης και 6ης ζώνης Θεσσαλιώτιδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας», του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών των ΤΟΕΒ της Π.Ε. Φθιώτιδας μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (Κακοκαιρία “ΙΑΝΟΣ” της 18-09-2020)», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1678_2022 ΑΔΑ: 6Υ6Ι7ΛΗ-8ΙΗ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπάνης στα πλαίσια του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση κελιών μοναχών Ι.Μ. Βράχας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1679_2022 ΑΔΑ: ΨΚ1Ζ7ΛΗ-3ΚΛ

ΘΕΜΑ 37ο: Αποζημίωση αναδόχου, λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου: «Συντήρηση οδοστρώματος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1680_2022 ΑΔΑ: 94ΕΑ7ΛΗ-62Γ

ΘΕΜΑ 38ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” και του “Δήμου Δελφών” για το ενταγμένο στην 9η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2022, έργο με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων για εκχιονισμό “ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ”». Β. Ορισμός μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Γ. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της.