48η Συνεδρίαση 2021 – (16-12-2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 16ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1704_2021 ΑΔΑ: 9ΥΔ67ΛΗ-2Ι4

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για ένα (01) νέο μαθητικό δρομολόγιο αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας , σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), για δύο σχολικά έτη 2021-2022, 2022-2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), συνολικού προϋπολογισμού 15.547,48€ και δικαίωμα προαίρεσης της τάξης του 30%, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1705_2021 ΑΔΑ: 92ΑΚ7ΛΗ-572

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: α) Έγκριση του πρακτικού 7.6 / 26-05-2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 02-12-2021, περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και β) Διόρθωση της 1580/22-11-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την 07/2020 με αρ. πρωτ. 213747/6438/14-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007476545 2020-10-14) πρόσκληση, για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων της 04/2020 με αρ. πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 πρόσκλησης «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.846.003,73 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (Α/Α Συστήματος: 100304)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1706_2021 ΑΔΑ: Ω8887ΛΗ-ΒΨ0

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για αμοιβή δικηγόρου, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1707_2021 ΑΔΑ: 9ΞΜΨ7ΛΗ-ΒΑΓ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπάνης του υποέργου: «Έκτακτες ανάγκες έτους 2021», του έργου με τίτλο: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 175725/600/10-8-2021 (ΑΔΑ: 6Ζ367ΛΗ-5ΦΑ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την αντιμετώπιση των αναγκών φιλοξενίας, μεταφοράς, σίτισης και λοιπών ενεργειών που προέκυψαν μετά την εκδήλωση της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 3-8-2021 στον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και στον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού στην Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1708_2021 ΑΔΑ: ΨΝΧΑ7ΛΗ-ΑΛΓ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, μειοδοτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αναλυτικών οργάνων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «OPEn-air laboRAtories for Nature baseD solUtions to Manage environmental risks» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “HORIZON 2020”, συνολικού προϋπολογισμού 30.380,00€ με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης 8/240501/6651/27-10-2021, ΑΔΑΜ:21PROC009438172).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1709_2021 ΑΔΑ: ΡΣΔ67ΛΗ-ΩΛ5

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση παράτασης μέχρι 25/06/2022 της υπ’αριθμ. 49565/995/09-03-21/21SYMV00 8817535/6Y877ΛΗ-ΟΘΨ”>”>877ΛΗ-ΟΘΨ σύμβασης με την οποία ανατέθηκε στην εταιρεία ΄΄ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄ η προμήθεια Ελαστιχοφόρου Εκσκαφέα μετά παρελκομένων, συνολικού ποσού 241.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1710_2021 ΑΔΑ: 63ΡΖ7ΛΗ-ΣΟ8

ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση παράτασης συμβάσεων για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1711_2021 ΑΔΑ: Ω1ΚΛ7ΛΗ-969

ΘΕΜΑ 4ο:Χρονική παράταση της υπ΄ αριθμ. 75/2020 (20SYMV007901697 2020-12-21) σύμβασης που αφορά «Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου (λάχανο & πατάτες) για το επιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.) επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τον Νομό Ευρυτανίας» συμβατικής αξίας 7.840,05 € ( συμπεριλαμβανομένου 13% ΦΠΑ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1712_2021 ΑΔΑ: 67ΒΝ7ΛΗ-ΤΤ0

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1713_2021 ΑΔΑ: Ψ9ΒΜ7ΛΗ-8Ι0

ΘΕΜΑ 6ο: Χορήγηση παράτασης σύμβασης με τραπεζικό ίδρυμα (Εθνική Τράπεζα) για την κατάθεση των διαθεσίμων του τακτικού Π/Υ και των Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1714_2021 ΑΔΑ: ΨΒ2Φ7ΛΗ-ΖΑΓ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1715_2021 ΑΔΑ: 96ΜΗ7ΛΗ-2ΤΥ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών υπηρεσιών επισκευής και ελέγχου μηχανημάτων, προμήθειας υλικών και έγκρισης αμοιβής διορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073), Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1716_2021 ΑΔΑ: ΨΧΦΕ7ΛΗ-2ΤΦ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1717_2021 ΑΔΑ: 6ΥΕ67ΛΗ-ΦΑΕ

ΘΕΜΑ 10ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, έργα, μελέτες, οικονομικού έτους 2021, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1718_2021 ΑΔΑ: 9ΖΙΜ7ΛΗ-Λ63

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση του υπ. αριθμ. 62 Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών και κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της Διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχων και την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 60 του Ν. 4821/2021 και της με αρ. πρωτ. 221228/6236/06-10-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC009320748) πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών με την διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, προϋπολογισμού 21.451,96€, σε συνέχεια της αρ.πρωτ: 181580/5235/19-08-2021 8ης Πρόσκλησης Οικονομικών Προσφορών (αρ. Πρωτ. 181580/5235/19-08-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1719_2021 ΑΔΑ: ΩΣΝ57ΛΗ-ΖΝΥ

ΘΕΜΑ 12ο: Διόρθωση των υπ΄αριθμ. 1289/2021 και 1467/2021 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ, για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 60 του Ν. 4821/2021 για την με αρ. πρωτ. 221228/6236/06-10-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC009320748) πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, προϋπολογισμού 21.451,96 €, σε συνέχεια της αρ.πρωτ: 181580/5235/19-08-2021 8ης Πρόσκλησης Οικονομικών Προσφορών (αρ. Πρωτ. 181580/5235/19-08-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1720_2021 ΑΔΑ: 9ΗΑ47ΛΗ-ΗΓ3

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση α) αποστολής της 23/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία B «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 397.869,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης», β) των όρων της 23/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία B «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1721_2021 ΑΔΑ: Ω8ΠΧ7ΛΗ-ΗΒΤ

ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600000 «Συντήρηση- αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. Φωκίδας» της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1722_2021 ΑΔΑ: ΡΡ787ΛΗ-ΕΣΠ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του υποέργου: «Επισκευή και αποκατάσταση λειτουργίας του νέου πλωτού αντλιοστασίου της Υλίκης», προϋπολογισμού 2.478.300,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Επισκευές – συντηρήσεις – αναβαθμίσεις αντλιοστασίων Υλίκης και Κωπαϊδας», Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1723_2021 ΑΔΑ: 6ΒΣΠ7ΛΗ-Β5Δ

ΘΕΜΑ 16: Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης (Διακήρυξη και ΕΣΥ) για τη δημοπράτηση του έργου: «Συμπληρωματικές παρεμβάσεις και εργασίες ολοκλήρωσης των έργων άρδευσης πεδιάδας Μόρνου», προϋπολογισμού 6.500.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1724_2021 ΑΔΑ: 6ΛΑΝ7ΛΗ-ΑΟΜ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση 3ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Διαπλατύνσεις, τεχνικά και ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι – Γαύρος (Δ΄ Φάση)», προϋπολογισμού 1.280.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1725_2021 ΑΔΑ: ΩΣ207ΛΗ-Υ91

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: ″Αποκατάσταση βλαβών της εθνικής οδού «Χαλκίδας – Ιστιαίας – Αιδηψού» στην περιοχή της δημοτικής ενότητας Αρτεμισίου μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 11-12-2019 που έπληξαν το Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού Νομού Ευβοίας″.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1726_2021 ΑΔΑ: ΨΠΥ17ΛΗ-598

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Ολοκλήρωση δρόμου Ζέλι-Αταλάντη», προϋπολογισμού 220.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1727_2021 ΑΔΑ: 96ΧΒ7ΛΗ-6Ν1

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2021», χρήση 2021 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1728_2021 ΑΔΑ: ΨΚ6Β7ΛΗ-ΨΤΠ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 265128/757/30-11-2021 με ΑΔΑ: ΩΗΩΔ7ΛΗ-ΔΑΓ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις από 26/11/2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1729_2021 ΑΔΑ: 6Ξ687ΛΗ-ΧΩΙ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 271422/765/03-12-2021 με ΑΔΑ: ΨΚ417ΛΗ-ΔΜΙ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις από 03/12/2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1730_2021 ΑΔΑ: 68ΧΝ7ΛΗ-ΛΑΑ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 274451/1443/07-12-2021 με ΑΔΑ: Ω34Ψ7ΛΗ-04Ζ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των στην απομάκρυνση μπάζων – φερτών υλικών – αποκατάσταση αναχωμάτων στο ρέμα «Βρανέζος» στην Τ.Κ Δαύλειας του Δ. Λιβαδειάς την 07/12/2021, έως την περάτωση των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1731_2021 ΑΔΑ: ΩΓ8Θ7ΛΗ-ΠΝΑ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.272898/770/06-12-2021 με ΑΔΑ:Ψ1ΓΛ7ΛΗ-Η2Η απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1732_2021 ΑΔΑ: 61Κ97ΛΗ-ΝΜΡ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 266590/953/29-11-2021 με ΑΔΑ: Ω5ΕΖ7ΛΗ-2ΩΠ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1733_2021 ΑΔΑ: ΩΞΓΝ7ΛΗ-Φ6Ω

ΘΕΜΑ 26ο: Διαβίβαση δικαστικής απόφασης και αίτημα λήψης απόφασης για μη άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ΄αριθ.511/2021 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1734_2021 ΑΔΑ: ΩΙΗ27ΛΗ-ΩΒΖ

ΘΕΜΑ 27ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας [σχετικά με την έφεση της Ελένης Θαλασσινού και του Γεωργίου Ρουμελιώτη]

ΑΠΟΦΑΣΗ 1735_2021 ΑΔΑ: 6ΝΕΦ7ΛΗ-ΨΦΛ

ΘΕΜΑ 28ο: Διαβίβαση δικαστικής απόφασης και αίτημα λήψης απόφασης για μη άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ΄αριθ.479/2021 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1736_2021 ΑΔΑ: 6ΣΘΗ7ΛΗ-ΑΝΞ

ΘΕΜΑ 29ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με ζητήματα που έχουν ανακύψει κατά την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή του έργου “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΟ ΘΗΒΑΣ – ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΛΑΜΙΑΣ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1737_2021 ΑΔΑ: Ψ7Γ87ΛΗ-Α89

ΘΕΜΑ 30ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με το διαγωνισμό ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για τρία σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1738_2021 ΑΔΑ: 6ΚΗΠ7ΛΗ-Θ4Χ

ΘΕΜΑ 31ο: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την Προσφυγή του Αγροτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία “ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ”]

ΑΠΟΦΑΣΗ 1739_2021 ΑΔΑ: ΩΥ8Ξ7ΛΗ-8ΔΕ

ΘΕΜΑ 32ο: Περί άσκησης ή μη ενδίκoυ μέσου κατά της με αριθμό Α349/2021 απόφασης του 1oυ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.