47η Συνεδρίαση 2022 – (29-11-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

25ο Θεμα 47ης Συνεδρίασης 29.11.2022

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

47η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΘΕΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1612_2022 ΑΔΑ: ΨΟΣΙ7ΛΗ-5ΗΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Επί του 5ου θέματος της υπ’ αριθ. 42/2-11-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τίτλο: «Έγκριση του πρώτου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, όσον αφορά τον ανοικτό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ», συνολικού προϋπολογισμού 203.500,00 ευρώ, γνωμοδότηση για το βάσιμο των λόγων της παρέμβασης του κ. Ματθαίου στην Οικονομική Επιτροπή σχετικά με τον αποκλεισμό του με το από 13-10-2022 Πρώτου (1ου) Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού [σχετικό το υπ’ αριθ. πρωτ. 249630/3-11-2022 έγγραφο της Γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής του αρ. 175 του Ν. 3852/2010] .
(Eξ’ αναβολής).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1613_2022 ΑΔΑ: Ω32Λ7ΛΗ-Ρ37

ΘΕΜΑ 1ο: Γνωμοδότηση δικηγόρου και αίτημα λήψης απόφασης περί άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό Α1266/2022 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς (ΤΜΗΜΑ Γ’).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1614_2022 ΑΔΑ: 6Π0Υ7ΛΗ-5ΝΠ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (9ο Τμήμα) [σχετικά με την ανακοπή της εταιρείας με την επωνυμία «Ντενβερ Σλοπς Ανώνυμη Εμπορική & Βιοτεχνική Εταιρεία Πετρελαιοειδών»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1615_2022 ΑΔΑ: 69ΚΙ7ΛΗ-832

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Β΄) [σχετικά με την έφεση της μονοπρόσωπης ΙΚΕ με την επωνυμία «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και του Διονύσιου Στάθη].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1616_2022 ΑΔΑ: 6ΙΝΤ7ΛΗ-ΘΣ0

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών για την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1617_2022 ΑΔΑ: 68ΧΕ7ΛΗ-ΔΩΞ

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, λόγω κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης  Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων ΄Άμφισσας, Δελφών και Ιτέας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1618_2022 ΑΔΑ: ΨΝ9Β7ΛΗ-ΕΒΟ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Τουρισμού, Αθλητισμού και Εθελοντισμού κ. Ηλία Μπουρμά και της κ. Άννας Καρύκα Περιφερειακής Συμβούλου για τη συμμετοχή τους στην Τουριστική Διοργάνωση «Greek Tourism & Gastronomy Workshop», στις 12 έως 13 Δεκεμβρίου 2022 στην Βαρσοβία- Πολωνία.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1619_2022 ΑΔΑ: ΩΥΦ57ΛΗ-3Χ2

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης της εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου του τομέα ορεινής, δασικής πολιτικής και κτηνοτροφίας κ. Αικατερίνης Καλαντζή για τη συμμετοχή της στο «13ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας» από 2 έως 4 Δεκεμβρίου 2022 στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας-Αθήνα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1620_2022 ΑΔΑ: ΩΥΦΓ7ΛΗ-5Φ5

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022 της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1621_2022 ΑΔΑ: Ψ1ΔΑ7ΛΗ-89Κ

ΘΕΜΑ 9ο :Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών ανανέωσης συμβολαίων υποστήριξης λογισμικού και έκδοσης ηλεκτρονικού παραβόλου από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) καθώς και πληρωμή δαπάνης υλοποίησης έργου ενταγμένου στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Ε. Ευρυτανίας από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1622_2022 ΑΔΑ: 6ΠΜΞ7ΛΗ-ΘΚΧ

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης καθώς και πληρωμής απαιτήσεων σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1623_2022 ΑΔΑ: Ψ3297ΛΗ-Γ1Λ

ΘΕΜΑ 11ο :Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1624_2022 ΑΔΑ: ΨΠΝ57ΛΗ-ΠΕΖ

ΘΕΜΑ 12ο:Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1625_2022 ΑΔΑ: ΨΣ467ΛΗ-ΤΙΟ

ΘΕΜΑ 13ο:A) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022».

B) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022»

Γ) Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2022, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0716/0717/0719/0721/0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1626_2022 ΑΔΑ: 62Π27ΛΗ-ΜΡ9

ΘΕΜΑ 14ο: Α)Τροποποίηση δρομολογίων και συμβάσεων για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025. Β) Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 40-1417/19-10-2022 προηγούμενης απόφασης ως προς το δρομολόγιο 2.33».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1627_2022 ΑΔΑ: ΨΛΕ27ΛΗ-ΣΛΣ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»,πρόγραμμα ένταξης:ΣΑΕΠ066 με Κ.Α.2021ΕΠ06600002,προϋπολογισμού 990.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1628_2022 ΑΔΑ: 6ΠΖΗ7ΛΗ-8ΤΓ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση Αιτιολογικής Έκθεσης 3ου Συγκριτικού Πίνακα για τη «Μελέτη Βελτίωσης της ΠΕΟ Θήβας – Λιβαδειάς, από το πέρας της Παράκαμψης Αλιάρτου (Χ.Θ.24+414) έως την διασταύρωση προς Άγιο Γεώργιο, με παράκαμψη της Αγίας Παρασκευής», προϋπολογισμού 550.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1629_2022 ΑΔΑ: 69ΡΗ7ΛΗ-ΖΞΑ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΝΙΑΔΑ – ΒΥΘΙΣΜΑ – ΨΙΑΝΑ (Α΄ φάση)» της συλλογικής απόφασης ΚΑΠ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 300.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1630_2022 ΑΔΑ: 6ΥΟΚ7ΛΗ-2ΑΠ

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση δαπάνης στα πλαίσια του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΡΕΜΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ – ΣΑΡΚΙΝΗΣ» της Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 1.100.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου “ΡΟΥΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1631_2022 ΑΔΑ: Ω59Λ7ΛΗ-ΩΨΦ

ΘΕΜΑ 19ο:Αποζημίωση αναδόχου, λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΡΕΜΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ –ΣΑΡΚΙΝΗΣ» της Π.Ε.Ευρυτανίας, προϋπολογισμού : 1.100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου ε.ε. “ΡΟΥΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΕΔΕ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1632_2022 ΑΔΑ: 6ΑΝ77ΛΗ-ΤΧΜ

ΘΕΜΑ 20ο:Α)Έγκριση τιμών μίσθωσης των απαραίτητων οχημάτων και μηχανημάτων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Β) Έγκριση εκτέλεσης μικροεργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Γ) Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ιδιόκτητων μηχανημάτων. Δ) Έγκριση της απ’ ευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ή με διαπραγμάτευση. Ε) Έγκριση επιτροπής παραλαβής ωρών εργασιών στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για τη χρονική περίοδο από 1-1-2023 έως 31-12-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1633_2022 ΑΔΑ: ΨΣΟ67ΛΗ-ΛΗΧ

ΘΕΜΑ 21ο: Α) Έγκριση τιμών μίσθωσης των απαραίτητων οχημάτων και μηχανημάτων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Β) Έγκριση εκτέλεσης μικροεργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Γ) Έγκριση της απ’ ευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ή με διαπραγμάτευση. Δ) Έγκριση επιτροπών παραλαβής ωρών εργασιών στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τη χρονική περίοδο από 1-1-2023 έως 31-12-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1634_2022 ΑΔΑ: 6ΒΓΙ7ΛΗ-4Β6

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 264208/23-11-2022 (ΑΔΑ:ΩΝ1Μ7ΛΗ-Ψ2Α) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (βροχοπτώσεις από 22/11/2022).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1635_2022 ΑΔΑ: 66Χ87ΛΗ-53Η

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1636_2022 ΑΔΑ: 66ΥΧ7ΛΗ-Π3Ε

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης για την μίσθωση μηχανημάτων για αποχιονισμό στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1637_2022 ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Καρπενησίου και της Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α, με τον διακριτικό τίτλο «Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε.», για το έργο με τίτλο: «Λειτουργία και ανάπτυξη του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου για την περίοδο 2022-2026», ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1638_2022 ΑΔΑ: 9Ψ9Β7ΛΗ-Χ5Θ

ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση της συμπληρωματικής της 9ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022,της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.