47η Συνεδρίαση 2021 – ( 08-12-2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1647_2021 ΑΔΑ: 96ΡΨ7ΛΗ-9Κ8

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για 24 μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης 11/253224/7026/12-11-2021, ΑΔΑΜ: 21PROC009524900).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1648_2021 ΑΔΑ:Ψ03Θ7ΛΗ-94Ρ

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση της 10ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2021 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1649_2021 ΑΔΑ: ΩΓ8Χ7ΛΗ-Ζ7Ψ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση απευθείας αγοράς ακινήτου ( διατηρητέου κτιρίου) χωρίς δημοπρασία στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1650_2021 ΑΔΑ:ΨΖ087ΛΗ-66Ω

ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2022 στα όρια του Δήμου Αγράφων», της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1651_2021 ΑΔΑ:Ψ1267ΛΗ-ΔΑ2

ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2022 στα όρια του Δήμου Καρπενησίου», της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1652_2021 ΑΔΑ: 6ΥΕΜ7ΛΗ-ΑΗΠ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη σύμβασης: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2022 στα όρια του Δήμου Αγράφων» με προϋπολογισμό 74.201,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 59.840,00€, ΦΠΑ :14.361,60 €,Π.Ε. Ευρυτανίας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 1653_2021 ΑΔΑ: 618Β7ΛΗ-Ν35

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη σύμβασης: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2022 στα όρια του Δήμου Καρπενησίου» με προϋπολογισμό 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00 €, ΦΠΑ :14.400,00 €),Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1654_2021 ΑΔΑ: 942Α7ΛΗ-Φ7Γ

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση του πρακτικού 17.4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 17/2021 με αρ. πρωτ. οικ. 126516/3311/15-06-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008767588) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ- ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 879.286,79 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 134335).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1655_2021 ΑΔΑ: Ω0ΑΥ7ΛΗ-Ι3Α

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης επί των πρακτικών 17.3/03-11-2021 (ολοκληρώθηκε στις 18-11-2021) και 17.5/22-11-2021 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 17/2021 με αρ. πρωτ. οικ. 126516/3311/15-06-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008767588) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ- ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 879.286,79 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 134335).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1656_2021 ΑΔΑ: 6ΜΒ97ΛΗ-51Π

ΘΕΜΑ 9ο:«Έγκριση 19ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1657_2021 ΑΔΑ: ΩΧ327ΛΗ-Ο1Σ

ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση υφιστάμενου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1658_2021 ΑΔΑ: ΩΣ0Β7ΛΗ-ΧΒΡ

ΘΕΜΑ 11ο:Καταργήσεις-Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2021-2022 (14η και 15η κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1659_2021 ΑΔΑ: 6ΟΟ87ΛΗ-ΦΦΜ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση νέων μαθητικών δρομολογίων για το σχολικό έτος 2021-2022 στα πλαίσια του ΔΣΑ της ΠΕΒ της αριθ. 90209_2410/20-5-2020 (AΔΑΜ: 20PROC006733460) Διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1660_2021 ΑΔΑ: 60Κ07ΛΗ-6ΕΞ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση τροποποιήσεων μαθητικών δρομολογίων των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης ΔΣΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1661_2021 ΑΔΑ:9ΥΣΙ7ΛΗ-Τ1Ο

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση Πρακτικού Συνεδρίασης 3 (29-11-2021) της επιτροπής αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο :«Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός προμήθειας άλατος περιόδου 2021-2022»,προϋπολογισμού 150.000,00 με ΦΠΑ 13% ,Π.Ε. Εύβοιας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1662_2021 ΑΔΑ: ΨΛΑΡ7ΛΗ-Α1Ν

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση παράτασης της υπ’αριθμ. 161511/446/16-07-2019 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19SYMV005307241) ,σχετικά με :«Προμήθεια Τροφίμων (ΤΜΗΜΑ 1) προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για τις Κοινωνικές Συμπράξεις Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2018 – 2019».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1663_2021 ΑΔΑ: 66ΨΜ7ΛΗ-2ΓΘ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση παράτασης σύμβασης :«Προμήθεια τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) της Π.Ε. Βοιωτίας περιόδου 2015-2016».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1664_2021 ΑΔΑ: Ψ7Α87ΛΗ-7ΝΖ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου :“Αντιπλημμυρική Προστασία, Αναβάθμιση Πάρκου Λαού και Δημοτικής Αγοράς Στυλίδας”,προϋπολογισμού 150.000,00 € με τον Φ.Π.Α. ,Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1665_2021 ΑΔΑ: 62ΜΦ7ΛΗ-1ΞΟ

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση του 1ου πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς και ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου :«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΡΛΑΝΔΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΤΚ ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» ,προϋπολογισμού 160.000,00 € με τον Φ.Π.Α.,Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1666_2021 ΑΔΑ:6ΘΨΨ7ΛΗ-99Θ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2019» ,προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α.,αναδόχου : «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1667_2021 ΑΔΑ:Ψ8Δ97ΛΗ-ΤΝ3

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση αποτελέσματος διαπραγμάτευσης του υποέργου 1:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ 38 ΛΑΜΙΑΣ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΑΠΟ Τ.Κ. ΑΜΟΥΡΙΟΥ ΕΩΣ Τ.Κ. ΖΗΛΕΥΤΟΥ)» του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ” ΤΗΣ 18/9/2020)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1668_2021 ΑΔΑ:93ΔΠ7ΛΗ-ΣΝΑ

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση αποτελέσματος διαπραγμάτευσης του υποέργου 2:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤIΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 1 ΚΑΙ 2 ΜΕΞΙΑΤΕΣ-ΚΟΜΠΟΤΑΔΕΣ-ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ» του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ” ΤΗΣ 18/9/2020)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1669_2021 ΑΔΑ:9ΜΡΔ7ΛΗ-ΚΓ3

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση αποτελέσματος διαπραγμάτευσης του υποέργου 3: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ» του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ” ΤΗΣ 18/9/2020)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1670_2021 ΑΔΑ:6Π5Φ7ΛΗ-ΙΣΒ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση αποτελέσματος διαπραγμάτευσης του υποέργου 4: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 16 ΚΑΙ 17 (ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ-ΠΙΤΣΙΩΤΑ» του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ” ΤΗΣ 18/9/2020)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1671_2021 ΑΔΑ:9ΘΘΚ7ΛΗ-25Γ

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση αποτελέσματος διαπραγμάτευσης του υποέργου 5: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 4 (ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ-ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑ-ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ)» του έργου :«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ” ΤΗΣ 18/9/2020)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1672_2021 ΑΔΑ:Ω0ΤΞ7ΛΗ-4ΚΜ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης προσφορών της διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου με τίτλο: ΥΠΟΕΡΓΟ 6: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 11 (ΚΑΣΤΡΙ- ΤΡΙΛΟΦΟ – ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ) του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «ΙΑΝΟΣ»ΤΗΣ 18/09/2020).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1673_2021 ΑΔΑ:96ΕΞ7ΛΗ-ΧΩΡ

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης προσφορών της διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου με τίτλο: ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΥΤΟΥ» του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «ΙΑΝΟΣ»ΤΗΣ 18/09/2020).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1674_2021 ΑΔΑ:62ΧΙ7ΛΗ-Ψ45

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης προσφορών της διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης , για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου με τίτλο: ΥΠΟΕΡΓΟ 8: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ» του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «ΙΑΝΟΣ»ΤΗΣ 18/09/2020).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1675_2021 ΑΔΑ:6Ε2Ν7ΛΗ-5ΜΩ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης προσφορών της διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου με τίτλο: ΥΠΟΕΡΓΟ 9: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «ΙΑΝΟΣ»ΤΗΣ 18/09/2020).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1676_2021 ΑΔΑ:9Ω9Θ7ΛΗ-Κ9Ε

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης προσφορών της διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης , για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου με τίτλο: ΥΠΟΕΡΓΟ 10: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ» του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «ΙΑΝΟΣ»ΤΗΣ 18/09/2020).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1677_2021 ΑΔΑ:Ψ9ΩΣ7ΛΗ-Π5Α

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση του Πρακτικού Ανάθεσης (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς) της δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ” ΤΗΣ 18/9/2020)» του 11ου υποέργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΒΟΪΔΟΡΕΜΑΤΟΣ, ΣΤΥΡΦΑΚΟΡΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΚΑΙ ΔΡΙΜΑΤΟΡΕΜΑ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1678_2021 ΑΔΑ:ΨΘΜΚ7ΛΗ-3ΣΧ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση αποτελέσματος διαπραγμάτευσης του υποέργου 1 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΑΝΘΗΛΗΣ, ΦΑΚΙΤΣΑΣ, Μ.ΒΡΥΣΗΣ-ΡΟΔΙΤΣΑΣ-ΑΥΛΑΚΙΟΥ, ΜΕΞΙΑΤΩΝ, ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΤΗΣ Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ” ΤΗΣ 18-9-2020)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1679_2021 ΑΔΑ:9ΟΦΤ7ΛΗ-ΜΒΧ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση αποτελέσματος διαπραγμάτευσης του υποέργου 2 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΣΥΚΑ, ΑΜΟΥΡΙΟΥ – ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ – ΖΗΛΕΥΤΟΥ, ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ, ΦΡΑΝΤΖΗ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΤΗΣ Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ” ΤΗΣ 18-9-2020)».


ΑΠΟΦΑΣΗ 1680_2021 ΑΔΑ:96ΦΧ7ΛΗ-1ΤΗ

ΘΕΜΑ 33ο: Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, ήτοι του διαγωνισμού του 3ου υποέργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ 5ης και 6ης ΖΩΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» με τίτλο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΤΗΣ Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ”ΤΗΣ 18-9-2020».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1681_2021 ΑΔΑ:9Β1Χ7ΛΗ-2ΣΩ


ΘΕΜΑ 34
ο:Έγκριση του Πρακτικού Ανάθεσης (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς) της δημοπρασίας του 4ου υποέργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΞΥΝΙΑΔΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1682_2021 ΑΔΑ: 6ΘΥ77ΛΗ-ΘΒΜ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση των υπ’ αριθ. 226585/842/12-10-2021 , 226612/843/12-10-2021 & 238259/882/25-10-2021 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1683_2021 ΑΔΑ: ΩΝΜΧ7ΛΗ-ΤΒΛ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 266005/1413/26-11-2021, απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων σε εργασίες απομάκρυνσης μπαζών-φερτών υλικών, καθαρισμό ρείθρων-τεχνικών στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Βοιωτίας από πλημμυρικά φαινόμενα την 26/11/2021 μέχρι την περάτωση των εργασιών αποκατάστασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1684_2021 ΑΔΑ: ΩΓ5Ζ7ΛΗ-ΖΩΝ

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση της υπ’ αριθ.262072/1009/24-11-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την κατάσβεση πυρκαγιών μικρής έκτασης και διάρκειας, κατά την αντιπυρική περίοδο από 1η Μαΐου 2021 έως 31η Οκτωβρίου 2021, στο Νομό Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1685_2021 ΑΔΑ: ΩΦ8Ξ7ΛΗ-ΡΕΗ

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 43952/145/2-3-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών απο τις χιονοπτώσεις και τους παγετούς από τις 14/2/21 που εκδηλώθηκαν σε όλη την Π.Ε. Εύβοιας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 1686_2021 ΑΔΑ: 6ΒΥ47ΛΗ-9Ξ9

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 62585/193/02-04-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις χιονοπτώσεις και τους παγετούς από τις 23/3/21 που εκδηλώθηκαν σε όλη την Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1687_2021 ΑΔΑ:9ΔΖ47ΛΗ-ΔΜΥ

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2021», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 17930/61/28-1-2021 ΑΔΑ: 65ΒΑ7ΛΗ-9ΛΤ απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από τις χιονοπτώσεις και τους παγετούς από τις 14/1/21 που εκδηλώθηκαν σε όλη την Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1688_2021 ΑΔΑ: 69ΥΥ7ΛΗ-ΛΤΗ

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης μηχανημάτων έργων και οχημάτων ιδιωτών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, κατολισθήσεις, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές,στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το χρονικό διάστημα από από 01-01-2022 έως 31-12-2022 .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1689_2021 ΑΔΑ: 937Β7ΛΗ-ΩΨ0

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης μηχανημάτων έργων και οχημάτων ιδιωτών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, κατολισθήσεις, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές,στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για το χρονικό διάστημα από από 01-01-2022 έως 31-12-2022 .


ΑΠΟΦΑΣΗ 1690_2021 ΑΔΑ: ΨΗΓΔ7ΛΗ-0ΕΦ

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης μηχανημάτων έργων και οχημάτων ιδιωτών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, κατολισθήσεις, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές,στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για το χρονικό διάστημα από από 01-01-2022 έως 31-12-2022 .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1691_2021 ΑΔΑ: ΩΤ507ΛΗ-Β1Θ

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης μηχανημάτων έργων και οχημάτων ιδιωτών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, κατολισθήσεις, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές,στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το χρονικό διάστημα από από 01-01-2022 έως 31-12-2022 .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1692_2021 ΑΔΑ:9ΕΟΠ7ΛΗ-ΤΔ8


ΘΕΜΑ 45
ο: Έγκριση καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης μηχανημάτων έργων και οχημάτων ιδιωτών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, κατολισθήσεις, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές,στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για το χρονικό διάστημα από από 01-01-2022 έως 31-12-2022 .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1693_2021 ΑΔΑ:Ω8ΤΠ7ΛΗ-Β2Ζ

ΘΕΜΑ 46ο: Α. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου ΛΟΚΡΩΝ για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ (Α &’ Β΄ΦΑΣΗ)». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1694_2021 ΑΔΑ:6ΚΘΘ7ΛΗ-61Κ

ΘΕΜΑ 47ο: Α. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας για το ενταγμένο στην 4η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021 έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΝΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΜΑ Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1695_2021 ΑΔΑ:9Ι1Φ7ΛΗ-Δ1Ζ

ΘΕΜΑ 48ο: Α.«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021».

Β.«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών ,έτους 2021»,Π.Ε. Φωκίδας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1696_2021 ΑΔΑ:Ω3Η47ΛΗ-ΞΟ5

ΘΕΜΑ 49ο: Α.«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

Β.«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1697_2021 ΑΔΑ:91ΨΛ7ΛΗ-ΤΡΧ

ΘΕΜΑ 50ο:«Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021»,Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1698_2021 ΑΔΑ:9ΣΓΤ7ΛΗ-ΒΔΞ

ΘΕΜΑ 51ο: «Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021 »,Π.Ε. Εύβοιας.ΑΠΟΦΑΣΗ _2021 ΑΔΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ 1699_2021 ΑΔΑ:ΨΛ3Η7ΛΗ-ΠΧΖ

ΘΕΜΑ 52ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Εφετείο Λαμίας, [σχετικά με την αγωγή του Φωτίου Ζορμπά].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1700_2021 ΑΔΑ:ΩΑ787ΛΗ-Ο3Γ

ΘΕΜΑ 53ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Tμήμα Ε’), [σχετικά με την αίτηση ακύρωσης του Αχιλλέα Ξενοκώστα και του Γεωργίου Ξενοκώστα].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1701_2021 ΑΔΑ:6ΘΖ07ΛΗ-7ΟΧ

ΘΕΜΑ 54ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.): 268589/720/ 30 Νοεμβρίου 2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί διορισμού δικηγόρου προς εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την αίτηση ακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία: “ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1702_2021 ΑΔΑ:62717ΛΗ-1ΟΩ

ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.): 268755/722/ 30 Νοεμβρίου 2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί διορισμού δικηγόρου προς εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του Βασιλείου Κουτσοθεόδωρου κλπ (συν.45)].