46η Συνεδρίαση 2022 – (22-11-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

46η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΘΕΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1579_2022 ΑΔΑ: 6Φ6Γ7ΛΗ-9ΗΓ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση α) του υπ’ αριθμ. 86/16-11-2022 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 52.440,96€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 18ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 246305/31-10-2022) και β) Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 391 του Ν. 4957/2022 για την με αρ. πρωτ. 246305/31-10-2022 18η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών (ΑΔΑΜ: 22PROC011509986)

ΑΠΟΦΑΣΗ 1580_2022 ΑΔΑ: Ψ1Ν87ΛΗ-Υ9Φ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης δύο (02) νέων μαθητικών δρομολογίων αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), για το σχολικό έτος 2022-2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), συνολικού προϋπολογισμού 5.204,55€ και δικαίωμα προαίρεσης της τάξης του 30%, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1581_2022

Προτάθηκε από τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό να προηγηθεί η συζήτηση των θεμάτων που αφορούν τα Δημόσια Έργα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1582_2022 ΑΔΑ: ΨΗΣ97ΛΗ-22Ζ

ΘΕΜΑ 16ο: Δημοπράτηση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ», προϋπολογισμού 223.200,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 1583_2022 ΑΔΑ: Ψ8ΥΤ7ΛΗ-8ΝΝ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση: α) Προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α, του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το Ν. 4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκηςβ) Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου, γ) Ορισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ως Αρχής που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό και δ) Εξουσιοδότηση για σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ 27 ΑΜΦΙΣΣΑΣ -ΓΡΑΒΙΑΣ ΣΤΗ Χ.Θ. 8+500 ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ» συνολικού Π/Υ 320.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1584_2022 ΑΔΑ: ΨΣΔΖ7ΛΗ-3ΔΡ

ΘΕΜΑ 18ο: Επαναφορά θέματος και λήψη απόφασης μετά από γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων που αφορά το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ «ΖΟΡΜΠΑ»» , Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1585_2022 ΑΔΑ: 9ΚΓΟ7ΛΗ-ΕΦΧ

ΘΕΜΑ 19ο: Μερική αποδοχή της από 16-06-2022 αίτησης – άσκησης αξιώσεων για αποζημίωση θετικών ζημιών λόγω υπερημερίας του Κυρίου του Έργου της αναδόχου εταιρείας «ΤΕΚΑΛ Α.Ε.» για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1586_2022 ΑΔΑ: 69ΠΑ7ΛΗ-ΟΤΓ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας στο έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ) ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΙΣ 04 – 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020» ,υποέργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ» προϋπολογισμού 500.000€ αναδόχου ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1587_2022 ΑΔΑ: 6ΝΩΣ7ΛΗ-Β90

*ΘΕΜΑ 29ο:   Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων για τη «Προμήθεια 59 οχημάτων µε την διαδικασία της λειτουργικής χρονοµίσθωσης (operational leasing και β) των όρων της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1588_2022 ΑΔΑ: 9Ο9Α7ΛΗ-ΒΨΧ

ΘΕΜΑ 1ο: Γνωμοδότηση Δικηγόρου και αίτημα λήψης απόφασης για μη άσκηση έφεσης για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατά της με αριθμ. 651/2022 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1589_2022 ΑΔΑ: 9ΚΚΤ7ΛΗ-ΦΞΩ

ΘΕΜΑ 2ο ο: Γνωμοδότηση Δικηγόρου και αίτημα λήψης απόφασης για μη άσκηση έφεσης για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατά της με αριθμ. 615/2022 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1590_2022 ΑΔΑ: 6ΖΜΗ7ΛΗ-Ε60

ΘΕΜΑ 3ο: Γνωμοδότηση Δικηγόρου και αίτημα λήψης απόφασης για έγκριση ασκηθείσας έφεσης για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατά της υπ’ αριθμ. 302/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λεβαδείας και παροχής εξουσιοδότησης στην πληρεξουσία δικηγόρο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1591_2022 ΑΔΑ: 6ΔΞΚ7ΛΗ-ΓΓ8

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης δύο (2) περιφερειακών συμβούλων Π.Σ.Ε. για τη συμμετοχή τους στη Διεθνή Έκθεση Δομικών Υλικών «THE BIG 5», 05-08 Δεκεμβρίου 2022, Ντουμπάι, Η.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1592_2022 ΑΔΑ: 6ΒΔΥ7ΛΗ-ΩΓ6

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης ενός (1) περιφερειακού συμβούλου Π.Σ.Ε. για τη συμμετοχή του στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «FOOD & LIFE 2022» Μόναχο, Γερμανία 30 Νοεμβρίου – 04 Δεκεμβρίου 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1593_2022 ΑΔΑ: 6ΚΜ77ΛΗ-114

ΘΕΜΑ 6οΈγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης χαρτογραφημένων μονοπατιών» αναδόχου Μπάρκα Θεόδωρου, λόγω τροποποίησης της σχετικής σύμβασης ( παράταση προθεσμίας).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1594_2022 ΑΔΑ: Ψ0ΖΡ7ΛΗ-ΥΜΚ

ΘΕΜΑ 7οΈγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας υγρών καυσίμων (Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. ι(iii)’ του Ν.3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1595_2022 ΑΔΑ: ΨΣ567ΛΗ-ΗΥ0

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση του πρώτου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, όσον αφορά τον ανοικτό διαγωνισμό «Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για το οδικό δίκτυο της Π.Ε.Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1596_2022 ΑΔΑ: 9ΓΚΘ7ΛΗ-Υ7Χ

ΘΕΜΑ 9ο: Α) Έγκριση της διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016) κατ΄εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 391, του Ν. 4957/2022 (Τεύχος Α΄ ΦΕΚ 141/21-7-2022) για υποβολή έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη μειοδοτών για το έργο: «Μεταφορά μαθητών για τα δρομολόγια 2.24, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 4.4, 6.1, 6.2 & 7.1 σχολικού έτους 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025», συνολικού προϋπολογισμού 175.407,92 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% & δικαιωμάτων προαίρεσης έως και 5% μόνο στο δρομολόγιο 7.1.

Η ανάθεση του ανωτέρου έργου θα γίνει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνησίου ανταγωνισμού λόγω ότι υπήρξαν αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία δεν υποβλήθηκαν προσφορές σε προηγούμενη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης μεταφοράς μαθητών.

Β) Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης σε διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 391, του Ν. 4957/2022 (Τεύχος Α΄ ΦΕΚ 141/21-7-2022).

Γ) Ορισμός Επιτροπής που θα πραγματοποιήσει την διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60, του Ν. 4821/2021 (Τεύχος Α΄ΦΕΚ 134/31-7-2021)

ΑΠΟΦΑΣΗ 1597_2022 ΑΔΑ: Ψ48Ξ7ΛΗ-ΖΓ3

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του δεύτερου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, όσον αφορά την 8η Πρόσκληση για τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας, για ένα σχολικό έτος: 2022-2023, προϋπολογισμού με δικαιώματα προαίρεσης 230.395,20 €, χωρίς Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1598_2022 ΑΔΑ: 971Η7ΛΗ-75Ο

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Πρακτικού 30ου της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 1599_2022 ΑΔΑ: 6ΙΗΦ7ΛΗ-ΔΡΕ

ΘΕΜΑ 12ο:Καταργήσεις-Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023 (10 & 11/2022 κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1600_2022 ΑΔΑ: ΨΥΚ17ΛΗ-Π9Μ

ΘΕΜΑ 13ο: Α)Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022 και Β) Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2022, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1601_2022 ΑΔΑ: ΡΡΠ87ΛΗ-Χ3Α

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022. Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1602_2022 ΑΔΑ: ΨΜΥΙ7ΛΗ-26Ρ

ΘΕΜΑ 15ο: Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022 Β)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022 και Γ)Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2022, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0717/0719/0721/0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1603_2022 ΑΔΑ: 9ΡΛ07ΛΗ-6ΨΤ

ΘΕΜΑ 21ο: Εισήγηση για καθορισμό τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης μηχανημάτων έργων και οχημάτων ιδιωτών και έγκρισης κατάρτισης μητρώου οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, κατολισθήσεις, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2023 έως 31-12-2023 με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση εργασιών έκτακτων αναγκών απολογιστικά.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1604_2022 ΑΔΑ: 6ΕΣΝ7ΛΗ-12Κ

ΘΕΜΑ 22ο: Εισήγηση για καθορισμό τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης μηχανημάτων έργων και οχημάτων ιδιωτών και έγκρισης κατάρτισης μητρώου οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2023 έως 31-12-2023 με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση εργασιών έκτακτων αναγκών απολογιστικά

ΑΠΟΦΑΣΗ 1605_2022 ΑΔΑ: ΩΧΘ77ΛΗ-ΧΑΖ

ΘΕΜΑ 23ο: Α)Έγκριση τιμών μίσθωσης των απαραίτητων οχημάτων και μηχανημάτων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Β)Έγκριση εκτέλεσης μικροεργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Γ)Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ιδιόκτητων μηχανημάτων Δ) Έγκριση της απ’ ευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ή με διαπραγμάτευση Ε) Έγκριση επιτροπής παραλαβής ωρών εργασιών στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για τη χρονική περίοδο από 1-1-2023 έως 31-12-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1606_2022 ΑΔΑ: 6ΤΔΧ7ΛΗ-6Ω5

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 255257/10-11-2022 (ΑΔΑ:Ψ31Γ7ΛΗ-Ε4Β) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1607_2022 ΑΔΑ: 6ΔΧΛ7ΛΗ-Β84

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 602/150704/03-07-2022 με ΑΔΑ: ΨΤ5Ι7ΛΗ-ΦΜ3 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας που αφορά διάθεση μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε επιφυλακή (σταλία) για την Αντιπυρική περίοδο από 01-07-2022 έως 31-10-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 1608_2022 ΑΔΑ: 68ΝΔ7ΛΗ-ΚΑΚ

ΘΕΜΑ 26οΈκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Γ’ τρίμηνο 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1609_2022 ΑΔΑ: 6ΞΖ17ΛΗ-ΡΙ5

ΘΕΜΑ 27οΈγκριση της 9ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1610_2022 ΑΔΑ: ΨΚΕ97ΛΗ-Ε4Δ

ΘΕΜΑ 28ο :Τροποποίηση της αριθ. 740/191806/27-08-2019 Σύμβασης του έργου «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και  αιγοπρόβατα», στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ( Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Εύβοιας, Π.Ε. Ευρυτανίας, Π.Ε. Φθιώτιδας, Π.Ε. Φωκίδας)» σύμφωνα με το άρθρο 132 ν. 4412/2016