46η Συνεδρίαση 2021 – (01-12-2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 1ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1609_2021 ΑΔΑ: 68Η97ΛΗ-0ΒΦ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του επαναληπτικού, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού (οπτικοακουστικός εξοπλισμός – Ομάδα Β), για το Πολιτιστικό – Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1610_2021 ΑΔΑ: Ψ3Δ07ΛΗ-Ο61

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 42/26-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ0Μ07ΛΗ-8ΦΠ) και 43/9-11-2021 (ΑΔΑ: 64Υ17ΛΗ-ΣΕΧ) πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1611_2021 ΑΔΑ: 99ΕΠ7ΛΗ-Ζ1Ι

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, κατά την χειμερινή περίοδο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1612_2021 ΑΔΑ: 6Ω917ΛΗ-ΝΣ3

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) χρόνων, στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών, για την Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1613_2021 ΑΔΑ: Ψ8ΓΧ7ΛΗ-Ρ0Ζ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης χαρτογραφημένων μονοπατιών», αναδόχου Μπάρκα Θεόδωρου, λόγω τροποποίησης της σχετικής σύμβασης (παράταση προθεσμίας), Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1614_2021 ΑΔΑ: Ψ32Π7ΛΗ-ΦΞΣ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 11ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια άλατος 2021-2022 Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 166.426,40 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1615_2021 ΑΔΑ: Ψ2Ε37ΛΗ-ΔΦΛ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, για τη «Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας κωπαϊδικού πεδίου, τα έτη 2022-2024» και β) των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού, προϋπολογισμού 638.570,15 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% & των δικαιωμάτων προαίρεσης, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1616_2021 ΑΔΑ: 6ΧΚΗ7ΛΗ-ΣΚ8

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας για το έτος 2019», αναδόχου Φακίτσα Ιωάννη, λόγω τροποποίησης της σχετικής σύμβασης (παράταση προθεσμίας).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1617_2021 ΑΔΑ: Ψ0ΗΒ7ΛΗ-ΔΛΡ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, σχολικού έτους 2021-2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας, σύμφωνα με την παρ. ι, εδαφ. 3, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1618_2021 ΑΔΑ: 6Ο2Γ7ΛΗ-Α0Ε

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1619_2021 ΑΔΑ: 9ΚΗΘ7ΛΗ-ΗΤ3

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας οχημάτων µε τη διαδικασία της Λειτουργικής Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, για τις ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1620_2021 ΑΔΑ: ΩΤΞ27ΛΗ-ΒΟΒ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικού 18 της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών, με τίτλο «Μεταφορά μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1621_2021 ΑΔΑ: 6ΡΡ57ΛΗ-ΚΑΤ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του πρακτικού 13.4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 13/2021 με αρ. πρωτ. 64721/1776/31-03-2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Δ «ΕΔΧ- ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 1.347.679,59€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1622_2021 ΑΔΑ: 6ΠΜΩ7ΛΗ-ΖΕΛ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση του πρακτικού 21.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης Προσφορών της 21/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 180884/4769/19-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009091219) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας τα δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023», με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 1.182.251,03 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 136475).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1623_2021 ΑΔΑ: ΨΩΣΑ7ΛΗ-Ν4Χ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 5/23-11-2021 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας, που θα προκύψουν κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60, του Ν. 4821/2021 (Τεύχος Α΄ΦΕΚ 134/31-7-2021), για το έργο: «Μεταφορά μαθητών για τα δρομολόγια 7.1, 7.2, 7.3 και 5.1 του σχολικού έτους 2021-2022».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1624_2021 ΑΔΑ: ΨΞ187ΛΗ-ΗΩΤ

ΘΕΜΑ 15ο: Τροποποίηση σύμβασης του “ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε.” για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών 2021-2022».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1625_2021 ΑΔΑ: 6ΟΝΔ7ΛΗ-3ΤΒ

ΘΕΜΑ 16ο: Καταργήσεις – τροποποιήσεις – συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2021-2022 (13η κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1626_2021 ΑΔΑ: ΩΖΨΟ7ΛΗ-4Μ2

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, οικονομικού έτους 2021, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1627_2021 ΑΔΑ: ΨΛ7Ν7ΛΗ-6Σ2

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου, ανανέωσης υποστήριξης συστημάτων διαχείρισης οχημάτων, παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και δαπάνης υλοποίησης έργου ενταγμένου στο Τεχνικό Πρόγραμμα από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1628_2021 ΑΔΑ: 65ΤΓ7ΛΗ-7Ε7

ΘΕΜΑ 19ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, έργα, μελέτες, οικονομικού έτους 2021, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1629_2021 ΑΔΑ: 664Μ7ΛΗ-ΨΥΗ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1630_2021 ΑΔΑ: ΨΥΕ27ΛΗ-ΤΓΝ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Γ’ τρίμηνο 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1631_2021 ΑΔΑ: 6Κ4Ω7ΛΗ-ΜΗΤ

ΘΕΜΑ 22ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών συμβούλου και τεχνικής υποστήριξης για τη διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων απευθείας σύνδεσης του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου με την πόλη του Καρπενησίου, βάσει του άρθρου 221, παρ.11δ, του Ν.4412/2016, “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1632_2021 ΑΔΑ: Ω0ΞΠ7ΛΗ-Σ3Λ

ΘΕΜΑ 23ο: Συγκρότηση γνωμοδοτικών επιτροπών – Οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1633_2021 ΑΔΑ: ΩΙΓΛ7ΛΗ-516

ΘΕΜΑ 24ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1342/13-10-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΒΝ7ΛΗ-ΙΥ5) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ ως προς το χρόνο ισχύος της τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ανοικτών διαγωνισμών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Εύβοιας, για τα σχολικά έτη 2020-2023, καθώς και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1634_2021 ΑΔΑ: Ψ44Χ7ΛΗ-Α5Σ

ΘΕΜΑ 25ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” και του “Δήμου Δελφών” για το έργο της ΣΑΕΠ066, με κ.ε. 2017ΕΠ06600020 και τίτλο: «Επισκευή – αντικατάσταση φέροντος οργανισμού κελύφους κλειστού γηπέδου Ιτέας». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1635_2021 ΑΔΑ: 6Ι317ΛΗ-ΒΥ1

ΘΕΜΑ 26ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” και του “Δήμου Λεβαδέων” για το έργο της ΣΑΕΠ066, με κ.ε. 2021ΕΠ06600003 και τίτλο: «Κατασκευή κυκλικών κόμβων». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1636_2021 ΑΔΑ: ΨΦ3Ε7ΛΗ-2Φ3

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του υποέργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας 2022», προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1637_2021 ΑΔΑ: ΨΙ7Ο7ΛΗ-Π4Ι

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση των όρων της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του υποέργου: «Επισκευή δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Ευπαλίου, Δ.Ε. Ευπαλίου», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1638_2021 ΑΔΑ: 9ΡΦΛ7ΛΗ-2ΩΤ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση 4ης παράτασης της προθεσμίας εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας», υποέργο: «Συντήρηση αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος, υποδομών και σήμανσης στις εθνικές οδούς», προϋπολογισμού μελέτης 3.500.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1639_2021 ΑΔΑ: Ψ30Ζ7ΛΗ-93Κ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση 1ης παράτασης της προθεσμίας εργασιών του έργου: «Συντήρηση και επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην ζώνη λιμένα Ιτέας (Λ.Τ.Ν. Φωκίδας)», προϋπολογισμού μελέτης 124.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1640_2021 ΑΔΑ: 9Ψ217ΛΗ-3ΤΦ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εργασιών του έργου: «Περιφερειακός δρόμος Τρίκορφου – Α’ φάση», Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1641_2021 ΑΔΑ: Ω0ΥΖ7ΛΗ-2ΒΒ

ΘΕΜΑ 32ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάπτωση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου Μπαρώνη Άγγελου στο διαγωνισμό του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στους δήμους Ορχομενού και Αλιάρτου – Θεσπιέων (περιοχή Κωπαϊδικού Πεδίου) μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή στις 04 – 06 Απριλίου 2020», υποέργο: «Επισκευή και αποκατάσταση βλαβών σε θυροφράγματα – αντλιοστάσια άρδευσης Κωπαΐδας», προϋπολογισμού 500.000,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1642_2021 ΑΔΑ: 6Υ8Ι7ΛΗ-294

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ΄αριθ. 262620/752/23-11-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (καθαρισμοί υδατορεμάτων).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1643_2021 ΑΔΑ: ΩΞΝΘ7ΛΗ-07Θ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2021», χρήση 2021 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1644_2021 ΑΔΑ: ΨΞ0Α7ΛΗ-7ΤΤ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 και 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1645_2021 ΑΔΑ: ΩΘΩΡ7ΛΗ-ΟΟΕ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φθιώτιδας.