45η Συνεδρίαση 2021 – 22/11/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1565_2021 ΑΔΑ:6ΧΘ57ΛΗ-924

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης δύο (2) περιφερειακών συμβούλων Π.Σ.Ε., για τη συμμετοχή τους στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «FOOD & LIFE 2021» που θα πραγματοποιηθεί 01-05 Δεκεμβρίου 2021, στον εκθεσιακό χώρο Messe München στο Μόναχο/Γερμανία.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1566_2021 ΑΔΑ:9ΚΤ77ΛΗ-9ΥΚ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2021».

B) Ορισμός Υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2021, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0717.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1567_2021 ΑΔΑ:ΨΞ4Ζ7ΛΗ-ΜΝΤ

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1568_2021 ΑΔΑ:ΨΗ397ΛΗ-ΘΤΣ

ΘΕΜΑ 2ο:Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση εξοπλισμού Η/Υ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας και στο Γυμνάσιο-Λύκειο Μαρτίνου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1569_2021 ΑΔΑ:Ψ2ΣΕ7ΛΗ-Π02

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου

Τουρισμού, Αθλητισμού και Εθελοντισμού κ. Ηλία Μπουρμά, στην 8η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ATHENS INTERΝATIONAL TOURISM & CULTURE EXPO , 25-27 Νοεμβρίου 2021, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο -Αθήνα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1570_2021 ΑΔΑ:62ΨΟ7ΛΗ-ΧΡΧ

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής των υπηρεσιών της σύμβασης «Ανάθεσης υπηρεσιών ναύλωσης δύο τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας» για το μήνα Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την παρ. Ι, εδάφ.ιιι, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1571_2021 ΑΔΑ:6Μ8Α7ΛΗ-ΜΩ2

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής των υπηρεσιών της σύμβασης «Ανάθεσης υπηρεσιών ναύλωσης δύο τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας» για το μήνα Σεπτέμβριο (κόστος πλεύσης) , σύμφωνα με την παρ. Ι, εδάφ.ιιι, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1572_2021 ΑΔΑ:6ΙΑΞ7ΛΗ-ΜΒΤ

ΘΕΜΑ 6ο:Α.«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021».

Β.«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2021»,Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1573_2021 ΑΔΑ:6ΜΚΥ7ΛΗ-ΡΚΓ

ΘΕΜΑ 7ο:Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

Γ) Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2021, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0716, 0719, 0721, 0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1574_2021 ΑΔΑ:6ΑΞΠ7ΛΗ-Ε5Π

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης διορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών προμήθειας ανταλλακτικών, καυσίμων, λιπαντικών και επισκευών οχημάτων, στα πλαίσια υλοποίησης έργων της ΣΑΕΠ566 από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1575_2021 ΑΔΑ:67Χ67ΛΗ-ΜΔ3

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1576_2021 ΑΔΑ:Ω2ΣΠ7ΛΗ-ΓΞ4

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση Πρακτικού 17ου της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1577_2021 ΑΔΑ:ΨΡΨΑ7ΛΗ-Π2Ο

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 60/11-11-2021 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού 200037/6011/29-09-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007391181 ) 3ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 10/94449/3454/5-5-2020 διακήρυξης για την “ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1578_2021 ΑΔΑ:ΩΖ5Κ7ΛΗ-ΛΓ1

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 61/15-11-2021 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού 220805/6709/02-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007526145) 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 10/94449/3454/5-5-2020 διακήρυξης για την “ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1579_2021 ΑΔΑ:60ΑΕ7ΛΗ-7ΤΖ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 251530/4259/10-9-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Χ. Σπανού με θέμα: Α) Έγκριση της διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60, του Ν. 4821/2021 (Τεύχος Α΄ΦΕΚ 134/31-7-2021) για υποβολή έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη μειοδοτών για το έργο: «Μεταφορά μαθητών για τα δρομολόγια 7.1, 7.2, 7.3 και 5.1 σχολικού έτους 2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 11.743,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%…………… μαθητών. Β) Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης σε διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60, του Ν. 4821/2021 (Τεύχος Α΄ΦΕΚ 134/31-7-2021) Γ) Ορισμός Επιτροπής που θα πραγματοποιήσει την διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60, του Ν. 4821/2021 (Τεύχος Α΄ΦΕΚ 134/31-7-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1580_2021 ΑΔΑ:ΨΙΛΝ7ΛΗ-15Ι

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση του πρακτικού 7.6 / 26-05-2021 (ολοκληρώθηκε στις 09-11-2021), περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 07/2020 με αρ. πρωτ. 213747/6438/14-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007476545 2020-10-14) Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων της 04/2020 με αρ. πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 πρόσκλησης «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.846.003,73 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης». Α/Α Συστήματος: 100304.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1581_2021 ΑΔΑ:ΨΗΧ57ΛΗ-Μ97

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση προκήρυξης νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχ. έτος 2021-22 στα πλαίσια της υπ’αριθ.103716/1702 διακήρυξης με εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών, με μίσθωση μέσω δημόσιας σύμβασης κατάλληλων μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, για όλες τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1582_2021 ΑΔΑ:65ΔΝ7ΛΗ-9ΞΡ

ΘΕΜΑ 16ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στο έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2019ΕΠ06600026 του Π.Δ Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1583_2021 ΑΔΑ:6Μ7Θ7ΛΗ-8ΗΝ

ΘΕΜΑ 17ο:Τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600012 “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1584_2021 ΑΔΑ:6Β6Η7ΛΗ-ΦΦΝ

ΘΕΜΑ 18ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600016 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

ΑΠΟΦΑΣΗ 1585_2021 ΑΔΑ:ΨΗΑΠ7ΛΗ-ΓΜ4

ΘΕΜΑ 19ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600002 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

ΑΠΟΦΑΣΗ 1586_2021 ΑΔΑ:Ψ1ΩΧ7ΛΗ-ΡΚΡ

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, του έργου «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου στην περιοχήΠάνταβρεχει” του Δήμου Καρπενησίου» με κωδικό MIS 5000518 και ενάριθμο 2017ΕΠ05610031, προϋπολογισμού 240.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1587_2021 ΑΔΑ:65ΣΤ7ΛΗ-50Ζ

ΘΕΜΑ 21ο:Δημοπράτηση του υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση βλαβών-κατασκευή τεχνικών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Καρπενησίου 2021» στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας» του προγράμματος ΣΑΕΠ566 με Κ.Α. 2014ΕΠ56600008, προϋπολογισμού 370.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1588_2021 ΑΔΑ:6ΚΝΣ7ΛΗ-ΖΜΜ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ, περί εξέτασης ένστασης κατά της 1428/2021/19-10-2021 (ΑΔΑ 6ΗΕΖ7ΛΗ-ΠΙΗ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έργο «Επισκευή επιχρισμάτων, επισκευή όψεων και εξωτερικοί χρωματισμοί Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ιτεάς»,Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 44.000,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1589_2021 ΑΔΑ:6ΝΠΦ7ΛΗ-ΠΟ6

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του Πρακτικού IV Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας , του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός Μόρνου ποταμού»,Π.Ε. Φωκίδας,προϋπολογισμού 1.000.000,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1590_2021 ΑΔΑ:Ψ1ΓΛ7ΛΗ-ΦΝΒ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση του από 15-11-2021 Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επί της αιτιολόγησης του κόστους της προσφοράς του 1ου μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας , του υποέργου «Συντήρηση εθνικής οδού υπ’ αρ. 44 για το έτος 2020»προϋπολογισμού 1.500.000,00€ με ΦΠΑ, του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1591_2021 ΑΔΑ:61ΜΩ7ΛΗ-ΛΧΓ

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση 1ου Σ.Π. της μελέτης:«Μελέτη διευθέτησης χειμάρρου

Μανικιάτη»,Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1592_2021 ΑΔΑ:66Μ97ΛΗ-Δ4Α

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση 1ου Σ.Π. της μελέτης:«Μελέτη διευθέτησης χειμάρρου

Αυλωναρίου»,Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1593_2021 ΑΔΑ:65ΔΜ7ΛΗ-Ν7Ψ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος (ΚΕΤΕΚ) Καρπενησίου» προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, αναδόχου Γ.Β. ΤΣΙΝΑΣ -Β.Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1594_2021 ΑΔΑ:Ω3ΞΠ7ΛΗ-ΤΞ2

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας για τα έτη 2020-2022»αναδόχου ΚΟΡΟΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1595_2021 ΑΔΑ:61Ι97ΛΗ-0ΨΦ

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση εθνικού

& επαρχιακού οδικού δικτύου Βοιωτικής Ακτής Ν. Ευβοίας» αναδόχου ΚΟΡΟΖΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1596_2021 ΑΔΑ:60ΕΒ7ΛΗ-Μ3Κ

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας για το έργο: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας (Β΄Φάση)»,Π.Ε. Φθιώτιδας εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1597_2021 ΑΔΑ:6ΣΣ77ΛΗ-ΠΔ3

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, και του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για το ενταγμένο στην 7η τροποποίηση (τροπ. 07) του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021 έργου με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1598_2021 ΑΔΑ:6ΧΕΨ7ΛΗ-Θ44

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) που αφορά τον Προϋπολογισμό έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1599_2021 ΑΔΑ:6Π0Ω7ΛΗ-ΓΧΤ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 175725/600/10-08-2021 με ΑΔΑ:6Ζ367ΛΗ-5ΦΑ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των αναγκών φιλοξενίας, μεταφοράς, σίτισης και λοιπών ενεργειών που προέκυψαν μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, στις 03-08-2021στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1600_2021 ΑΔΑ:62Ι87ΛΗ-ΥΜΦ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 254475/1354/15-11-2021 με ΑΔΑ:93ΠΤ7ΛΗ-24Λ απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί Διάθεσης Μέσων και Πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των στον καθαρισμό οδοστρώματος από διασπορά λαδιών (Ε.Ο Αγίου Γεωργίου-Αγίας Τριάδας), καθαρισμό ρεμάτων «Ποταμιά» & «Κατοίκου» στην Τ.Κ. Δαύλειας & Τ.Κ Ρωμείκου «Κηφισός ποταμός» του Δ. Λιβαδειάς από φερτά υλικά την 15/11/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1601_2021 ΑΔΑ:ΩΙ6Μ7ΛΗ-ΜΦΛ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1602_2021 ΑΔΑ:6ΩΠΛ7ΛΗ-ΡΧΘ

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση ματαίωσης συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση δύο προκατασκευασμένων μονάδων αιθουσών διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο Πισσώνα»,Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1603_2021 ΑΔΑ:64ΠΦ7ΛΗ-Ν2Ι

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος 2021-2022 για την συντήρηση του Εθνικού & Επαρχιακού Οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 100.000,00€ με ΦΠΑ, και των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1604_2021 ΑΔΑ:ΨΤΙΖ7ΛΗ-ΥΓΧ

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση διενέργειας δημόσιου, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, φίλτρων και μπαταριών για την επισκευή – συντήρηση των μηχανημάτων έργου, φορτηγών και οχημάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 260.000,00€ με Φ.Π.Α. και των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1605_2021 ΑΔΑ:ΩΦΧ97ΛΗ-ΑΜΜ

ΘΕΜΑ 39ο:Έγκριση παράτασης συμβάσεων της «Συμπληρωματικής Προμήθειας Τροφίμων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ των Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας περιόδου 2018 – 2019».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1606_2021 ΑΔΑ:ΩΔΨΥ7ΛΗ-22Κ

ΘΕΜΑ 40ο:Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου της με αριθμ. πρωτ. 230221/5907/15-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009396888 2021-10-20) σύμβασης προμήθειας Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για τις ανάγκες του Ε.Π Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) της Π.Ε. Εύβοιας περιόδου 2015-2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1607_2021 ΑΔΑ:94ΘΘ7ΛΗ-3ΦΦ

ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής για ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου, δια μέσου του προέδρου της, σύμφωνα με το αρ. 176 .παρ. 3. του Ν.3852/2010 όπως ισχύει