44η Συνεδρίαση 2021 – 17/11/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Σ.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1520_2021 ΑΔΑ:96Α57ΛΗ-ΧΜΤ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση παραλαβής των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου και παράδοση στην Φθιωτική Αναπτυξιακή σύμφωνα με την 195/2019 απόφαση του Π.Σ. ,Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1521_2021 ΑΔΑ:ΨΔΚ37ΛΗ-ΘΛ6

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2021-2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα με την παρ. ι, εδαφ. 3, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 ,Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1522_2021 ΑΔΑ:ΨΟΝΡ7ΛΗ-6ΥΓ

ΘΕΜΑ 1ο: Γνωμοδότηση δικηγόρου, σχετικά με εξωδικαστικό συμβιβασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με την Ασπασία Ξηρού .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1523_2021 ΑΔΑ:6ΑΔΥ7ΛΗ-3ΘΩ

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.): 249215/669/ 8 Νοεμβρίου 2021

απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί διορισμού δικηγόρου προς εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας [σχετικά με την έφεση

κατά του Αθανασίου Αδαμόπουλου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1524_2021 ΑΔΑ:65ΥΠ7ΛΗ-8ΓΔ


ΘΕΜΑ
3ο:Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης επιτροπών για την διαδικασία επισκευής, συντήρησης, και αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τα οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1525_2021 ΑΔΑ:ΨΜΖ87ΛΗ-5ΡΛ

ΘΕΜΑ 4ο:Παράταση συμβάσεων προσληφθέντων στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων,ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπωςαυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101),που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στην Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1526_2021 ΑΔΑ:672Ω7ΛΗ-ΓΥΟ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών-πολιτική προστασία της Π.Ε. Φωκίδας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1527_2021 ΑΔΑ:ΨΜΓ57ΛΗ-ΤΛΤ

ΘΕΜΑ 6ο: Παραχώρηση χρήσης ακινήτου:«ΚΗΠΟΙ ΑΛΙΑΡΤΟΥ» στο Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων ,Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1528_2021 ΑΔΑ:ΨΚ8Φ7ΛΗ-8ΙΘ

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για τις υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και β) των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1529_2021 ΑΔΑ:ΩΤ567ΛΗ-ΡΤ6

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας λόγω τροποποιήσεως των σχετικών συμβάσεων και αύξησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1530_2021 ΑΔΑ:ΩΣ5Ν7ΛΗ-ΨΘΤ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (διαμονής με πλήρη διατροφή) και μεταφοράς αθλητών και παραγόντων στα πλαίσια αθλητικής διοργάνωσης, από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1531_2021 ΑΔΑ:ΨΟΚΝ7ΛΗ-ΥΡΥ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης εκτέλεσης δικαστικής απόφασης και επιστροφής ποσού παραβόλου από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών υλοποίησης έργων της ΣΑΕΠ566 και του Τεχνικού Προγράμματος (ΚΑΠ2021) από τον Π.Υ.Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1532_2021 ΑΔΑ:ΨΜΠΕ7ΛΗ-Ι3Υ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021,Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1533_2021 ΑΔΑ:ΩΥΥΖ7ΛΗ-9ΓΝ

ΘΕΜΑ 12ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021 ,Π.Ε.Εύβοιας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1534_2021 ΑΔΑ:Ψ73Η7ΛΗ-3Ρ6

ΘΕΜΑ 13ο: Α. «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

Β.«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

Γ.«Έγκριση της αριθμ.πρωτ.244079/6752/4.1.2021(ΑΔΑ:6ΞΗ97ΛΗ-Ξ48) απόφασης του Περιφε- ρειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 15.016,19 με ΦΠΑ για την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Διεθνή Έκθεση Αρτοποιίας, Ζαχαροπλαστικής & παγωτού «ARTOZA 2021», που θα πραγματοποιηθεί από 12 εως 15 Νοεμβρίου 2021, Metropolitan Expo, Αθήνα».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1535_2021 ΑΔΑ:ΨΥ9Η7ΛΗ-ΜΛΕ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση Πρακτικού Συνεδρίασης 1 (15-10-2021) και Πρακτικού Συνεδρίασης 2 (26-10-2021) της επιτροπής αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός προμήθειας άλατος περιόδου 2021-2022»,Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 150.000,00 με ΦΠΑ 13%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1536_2021 ΑΔΑ:61Γ37ΛΗ-ΥΒΟ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση του υπ.αριθμ. 2 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) για το έργο:“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ” για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ,προϋπολογισμού 73.656,00 € με ΦΠΑ 24%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1537_2021 ΑΔΑ:6ΗΤ97ΛΗ-ΛΩ0

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση του υπ.αριθμ. 2 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) για το έργο: Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης 2021 Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ,προϋπολογισμού 72.831,40 € με ΦΠΑ 24%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1538_2021 ΑΔΑ:6Σ507ΛΗ-Κ4Φ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση χρονικής παράτασης της από 31-08-2021 (21SYMV009134058 2021-08-31) σύμβασης για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΙΧ121637 ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΩΝ“, συμβατικής αξίας 22.940,00€,συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία :GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1539_2021 ΑΔΑ:ΨΥΜΦ7ΛΗ-Ε89

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση παράτασης της υπ’αριθμ. 236665/4040/9-11-2020/ΨΕΡΗ7ΛΗ- ΓΘΧ/20SYMV007625065 σύμβασης προμήθειας ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού-εκτυπωτών ,Π.Ε. Φωκίδας ,αναδόχου εταιρείας: ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε.-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1540_2021 ΑΔΑ:ΨΗΧ97ΛΗ-ΥΔ1

ΘΕΜΑ 19ο:Αύξηση προϋπολογισμού του ενάριθμου 2018ΕΠ56600001 “ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” της ΣΑΕΠ566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1541_2021 ΑΔΑ:6Φ8Β7ΛΗ-ΡΑΩ

ΘΕΜΑ 20ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566 .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1542_2021 ΑΔΑ:ΨΥΕΙ7ΛΗ-ΘΔΧ

ΘΕΜΑ 21ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600000 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ –ΦΩΚΙΔΑΣ -ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1543_2021 ΑΔΑ:ΩΣ5Δ7ΛΗ-ΕΦΙ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ», προϋπολογισμού 360.000,00 € με Φ.Π.Α.,Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1544_2021 ΑΔΑ:6ΩΔΨ7ΛΗ-ΚΓΣ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του 7ου Α.Π.Ε. του έργου :«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΙΝΟΛΑΡΥΜΝΑ», αναδόχου: “ΠΥΛΩΝ Α.Ε.”, προϋπολογισμού 2.578.059,77, με Φ.Π.Α.,Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1545_2021 ΑΔΑ:ΨΔΟΥ7ΛΗ-ΩΩΝ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», προϋπολογισμού 2.765.000,00 χωρίς Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1546_2021 ΑΔΑ:ΨΦΠΡ7ΛΗ-ΞΥΚ

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου:«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΛΥΦΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», προϋπολογισμού 2.032.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1547_2021 ΑΔΑ:69407ΛΗ-6ΛΡ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση του πρακτικού ΙΙ αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-ΦΩΚΙΔΑΣ-ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»,υποέργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 2020»,προϋπολογισμού 310.000,00€ με ΦΠΑ. .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1548_2021 ΑΔΑ:6ΕΓΕ7ΛΗ-Μ4Ρ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της δημοπράτησης του έργου :

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021 – 2022» ,προϋπολογισμού 685.148,65 € (με δαπάνη ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1549_2021 ΑΔΑ:ΩΤΦ07ΛΗ-ΘΕΔ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της δημοπράτησης του έργου :«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣροϋπολογισμού 220.000,00 € (με δαπάνη ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1550_2021 ΑΔΑ:Ψ45Ν7ΛΗ-ΗΤΠ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ»,προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1551_2021 ΑΔΑ:ΩΜ827ΛΗ-4ΞΠ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση του πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΨΑΧΝΩΝ» του έργου :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» , προϋπολογισμού 270.000,00 με ΦΠΑ ,Π.Ε. Εύβοιας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1552_2021 ΑΔΑ:628Ζ7ΛΗ-ΤΨ1

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση του πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της συνοπτικής ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου :«Επισκευή προβλήτα και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στον Λ. Νέων Στύρων (ΟΛΝΕ Α.Ε.)» ,προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ ,Π.Ε. Εύβοιας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1553_2021 ΑΔΑ:ΨΘΓ77ΛΗ-5ΓΚ

ΘΕΜΑ 32ο: Εκ νέου αίτημα για τη δημοπράτηση του έργου :«ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΑΜΜΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» προϋπολογισμού 74.400 € με ΦΠΑ και ανάκληση της υπ’ αρ. 525/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Π.Ε. Εύβοιας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1554_2021 ΑΔΑ:ΨΨ0Δ7ΛΗ-ΖΦ3

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση δημοπράτησης του Υποέργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ 2021», στο πλαίσιο του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 370.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1555_2021 ΑΔΑ:ΨΧΕΡ7ΛΗ-ΕΞΒ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:«ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΜΑ», προϋπολογισμού 330.000,00 ,αναδόχου ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε.Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1556_2021 ΑΔΑ:9ΗΨ67ΛΗ-Σ57

ΘΕΜΑ 35ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 245224/6790/3-11-2021 (ΑΔΑ:6Κ2Ξ7ΛΗ-Τ1Υ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας, περί προσωρινής ανάθεσης εκτέλεσης συμβάσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας μέχρι την ολοκλήρωση των οικείων διαγωνισμών και όχι πέραν της 31-06-2022, σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. 230123/6427/15-10-2021 9ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών (ΑΔΑΜ: 21PROC009373447).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1557_2021 ΑΔΑ:ΨΕΒ97ΛΗ-51Ε

ΘΕΜΑ 36ο: Τροποποιήσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2021-2022 στα πλαίσια της υπ’αριθ.103716/1702 διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1558_2021 ΑΔΑ:9Τ727ΛΗ-ΚΨΨ

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση του πρακτικού 2.6/22-10-2021 (ολοκληρώθηκε στις 08-11-2021) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Αποδεικτικά μέσα, των 2ων μειοδοτών της 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 3.616.736,71 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1559_2021 ΑΔΑ:ΨΡ5Ι7ΛΗ-6Ξ4

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση του πρακτικού 16.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 16/2021 με αρ. πρωτ. 126510/3310/15-06-2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων της 02/2020, 06/2020 & 11/2021 προσκλήσεων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 580.588,15 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 134332)

ΑΠΟΦΑΣΗ 1560_2021 ΑΔΑ:ΨΞΔ77ΛΗ-ΝΤΔ

ΘΕΜΑ 39ο:Έγκριση του πρακτικού 18.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 18/2021 με αρ. πρωτ. 142514/3709/02-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008914782) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων των 01/2020 & 05/2020 προσκλήσεων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 93.936,51 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 135200)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 1561_2021 ΑΔΑ:Ω1ΠΔ7ΛΗ-ΖΜΥ

ΘΕΜΑ 40ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022, χρήση 2021 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1562_2021 ΑΔΑ:9Φ967ΛΗ-ΠΚΥ

ΘΕΜΑ 41ο: Αντικατάσταση μέλους στη Κοινή Επιτροπή Πρακολούθησης της από 12/3/2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την εκπόνηση της μελέτης :«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΚΑΣΤΡΙ».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1563_2021 ΑΔΑ:96077ΛΗ-3ΔΥ

ΘΕΜΑ 42ο: Α. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου ΚΑΡΥΣΤΟΥ για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ (Α’ ΦΑΣΗ)”». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.