44η Συνεδρίαση 2022 – (10-11-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

                                

44η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΕΚΤΑΚΤΗ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

                                       ΘΕΜΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 1538_2022 ΑΔΑ: 9ΞΛ37ΛΗ-91Φ ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 (εξ αναβολής)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1539_2022 ΑΔΑ: ΨΥ7Δ7ΛΗ-76Π ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση α) διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση μονάδων αιθουσών (διδασκαλίας – γραφείων) & χωρών υγιεινής (wc) ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την στέγαση του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας με προϋπολογισμό 1.344.160,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (1.084.000,00€ άνευ ΦΠΑ), β) των όρων της συνημμένης Διακήρυξης.