43η Συνεδρίαση 2021 – 09/11/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 , 43ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1481_2021 ΑΔΑ: Ψ6ΙΔ7ΛΗ-ΠΥΑ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1482_2021 ΑΔΑ: ΩΝ287ΛΗ-75Η

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Α. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073), οικονομικού έτους 2021, για παροχή υπηρεσιών που αφορούν στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση 36η Philoxenia 2021. Β. Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2021, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1483_2021 ΑΔΑ: 96ΠΥ7ΛΗ-ΝΑΠ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Υποβολή πρότασης ένταξης για χρηματοδότηση νέων έργων στη ΣΑΕΠ 866 του ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν το Νομό Εύβοιας, από τις 3-08-2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1484_2021 ΑΔΑ: Ω1ΒΛ7ΛΗ-ΙΛ7

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 40/1210-2021 (ΑΔΑ: 6ΖΘΦ7ΛΗ-2Ε1) και 41/19-10-2021 (ΑΔΑ: 9ΒΔ67ΛΗ-ΑΕΙ) πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1485_2021 ΑΔΑ: Ψ31Ο7ΛΗ-ΓΔΤ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 236808/616/22 Οκτωβρίου 2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στον Άρειο Πάγο [σχετικά με τις Αιτήσεις Αναίρεσης κατά του Σπυρίδωνος Κολοβατιανού και της με αριθμό 115/2019 Απόφασης του Εφετείου Λαμίας] – Καθορισμός Αμοιβής – Συμπλήρωση/Τροποποίηση της με αριθμό 1324/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1486_2021 ΑΔΑ: 6Χ147ΛΗ-ΦΒΧ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 238512/617/25 Οκτωβρίου 2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικηγόρου προς νομική υποστήριξη του Χρήστου Ντάη, Προϊσταμένου του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας, ενώπιον του Πταισματοδικείου Λιβαδειάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1487_2021 ΑΔΑ: ΨΧΨΛ7ΛΗ-Υ7Α

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών [σχετικά με την αγωγή του Δημητρίου Πιτσιδήμου και του Εμμανουήλ Πούλου].

Το θέμα αποσύρθηκε

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας [σχετικά με την έφεση κατά του Αθανασίου Αδαμόπουλου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1488_2021 ΑΔΑ: 6Τ5Π7ΛΗ-Μ8Ρ

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με τη νομιμότητα της επένδυσης «Ανάπτυξη 18 ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 360MW στο Δήμο Καρύστου, Π.Ε. Ευβοίας» και τη δυνατότητα άσκησης ενδίκων βοηθημάτων ή όχι.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1489_2021 ΑΔΑ: ΩΘΧΦ7ΛΗ-ΑΥΡ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας», χρονικής διάρκειας δύο ετών, προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ και β) των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1490_2021 ΑΔΑ: Ψ6777ΛΗ-7ΩΛ

ΘΕΜΑ 8ο: Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης «Προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τις ανάγκες του Ε.Π Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) της Π.Ε. Εύβοιας, περιόδου 2015-2016».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1491_2021 ΑΔΑ: ΩΗ8Ψ7ΛΗ-ΝΙΕ

ΘΕΜΑ 9ο: α) Ματαίωση του υπ’ αριθμ. 4/141964/4351/1-7-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008846740) ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για 24 μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.», β) ανάκληση των υπ’ αριθμ. 1170/2021 και 1383/2021 προηγούμενων σχετικών αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. και γ) επαναπροκήρυξη του προαναφερόμενου διαγωνισμού με τους ίδιους όρους.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1492_2021 ΑΔΑ: Ω8Λ27ΛΗ-ΗΘΗ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση: α) πρακτικού δημοπρασίας ΙΙΙ και κατακύρωση του συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Κοπή χόρτων και κλαδιών στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1493_2021 ΑΔΑ: ΨΖΧ47ΛΗ-ΖΘΚ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 4/2021 πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών 2021-2022», προϋπολογισμού 152.325,70 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1494_2021 ΑΔΑ: 6ΡΟΨ7ΛΗ-ΜΜΖ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του 16ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών, με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1495_2021 ΑΔΑ:9ΨΕΞ7ΛΗ-5ΡΔ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση του πρακτικού 22.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 22/2021 πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. οικ. 180885/4770/19-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009091363) για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023», με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 241.339,65 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 136476).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1496_2021 ΑΔΑ:6Ε047ΛΗ-Α0Ξ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του πρακτικού 19.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 19/2021 πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. οικ. 166372/4328/29-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009001416) για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023», με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 17.467,63 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 135978).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1497_2021 ΑΔΑ:Ψ55Σ7ΛΗ-ΗΒΧ

ΘΕΜΑ 15ο: Διόρθωση της αριθ. 1258/14-09-2021 (σε ορθή επανάληψη 04-10-2021, ΑΔΑ: ΩΞ5Π7ΛΗ-Ψ8Ο) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης των πρακτικών 17.1 και 17.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 17/2021 πρόσκλησης με αρ. πρωτ. οικ. 126516/3311/15-06-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008767588) για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Δ «ΕΔΧ- ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023», με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 879.286,79 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 134335).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1498_2021 ΑΔΑ:ΩΣΔΨ7ΛΗ-ΤΨΔ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, στα πλαίσια του Β΄ ΔΣΑ της 5ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων «Μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τo σχολικό έτoς 2021- 2022».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1499_2021 ΑΔΑ:Ψ0ΕΘ7ΛΗ-ΓΣΙ

ΘΕΜΑ 17ο: Τροποποιήσεις μαθητικών δρομολογίων των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1500_2021 ΑΔΑ:6Ι497ΛΗ-Χ0Λ

ΘΕΜΑ 18ο: Προκήρυξη νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2021-22.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1501_2021 ΑΔΑ:6ΝΟΒ7ΛΗ-1ΝΦ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά την 7η πρόσκληση για τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για δύο σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023», προϋπολογισμού 183.659,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1502_2021 ΑΔΑ:9ΓΨΜ7ΛΗ-4Ε2

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 57 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την «Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για μεταφορά μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», με την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46€ με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 30% και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή – (Αριθμ. Διακήρυξης 10/94449/3454/5-5-2020).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1503_2021 ΑΔΑ:6Ω257ΛΗ-ΗΑΛ

ΘΕΜΑ 21ο: Καταργήσειςτροποποιήσεις – συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2021-2022 (12η κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1504_2021 ΑΔΑ:6ΠΡΥ7ΛΗ-ΑΘ5

ΘΕΜΑ 22ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων, μελετών, οικονομικού έτους 2021, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1505_2021 ΑΔΑ:9ΞΤΘ7ΛΗ-ΖΡ8

ΘΕΜΑ 23ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, έργα, μελέτες, οικονομικού έτους 2021, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1506_2021 ΑΔΑ: Ψ48Φ7ΛΗ-ΜΤΩ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1507_2021 ΑΔΑ: 6Φ0Σ7ΛΗ-396

ΘΕΜΑ 25ο: Α. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) & τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), οικονομικού έτους 2021, για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών. Β. Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2021, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1508_2021 ΑΔΑ:94ΞΗ7ΛΗ-ΝΝ7

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση γέφυρας στη γερμανική τάφρο και διαμόρφωση προσβάσεων», προϋπολογισμού 380.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1509_2021 ΑΔΑ:ΨΚΜΟ7ΛΗ-9ΞΩ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση του 2ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της μελέτης: «Οριοθέτηση & αντιπλημμυρική προστασία ρέματος Χιλιαδούς» Π.Ε. Εύβοιας, συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 299.055,20 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1510_2021 ΑΔΑ:ΩΦΧΥ7ΛΗ-ΤΦΝ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Παράκαμψη Λουτρών Αιδηψού Ν.Α. Εύβοιας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1511_2021 ΑΔΑ: Ψ3ΛΠ7ΛΗ-ΤΘΤ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής Δίρφυς για το έτος 2020», Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1512_2021 ΑΔΑ: 63ΘΩ7ΛΗ-ΔΓ6

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 236469/854/22-10-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (των συνεπειών των συνεχών βροχοπτώσεων – πρόληψη πλημμυρών).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1513_2021 ΑΔΑ:ΩΞΓ27ΛΗ-ΔΚ0

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 228421/1203/14-10-2021απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τη συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των στην απομάκρυνση μπάζων – φερτών υλικών στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Λιβαδειάς Θήβας, θέση «Υψηλάντης» – «Κορώνεια», θέση «Μαγούλες», στο Ε.Ο. Αράχωβας – Χιονοδρομικό Κέντρο, θέση «Σταυρός» και Εθνικό Οδικό Δίκτυο Θήβας Ελευσίνας, θέση «Κ.Ε.Γ.Ε», από 15/10/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1514_2021 ΑΔΑ: 9ΠΕΑ7ΛΗ-16Ρ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 229978/886/15-10-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, από τη θεομηνία «ΜΠΑΛΛΟΣ», στις 15-10-2021, στις περιοχές του Νομού Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1515_2021 ΑΔΑ: ΨΗ1Π7ΛΗ-4ΓΞ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δαπάνης του υποέργου: «Έκτακτες ανάγκες έτους 2021», του έργου με τίτλο: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 172727/574/5-8-2021 (ΑΔΑ: 9Χ147ΛΗ-Α60) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από την δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3-08-2021 στον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και στον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού στην Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1516_2021 ΑΔΑ: Ω2Γ57ΛΗ-4Γ0

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Περιφερειακού Συμβούλου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση “36η PHILOXENIA 2021, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκηστις 1214/11/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1517_2021 ΑΔΑ: 9ΦΛΩ7ΛΗ-Ι79

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Β’ τρίμηνο 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1518_2021 ΑΔΑ: Ψ4ΝΔ7ΛΗ-ΝΩΑ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση της 9ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2021, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.