42η Συνεδρίαση 2023 – (24-10-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

42η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1180_2023 ΑΔΑ: Ψ1ΙΙ7ΛΗ-Ζ1Π

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού Νο 8/20-10-2023 και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων μαθητικών δρομολογίων αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς διάρκειας, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026», συνολικού προϋπολογισμού 626.776,80 (άνευ ΦΠΑ) της 4ης Πρόσκλησης συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων προαίρεσης 50%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1181_2023 ΑΔΑ: ΨΟΜΟ7ΛΗ-Λ10

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση α) αποστολής 04/2023 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» και Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 87144/28-04-2023 (23PROC012593164 2023-05-03) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 803.072,62€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης και β) των όρων της 04/2023 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» & Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1182_2023 ΑΔΑ: 640Μ7ΛΗ-ΨΝΘ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση των πρακτικών 1 και 2 της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, όσον αφορά την δεύτερη (2η) πρόσκληση, στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2023-2024», προϋπολογισμού 60.840,50 € χωρίς ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1183_2023 ΑΔΑ: 66ΗΕ7ΛΗ-ΓΚ3

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Εφετείο Λαμίας-Μεταβατική έδρα Λιβαδειάς [σχετικά με την Αίτηση προσδιορισμού τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης για ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΟ ΘΗΒΑΣ – ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΛΑΜΙΑΣ].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1184_2023 ΑΔΑ: 6Κ437ΛΗ-ΒΩΥ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 209166/4-10-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί σύνταξης και κατάθεσης προσφυγής κατ’ αρ. 328 του Ν.4700/2020 κατά της υπ΄αριθμ. 54/26-9-2023 Πράξης της Υπηρεσίας της Επιτρόπου Π.Ε Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1185_2023 ΑΔΑ: Ψ4ΝΔ7ΛΗ-Μ8Ρ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και προσθέτων για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της Π.Ε. Εύβοιας για ένα έτος», προϋπολογισμού 210.000,00 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1186_2023

Δεν απαιτείται η ανάρτησή του στο Διαύγεια

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρακτικών 1 & 2 και ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων Α’/βαθμιας, Β’/βαθμιας εκπαίδευσης και του Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ του νομού, για δύο (2) έτη», προϋπολογισμού 49.020,30 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1187_2023 ΑΔΑ: ΨΞΣ27ΛΗ-ΖΣΔ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού και των σχετικών όρων για την «Παροχή υπηρεσιών, για εργασίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση καθαρισμού του Επαρχιακού/Εθνικού Οδικού δικτύου από επικίνδυνα φυσικά φαινόμενα (καταπτώσεις, χιονοπτώσεις, καθαρισμοί φρεατίων, κλπ) καθώς και καθαρισμού ρεμάτων/χειμάρρων» (Μίσθωση μηχανημάτων Π.Ε. Φωκίδας), αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1188_2023 ΑΔΑ: Ψ9ΞΦ7ΛΗ-Λ3Γ

ΘΕΜΑ 6ο: Α. Συμμόρφωση με την 1429/2023 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ και έγκριση πρακτικού 4 της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού, διεθνή ανοικτού διαγωνισμού (194463) για την «Συντήρηση οδικού δικτύου, υποέργο: «Εργασίες πρασίνου και καθαρισμοί τάφρων και ερεισμάτων στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ, για δύο έτη. Β. Ακύρωση των υπ΄αριθμ. 715/2023 & 840/2023 προηγούμενων σχετικών αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. και συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1189_2023 ΑΔΑ: Ψ1Ο27ΛΗ-ΙΩΖ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης τριών νέων μαθητικών δρομολογίων αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς διάρκειας, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026», συνολικού προϋπολογισμού 113.760,00€ (άνευ ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων προαίρεσης 50%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής [χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης σε ευρώ].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1190_2023 ΑΔΑ: ΨΒΚΦ7ΛΗ-25Η

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση α) πρακτικού Νο7 και ανάδειξη προσωρινών αναδ\οχων μαθητικών δρομολογίων αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς διάρκειας, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026», συνολικού προϋπολογισμού 367.302,60€ (άνευ ΦΠΑ) της 2ης Πρόσκλησης συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων προαίρεσης 50%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής [χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης σε ευρώ (€)] και β) επαναπροκήρυξης των άγονων τμημάτων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191_2023 ΑΔΑ: ΨΘΓΙ7ΛΗ-ΙΒ7

ΘΕΜΑ 9ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση του έργου: «Ανακατασκευή – εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Χ.Κ. Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, βάσει του άρθρου 221, παρ.11δ του Ν.4412/2016, “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1192_2023 ΑΔΑ: ΨΚ8Ρ7ΛΗ-ΥΤΔ

ΘΕΜΑ 10ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ειδικός φορέας 071) για έργα και μελέτες, Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1193_2023 ΑΔΑ: 6ΦΓΜ7ΛΗ-ΜΗΑ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1194_2023 ΑΔΑ: Ψ5Η87ΛΗ-Ω4Θ

ΘΕΜΑ 12ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών και από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργα και μελέτες, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1195_2023 ΑΔΑ: ΨΖΠΤ7ΛΗ-Χ24

ΘΕΜΑ 13ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073), για έξοδα μετακίνησης των υπαλλήλων, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1196_2023 ΑΔΑ: 9ΩΦΠ7ΛΗ-504

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας, υποέργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας (β΄ φάση)», προϋπολογισμού 4.200.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1197_2023 ΑΔΑ: 63667ΛΗ-2ΨΩ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων ενεργειακής αναβάθμισης και δράσεις ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας», προϋπολογισμού 60.054,14 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1198_2023 ΑΔΑ: Ψ2Ε17ΛΗ-5ΡΧ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών εγγειοβελτιωτικών έργων στον χείμαρρο Σκίτσα και στον χείμαρρο Πλείστο», προϋπολογισμού 241.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1199_2023 ΑΔΑ: 6ΠΡΓ7ΛΗ-3ΤΧ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση 2ης παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας» – υποέργο: «Αντιστήριξη πρανών και άρση καταπτώσεων στην εθνική οδό 27 Άμφισσας – Γραβιάς στη Χ.Θ. 8+500 λόγω κατάπτωσης», προϋπολογισμού μελέτης 320.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1200_2023 ΑΔΑ: 67ΦΝ7ΛΗ-ΞΩΣ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση οδού Μεγάλο Χωριό – Λακκώματα – Καλλιακούδα (Α’ φάση)», προϋπολογισμού 550.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1201_2023 ΑΔΑ: 6ΤΑ07ΛΗ-Σ86

ΘΕΜΑ 19ο: Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση καταστροφής λόγω καθίζησης οδοστρώματος και διαμόρφωση πρανών στην οδό που συνδέει τον Αγ. Κωνσταντίνο με τον οικισμό Άγναντης από: Χ αρχή=400116, Ψ αρχή=4289469 έως Χ πέρας =402486, Ψ πέρας = 4285258», προϋπολογισμού μελέτης 560.000,00 €, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1202_2023 ΑΔΑ: ΨΝΜΙ7ΛΗ-ΨΧΡ

ΘΕΜΑ 20ο: Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής δυτικής Φθιώτιδας», προϋπολογισμού μελέτης 400.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1203_2023 ΑΔΑ: 9ΠΣ67ΛΗ-3ΜΦ

ΘΕΜΑ 21ο: Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδό 11 (Καστρί – Τρίλοφο – Αγ. Στέφανος)», προϋπολογισμού μελέτης 1.500.000,00 €, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1204_2023 ΑΔΑ: 6ΛΧΥ7ΛΗ-72Β

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Aντικατάσταση γέφυρας στη γερμανική τάφρο και διαμόρφωση προσβάσεων», προϋπολογισμού 380.000,00 €, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1205_2023 ΑΔΑ: ΨΧ537ΛΗ-Ψ1Ε

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης του Κτηματολογικού Διαγράμματος και του Πίνακα Πράξεων Αναλογισμού και Αποζημιώσεων για την αναγκαστική απαλλοτρίωση του έργου: «Απαλλοτρίωση έκτασης στον οικισμό Άη Γιάννης του δήμου Καμένων Βούρλων για παροχή νερού», προϋπολογισμού αρχικής μελέτης 10.000,00 €, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1206_2023 ΑΔΑ: Ψ2277ΛΗ-ΤΜΤ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα για τη μελέτη: «Ολοκλήρωση Μελετών της Ε.Ο. Άμφισσα Λιδωρίκι στο τμήμα Μαλανδρίνο – Λιδωρίκι», προϋπολογισμού 755.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1207_2023 ΑΔΑ: ΨΗ567ΛΗ-Χ4Ι

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας στα όρια του δήμου Καρπενησίου», της Π.Ε. Ευρυτανίας, στον άξονα 4.8 «Οδική ασφάλεια» του «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 370.000,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1208_2023 ΑΔΑ: 64ΞΑ7ΛΗ-Σ3Ω

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 215574/11-10-2023 (ΑΔΑ: ΨΦ587ΛΗ-ΚΓΖ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν σε περιοχές της Π.Ε. Φθιώτιδας από την κακοκαιρία “DANΙEL”, από 6/9/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1209_2023 ΑΔΑ: 6Κ8Ω7ΛΗ-Ν7Γ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 218249/16-10-2023 (ΑΔΑ: 9ΤΓΧ7ΛΗ-Ρ9Σ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν σε περιοχές της Π.Ε. Φθιώτιδας από την κακοκαιρία “ELIAS”, από 25/9/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1210_2023 ΑΔΑ: 64ΔΕ7ΛΗ-Π4Α

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 217708/13-10-2023 (ΑΔΑ: ΨΧ6Θ7ΛΗ-Ι6Μ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των αναγκών μεταφοράς τριάντα ενός (31) Παράνομα Εισελθόντων Προσώπων που εντοπίστηκαν στις 23/09/2023, στην παραλία Λιμνιώνα Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1211_2023 ΑΔΑ: 92ΞΕ7ΛΗ-Ε90

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων για το Α΄ Εξάμηνο του έτους 2023, της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.