42η Συνεδρίαση 2022 – (02-11-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΕΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 42ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1491_2022 ΑΔΑ: 6Γ0Ε7ΛΗ-ΕΝ9

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της αριθμ. 1314/20-09-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1492_2022 ΑΔΑ: 6Α907ΛΗ-Χ1Υ

ΘΕΜΑ 1ο: Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό Α624/2022 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς (ΤΜΗΜΑ Η’ – ΟΥΣΙΑΣ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1493_2022 ΑΔΑ: 6Λ2Τ7ΛΗ-ΞΜΣ

ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμό 611/2022 απόφασης του Α’ Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1494_2022 ΑΔΑ: 6ΑΩΓ7ΛΗ-ΥΣ6

ΘΕΜΑ 3ο:Διοισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την Αίτηση Ακύρωσης του Χρήστου Φλώρου του Θεοδώρου]

ΑΠΟΦΑΣΗ 1495_2022 ΑΔΑ: 6ΓΟΝ7ΛΗ-ΒΞΝ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ανδρέα Δαύρη για τη συμμετοχή του στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση “WTM 2022”, ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/ ΜΕΙΚΤΗ, Ηνωμένο Βασίλειο – Λονδίνο, 7-9 Νοεμβρίου 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 1496_2022 ΑΔΑ: ΨΠ9Ξ7ΛΗ-ΚΥΥ

ΘΕΜΑ 5οΈγκριση του πρώτου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, όσον αφορά τον ανοικτό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ», συνολικού προϋπολογισμού 203.500,00 ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1497_2022 ΑΔΑ: ΩΧ1Μ7ΛΗ-ΔΘ6

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 85/19-10-2022 Πρακτικού της Επιτροπής σε συνέχεια της αριθμ. 186683/5017/12-08-2022 16ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. που αφορά τη μεταφορά μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1498_2022 ΑΔΑ: 682Ο7ΛΗ-Ο5Δ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Πρακτικού 29ου της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023

ΑΠΟΦΑΣΗ 1499_2022 ΑΔΑ: ΨΘ977ΛΗ-70Κ

ΘΕΜΑ 8ο: Καταργήσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για τo σχολικό έτος 2022-2023 στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 (εξ αναβολής).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1500_2022 ΑΔΑ: ΨΗΩΙ7ΛΗ-ΔΡ9

ΘΕΜΑ 9ο: Καταργήσεις-Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023 (7η/2022 κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1501_2022 ΑΔΑ: 6ΚΓΡ7ΛΗ-5Τ8

ΘΕΜΑ 10ο: Α)«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022»και Β)«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2022», Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1502_2022 ΑΔΑ: 6ΚΩ87ΛΗ-ΘΚΙ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1503_2022 ΑΔΑ: 60ΛΔ7ΛΗ-ΦΝΞ

ΘΕΜΑ 12ο: Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022».Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022»και Γ)Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2022, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0717.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1504_2022 ΑΔΑ: ΨΙΥΒ7ΛΗ-Γ7Ο

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022,Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1505_2022 ΑΔΑ: ΨΞΧΜ7ΛΗ-Ι61

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης της μελέτηςΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ» προϋπολογισμού 100.000,00€ με ΦΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1506_2022 ΑΔΑ: 6ΔΤΝ7ΛΗ-ΟΟ2

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» υποέργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ 48 ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 5 ΚΑΙ 4», με κωδικό αριθμό 2014ΕΠ56600009 της ΣΑΕΠ 566, προϋπολογισμού 1.814.000,00€

ΑΠΟΦΑΣΗ 1507_2022 ΑΔΑ: 635Λ7ΛΗ-ΕΔ3

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 192037 του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΗΣ» προϋπολογισμού 74.400,00€

ΑΠΟΦΑΣΗ 1508_2022 ΑΔΑ: 6ΖΔΧ7ΛΗ-9Δ5

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 191075 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΙΤΕΑΣ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ¨ΤΟΛΟΦΩΝΑ¨» προϋπολογισμού 286.291,97€

ΑΠΟΦΑΣΗ 1509_2022 ΑΔΑ: 62ΡΣ7ΛΗ-ΓΕΤ

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 240923/21-10-2022 με ΑΔΑ:ΨΡΒΗ7ΛΗ-1Ε5 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ευρυτανίας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (βροχοπτώσεις από 13/10/2022)