41η Συνεδρίαση 2023 – (17-10-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

41η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1121_2023 ΑΔΑ: ΡΩΞΨ7ΛΗ-51Ο

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της αριθμ. 216375/13-10-2023 (ΑΔΑ: ΨΤΝΝ7ΛΗ-80Φ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας, περί έγκρισης πρακτικού Νο6 της επιτροπής, περί προσωρινής ανάθεσης εκτέλεσης συμβάσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων μαθητικών δρομολογίων αρμοδιότητας της με αρ. πρωτ. 193986/14-09-2023 3ης Πρόσκλησης Πρόσκληση Οικονομικών Προσφορών της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. (ΑΔΑΜ: 23PROC013414499).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1122 _2023 ΑΔΑ: ΨΚΡΜ7ΛΗ-9ΜΟ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διεθνή επαγγελματική έκθεση για τον κατασκευαστικό κλάδο «ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΧΡΟ» που θα πραγματοποιηθεί από 19-22 Οκτωβρίου 2023, στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo – Σπάτα-Αθήνα, συνολικού προϋπολογισμού 26.635,20€ με ΦΠΑ, με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας [άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1123_2023 ΑΔΑ: 67377ΛΗ-ΗΥ6

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Πρακτικού Συνεδρίασης 7 της Επιτροπής αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ & των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Εύβοιας για δύο (2) έτη» (Διακήρυξη με αριθμ. πρωτ. 39895/01-03-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC012209237, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 182051).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1124_2023 ΑΔΑ: 92ΕΤ7ΛΗ-Γ9Ζ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Ακύρωση των 595/08-06-2023 (Πρακτικό 22ο, ΑΔΑ: 9ΧΧΜ7ΛΗ-Φ1Κ) και 515/09-05-2023 (Πρακτικό 18ο, ΑΔΑ: ΨΜΒ57ΛΗ-ΨΞΦ) Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατ’ εφαρμογή της 1308, 1309/2023 απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και των διατάξεων του άρθρου 367 του Ν.4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1125_2023 ΑΔΑ: ΡΞΖΕ7ΛΗ-ΚΩΜ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 30/25-07-2023 (ΑΔΑ: 6ΙΤΥ7ΛΗ-ΗΣ1), 31/01-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΨΩΨ7ΛΗ-ΞΚΩ), 32/08-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΑΠΖ7ΛΗ-7ΓΞ), 33/22-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΒ0Μ7ΛΗ-Ξ08) και 34/30-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΟΖ97ΛΗ-5ΑΥ) πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1126_2023 ΑΔΑ: ΩΧΛΣ7ΛΗ-Ξ32

ΘΕΜΑ 2ο: Γνωμοδότηση Δικηγόρου και αίτημα λήψης απόφασης για έγκριση ασκηθείσας αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας στο Τριμελές Εφετείο Λαμίας (Μεταβατική έδρα Λεβαδειάς) και παροχής εξουσιοδότησης στην πληρεξουσία δικηγόρο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1127_2023 ΑΔΑ: Ψ58Ζ7ΛΗ-ΑΗΕ

ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της Αναίρεσης, κατά των με αριθμούς 18/2023, 97/2023 και 183/2023, οριστικών αποφάσεων, του Τριμελούς Εφετείου Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1128_2023 ΑΔΑ: Ρ05Ο7ΛΗ-ΙΣ6

ΘΕΜΑ 4ο: Άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της ανακοπής κατά της εκτέλεσης της με αριθμό 33/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τακτικής Διαδικασίας).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1129_2023 ΑΔΑ: Ψ63Υ7ΛΗ-ΞΩΞ

ΘΕΜΑ 5ο: Άσκηση ή μη έφεσης για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατά της με αριθμ. 239/2023 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1130_2023 ΑΔΑ: 6ΥΥΡ7ΛΗ-ΚΕΧ

ΘΕΜΑ 6ο: Άσκηση ή μη έφεσης για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατά της με αριθμ. 226/2023 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1131_2023 ΑΔΑ: Ρ4ΒΒ7ΛΗ-0ΓΩ

ΘΕΜΑ 7ο: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης: «Προμήθεια άλατος αποχιονισμού για τις ανάγκες του οδικού δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας» για τα έτη 2023-2024-2025.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1132_2023 ΑΔΑ: 9ΧΓΕ7ΛΗ-Γ4Ι

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση εξειδίκευσης δαπάνης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1133_2023 ΑΔΑ: 93ΘΦ7ΛΗ-7ΡΘ

ΘΕΜΑ 9ο: Α. Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023, Β. Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2023,και Γ.:Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023 της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1134_2023 ΑΔΑ: ΨΚΒΖ7ΛΗ-ΔΦΟ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1135_2023 ΑΔΑ: ΨΕΚΚ7ΛΗ-ΥΗΠ

ΘΕΜΑ 11: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023 ,Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1136_2023 ΑΔΑ: Ψ0ΥΗ7ΛΗ-0ΔΑ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1137_2023 ΑΔΑ: 9ΕΕΤ7ΛΗ-Ρ3Λ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης υλοποίησης έργου ενταγμένου στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΠ) (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1138_2023 ΑΔΑ: 6Δ307ΛΗ-21Ψ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης και των συμβατικών τευχών Δημοπράτησης του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023»,προϋπολογισμού: 347.011,75 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1139_2023 ΑΔΑ: 61ΩΨ7ΛΗ-ΛΥΕ

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας 2022» του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας» με κωδικό αριθμό 2022ΝΠ46600019 Της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΝΠ 466», προϋπολογισμού 300.000,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1140_2023 ΑΔΑ: 6Ε097ΛΗ-ΠΚΙ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση υποβολής πρότασης Δ.Τ.Ε Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ με τίτλο: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΤΟΥΜΠΡΙ ΖΕΜΕΝΟΥ’ ΤΗΣ Ε.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΔΕΛΦΩΝ» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «4.8-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-4.9 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1141_2023 ΑΔΑ: 6ΜΕΕ7ΛΗ-ΧΦ6

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «2.4-Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ» δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π86-16 ΦΥΣ ΚΑΤ – Α/Α ΟΠΣ : 6898 του Υπουργείου Εσωτερικών (έκδοση 1/0 με αρ. πρωτ.: 24703/22-3-2023 & έκδοση 2/0 με αρ. πρωτ.: 35173/21-4-2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1142_2023 ΑΔΑ: Ψ1ΠΩ7ΛΗ-6ΟΦ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΜΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓ. ΑΝΝΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 2.11 «Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ)» του «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» από την Π.Σ.Ε. (διά της ΔΤΕ ΠΕΕ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1143_2023 ΑΔΑ: 6ΜΜΝ7ΛΗ-ΕΘΨ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 2.11 «Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ)» του «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» από την Π.Σ.Ε. (διά της ΔΤΕ ΠΕΕ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1144_2023 ΑΔΑ: 66ΞΣ7ΛΗ-ΕΚ3

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ,ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1145_2023 ΑΔΑ: ΩΝ1Μ7ΛΗ-ΤΕ1

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης στα πλαίσια του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΙΤΕΑΣ», αναδόχου: ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1146_2023 ΑΔΑ: 6Ψ3Α7ΛΗ-Δ8Ρ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε., δαπάνης αναθεωρήσεων στο έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ) ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΙΣ 04 – 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020» , υποέργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1147_2023 ΑΔΑ: 9Ο2Ν7ΛΗ-ΡΕΘ

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 202080 του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΙΤΕΑΣ» της Π.Ε.Φωκίδας ,προϋπολογισμού: 471.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1148_2023 ΑΔΑ: Ψ8ΨΙ7ΛΗ-ΨΨΩ

ΘΕΜΑ 24ο: Μερική διόρθωση της υπ’ αριθμ. 871/1-8-2023 (ΑΔΑ:ΨΓΣΒ7ΛΗ-94Ζ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ περί έγκρισης διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Εγκατάσταση δικτύου υδρομετεωρολογικών σταθμών για την έγκαιρη προειδοποίηση πλημμυρικών φαινομένων του έργου της ΠΣ.Ε. με τίτλο: «Ευφυείς ψηφιακές εφαρμογές για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας-ασφάλειας, της υγείας και της αγροτικής παραγωγής στην ΠΣΕ στο πρόγραμμα ¨Αντώνης Τρίτσης», συνολικού προϋπολογισμού 328.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Αριθμ. Διακήρυξης 175016/18-8-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013271533).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1149_2023 ΑΔΑ: Ψ2ΑΥ7ΛΗ-ΧΓΒ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου των Επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Κατακύρωσης της σύμβασης, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 200315: «ΜΙΚΡΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΧΑΔΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΧΑΔΑΣ)» (1ο Υποέργο της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5161220, συνολικού προϋπολογισμού 4.900.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1150_2023 ΑΔΑ: ΨΒ2Υ7ΛΗ-ΖΧΝ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 200210 του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.6 (ΟΡΙΑ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»προϋπολογισμού 250.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1151_2023 ΑΔΑ: 6ΩΚΓ7ΛΗ-7ΤΚ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του 1ου υποέργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΑΝΘΗΛΗΣ, ΦΑΚΙΤΣΑΣ, Μ. ΒΡΥΣΗΣ – ΡΟΔΙΤΣΑΣ – ΑΥΛΑΚΙΟΥ, ΜΕΞΙΑΤΩΝ, ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΤΗΣ Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΄΄ΙΑΝΟΣ΄΄ ΤΗΣ 18-9-2020)»προϋπολογισμού: 1.000.000,00 ΕΥΡΩ, με ΦΠΑ,αναδόχου: ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της 2ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟ ΤΡΙΓΚΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΑΛΕΙΟ ΘΧΠ ΙΤΕΑΣ – ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» προϋπολογισμού 2.500.000,00 ΕΥΡΩ, με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1152_2023 ΑΔΑ: 9ΞΖΜ7ΛΗ-Μ0Υ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας των εργασιών του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022»,προϋπολογισμού 685.148,65 € με Φ.Π.Α., αναδόχου: “ΜΠΕΖΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1153_2023 ΑΔΑ: 6ΥΨΣ7ΛΗ-7ΕΘ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 240.000,00€ (με ΦΠΑ) αναδόχου 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1154_2023 ΑΔΑ: 624Γ7ΛΗ-ΩΝΑ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΤΑΝΤΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1155_2023 ΑΔΑ: ΨΖ7Φ7ΛΗ-Σ24

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΥΤΟΥ»,αναδόχου: ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1156_2023 ΑΔΑ: ΨΧΣΨ7ΛΗ-ΑΛ4

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023» Π.Ε. Ευβοίας, για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή ΑΓΕΤ Αλιβερίου της Τ.Κ. Μηλάκι, της Δ.Ε Αλιβερίου, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου από την 06/07/2023 έως 09/07/2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1157_2023 ΑΔΑ: Ψ6ΣΩ7ΛΗ-62Ο

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023» Π.Ε. Ευβοίας, για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Αρμά της Τ.Κ. Φύλλων του Δήμου Χαλκιδέων από την 15/07/2023 έως 16/07/2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1158_2023 ΑΔΑ: 9ΛΚΝ7ΛΗ-ΠΟ1

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023» Π.Ε. Ευβοίας, για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Γοργοϋπήκοου, της Δ.Κ. Ψαχνών του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων την 19/07/2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1159_2023 ΑΔΑ: 66Τ47ΛΗ-ΑΤΨ

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 208854/03-10-2023 με ΑΔΑ:630Η7ΛΗ-ΡΟΕ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (βροχοπτώσεις από 26-09-2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1160_2023 ΑΔΑ: 9Ο627ΛΗ-32Χ

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 208873/03-10-2023 με ΑΔΑ:ΡΛΠ17ΛΗ-ΨΥΤ απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων λόγω της κακοκαιρίας ELIAS από 27/09/2023) στην Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1161_2023 ΑΔΑ: 99ΞΨ7ΛΗ-ΥΩΝ

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.211084/05-10-2023 με ΑΔΑ:90327ΛΗ-Ν9Χ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας που αφορά διάθεση μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των, σε εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών(πλημμύρες-κατολισθήσεις), στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Βοιωτίας, του φαινομένου με κωδ. ονομ. «ELIAS», την 25/09/2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1162_2023 ΑΔΑ: 96ΥΤ7ΛΗ-Κ6Π

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2021-2023», χρήση 2022-2023 της Π.Ε. Φθιώτιδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 1163_2023 ΑΔΑ: ΨΡ757ΛΗ-4ΚΠ

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη αναδόχου για την σύναψη σύμβασης για το έργο: «Ανίχνευση τοξικού φυτοπλαγκτού στις Π.Ε. Εύβοιας – Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2023-2025», στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος παρακολούθησης δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας δίθυρων μαλακίων των Π.Ε. Φθιώτιδας και Εύβοιας για την περίοδο Ιούλιος 2023 – Δεκέμβριος 2025, προϋπολογισμού 89.125,00€ με ΦΠΑ, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση [άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016] λόγω αποκλειστικότητας (Αριθμ. Πρόσκλησης 194973/15-9-2023, AΔΑΜ:23PROC013419814).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1164_2023 ΑΔΑ: ΨΣΩΑ7ΛΗ-5Κ2

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση του υπ.αριθμ. 2 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) για το έργο «Εργασίες πρόληψης αντιπυρικής περιόδου – χορτοκοπή στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1165_2023 ΑΔΑ: ΨΕΑΠ7ΛΗ-Τ9Δ

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση: α) διενέργειας διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «Χειμερινή συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας περιόδου 2023-2024» με Κωδικό ΟΠΣ 5219344 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025», Π/Υ 500.000,00€ με ΦΠΑ 24% και β) των όρων της σχετικής Διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1166_2023 ΑΔΑ: ΨΧΔΧ7ΛΗ-ΕΕ1

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024», συνολικού προϋπολογισμού 700.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1167_2023 ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΗ-Θ41

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση: α) διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Συντήρηση και Λειτουργία της Σήραγγας Τυμφρηστού για τα έτη 2024-2025», συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1168_2023 ΑΔΑ: ΡΟ887ΛΗ-ΜΞΥ

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 217545/13-10-2023 (ΑΔΑ:ΨΩΧΓ7ΛΗ-ΛΥΖ) απόφασης του Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας, περί α) έγκρισης διενέργειας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας [άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016] για την συμμετοχή της ΠΣΕ στην διεθνή επαγγελματική έκθεση για τον κατασκευαστικό κλάδο «ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΧΡΟ» που θα πραγματοποιηθεί από 19-22 Οκτωβρίου 2023, στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo – Σπάτα-Αθήνα, συνολικού προϋπολογισμού 26.635,20€ με ΦΠΑ, β) της Πρόσκλησης και των όρων αυτής και γ) τη συγκρότηση της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1169_2023 ΑΔΑ: 9ΥΗ07ΛΗ-ΝΙ8

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης και με όρους συμμετοχής τους αναφερόμενους στην με αριθμ. 6/150821/13-7-2023 Διακήρυξη, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 για το τμήμα 8 που ήταν άγονο του προηγηθέντος διαγωνισμού για την “Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, φίλτρων και μπαταριών για την επισκευή – συντήρηση των μηχανημάτων έργου, φορτηγών και οχημάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας”, συνολικού προϋπολογισμού 261.889,91€ με Φ.Π.Α. (Αριθμ. Διακήρυξης Ν. 6/150821/13-7-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013082334).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1170_2023

Δεν απαιτείται η ανάρτησή του στο Διαύγεια

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση Πρακτικού Συνεδρίασης 2/25-09-2023 (ολοκληρώθηκε στις 27-09-2023) και Συνεδρίασης 3/27-09-2023 (ολοκληρώθηκε στις 28-09-2023) της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στα γήπεδα Πούρνου και Καθενών»(Α/Α: 195134).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1171_2023 ΑΔΑ: 6ΞΝΡ7ΛΗ-ΥΛΟ

ΘΕΜΑ 48ο:Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Άλατος 2023-2024» για την συντήρηση του Εθνικού & Επαρχιακού Οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 400.000,00€ με ΦΠΑ (13%) (Αριθμ. Διακήρυξης Ν. 7/163416/31-7-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013181904).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1172_2023

Δεν απαιτείται η ανάρτησή του στο Διαύγεια

ΘΕΜΑ 49ο:Έγκριση πρακτικού 1Α της επιτροπής και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων κατόπιν της αρ. πρωτ. 193344/14-9-2023 (ΑΔΑΜ:23PROC013407518) Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με τους ίδιους όρους της υπ’ αριθμ. Ν. 6/150821/13-7-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013082334 διακήρυξης του προηγηθέντος ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, φίλτρων και μπαταριών για την επισκευή – συντήρηση των μηχανημάτων έργου, φορτηγών και οχημάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 67.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τα τμήματα 1,5,7,8 και 9 τα οποία ήταν άγονα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1173_2023 ΑΔΑ: 911Ξ7ΛΗ-09Α

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση του πρακτικού 1.8/29-9-2023 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 01/2023 με αρ. πρωτ. 139304/30-06-2023 ΟΡΘΗ ΕΠΝΑΛΗΨΗ πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026» με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 7.973.066,94 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1174_2023 ΑΔΑ: 6ΠΟΣ7ΛΗ-5ΙΧ

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση Πρακτικού 5/5-10-2023 της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026»

ΑΠΟΦΑΣΗ 1175_2023 ΑΔΑ: Ψ2ΓΒ7ΛΗ-9Β2

ΘΕΜΑ 52ο: Α. Μεταφορά μαθητών με ιδιώτες μεταφορείς στο πλαίσιο παροχής δημόσιας υπηρεσίας, τα μέσα των οποίων πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές (ζώνες ασφαλείας, ΚΤΕΟ κτλ) λόγω έλλειψης μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης στον ορεινό και δύσβατο νομό Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 2023-2024 σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 680/4-1-2023 (ΦΕΚ 7Β΄/5-1-2023) ΚΥΑ με θέμα: « Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ …..Περιφέρειες» & Β. Έγκριση όρων Πρόσκλησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1176_2023 ΑΔΑ: 9Ι717ΛΗ-ΣΧΦ

ΘΕΜΑ 53ο: Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση φουσκωτού σκάφους για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος της Εθελοντικής Ομάδας, Λέσχη Εφέδρων Καταδρομέων (Λ.Ε.Κ.) Ειδικών Δυνάμεων Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1177_2023 ΑΔΑ: 9ΞΣΡ7ΛΗ-ΗΙΜ

ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση για κατ’ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Στ.Ε., που δεν κατέχει οργανική θέση οδηγού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1178_2023 ΑΔΑ: ΨΒΓΜ7ΛΗ-ΛΔΓ

ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση της 9ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.