41η Συνεδρίαση 2022 – (25-10-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1460_2022 ΑΔΑ: Ω3ΜΗ7ΛΗ-Ε2Θ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Εισήγηση για τροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, για τις ανάγκες του σχολικού έτους 2022-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1461_2022 ΑΔΑ: 6ΖΗ97ΛΗ-Ο11

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 86/21-10-2022 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», με την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46€ με ΦΠΑ , συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30% με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή – (Αριθμ. Διακήρυξης 10/94449/3454/5-5-2020).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1462_2022 ΑΔΑ: 9Ε8Ε7ΛΗ-4ΣΛ

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση της υπ΄αριθμ. 238899/3792/13-10-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί διορισμού δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς για την από 30-01-2013 προσφυγή του Νικολάου Σφέτσου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1463_2022 ΑΔΑ: 60Μ27ΛΗ-ΦΘΕ

ΘΕΜΑ 2ο: Γνωμοδότηση δικηγόρου σχετικά με την από 9 Μαΐου 2022 αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών της εταιρείας με την επωνυμία “Ν. ΧΑΛΑΤΣΗΣ – Γ. ΔΕΔΟΥΣΗΣ Ο.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1464_2022 ΑΔΑ: ΨΟΘΣ7ΛΗ-ΩΟ7

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την έφεση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1465_2022 ΑΔΑ: 62ΥΚ7ΛΗ-ΥΤ9

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) χρόνων, στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1466_2022 ΑΔΑ: 6ΧΨΦ7ΛΗ-5ΝΨ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού, διεθνούς ,ανοιχτού διαγωνισμού και κατάρτισης των όρων της διακήρυξης για το έργο με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2023, 2024 & 2025».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1467_2022 ΑΔΑ: ΨΩΠΧ7ΛΗ-Σ07

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Τουρισμού, Αθλητισμού και Εθελοντισμού κ. Ηλία Μπουρμά για τη συμμετοχή του στη διεθνή τουριστική έκθεση “9th Athens International Tourism & Culture Expo, από 3 έως 5 Νοεμβρίου 2022 στο Ζάππειο/Αθήνα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1468_2022 ΑΔΑ: ΨΟ2Ι7ΛΗ-Σ12

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Τουρισμού, Αθλητισμού και Εθελοντισμού κ. Ηλία Μπουρμά για τη συμμετοχή του στην έκθεση «ΟΠΑΠ MARATHON EXPO 2022», από 9 έως 12 Νοεμβρίου 2022, Έκθεση Μαραθωνίου Αττικής (έκθεση αθλητικού τουρισμού και αθλητισμού) στο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do Παλαιού Φαλήρου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1469_2022 ΑΔΑ: ΨΛΘΞ7ΛΗ-ΞΒΤ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022,της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1470_2022 ΑΔΑ: Ω56Ν7ΛΗ-Ε4Τ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (ΕιδικόςΦορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022, της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1471_2022 ΑΔΑ: 6ΗΗΥ7ΛΗ-ΖΡ1

ΘΕΜΑ 10ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 ,της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1472_2022 ΑΔΑ: 63Φ47ΛΗ-ΚΕΗ

ΘΕΜΑ 11ο: A. «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2022». B. «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022». Γ.Ορισμός Υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2022, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0716,0719,0721,0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1473_2022 ΑΔΑ: 66ΔΑ7ΛΗ-ΣΗ0

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1474_2022 ΑΔΑ: ΨΜΞ47ΛΗ-1ΙΜ

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση του υπ’αριθμ. 3/07-10-2022 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο :«ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ», με εκτιμώμενη συνολική αξία 71.612,90 € (88.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1475_2022 ΑΔΑ: 69ΑΘ7ΛΗ-8ΞΣ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 4/30-9-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας που θα προκύψουν με την Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 391, του Ν. 4957/2022 (Τεύχος Α΄ ΦΕΚ 141/21-7-2022) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών για τα δρομολόγια 2.24, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 4.1 και 4.4 σχολικού έτους 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025», συνολικού προϋπολογισμού #154.670,90# ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1476_2022 ΑΔΑ: 6ΚΕΟ7ΛΗ-Β5Ρ

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση τροποποίησης του άγονου δρομολογίου [42] και τον σχεδιασμό νέου δρομολογίου [53], στα πλαίσια του ΔΣΑ χωρικής ευθύνης της Π.Ε. Βοιωτίας, όπως προέκυψε για το σχολικό έτος 2022-2023, στα πλαίσια του ΔΣΑ της ΠΕΒ της αριθ. 90209_2410/20-5-2020 (AΔΑΜ: 20PROC006733460) Διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π. Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1477_2022 ΑΔΑ: ΨΦΟΒ7ΛΗ-31Ε

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της αριθμ. 237128/6349/14-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΞΘ67ΛΗ-ΦΔΩ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας, περί προσωρινής ανάθεσης εκτέλεσης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/βαθμιας και Β΄/βαθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας μέχρι την ολοκλήρωση των οικείων διαγωνισμών και όχι πέραν της 31-06-2023, σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. 215573/5774/27-09-2022 17ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών (ΑΔΑΜ: 22PROC011315863).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1478_2022 ΑΔΑ: 6ΓΥ87ΛΗ-ΚΘΚ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση α) των υπ’ αριθμ. 84/20-09-2022 και 85/19-10-2022 πρακτικών της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 2.875.716,22€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 15ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 179843/4906/04-08-2022) και β) Συμπλήρωση – Διόρθωση (Δεύτερη) της υπ΄αριθμ. 1187/31-08-2022, (ΑΔΑ:ΩΤΞΖ7ΛΗ-Δ3Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1479_2022 ΑΔΑ: Ψ61Ζ7ΛΗ-ΗΘ1

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης ενός (01) νέου μαθητικού δρομολογίου αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), για το σχολικό έτος 2022-2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), συνολικού προϋπολογισμού 4.253,53€ και δικαίωμα προαίρεσης της τάξης του 30%, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 19ο: Καταργήσεις-Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε.Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023 (5η/2022 κατάσταση).

Το θέμα αποσύρθηκε

ΑΠΟΦΑΣΗ 1480_2022 ΑΔΑ: 6Ψ7Υ7ΛΗ-3ΞΧ

ΘΕΜΑ 20ο: Καταργήσεις-Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023 (6η/2022 κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1481_2022 ΑΔΑ: 6ΤΡΛ7ΛΗ-ΣΦ3

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του 1ου πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου :«ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 (Β΄ΦΑΣΗ)» του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» , προϋπολογισμού 750.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1482_2022 ΑΔΑ: 67137ΛΗ-ΝΚΟ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ”, προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης: 170.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1483_2022 ΑΔΑ: 66ΛΔ7ΛΗ-0Λ0

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της 1ης διόρθωσης κτηματολογικού διαγράμματος και του κτηματολογικού πίνακα της απαλλοτρίωσης: «Βελτίωση οδού Ψαχνά – Πολιτικά (στο τμήμα από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 2+000)», που αποτελεί το Στάδιο 1.2 της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗΣ, αναδόχου :«ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ»οσό σύμβασης:14.136,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1484_2022 ΑΔΑ: 6ΠΟΞ7ΛΗ-ΑΓΞ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση επιμήκυνσης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 – 2020»,ποσού 584.888,14 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1485_2022 ΑΔΑ: ΨΠΧΘ7ΛΗ-8ΜΚ

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2021», προϋπολογισμού: 1.200.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1486_2022 ΑΔΑ: ΨΞΚΓ7ΛΗ-Φ0Τ

ΘΕΜΑ 26ο: Α.Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας για την ενταγμένη στην 1η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022 πράξης, με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓ. ΑΝΝΑΣ». Β.Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ.Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1487_2022 ΑΔΑ: 6ΘΓΛ7ΛΗ-ΞΦ1

ΘΕΜΑ 27ο: Α.Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του ΝΠΔΔ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ «Δ») για την ενταγμένη στην 5η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2022, πράξη με τίτλο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Μαντουδίου για την επίδραση εκλύσεων χημικών παραγόντων από την λειτουργία βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή, στα πλαίσια και σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». Β.Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ.Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 1488_2022 ΑΔΑ: ΩΖΞΘ7ΛΗ-ΓΜΛ

ΘΕΜΑ 28ο: Α.Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΟΟΥΠ ΤΖΕΝΕΣΙΣ» και διακριτικό τίτλο «HOPE GENESIS» για το ενταγμένο στην 6η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022 έργου με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (hopegenesis 2)». Β.Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ.Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1489_2022 ΑΔΑ: ΨΙΑΝ7ΛΗ-ΖΓΜ

ΘΕΜΑ 29ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Στυλίδας για το ενταγμένο στην 7η τροποποίηση (τροπ. 07) του Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας έτους 2022 έργου με τίτλο:«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.