41η Συνεδρίαση 2021 – 19/10/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1414_2021 ΑΔΑ:6ΦΣΖ7ΛΗ-62Χ

ΈΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Παράταση Σύμβασης προσωπικού ενός (1) ατόμου κλάδου Δ.Ε. ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1415_2021 ΑΔΑ:9ΗΚΨ7ΛΗ-3ΧΕ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 208075/547 22 Σεπτεμβρίου 2021 απόφασης του Περιφερειάρχη, περί διορισμού δικηγόρου προς εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την Προσφυγή της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” κατά του ελληνικού δημοσίου (Δ.Ο.Υ. Λαμίας)].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1416_2021 ΑΔΑ:6ΧΒΧ7ΛΗ-ΚΨ3

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 221199/579/ 6 Οκτωβρίου 2021 απόφασης του Περιφερειάρχη, περί διορισμού δικηγόρου προς εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την Αγωγή του Δημητρίου Μπαμπέτα κλπ (συν. 4)].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1417_2021 ΑΔΑ:6ΛΞΤ7ΛΗ-ΔΝΥ

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 213362/561/ 28 Σεπτεβρίου 2021 απόφασης του Περιφερειάρχη, περί διορισμού δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών [Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων της Διονυσίας Λάμπρου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1418_2021 ΑΔΑ:6ΗΔΡ7ΛΗ-ΗΦ1

ΘΕΜΑ 4ο: Α & Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών, και έξοδα μετακίνησης των υπαλλήλων ,Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

Γ)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ 1419_2021 ΑΔΑ:6ΩΒΝ7ΛΗ-8ΧΑ

ΘΕΜΑ 5ο:«Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021» ,Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1420_2021 ΑΔΑ:ΨΠΖΗ7ΛΗ-ΠΡ8

ΘΕΜΑ 6ο:«Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021 »,Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1421_2021 ΑΔΑ:ΩΘΝ47ΛΗ-8Υ4

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του συνοπτικού, μειοδοτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 46.169,60€, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1422_2021 ΑΔΑ:ΩΞΟΑ7ΛΗ-ΗΜΨ

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής και και κατακύρωση αποτελέσματος του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια άλατος 2021-2022 για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/Π.Ε. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 600.000,00€ με ΦΠΑ (13%).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1423_2021 ΑΔΑ:6ΕΡΓ7ΛΗ-ΗΡΙ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ” Π.Ε. Ευρυτανίας, με κωδικό αριθμό 2019ΕΠ06600036 της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 066», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1424_2021 ΑΔΑ:68Κ87ΛΗ-ΒΧ1

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση επαναδημοπράτησης του 10ου υποέργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. 12 ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΙΣΣΩΝΑ», προϋπολογισμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΣΦΟΔΡΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «ΘΑΛΕΙΑ») ΤΗΣ 08 & 09-8-2020».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1425_2021 ΑΔΑ:ΨΥΧΓ7ΛΗ-7ΔΝ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση επαναδημοπράτησης  του 16ου υποέργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.860.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΣΦΟΔΡΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «ΘΑΛΕΙΑ») ΤΗΣ 08 & 09-8-2020».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1426_2021 ΑΔΑ:61ΟΞ7ΛΗ-ΤΨΦ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση επαναδημοπράτησης του 17ου υποέργου με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΑΔΑΣ, ΜΑΚΡΥΜΑΛΛΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΚΑΠΠΑ», προϋπολογισμού 1.860.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΣΦΟΔΡΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «ΘΑΛΕΙΑ») ΤΗΣ 08 & 09-8-2020».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1427_2021 ΑΔΑ:Ψ18Θ7ΛΗ-Α77

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δημοπράτησης έργου :«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΛΑΚΩΝΤΑ»,προϋπολογισμού 74.400,00€ ,Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1428_2021 ΑΔΑ:6ΗΕΖ7ΛΗ-ΠΙΗ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού-δημοπρασίας, του έργου :“ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΙΤΕΑΣ” ,προϋπολογισμού 44.000,00 € με ΦΠΑ ,Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1429_2021 ΑΔΑ:6Π9Ω7ΛΗ-795

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ -ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ -ΕΛΑΤΕΙΑΣ – ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ566 με Κ.Α. 2014ΕΠ56600004 ,προϋπολογισμού 950.000,00 € με ΦΠΑ ,Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1430_2021 ΑΔΑ:9ΙΘΞ7ΛΗ-ΣΛ3

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση Πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της δημοπράτησης του έργου :

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΩΠΑΪΔΑΣ» Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ,

προϋπολογισμού 530.000,00 € (με δαπάνη ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1431_2021 ΑΔΑ:Ω1ΜΥ7ΛΗ-ΘΨΥ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 221241/657/08-10-2021 με ΑΔΑ:ΩΙ7ΡΛΗ-ΑΗ7 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων. (βροχοπτώσεις από 07/10/2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1432_2021 ΑΔΑ:96Ψ87ΛΗ-ΔΑΑ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης τoυ Έργoυ: «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 , Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1433_2021 ΑΔΑ:ΨΛΞΜ7ΛΗ-Δ04

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1434_2021 ΑΔΑ:ΩΑ317ΛΗ-Ν60

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 139934/510/12-10-2021 απόφασης με ΑΔΑ : Ω5Μ77ΛΗ-4ΘΛ του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1435_2021 ΑΔΑ:97Ρ97ΛΗ-ΩΓΨ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 227123/1195/13-10-2021 απόφασης με ΑΔΑ : 6ΟΡ27ΛΗ-ΤΕ0 (σε ορθή επανάληψη) ,της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των στην εκτέλεση επειγουσών εργασιών αποκατάστασης και ενίσχυσης των αναχωμάτων του Βοιωτικού Κηφισού εντός του Κωπαΐδικού πεδίου σε (9) σημεία από τον οικισμό «Άγιος Αθανάσιος» μέχρι το φράγμα «Γερμανικό» την 13/10/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1436_2021 ΑΔΑ:ΩΗΧΩ7ΛΗ-4ΙΩ

ΘΕΜΑ 22ο: Α.Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για το ενταγμένο στην 1η τροποποίηση (τροπ. 01) του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Φθιώτιδας έτους 2021 έργου με τίτλο:«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η/Μ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΑΜΙΑΣ».Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της . Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1437_2021 ΑΔΑ:ΨΧΙΜ7ΛΗ-ΣΥΓ

ΘΕΜΑ 23ο: Α.Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και των Δήμων Αλιάρτου-Θεσπιέων, Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Θηβαίων, Λεβαδέων, και Τανάγρας για το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2021 έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της .Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1438_2021 ΑΔΑ:ΨΩΤ47ΛΗ-3Β0

ΘΕΜΑ 24ο: Α.Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ)».Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της .Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1439_2021 ΑΔΑ:6ΦΧΡ7ΛΗ-ΣΙΙ

ΘΕΜΑ 25ο: Τροποποίηση όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και Δήμου Λοκρών για την υλοποίηση του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΞΑΡΧΟΣ-ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1440_2021 ΑΔΑ:ΨΘΝΒ7ΛΗ-Ω73

ΘΕΜΑ 26ο: Α.Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Στυλίδας για το έργο της ΣΑΕΠ066, με κ.ε. 2021ΕΠ06600002 με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της .Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1441_2021 ΑΔΑ:Ψ3ΓΛ7ΛΗ-ΙΞΦ

ΘΕΜΑ 27ο: Α.Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου για το έργο της ΣΑΕΠ066, με κ.ε. 2018ΕΠ06600096 με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της .Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1442_2021 ΑΔΑ:ΩΧΠ37ΛΗ-9ΚΚ

ΘΕΜΑ 28ο: Τμηματική αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου: «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με Δ.Χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Π.Ε. Βοιωτίας – Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος για δύο (2) σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022» του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΑΞΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1443_2021 ΑΔΑ:Ω8ΣΞ7ΛΗ-ΜΑ9

ΘΕΜΑ 29ο: Τροποποίηση συμβάσεων για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2021-2022».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1444_2021 ΑΔΑ:ΩΓΔ17ΛΗ-8ΞΧ

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, όσον αφορά την διαπραγμάτευση για την ανάδειξη μειοδοτών των τεσσάρων (4) νέων δρομολογίων, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή , για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών στο Νομό Φωκίδας,συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 37.079,00 € , για το σχολικό έτος 2021-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1445_2021 ΑΔΑ:ΨΓΔΕ7ΛΗ-ΛΨ2

ΘΕΜΑ 31ο: Τροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2021-2022, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1446_2021 ΑΔΑ:ΨΤ4Π7ΛΗ-ΧΓΜ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 55 πρακτικού της επιτροπής και κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού της αρ. πρωτ. 139891/4542/15-7-2020 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 10/94449/3454/5-5-2020 διακήρυξης για την “ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023”, προϋπολογισμού 12.863.805,46 € με Φ.Π.Α..

ΑΠΟΦΑΣΗ 1447_2021 ΑΔΑ:Ψ4Γ17ΛΗ-54Χ

ΘΕΜΑ 33ο: Καταργήσεις-Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2021-2022 (9η κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1448_2021 ΑΔΑ:6ΕΑΑ7ΛΗ-ΕΥΚ

ΘΕΜΑ 34ο:Καταργήσεις-Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2021-2022 (10η κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1449_2021 ΑΔΑ:Ψ73Ρ7ΛΗ-ΟΝΣ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2022.