40η Συνεδρίαση 2023 – (02-10-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

40η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1118_2023 ΑΔΑ: Ρ7417ΛΗ-ΕΛΥ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξης αναδόχου της παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διεθνή έκθεση τροφίμων & ποτών «ΑNUGA 2023», που θα πραγματοποιηθεί από 7 έως 11 Οκτωβρίου 2023, στο Εκθεσιακό χώρο Koelnmesse – Κολωνία – Γερμανία, συνολικού προϋπολογισμού 49.996,80€ με Φ.Π.Α., με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας [άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1119_2023 ΑΔΑ: ΨΣΝΟ7ΛΗ-ΖΟΡ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε.Φθιώτιδας, έτους 2023.