40η Συνεδρίαση 2022 – (19-10-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1401_2022 ΑΔΑ: 6ΙΧ17ΛΗ-ΞΓΖ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Καταργήσεις – τροποποιήσεις – συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023 (5η/2022 κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1402_2022 ΑΔΑ: 6ΠΧ97ΛΗ-322

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της 8ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1403_2022 ΑΔΑ: Ψ06Κ7ΛΗ-ΟΕΧ

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση της υπ΄αριθμ. 212191/3483/19-09-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί διορισμού δικηγόρου στην υπόθεση της αγωγής του Κούκου Κωνσταντίνου κ.λ.π. κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδιάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1404_2022 ΑΔΑ: ΨΓΤΕ7ΛΗ-4Φ3

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου για την απόκρουση προσφυγής που άσκησε ο Ιωάννης Κουτρόγιαννος κατά της Π.Ε. Φωκίδας (για πράξη επιβολής προστίμου λόγω ρύπανσης περιβάλλοντος), ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδιάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1405_2022 ΑΔΑ: Ψ4ΖΖ7ΛΗ-ΥΤΙ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για την απόκρουση προσφυγής που άσκησε ο “ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΘΕΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.” κατά της Π.Ε. Φωκίδας (για πράξη επιβολής προστίμου), ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδιάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1406_2022 ΑΔΑ: Ψ7Γ57ΛΗ-Λ4Α

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για την απόκρουση προσφυγής που άσκησε η “RECORD CETERING ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.” κατά της Π.Ε. Φωκίδας (για παράβαση νομοθεσίας περί προστασίας καταναλωτών), ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδιάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1407_2022 ΑΔΑ: 60ΝΖ7ΛΗ-ΩΟΞ

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για την απόκρουση προσφυγής που άσκησε η “RECORD CETERING ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.” κατά της Π.Ε. Φωκίδας (για αγορανομικά πρόστιμα), ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδιάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1408_2022 ΑΔΑ: 6Ρ777ΛΗ-ΕΓΤ

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου για την απόκρουση προσφυγής που άσκησε η “SVITLANA LUKACH” κατά της Π.Ε. Φωκίδας (για πράξη επιβολής προστίμου με αντικείμενο διαφορές του ν. 1406/83), ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1409_2022 ΑΔΑ: Ψ9ΑΠ7ΛΗ-ΟΣΖ

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ Α.Ε.”].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1410_2022 ΑΔΑ: ΨΤΨΞ7ΛΗ-ΓΧΛ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ. 234425/719/12-10-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» σε συζήτηση αίτησης ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την Αίτηση Ακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία «Υδροπονικά Θερμοκήπια Παπαλόπουλος»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1411_2022 ΑΔΑ: ΨΨΤ57ΛΗ-Φ2Ε

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ. 234407/718/12-10-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» σε συζήτηση αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας [της Ευμορφίας χας Στυλιανού Μακρή και λοιπών (συν. 2)].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1412_2022 ΑΔΑ: ΩΜΧ97ΛΗ-ΠΥ9

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 230986/3988/10-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΦΠ7ΛΗ-ΥΗ1, 22PROC011403801) απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την παράταση των προθεσμιών υποβολής προσφορών και διαδικασιών αποσφράγισης στον διαγωνισμό για την «Προμήθεια ελαστικών στόλου οχημάτων & μηχανημάτων έργου Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους 2022», λόγω τεχνικής αδυναμίας του συστήματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1413_2022 ΑΔΑ: Ω3ΓΑ7ΛΗ-198

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης – καταστροφής – ανακύκλωσης υλικών της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΣΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1414_2022 ΑΔΑ: Ψ96Ν7ΛΗ-ΦΟ8

ΘΕΜΑ 12ο: Α. Έγκριση πρακτικών 3 & 4 και κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή συνοδευτικών Μέτρων της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 112.158,00 € με ΦΠΑ. Β. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1415_2022 ΑΔΑ: ΨΞΔΡ7ΛΗ-9ΒΨ

ΘΕΜΑ 13οΚαταργήσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για τo σχολικό έτος 2022-2023, στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1416_2022 ΑΔΑ: ΩΤΘ17ΛΗ-ΤΞ4

ΘΕΜΑ 14ο: Καταργήσεις – Τροποποιήσεις – Συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2022-2023 (4η/2022 κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1417_2022 ΑΔΑ: Ω5447ΛΗ-Π2Υ

ΘΕΜΑ 15ο: Τροποποίηση & κατάργηση δρομολογίων και συμβάσεων για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1418_2022

Προτάθηκε από τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό να προηγηθεί η συζήτηση των θεμάτων από το τακτικό θέμα 21 έως και το τέλος της ημερήσιας διάταξης και κατόπιν τα υπόλοιπα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1419_2022 ΑΔΑ: 6ΧΔΔ7ΛΗ-Δ4Ω

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικονομικού έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1420_2022 ΑΔΑ: ΨΣ247ΛΗ-2ΩΤ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) που αφορά στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικονομικού έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1421_2022 ΑΔΑ: ΨΩΒΗ7ΛΗ-ΒΛΔ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Τουρισμού, Αθλητισμού και Εθελοντισμού, κ. Ηλία Μπουρμά, για τη συμμετοχή του στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση WTM 2022”, ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/ ΜΕΙΚΤΗ, Ηνωμένο Βασίλειο – Λονδίνο, 7-9 Νοεμβρίου 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1422_2022 ΑΔΑ: Ψ7ΡΜ7ΛΗ-ΧΣ1

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση – εγκιβωτισμός ρέματος “Πλατάνια” Τ.Κ Μικρού Χωριού Δήμου Καρπενησιού», Π.Ε. Ευρυτανίαςπροϋπολογισμού μελέτης 263.684,22 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1423_2022 ΑΔΑ: ΨΗΦΗ7ΛΗ-ΞΚ2

ΘΕΜΑ 25οΈγκριση πρακτικού 1 και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του υποέργου 1: «Μελέτη τμηματικής οριοθέτησης και διευθέτησης στις υδρολογικες λεκάνες των ποταμών της ευρύτερης περιοχής του δήμου Καμένων Βούρλων και εντός σχεδίων πόλεων Καμένων Βούρλων & Αγ. Κων/νου του δήμου Καμένων Βούρλων», προεκτιμώμενης αμοιβής 129.814,74€ με ΦΠΑ, του έργου: «Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων και ποταμών της Π.Ε. Φθιώτιδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1424_2022 ΑΔΑ: ΩΝΚΛ7ΛΗ-ΙΙΞ

ΘΕΜΑ 26οΈγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή περίφραξης με μεταλλικά κιγκλιδώματα στη γέφυρα Πυρίου Θήβας», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1425_2022 ΑΔΑ: ΩΑΑΛ7ΛΗ-ΠΧΖ

ΘΕΜΑ 27οΈγκριση πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη παρεμβάσεων βελτίωσης επαρχιακής οδοποιίας για την εξυπηρέτηση των προσβάσεων στο επιχειρηματικό πάρκο εξυγίανσης και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας», προεκτιμώμενης αμοιβής 595.035,04 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1426_2022 ΑΔΑ: 6ΣΕ67ΛΗ-6Β9

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της δημοπράτησης του έργου: «Επισκευές – συντηρήσεις – αναβαθμίσεις αντλιοστασίων Υλίκης και Κωπαϊδας», υποέργο: «Επισκευή και αποκατάσταση λειτουργίας του νέου πλωτού αντλιοστασίου της Υλίκης», Π.Ε. Βοιωτίαςπροϋπολογισμού 2.478.300,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1427_2022 ΑΔΑ: ΨΦΨΑ7ΛΗ-ΩΒ8

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΥ ΡΑΠΤΑΙΟΙ – Ν. ΣΤΥΡΑ – ΣΤΥΡΑ (Χ.Θ. 9+150 ΕΩΣ Χ.Θ. 16+499,33)», του έργου: «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΣ ΡΑΠΤΑΙΟΙ – Ν. ΣΤΥΡΑ -ΣΤΥΡΑ (Χ.Θ 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ 16+499,33) (π.κ 2010ΝΑ01180000)», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 12.000.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1428_2022 ΑΔΑ: 609Χ7ΛΗ-6ΝΓ

ΘΕΜΑ 30οΈγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στις επαρχιακές οδούς 28 (τμήμα Λ. Αιδηψού-Ήλια-Ροβιές) & 29 (τμήμα Αιδηψός-Γιάλτρα)» της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1429_2022 ΑΔΑ: Ψ2Χ57ΛΗ-Ν10

ΘΕΜΑ 31οΈγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στην εθνική οδό 77 περιοχής Δήμου Ιστιαίας (τμήμα Βασιλικά-Ελληνικά-Ιστιαία-Λ.Αιδηψού)» της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1430_2022 ΑΔΑ: 66Λ77ΛΗ-0ΤΨ

ΘΕΜΑ 32οΈγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ″Αποκατάσταση βλαβών στην εθνική οδό 77 (τμήμα Ψαχνά – Παγώντα)″ της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1431_2022 ΑΔΑ: ΨΒΦΨ7ΛΗ-ΘΩΧ

ΘΕΜΑ 33οΈγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ″Aποκατάσταση βλαβών, ενίσχυση τεχνικών έργων & λήψη μέτρων προστασίας εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας″ της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1432_2022 ΑΔΑ: ΩΝ7Λ7ΛΗ-8ΝΦ

ΘΕΜΑ 34οΈγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ″Αποκατάσταση βλαβών, ενίσχυση τεχνικών έργων & λήψη μέτρων προστασίας εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού″ της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1433_2022 ΑΔΑ: 6ΝΨ47ΛΗ-ΕΓΚ

ΘΕΜΑ 35οΈγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ″Αποκατάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδό 19 (τμήμα Ψαχνά-Πολιτικά-Νεροτριβιά) της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1434_2022 ΑΔΑ: ΨΥΑΦ7ΛΗ-Η45

ΘΕΜΑ 36οΈγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ″Αποκατάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδό Πισσώνας – Πούρνος και στην Ε.Ο. 13 (διακλάδωση από Ε.Ο. 12 – Θεολόγος)″ της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1435_2022 ΑΔΑ: ΨΑΜ27ΛΗ-ΜΤ5

ΘΕΜΑ 37οΈγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ″Αποκατάσταση γέφυρας επί της Ε.Ο. 12 μετά τον Πισσώνα″ της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1436_2022 ΑΔΑ: 9ΟΤΞ7ΛΗ-ΟΛΥ

ΘΕΜΑ 38οΈγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ″Αποκατάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδό Μίστρος – Σέττα″ της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1437_2022 ΑΔΑ: 67ΨΥ7ΛΗ-Κ5Γ

ΘΕΜΑ 39οΈγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ″Αποκατάσταση γέφυρας επί της Ε.Ο. 12 πριν τον Πούρνο″ της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1438_2022 ΑΔΑ: Ψ2ΡΝ7ΛΗ-ΞΕΔ

ΘΕΜΑ 40οΈγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ″Αποκατάσταση γέφυρας επί της Ε.Ο. 12 στον Μίστρο″ της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1439_2022 ΑΔΑ: ΨΓ8Ο7ΛΗ-5ΜΩ

ΘΕΜΑ 41οΈγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ″Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ποταμού Λήλαντα από τη θέση γέφυρας Φύλλων μέχρι τις εκβολές αυτού″ της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1440_2022 ΑΔΑ: 6Ω777ΛΗ-18Λ

ΘΕΜΑ 42οΈγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ″Αποκατάσταση βλαβών της επαρχιακής οδού «Σκύρος – Λινάρια» μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 6-02-2019 που έπληξαν τον δήμο Σκύρου, νομού Εύβοιας″.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1441_2022 ΑΔΑ: 67ΣΗ7ΛΗ-ΕΤΧ

ΘΕΜΑ 43οΈγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Καθαρισμοί, άρση προσχώσεων & εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας επί ρεμάτων περιοχής δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού» της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1442_2022 ΑΔΑ: 62ΑΗ7ΛΗ-7ΨΤ

ΘΕΜΑ 44οΈγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ″Αποκατάσταση βλαβών ηλεκτροφωτισμού κόμβων εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου βόρειας Εύβοιας″.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1443_2022 ΑΔΑ: 99ΑΠ7ΛΗ-ΖΔΗ

ΘΕΜΑ 45οΈγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ″Αποκατάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδό γέφυρα Πούρνου – Μίστρος″ της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1444_2022 ΑΔΑ: 60ΠΤ7ΛΗ-ΩΞΘ

ΘΕΜΑ 46οΈγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ″Αποκατάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδό 20 (τμήμα Ψαχνά – Άτταλη – Μίστρος)″ της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1445_2022 ΑΔΑ: ΨΤΔ77ΛΗ-ΤΧΥ

ΘΕΜΑ 47οΈγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ″Αποκατάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδό 11 (Αρτάκη – Στενή όρια Κοιν. Στροπώνων)″ της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1446_2022 ΑΔΑ: 657Χ7ΛΗ-ΚΓΤ

ΘΕΜΑ 48οΈγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ″Αντιμετώπιση καταπτώσεων – κατολισθήσεων επί της οδού Στόμιο – Διασταύρωση με Ε.Ο. 8 (Οξύλιθος–Πλατάνα) μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα από τις 30-12-2019 & 7-1-2020 (Θεομηνίες «ΖΗΝΟΒΙΑ» & «ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ»)″, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1447_2022 ΑΔΑ: Ψ0ΗΖ7ΛΗ-ΨΟΔ

ΘΕΜΑ 49οΈγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων περιοχής Τριάδας, Μακρυμάλλη και Μακρυκάππα», Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1448_2022 ΑΔΑ: 6Ρ827ΛΗ-ΚΩΨ

ΘΕΜΑ 50οΈγκριση επιμήκυνσης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου κεντρικής Εύβοιας για τα έτη 2018-2019».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1449_2022 ΑΔΑ: ΨΗΛ57ΛΗ-ΔΜ4

ΘΕΜΑ 51οΈγκριση επιμήκυνσης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου κεντρικής Εύβοιας για τα έτη 2018-2019 (Β’ φάση)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1450_2022 ΑΔΑ: Ψ0ΣΝ7ΛΗ-ΛΜΝ

ΘΕΜΑ 52οΈγκριση επιμήκυνσης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής Δίρφυς για το έτος 2020» της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1451_2022 ΑΔΑ: 9ΟΟΕ7ΛΗ-ΠΘ3

ΘΕΜΑ 53οΈγκριση επιμήκυνσης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αλιευτικό καταφύγιο Αγ. Γεωργίου Λιχάδας Ν. Εύβοιας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1452_2022 ΑΔΑ: 9Ω2Ρ7ΛΗ-ΦΩΧ

ΘΕΜΑ 54οΟριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο της περιοχής Αράχοβας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας», αναδόχου εταιρείας «STRUCTURES & GEOTECHNICS I.K.E», Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1453_2022 ΑΔΑ: 68ΕΜ7ΛΗ-9Κ9

ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 227530/942/5-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΥΑΟ7ΛΗ-ΒΝΠ) απόφασης του Αντπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την κατάσβεση και την αντιμετώπιση των κινδύνων και των συνεπειών από την εκδήλωση πυρκαγιάς, στις 5-10-2022, σε σκουπιδότοπο στην περιοχή Ψαχνών, του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων στον Νομό Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1454_2022 ΑΔΑ: ΨΚΨΦ7ΛΗ-Ι3Ν

ΘΕΜΑ 16οΕξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1455_2022 ΑΔΑ: ΨΒΧ37ΛΗ-ΨΒ4

ΘΕΜΑ 17οΕξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073), σχετικά με την ανάληψη δέσμευσης για διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1456_2022 ΑΔΑ: ΨΤΗΓ7ΛΗ-4ΨΖ

ΘΕΜΑ 18οΕξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, έργα, μελέτες, οικονομικού έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1457_2022 ΑΔΑ: 6ΗΝΟ7ΛΗ-ΕΕΩ

ΘΕΜΑ 19ο: Α. Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών κι έξοδα μετακίνησης των υπαλλήλων. Β. Εξειδίκευση πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες και παροχή υπηρεσιών. Γ. Ορισμός υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2022. Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1458_2022 ΑΔΑ: ΨΨ097ΛΗ-Ψ9Υ

ΘΕΜΑ 20οΕξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου, προμήθειας ανταλλακτικών, πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων και έγκρισης υπέρβασης ημερών μετακίνησης εκτός έδρας από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073), καθώς και πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στην ΣΑΕΠ566 από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.