40η Συνεδρίαση 2021- 12/10/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 12ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1380_2021 ΑΔΑ: 6ΧΝΑ7ΛΗ-5ΣΑ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για έξι (06) νέα μαθητικά δρομολόγια και την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για δύο σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022», σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), συνολικού προϋπολογισμού 66.287,52€ και με δικαίωμα προαίρεσης της τάξης του 30%, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1381_2021 ΑΔΑ: Ψ3Β77ΛΗ-ΡΓ8

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 36/1409-2021 (ΑΔΑ: 68ΒΠ7ΛΗ-7Φ3), 37/21-09-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΑΧ7ΛΗ-Γ75) και 38/28-09-2021 (ΑΔΑ: 68ΒΠ7ΛΗ-7Φ3) πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1382_2021 ΑΔΑ: Ψ7ΗΥ7ΛΗ-Ξ1Τ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 214390/562/29 Σεπτεμβρίου 2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επίδοσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1383_2021 ΑΔΑ: 60337ΛΗ-ΥΩΑ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση των πρακτικών 3 & 4 και κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για 24 μήνες», συνολικού προϋπολογισμού 250.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1384_2021 ΑΔΑ: 6ΗΦΞ7ΛΗ-8ΓΡ

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποιήσεις μαθητικών δρομολογίων των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1385_2021 ΑΔΑ: ΩΓΠΠ7ΛΗ-4ΤΚ

ΘΕΜΑ 5ο: ΚαταργήσειςΤροποποιήσειςΣυμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2021-2022 (8η κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1386_2021 ΑΔΑ: 92ΖΘ7ΛΗ-ΘΩΞ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση του πρακτικού 54 και κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού της αρ. πρωτ. 200037/6011/2909-2020 3ης πρόσκλησης Οικονομικών Προσφορών, σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 10/94449/3454/5-5-2020 διακήρυξης για την «Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για μεταφορά μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», προϋπολογισμού 12.863.805,46 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1387_2021 ΑΔΑ: ΨΩΦΓ7ΛΗ-7ΨΜ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση του πρακτικού 14.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Αποδεικτικά μέσα της 14/2021 πρόσκλησης, με αριθ. πρωτ. 84082/2264/23-04-2021, για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων των 01/2020, 05/2020, 08/2021 & 10/2021 «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 241.777,43 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1388_2021 ΑΔΑ: 9ΧΡΒ7ΛΗ-ΨΤΘ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση του πρακτικού 15.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Αποδεικτικά μέσα της 15/2021 πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 88461/2384/29-04-2021 για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 123006).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1389_2021 ΑΔΑ: Ψ4Ω37ΛΗ-Β61

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση του πρακτικού 4.6 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 04/2020 με αριθ. πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 πρόσκλησης για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», σχετικά με την αντικατάσταση αναδόχου, στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) (Α/Α Συστήματος: 95364), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 7.256.787,76 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1390_2021 ΑΔΑ: ΨΓΠΦ7ΛΗ-Κ9Η

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του πρακτικού 4.7 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Αποδεικτικά μέσα (2ων μειοδοτών) της 04/2020 με αρ. πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 πρόσκλησης για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 7.256.787,76 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1391_2021 ΑΔΑ: 6ΟΣΦ7ΛΗ-ΟΚΘ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρόσληψης στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Π.Στ.Ε. προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών λόγω της κήρυξης περιοχών της Π.Ε. Εύβοιας, Π.Ε. Φθιώτιδας και της Π.Ε. Φωκίδας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω δασικών πυρκαγιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1392_2021 ΑΔΑ: 62Φ07ΛΗ-Φ5Β

ΘΕΜΑ 12ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων, μελετών, οικονομικού έτους 2021, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1393_2021 ΑΔΑ: 6Γ227ΛΗ-Ξ7Κ

ΘΕΜΑ 13ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, έργα, μελέτες, οικονομικού έτους 2021, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1394_2021 ΑΔΑ: ΨΩΘ37ΛΗ-391

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1395_2021 ΑΔΑ: ΩΘΑ47ΛΗ-ΒΛΒ

ΘΕΜΑ 15ο: Α. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) & τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), οικονομικού έτους 2021, για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών. Β. Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2021, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1396_2021 ΑΔΑ: 66ΕΗ7ΛΗ-ΓΡΨ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Πολιτισμού της Π.Σ.Ε. στη Διεθνή Τουριστική ΈκθεσηWORLD TRAVEL MARKET (WTM) 2021”, στο Λονδίνο (Μ. Βρετανία).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1397_2021 ΑΔΑ: 6ΙΥΝ7ΛΗ-4Α4

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 211887/800/27-09-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την υλοποίηση επιφυλακών υδροφόρων οχημάτων και μηχανημάτων, σε συγκεκριμένα σημεία, κατά την αντιπυρική περίοδο από 1η Μαΐου 2021 έως 31η Οκτωβρίου 2021, στο Νομό Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1398_2021 ΑΔΑ: ΨΕΨ07ΛΗ-ΟΤΓ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 218728/1133/4-10-2021 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς, στην Τ.Κ Αγίας Άννας του Δήμου Λιβαδειάς, την 04/10/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1399_2021 ΑΔΑ: 6ΗΕΑ7ΛΗ-ΧΜΧ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 219386/1140/5-10-2021 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην απομάκρυνση μπάζων-φερτών υλικών στις όχθες του ποταμού «Έρκυνα», θέση «Λιβαδάκι» και «Αράπης», θέση «Καλάμι», του Δήμου Λιβαδειάς, την 05/10/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1400_2021 ΑΔΑ:64Ι77ΛΗ-ΓΒΦ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2021», χρήση 2021 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1401_2021 ΑΔΑ: 6ΧΩΛ7ΛΗ-ΗΦΙ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1402_2021 ΑΔΑ: 6ΚΦΖ7ΛΗ-ΗΓ8

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φθιώτιδας (καθαρισμός βλάστησης).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1403_2021 ΑΔΑ: 6ΕΡΩ7ΛΗ-ΑΝΙ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φθιώτιδας (αποχιονισμοί).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1404_2021 ΑΔΑ:ΨΩΟΗ7ΛΗ-ΧΑΩ

ΘΕΜΑ 24ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” και του “ΤΟΕΒ Μεξιατών” για το έργο με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση ΤΟΕΒ Μεξιατών ανάπτυξη έργων ΑΠΕ με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών», που θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΚΑΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ. Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1405_2021 ΑΔΑ: 6Ω5Ξ7ΛΗ-ΥΑΚ

ΘΕΜΑ 25ο: Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 671/18-08-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. και έγκριση των νέων όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Αναβάθμιση πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Γρανίτσας Δήμου Αγράφων», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 340.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1406_2021 ΑΔΑ: ΩΑ2Λ7ΛΗ-ΖΦΥ

ΘΕΜΑ 26ο: Α. Έγκριση 2ου πρακτικού και ανάδειξη νέου προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Διαπλατύνσεις, τεχνικά και ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι – Γαύρος (Δ΄ Φάση, προϋπολογισμού 1.280.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας. Β. Επιστροφή παραβόλου, σε εφαρμογή της 1521/2021 απόφασης της ΑΕΠΠ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1407_2021 ΑΔΑ: ΨΘΧΕ7ΛΗ-15Α

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης & αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος Σηπιάδας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 199.922,66€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1408 _2021 ΑΔΑ: ΨΙΥΡ7ΛΗ-ΖΦΥ

ΘΕΜΑ 28ο: Ένταξη στο ΠΔΕ της μελέτης: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Ωρίμανση του έργου Δημιουργίας Ταμιευτήρα στο Λιβάδι Καλυβίων Αράχοβας και Συνοδών έργων αυτού, με τη μέθοδο ΣΔΙΤ», προϋπολογισμού 496.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1409 _2021 ΑΔΑ: ΨΦΝΧ7ΛΗ-Η61

ΘΕΜΑ 29ο: Ένταξη στην ΣΑΕΠ066 του ΠΔΕ του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Αντίκυρας και διαμόρφωση οδού Ποσειδώνος», του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1410 _2021 ΑΔΑ: ΩΔ9Φ7ΛΗ-ΟΡ3

ΘΕΜΑ 30ο: Ένταξη του έργου: «Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση μονάδων αιθουσών (διδασκαλίαςγραφείων) & χώρων υγιεινής (wc) διαφόρων συστημάτων ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για τη στέγαση του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας» στην ΣΑ ΕΠ066 του ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1411 _2021 ΑΔΑ: ΩΣΤ27ΛΗ-Ψ5Γ

ΘΕΜΑ 31ο:Αύξηση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση πίνακα υποέργων του ενάριθμου 2019ΕΠ06600017 με τίτλο: «Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών επαγγελματικών επιμελητηρίων Στ. Ελλάδας», της ΣΑ ΕΠ066, του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1412_2021 ΑΔΑ: ΨΡΒ87ΛΗ-Ο20

ΘΕΜΑ 32ο: Αύξηση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση πίνακα υποέργων του ενάριθμου 2017ΕΠ06600001 με τίτλο:Συνέχιση του έργου Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ 0+000 έως Χ.Θ 16+499,33) (π.κ 2010ΝΑ01180000)” της ΣΑ ΕΠ066 του ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021.