40η Συνεδρίαση 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Απόσπασμα πρακτικού 40/04-11-2020 – Θέμα 54ο

Απόσπασμα πρακτικού 40/04-11-2020 – Θέμα 55ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ