3η Συνεδρίαση 2023 – (25-01-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Σ.Ε.

 

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 34_2023 ΑΔΑ: 9ΑΝ27ΛΗ-1ΦΗ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση κίνησης του υπηρεσιακού αυτοκινήτου ΚΗΙ 4356 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας εκτός Περιφερειακής Ενότητας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 35_2023 ΑΔΑ: Ψ47Ι7ΛΗ-64Χ

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την έφεση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Λεβαδέων”].

ΑΠΟΦΑΣΗ 36_2023 ΑΔΑ: ΨΟΛΒ7ΛΗ-0Ε8

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 37_2023 ΑΔΑ: 91ΧΠ7ΛΗ-ΞΥΠ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «NAVROTSKA NATALYA ΜΟΝ. ΕΠΕ»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 38 _2023 ΑΔΑ: 9ΓΑΥ7ΛΗ-738

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 126/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 39_2023 ΑΔΑ: 6ΒΘΛ7ΛΗ-ΔΙ0

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια άλατος περιόδου 2022-2023 για την Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 40_2023 ΑΔΑ: 6ΤΔΟ7ΛΗ-ΑΒΣ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αντιπαγετικού άλατος», Π.Ε. Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισμού 203.500,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 41_2023 ΑΔΑ: ΨΗΣΜ7ΛΗ-ΜΝΑ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για το οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 42_2023 ΑΔΑ: ΨΟΛΓ7ΛΗ-ΜΣΨ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση της διαπραγμάτευσης, στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών μέσω μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων για εργασίες αποχιονισμού στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 43_2023 ΑΔΑ: 9ΒΦ27ΛΗ-5Γ7

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων για άρση καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 44_2023 ΑΔΑ: 6Β457ΛΗ-ΥΒΞ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικών 2 & 3 και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοικτού ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τάφρων & εργασιών πράσινου στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2022», προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 45_2023 ΑΔΑ: Ψ6Χ67ΛΗ-ΗΣ9

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση προκήρυξης νέων δρομολογίων, μέσω διαπραγμάτευσης, μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχ. έτος 2022-23, στα πλαίσια της υπ’αριθ.103716/1702/04-06-20 διακήρυξης με εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την «Ανάθεση υπηρεσιών με μίσθωση μέσω δημόσιας σύμβασης κατάλληλων μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Φωκίδας», από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, για όλες τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 46_2023 ΑΔΑ: 6ΚΒΞ7ΛΗ-1ΨΡ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 1/10-1-2023 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας που θα προκύψουν με την Διαδικασία Διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 391, του Ν. 4957/2022 (Τεύχος Α΄ ΦΕΚ 141/21-7-2022) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών για τα δρομολόγια 2.24, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48 & 4.4, σχολικού έτους 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025», κατ΄εξαίρεση των κείμενων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), συνολικού προϋπολογισμού 119.233,44 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 47_2023 ΑΔΑ: 9ΞΕΑ7ΛΗ-ΥΕΒ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρακτικών 1 & 2 της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ της 10ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων για την «Μεταφορά μαθητών, αρμοδιότητας Π. Ε. Βοιωτίας, τo σχολικό έτος 2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 85.406,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 48_2023 ΑΔΑ: ΨΟ5Ζ7ΛΗ-ΟΧΝ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ της 8ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων για την «Μεταφορά μαθητών, αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, τo σχολικό έτος 2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 2.028.874,75€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 49_2023 ΑΔΑ: ΨΓΟΡ7ΛΗ-ΑΔ9

ΘΕΜΑ 15ο: Α. Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών. Β. Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 50_2023 ΑΔΑ: 92ΟΝ7ΛΗ-98Ρ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση απόδοσης Λογαριασμών XEΠ – απαλλαγής Υπολόγων για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 51_2023 ΑΔΑ: 6Μ5Π7ΛΗ-ΤΜ3

ΘΕΜΑ 17ο: Εξειδίκευση πίστωσης και έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής στους οριζόμενους υπολόγους, από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073), Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 52_2023 ΑΔΑ: Ψ8ΙΝ7ΛΗ-ΑΑ2

ΘΕΜΑ 18ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 53_2023 ΑΔΑ: ΨΙ2Γ7ΛΗ-ΩΝΦ

ΘΕΜΑ 19ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 54_2023 ΑΔΑ: Ψ8ΒΛ7ΛΗ-ΡΙ4

ΘΕΜΑ 20ο: 1. Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 2. Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 55_2023 ΑΔΑ: 6ΩΚΤ7ΛΗ-Ε5Π

ΘΕΜΑ 21ο: Α. & Β. Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών και έξοδα μετακίνησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Φθιώτιδας. Γ. Εξειδίκευση πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 56_2023 ΑΔΑ: 9ΨΣΥ7ΛΗ-ΒΣΤ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 57_2023 ΑΔΑ: 6ΤΧ27ΛΗ-Χ29

ΘΕΜΑ 23ο: Α. Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών. Β. Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 58_2023 ΑΔΑ: Ψ0Ν47ΛΗ-ΛΘΕ

ΘΕΜΑ 24ο: Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών – Οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων Συμβάσεων και Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016), Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 59_2023 ΑΔΑ: 69ΑΗ7ΛΗ-002

ΘΕΜΑ 25ο: Συγκρότηση Επιτροπών για το έτος 2023 της Π.Ε. Φωκίδας, σε εφαρμογή του άρθρου 221, του Ν.4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 60_2023 ΑΔΑ: Ρ7ΡΚ7ΛΗ-2ΗΨ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού Ι και κατακύρωση του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας» – υποέργο: «Αντιστήριξη πρανών και άρση καταπτώσεων στην εθνική οδό 27 Άμφισσας – Γραβιάς στη Χ.Θ. 8+500 λόγω κατάπτωσης», προϋπολογισμού 320.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 61_2023 ΑΔΑ: 634Ψ7ΛΗ-ΩΣΝ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή πολυχώρου στην Τ.Κ. Αργυρίων του δήμου Μακρακώμης», προϋπολογισμού 223.200,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 62_2023 ΑΔΑ: 6Ξ6Θ7ΛΗ-ΞΛΚ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της συνοπτικής δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή νέου αντλιοστασίου λυμάτων στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Μαντουδίου λόγω καταστροφής από την θεομηνία «ΖΟΡΜΠΑ», συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 63_2023 ΑΔΑ: ΨΕΓΙ7ΛΗ-Φ4Γ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης από θαλάσσια διάβρωση της παραλίας Λουκισίων», προϋπολογισμού 65.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 64_2023 ΑΔΑ: ΨΗΥΣ7ΛΗ-Γ3Π

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αναγκαία άμεσα μέτρα προστασίας της θεμελίωσης της παλαιάς γέφυρας Βίστριζας», συνολικού ύψους 109.811,32 με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 65_2023 ΑΔΑ: 94Ε67ΛΗ-ΓΤ9

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποπεράτωση του έργου: “Κατασκευή γέφυρας στον χείμαρρο Ίναχο του επαρχιακού δρόμου Περιβολίου – Μαρμάρων, νομού Φθιώτιδας”, συνολικού ύψους 629.520,36 με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 66_2023 ΑΔΑ: ΨΙΓ07ΛΗ-3Η5

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. οικ. 7684/12-01-2023 με ΑΔΑ:632Ξ7ΛΗ-ΡΓΚ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την κατάσβεση και την αντιμετώπιση των κινδύνων και των συνεπειών από την εκδήλωση πυρκαγιάς, από 9-01-2023 στον υδρότοπο Κολοβρέχτη στην περιοχή Ψαχνών, στον Νομό Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 67_2023 ΑΔΑ: ΩΜΔΘ7ΛΗ-ΧΑΚ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 7201/12-01-2023 με ΑΔΑ:Ψ97Μ7ΛΗ-3ΩΑ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις από 10/01/2023).