3η Συνεδρίαση 2023 – (09-03-2023)-Εξ αναβολής

 

Ανακοίνωση

Ορθή Επανάληψη Πρόσκληση σε  Συνεδρίαση (Τακτική) 2023 -(02-03-2023)- Αναβληθείσα

Πρόσκληση σε  Συνεδρίαση (Τακτική) 2023 – (02-03-2023)- Αναβληθείσα

Πρόσκληση σε Τακτική (εξ αναβολής) συνεδρίαση Θήβα 09-03-2023

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 3ης συνεδρίασης (Τακτική εξ αναβολής)  09-03-2023

Oρθή Επανάληψη Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων 3ης Συνεδρίασης 2023 – (09-03-2023)-Εξ αναβολής

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 40_2023

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 41_2023

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 42_2023

1ο ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΗΔ «Παραίτηση της Κυβέρνησης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 43_2023

2ο ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΗΔ «Ψήφισμα για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών».

ΑΠΟΦΑΣΗ 44_2023

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 45_2023 6ΔΖ27ΛΗ-1ΞΤ

Τροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023 (19η κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 46_2023 9Π5Ο7ΛΗ-Χ7Τ

Αποζημίωση ιδιωτών μεταφορέων Π.Ε. Ευρυτανίας με ποσό που ανέρχεται σε ποσοστό 80% του αντίστοιχου μεταφορικού μέσου του μαθηματικού τύπου του παραρτήματος της υπ΄ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ για το σχολικό έτος 2022-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 47_2023 9ΛΜΖ7ΛΗ-Ψ7Ρ

Τροποποίηση-Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 26/2023 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Σ.Ε., περί έγκρισης σύναψης λειτουργικής χρηματοδοτικής μίσθωσης των σαράντα ενός (41) υφιστάμενων οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 48_2023 6Σ4Ο7ΛΗ-ΝΤΞ

Επικύρωση πρακτικών της 19ης Τακτικής συνεδρίασης της 01.12.2022, της 20ης Τακτικής συνεδρίασης της 06.12.2022, της 21ης Ειδικής συνεδρίασης της 13.12.2022 και της 22ης Τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 49_2023 6ΗΩ57ΛΗ-0ΣΕ

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών- πολιτική προστασία της Π. Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 50_2023 9Ο4Ξ7ΛΗ-ΙΨΚ

Έγκριση πρόσληψης  στην  Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Π. Στ. Ε. προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών λόγω κήρυξης περιοχών της Π.Ε. Φθιώτιδας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 51_2023 97ΨΨ7ΛΗ-ΞΒΕ

Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου για το έτος 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 52_2023 ΨΞΓΡ7ΛΗ-0Η5

Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024 – 2027

ΑΠΟΦΑΣΗ 53_2023 6ΡΑ77ΛΗ-Ο39

Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ – (Τροποποίηση/ Παράταση Συμβάσεων).

ΑΠΟΦΑΣΗ 54_2023 9ΡΛΨ7ΛΗ-ΕΣΛ

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 55_2023 ΨΓΚΞ7ΛΗ-38Ψ

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών της τροποποιημένης σύμβασης «Προμήθεια οχημάτων μέσω λειτουργικής χρηματοδοτικής μίσθωσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 56_2023 9ΚΡ37ΛΗ-8ΑΜ

Εκποίηση μη λειτουργικού μηχανογραφικού εξο̟πλισμού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 57_2023 9ΨΩΘ7ΛΗ-2Ρ3

Τροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023 (18η κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 58_2023 9Λ6Ε7ΛΗ-Κ29

Έγκριση τροποποίησης σύμβασης της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 175.937,58€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 17ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 215573/5774/27-09- 2022).

ΑΠΟΦΑΣΗ 59_2023 ΨΖΞΜ7ΛΗ-8Ξ1

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε οδικό τμήμα της Ε.Ο. 77 από τέλος σχεδίου Πόλεως Χαλκίδας έως το όριο του οικισμού Καστέλλας, από τη χ.θ. 10+700 έως τη χ.θ.14+800 της Ε.Ο. 77, αρμοδιότητας ΠΕ Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 60_2023 Ψ1ΟΨ7ΛΗ-ΣΙΦ

Έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2022, στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 61_2023 6ΜΞ37ΛΗ-ΓΜ5

Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 62_2023 6ΕΟΡ7ΛΗ-6ΨΡ

Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης( ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 63_2023 9ΞΛΕ7ΛΗ-Φ7Π

2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 64_2023 62ΔΣ7ΛΗ-ΛΣΥ

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Μακρακώμης και της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας για το έργο που θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» του Άξονα Προτεραιότητας 06 με τίτλο: «Συμπληρωματικές μελέτες συντήρησης τοιχογραφιών, τέμπλου, ξύλινων και λίθινων στοιχείων του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Πάππας Δ. Μακρακώμης Φθιώτιδας» ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 65_2023 9ΞΒ17ΛΗ-Ν1Ψ

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση Υποδομών Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου Μαγνησίας Λαμίας» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 66_2023 Ψ5ΞΧ7ΛΗ-Τ9Μ

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ορχομενού για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση κτηριακών υποδομών Δημοτικού Σταδίου Ορχομενού», ορισμού μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 67_2023 ΨΩ6Β7ΛΗ-Δ9Ζ

Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Αλιβερίου στα πλαίσια και σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς»

ΑΠΟΦΑΣΗ 68_2023 6Μ1Ζ7ΛΗ-934

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας και του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Κομποτάδων για το έργο με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσίας για σύνταξη φακέλου για την στερέωση, αποκατάσταση και συντήρηση καμπαναριού Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Κομποτάδων Π.Ε. Φθιώτιδας» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 69_2023 9ΩΛ37ΛΗ-Ρ6Ω

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας και της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας για το έργο που θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» του Άξονα Προτεραιότητας 06 με τίτλο: «Επικαιροποίηση Μελέτης με σκοπό την ωρίμανση του έργου: Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Προφήτη Ηλία Κάρκαρη Ζελίου» ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 70_2023 67ΔΒ7ΛΗ-Μ7Α

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ορχομενού για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή Στεγάστρου Λαϊκής Αγοράς Ορχομενού», ορισμού μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 71_2023 6ΟΕ37ΛΗ-ΤΛΞ

Έγκριση τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Τανάγρας για τη μελέτη της ΣΑΜΠ 066 με Κ.Α. 2019ΜΠ06600003 (Κ.E. MIS ΣΤΟ ΠΣ ΕΠΑ: 5200491) και τίτλο: «Ανάπλαση Εισόδου και Διαμόρφωση Πλατείας Οικισμού Σχηματαρίου».

ΑΠΟΦΑΣΗ 72_2023 6Ε7Ζ7ΛΗ-5ΜΑ

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Στυλίδας και της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας για το έργο που θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» του Άξονα Προτεραιότητας 06 με τίτλο: «Εκπόνηση βασικών μελετών για την εκτέλεση του έργου αποκατάστασης της Ι.Μ. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Νεράϊδας Στυλίδας» ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 73_2023 6ΚΤΑ7ΛΗ-ΟΕΥ

Έγκριση 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) για την πράξη με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών Ανάδειξης και Συντήρησης Αρχαιολογικού Χώρου Ιερού Αυλιδείας Αρτέμιδος και εκτέλεση πρόδρομων και υποστηρικτικών εργασιών των μελετών».

ΑΠΟΦΑΣΗ 74 _2023 ΩΖΚΨ7ΛΗ-ΗΡ1

Έγκριση 2ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) για την πράξη με τίτλο: «Φωτισμός-Ανάδειξη του βραχώδους πρανούς του Κάστρου της νήσου Σκύρου».

ΑΠΟΦΑΣΗ 75 _2023 Ψ91Ξ7ΛΗ-ΙΔΧ

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας – Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την πράξη με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση λυόμενων κατασκευών Νοσοκομείου Χαλκίδας προοριζόμενα για χρήση από ΕΚΑΒ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 76_2023 9Θ847ΛΗ-Ε09

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Παραλίας Αυλίδος και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το έργο με τίτλο: «Άρση επικινδυνότητας-καθαίρεση παλαιού καμπαναριού του Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Παραλίας Αυλίδας και αποκατάσταση παρακείμενου χώρου», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 77_2023 9ΑΥ27ΛΗ-ΓΣ2

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την πράξη με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στα γήπεδα Πούρνου & Καθενών», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 78_2023 ΨΕΡΗ7ΛΗ-ΦΓΖ

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «ΣΚΑΠΑΝΗ Ανώνυμη Εταιρεία – Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» για το έργο με τίτλο: Τεχνική υποστήριξη για την αξιοποίηση του κτηρίου της ΠΕ Ευρυτανίας” ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 79_2023 ΨΗΛΒ7ΛΗ-ΜΛΓ

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και του Δήμου Καρπενησίου για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών – τεχνικά οδικού δικτύου Πετραλώνων» , εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 80_2023 9Ζ857ΛΗ-ΙΥΣ

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και του Δήμου Καρπενησίου για το έργο με τίτλο: «Βελτίωση οδού Ανιάδα – Βύθισμα – Ψιανά (α’ φάση)», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 81_2023 ΨΠΠ57ΛΗ-ΞΒΑ

Έγκριση Τροποποίησης της Σύμβασης 185629/553/11-8-2022 προμήθειας Τροφίμων ΤΕΒΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 82_2023 ΨΞΦΛ7ΛΗ-7Ψ8

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο ‘’Integrated Technological and Information Platform for wildfire Management – SILVANUS’’ το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «HORIZON 2020».

ΑΠΟΦΑΣΗ 83_2023 ΡΞΦΟ7ΛΗ-4ΦΨ

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Δελφών, του Δήμου Δωρίδος και του Δικτύου για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα “ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΛΦΩΝ” για το έργο που θα συγχρηματοδοτηθεί από το Τεχνικό Πρόγραμμα των Περιφερειακών ΚΑΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2023 και τον τακτικό προϋπολογισμό των Δήμων Δελφών και Δωρίδος, με τίτλο: «Ανάπτυξη Προγραμμάτων Πολιτισμού και Τουρισμού στη Φωκίδα με έμφαση στον Πολιτιστικό Τουρισμό-Υποστήριξη Δραστηριοτήτων που αφορούν τον Πολιτισμό, τις Τέχνες και τον Τουρισμό στην Περιοχή των Δήμων Δελφών & Δωρίδος» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 84_2023 ΨΗΜΟ7ΛΗ-ΔΙΞ

Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού (θέσεις ανά κλάδο, ειδικότητα, Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο έδρας της θέσης) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023, βάσει της υπ. αριθμ. 31/27-9-2022 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου.