39η Συνεδρίαση 2023 – (28-09-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

39η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1084_2023 ΑΔΑ: 9ΩΘΑ7ΛΗ-27Ρ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση προκήρυξης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2023-24, στα πλαίσια της υπ’αριθ. 94916/09-05-23 διακήρυξης με εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών με μίσθωση μέσω δημόσιας σύμβασης κατάλληλων μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Φωκίδας, από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, για όλες τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1085_2023 ΑΔΑ: ΨΩΔΔ7ΛΗ-2Β9

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Κατάργηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2023-2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1086_2023 ΑΔΑ: ΨΖ6Τ7ΛΗ-ΛΙΞ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης πέντε (5) νέων μαθητικών δρομολογίων αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς διάρκειας, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026», συνολικού προϋπολογισμού 176.326,80€ (άνευ ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων προαίρεσης 50%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1087_2023

Δεν απαιτείται η ανάρτησή του στο Διαύγεια

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας 5 & 6 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ & των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Εύβοιας, για δύο (2) έτη», συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1088_2023 ΑΔΑ: 68397ΛΗ-ΓΣΨ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 22/8-06-2023 (ΑΔΑ: 9Τ5Ο7ΛΗ-ΡΘΚ), 23/13-06-2023 (ΑΔΑ: Ψ6ΧΑ7ΛΗ-61Α), 24/21-06-2023 (ΑΔΑ: 6Ξ347ΛΗ-Β08), 25/27-06-2023 (ΑΔΑ: 9ΣΓΖ7ΛΗ-Μ17), 27/6-07-2023 (ΑΔΑ: ΩΧ5Ψ7ΛΗ-Ν66), 28/11-07-2023 (ΑΔΑ: 9ΒΨΦ7ΛΗ-232) και 29/18-07-2023 (ΑΔΑ: 6ΒΝ87ΛΗ-ΛΞ1) πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1089_2023 ΑΔΑ: ΨΛΙΚ7ΛΗ-8ΧΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη ενδίκoυ μέσου κατά της με αριθμό 174/2023 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ευβοίας – υπόθεση «ΕΣΤΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1090_2023 ΑΔΑ: 9Ε3Η7ΛΗ-ΒΡΤ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση α) διενέργειας διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια άλατος αποχιονισμού για τις ανάγκες του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας», συνολικού προϋπολογισμού 199.976,10€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%, β) της υπ’ αριθ. 13/2023 μελέτης – τεχνικές προδιαγραφές και γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1091_2023

Δεν απαιτείται η ανάρτησή του στο Διαύγεια

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 1ου πρακτικού κι ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας και των νομικών προσώπων αρμοδιότητάς της για τα έτη 2023-2024», συνολικού προϋπολογισμού 178.827,29 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1092_2023

Δεν απαιτείται η ανάρτησή του στο Διαύγεια

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικών 2 & 3 και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια σάκων ψυχρής ασφάλτου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1093_2023 ΑΔΑ: 9ΘΜ17ΛΗ-ΨΜΝ

ΘΕΜΑ 6ο: Α. Έγκριση 1) διενέργειας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας [άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016] για τη συμμετοχή της Π.Σ.Ε. στη διεθνή έκθεση τροφίμων & ποτών «ΑNUGA 2023», που θα πραγματοποιηθεί από 7 έως 11 Οκτωβρίου 2023, στο Εκθεσιακό χώρο Koelnmesse – Κολωνία – Γερμανία, συνολικού προϋπολογισμού 49.996,80€ με ΦΠΑ, 2) της Πρόσκλησης και των όρων αυτής. Β. Συγκρότηση Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1094_2023

Δεν απαιτείται η ανάρτησή του στο Διαύγεια

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικών 1 & 2 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Πράξης ΤΕΒΑ 2018-2019 της Κ.Σ. Εύβοιας», στο πλαίσιο της πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 της Κ.Σ. Π.Ε. Εύβοιας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1095_2023 ΑΔΑ: 94ΝΧ7ΛΗ-05Γ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση α) διενέργειας δημοπράτησης δέκα (10) νέων μαθητικών δρομολογίων αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς διάρκειας, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026», συνολικού προϋπολογισμού 349.525,80€ (άνευ ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων προαίρεσης 50% και β) των όρων της σχετικής πρόσκλησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1096_2023 ΑΔΑ: 6Π9Μ7ΛΗ-ΙΓ9

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού 4 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026», συνολικού προϋπολογισμού 18.542.500,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1097_2023 ΑΔΑ: ΨΓΓΙ7ΛΗ-ΒΥΚ

ΘΕΜΑ 10ο: Α. Έγκριση του πρακτικού 1.7/14-9-2023 (ολοκληρώθηκε στις 20-9-2023) σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. Β. Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1052/19-09-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., της 01/2023 με αρ. πρωτ. 139304/30-06-2023 σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 7.973.066,94 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1098_2023 ΑΔΑ: Ψ1ΜΕ7ΛΗ-ΒΜΗ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 196902/19-9-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση του υπ΄αριθμ. 2/19-9-2023 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας που θα προκύψουν με τη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 391, του Ν. 4957/2022 (Τεύχος Α΄ ΦΕΚ 141/21-7-2022), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, Κεφάλαιο Β του Ν. 5046/29-7-2023 (Α΄137) για το έργο: “Μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2023-2024” κατ΄εξαίρεση των κείμενων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών και πάντως το αργότερο μέχρι την 30η/6/2024», σύμφωνα με το άρθρο 159, παρ.2 του Ν. 3852 (ΤΕΥΧΟΣ Α’, ΦΕΚ 87/07-06-2010).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1099_2023 ΑΔΑ: 6Ο4Μ7ΛΗ-Ο6Γ

ΘΕΜΑ 12ο: Τροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, επί της αριθμ. 150957/13-07-2023 (23PROC013079344 2023-07-13) 1ης Πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών, για το σχολικό έτος 2023-24, στα πλαίσια της αριθμ. 94913/09-05-2023 (23PROC012632979 2023-05-09) Διακήρυξης μέσω ΔΣΑ, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχ. μονάδων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, τα σχολικά έτη 2023-24, 2024-25, 2025-26.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1100_2023 ΑΔΑ: 6ΙΘΤ7ΛΗ-ΖΡΜ

ΘΕΜΑ 13ο: Τροποποίηση υφιστάμενου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, επί της αριθμ. οικ. 177707/23-08- 2023 (23PROC013290637 2023-08-23) Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχ. μονάδων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, το σχολικό έτος 2023-24.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1101_2023 ΑΔΑ: 6ΕΤ17ΛΗ-ΗΟ6

ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποιήσεις – συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2023-2024 (5η κατάσταση 21/09/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1102_2023 ΑΔΑ: ΨΘΗΞ7ΛΗ-ΩΑΝ

ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου, προμήθειας ΜΑΠ (γάλατος), παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας (ΙΕ) και τεχνικού ασφαλείας (ΤΑ) από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073), Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1103_2023 ΑΔΑ: 68ΡΖ7ΛΗ-Τ7Φ

ΘΕΜΑ 16ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργα και μελέτες, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1104_2023 ΑΔΑ: ΨΦΚ77ΛΗ-ΔΛΙ

ΘΕΜΑ 17ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ειδικός φορέας 071) για έργα και μελέτες, Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1105_2023 ΑΔΑ: Ψ0Δ97ΛΗ-ΚΚ5

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1106_2023 ΑΔΑ: 69ΙΑ7ΛΗ-ΡΥΩ

ΘΕΜΑ 19ο: Α. Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023, (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών. Β. Ορισμός Υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2023, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0719/0721/0722, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1107_2023 ΑΔΑ: 6ΓΡΒ7ΛΗ-ΥΧΞ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «Βελτίωση οδού Ανιάδα – Βύθισμα – Ψιανά (Α΄ φάση)», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1108_2023 ΑΔΑ: 6ΚΚ47ΛΗ-ΜΦΕ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου από ρέμα Αρβανίτη Αγίας Βλαχέρνας έως διασταύρωση με επαρχιακή οδό Αγαλιανού – Σαρκίνης», προϋπολογισμού 1.100.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1109_2023 ΑΔΑ: ΨΤ4Δ7ΛΗ-ΤΛ7

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας», υποέργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας (Α’ Φάση)», προϋπολογισμού 4.428.000 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1110_2023 ΑΔΑ: 6ΚΙ57ΛΗ-ΜΨΑ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδοστρώματος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1111_2023 ΑΔΑ: 9ΩΡΝ7ΛΗ-ΩΟΟ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας της μελέτης: «Ολοκλήρωση μελετών της Ε.Ο. Άμφισσας – Λιδωρικίου στο τμήμα Μαλανδρίνο-Λιδωρίκι», προϋπολογισμού 700.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1112_2023 ΑΔΑ: 6ΑΜ17ΛΗ-Σ0Ξ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού (ΙΙ)» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «2.4-Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων», δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π86_22ΦΚ_2.  Έκδοση 2/0με αρ. πρωτ.73601/7-9-2023 και Έκδοση 5/0 με αρ. πρωτ.77318/18-9-2023, του Υπουργείου Εσωτερικών, Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1113_2023 ΑΔΑ: 6ΜΦΦ7ΛΗ-ΛΜΦ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «2.4-Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» με τίτλο: «Πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού (ΙΙ)», δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π86_22ΦΚ_2 του Υπουργείου Εσωτερικών (έκδοση 2/0 με αρ. πρωτ.73601/7-9-2023 & έκδοση 5/0 με αρ. πρωτ.: 77318/18-9-2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1114_2023 ΑΔΑ: ΨΗΖΦ7ΛΗ-7ΩΔ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 193781/14-09-2023 (ΑΔΑ: ΨΝΜΨ7ΛΗ-Σ1Μ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (κατάσβεση δασικών πυρκαγιών σε περιοχές του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων και Δήμου Σκύρου, από την 13-09-2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1115_2023 ΑΔΑ: ΨΒ1Μ7ΛΗ-ΧΝΘ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 197374/19-09-2023 (ΑΔΑ: 659Β7ΛΗ-ΤΓΙ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων λόγω της κακοκαιρίας DANΙEL από 04/09/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1116_2023 ΑΔΑ: 96ΔΧ7ΛΗ-ΞΝ4

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 194955/15-09-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΞΔ7ΛΗ-ΑΩΩ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων λόγω της κακοκαιρίας DANΙEL από 6/9/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1117_2023 ΑΔΑ: 6ΚΦΜ7ΛΗ-ΚΝΑ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 198410/20-09-2023 (ΑΔΑ: Ω85Π7ΛΗ-6Ξ9) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για συμμετοχή ιδιωτικών οχημάτων σε εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (πλημμύρες) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, την 08/09/2023.