38η Συνεδρίαση 2021 – 28/9/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 28ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1316_2021 ΑΔΑ:ΨΙΘΤ7ΛΗ-Γ72

ΈΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Α. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021.

B. Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2021, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0717.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1317_2021 ΑΔΑ:96ΥΖ7ΛΗ-ΗΜ0

ΈΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 53/27-9-2021 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού 189366/5773/16-09-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007327513 ) 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 10/94449/3454/5-5-2020 διακήρυξης για την “ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1318_2021 ΑΔΑ:6ΓΨ27ΛΗ-6ΚΣ

ΈΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Παράταση συμβάσεων τριών (3) υπαλλήλων με σχέση Ι.Δ.ΟΧ. , για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1319_2021 ΑΔΑ:ΨΘ777ΛΗ-Μ2Ν

ΘΕΜΑ 1ο:Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1832/2812-2020 (ΨΦΥΘ7ΛΗ-ΜΡΞ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης/παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών που στεγάζονται στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λεωφ. Καλυβίων 2 Λαμία), αλλά και για δαπάνες που αφορούν όλη τη Π.Ε. Φθιώτιδας και την έδρα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1320_2021 ΑΔΑ:ΨΜ0Ω7ΛΗ-Η72

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Ηλία Μπουρμά , Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Πολιτισμού της Π.Στ.Ε. , στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση IFTM – TOP RESA 2021, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι – Γαλλία, στις 05-08/10/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1321_2021 ΑΔΑ:ΨΔ4Β7ΛΗ-9ΣΥ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της κας Κατερίνας Μπατζελή ,Περιφερειακή

Σύμβουλος Π.Στ.Ε (Επικεφαλής “Πατρίδα μας η Στερεά”) , στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση

IFTM – TOP RESA 2021, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι – Γαλλία, στις 05-08/10/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1322_2021 ΑΔΑ:6ΧΟΧ7ΛΗ-ΠΤ1

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την Αγωγή του Κυριαζή και του Παναγιώτη Καρακώστα].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1323_2021 ΑΔΑ:ΨΕΦΙ7ΛΗ-29Ζ

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την Προσφυγή του Κωνσταντίνου Ντριβαλά και του Ευαγγέλου Καρανάσιου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1324_2021 ΑΔΑ:6ΔΜΦ7ΛΗ-91Π

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στον Άρειο Πάγο [σχετικά με τις Αιτήσεις Αναίρεσης κατά του Σπυρίδωνος Κολοβατιανού και της με αριθμό 115/2019 Απόφασης του Εφετείου Λαμίας].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1325_2021 ΑΔΑ:6ΜΝ07ΛΗ-ΩΙΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2020-2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα με την παρ. η΄, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1326_2021 ΑΔΑ:90947ΛΗ-4ΨΧ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας , έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1327_2021 ΑΔΑ:ΨΤΔ27ΛΗ-6ΨΗ

ΘΕΜΑ 9ο: Α. Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2021.

Β. Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2021, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0832 ,Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1328_2021 ΑΔΑ:622Ρ7ΛΗ-ΛΞΤ

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021,Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1329_2021 ΑΔΑ:6ΙΔΗ7ΛΗ-115

ΘΕΜΑ 11ο: Α. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021.

Β. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021.

Γ. Ορισμός Υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2021, δεκτικών ΚΑΕ 01.073.0717/0719/0721/0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1330_2021 ΑΔΑ:62Θ77ΛΗ-3Ο6


ΘΕΜΑ 12
ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021 ,Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1331_2021 ΑΔΑ: ΩΧ8Α7ΛΗ-ΘΤ9


ΘΕΜΑ
13ο: Έγκριση τροποποίησης τίτλου υποέργου στο έργο της ΣΑΕΠ766 με ενάριθμο 2017ΕΠ76600000 και τίτλο : «ΤΕΧΝΙΚΑ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΓΑΥΡΟΣ ( Δ’ ΦΑΣΗ)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1332_2021 ΑΔΑ: ΩΝΥ97ΛΗ-ΛΦ9

ΘΕΜΑ 14ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στο έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2019ΕΠ06600019 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1333_2021 ΑΔΑ: ΩΜΦΘ7ΛΗ-Ε74

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση του 3ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της μελέτης : «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΙΟΥ »,προϋπολογισμού 299.886,37€ με ΦΠΑ.,Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1334_2021 ΑΔΑ: 6ΤΚ87ΛΗ-ΘΡΓ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του υποέργου: «ΜΙΚΡΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ» ,του έργου: «Μικρά Λιμενικά Έργα Παραλία Αγίας Άνναςλιευτικό Καταφύγιο) Ν.Εύβοιας»,συνολικού προϋπολογισμού 6.955.000,00 € (με 0% Φ.Π.Α.),Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1335_2021 ΑΔΑ: ΨΚΥ97ΛΗ-ΠΦΤ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση 3ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ» προϋπολογισμού μελέτης 3.500.000,00Αναδόχου: «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1336_2021 ΑΔΑ: 9ΡΔΗ7ΛΗ-ΜΙΕ

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση των πρακτικών 21.1 και 21.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης Προσφορών της 21/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 180884/4769/19-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009091219) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 1.182.251,03 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 136475).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1337_2021 ΑΔΑ:ΩΝΟΕ7ΛΗ-9Ω0

ΘΕΜΑ 19ο: Προκήρυξη νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών  σχολικών μονάδων  Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης  χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, για το σχολικό έτος  2021-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1338_2021 ΑΔΑ:ΨΠΛ97ΛΗ-Κ1Μ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση τροποποιήσεων μαθητικών δρομολογίων των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας ,για τα σχολικά έτη  20202021 & 2021-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1339_2021 ΑΔΑ:6ΓΛΩ7ΛΗ-91Ε

ΘΕΜΑ 21ο: Καταργήσεις-Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2021-2022 (5η και 6ηκατάσταση ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1340_2021 ΑΔΑ:ΨΡ917ΛΗ-ΠΓ2

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1341_2021 ΑΔΑ:ΨΤΥΟ7ΛΗ-ΞΤΛ

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1342_2021 ΑΔΑ:66ΚΡ7ΛΗ-ΦΕΝ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 184680/655/24-08-2021 απόφασης με ΑΔΑ : Ω5Ψ17ΛΗ-5ΟΝ του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Εύβοιας ,περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την δασική πυρκαγιά μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στις 03-08-2021 στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας και την εκτέλεση προληπτικών εργασιών άρσης προσχώσεων – καθαρισμού ρεμάτων & αντιπλημμυρικής προστασίας στην εν λόγω περιοχή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1343_2021 ΑΔΑ:Ω2Δ97ΛΗ-4Ε1

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 111953/391/28-05-2021 απόφασης με ΑΔΑ : ΨΧΑ97ΛΗ-ΦΚΞ της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης Μέσων και Πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην αποκατάσταση αναχώματος και καθαρισμό της κοίτης του ρέματος «Μαυροβουνίου» από κατολισθήσεις και φερτά υλικά στην θέση «Μόρνος-FAMAR» του Δ. Θήβας την 28/05/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1344_2021 ΑΔΑ:ΨΑ2Φ7ΛΗ-Ε39

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2021», χρήση 2021 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1345_2021 ΑΔΑ:Ψ9ΘΦ7ΛΗ-Ω08

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της 8ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2021 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.