37η Συνεδρίαση 2023 – (19-09-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

37η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1050_2023 ΑΔΑ: Ρ9Π97ΛΗ-Μ3Φ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2023-2024 (4η κατάσταση 15/09/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1051_2023 ΑΔΑ: 99ΜΡ7ΛΗ-ΜΦΗ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση σχεδιασμoύ νέων μαθητικών δρομολογίων [49, 50, νέο 5.25], στα πλαίσια του ΔΣΑ 2023-2026 της ΠΕΒ, της αριθ. 92031/05-05-2023 (AΔΑΜ: 23PROC012611884) Διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π. Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1052_2023 ΑΔΑ: 60ΗΗ7ΛΗ-6Μ8

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση του πρακτικού 1.7/14-9-2023 (ολοκληρώθηκε στις 18-9-2023) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 01/2023 με αρ. πρωτ. 139304/30-06-2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026» με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 7.973.066,94 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1053_2023 ΑΔΑ: Ψ3ΣΗ7ΛΗ-3ΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023,της Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1054_2023 ΑΔΑ: ΩΝΟΒ7ΛΗ-ΛΘ9

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας “Ε. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1055_2023 ΑΔΑ: 661Ι7ΛΗ-Ζ2Ο

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την από 28/2/2020 αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών του Γκιούλου Λουκά του Νικολάου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1056_2023 ΑΔΑ: ΨΡ447ΛΗ-Τ1Ω

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για διορισμό δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό Α286/2023 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1057_2023 ΑΔΑ: ΨΦΜΛ7ΛΗ-450

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την Αίτηση Ακύρωσης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δήμος Τανάγρας»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1058_2023 ΑΔΑ: 6Η2Δ7ΛΗ-ΥΛΨ

ΘΕΜΑ 5ο:Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών αναβάθμισης Η/Μ εξοπλισμού του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου [«Αντίστροφος μηχανολογικός σχεδιασμός ζεύγους οδοντωτών τροχών κίνησης αναβατορίου (ΑΝΕΜΟΣ 1)].», βάση του άρθρου 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016» (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1059_2023 ΑΔΑ: 6ΣΚ07ΛΗ-999

ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) για τη σύμβαση Υπηρεσιών με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1060_2023 ΑΔΑ: ΨΤ957ΛΗ-15Ρ


ΘΕΜΑ 7ο:α) «Έγκριση διενέργειας επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας «ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ» & β) «Έγκριση των όρων της σχετικής διακήρυξης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1061_2023 ΑΔΑ: Ψ1ΙΜ7ΛΗ-20Σ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών προμήθειας σημαιών και εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων από τον Τακτικό Π/Υ (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1062_2023 ΑΔΑ: 9ΗΑΠ7ΛΗ-ΔΣ2

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2023 της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1063 _2023 ΑΔΑ: ΨΕΡ17ΛΗ-ΡΜΔ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέα 073) για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας , Δ΄ τριμήνου 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1064_2023 ΑΔΑ: ΨΝΠΗ7ΛΗ-ΘΒ4

ΘΕΜΑ 11ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1065_2023 ΑΔΑ: 6ΦΞ27ΛΗ-Ξ0Ω

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1066_2023 ΑΔΑ: 6ΨΦ47ΛΗ-Λ9Θ

ΘΕΜΑ 13ο: Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023. Β)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1067_2023 ΑΔΑ: Ψ4ΞΖ7ΛΗ-Α19

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 188232/07-09-2023 με ΑΔΑ:93ΓΩ7ΛΗ-ΚΛΡ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. (Βροχοπτώσεις από 04/09/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1068_2023 ΑΔΑ: ΨΚΙ37ΛΗ-Η3Ε

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της υπ’ αριθ.188978/08-09-2023 με ΑΔΑ:ΨΤΨΦ7ΛΗ-Ν6Κ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων σε εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (πλημμύρες-κατολισθήσεις) στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Βοιωτίας, του φαινομένου με κωδ. ονομ. «DANIEL», την 05/09/2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1069_2023 ΑΔΑ: 9Χ5Μ7ΛΗ-9Κ4

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 192782/13-09-2023 με ΑΔΑ:ΨΥ107ΛΗ-ΑΥΒ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την υλοποίηση επιφυλακών υδροφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργων, κατά το χρονικό διάστημα από 25/07/2023 έως 30/08/2023 σε περιοχές όπου ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει Πολύ Υψηλό (κατηγορίας 4) ή/και Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορίας 5), στην Π.Ε. Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1070_2023 ΑΔΑ: 6ΨΖΜ7ΛΗ-Φ47

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 192897/14-09-2023 (ΑΔΑ: 6ΠΑ77ΛΗ-ΡΞΛ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή ΤΚ Δίβρης του Δήμου Λαμιέων, από την 14/09/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1071_2023 ΑΔΑ: ΨΔΙΨ7ΛΗ-ΩΓΖ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου:«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΑΔΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ» της Π.Ε.Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1072_2023 ΑΔΑ: Ψ2ΙΜ7ΛΗ-99Λ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση 1ου Πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας ελέγχου εγγυητικών συμμετοχής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.6 (ΟΡΙΑ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)», προϋπολογισμού 250.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1073_2023 ΑΔΑ: ΨΑΤΝ7ΛΗ-491

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του α) 1ου ΑΠΕ β) 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου:«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ» της Π.Ε. Εύβοιας, ποσού 67.976,49 € με Φ.Π.Α. 24%, αναδόχου: “ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΡΩΖΗΣ ΕΔΕ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1074_2023 ΑΔΑ: ΨΚΕΕ7ΛΗ-2ΜΛ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του ΙΙ Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ» της Π.Ε.Φωκίδας, προϋπολογισμού 56.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1075_2023 ΑΔΑ: 6Η837ΛΗ-Σ0Υ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» της Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 78.120,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1076_2023 ΑΔΑ: 65077ΛΗ-ΖΟ9

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ» της Π.Ε. Ευρυτανίας προϋπολογισμού 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και απόφαση απόρριψης προσφοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1077_2023 ΑΔΑ: Ψ16Τ7ΛΗ-Μ77

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2020» της Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 240.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας: ”ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.”

ΑΠΟΦΑΣΗ 1078_2023 ΑΔΑ: Ψ3ΟΒ7ΛΗ-ΘΩΣ

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας του υποέργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2021»,του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» προϋπολογισμού 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου:“ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1079_2023 ΑΔΑ: 6ΖΠΧ7ΛΗ-Η3Υ

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση: του υπ’ αριθμ. 2 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού και Διαδικασιών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για τρία σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, συνολικού προϋπολογισμού 10.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης, μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης αριθ. 92031/05-05-2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1080_2023 ΑΔΑ: ΨΚΦΨ7ΛΗ-1Λ3

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και όρων παροχής υπηρεσίας για εργασίες χειμερινής συντήρησης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας περιόδου 2023-2024, προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1081_2023 ΑΔΑ: ΨΣΛΕ7ΛΗ-ΘΣΙ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Άλατος 2023-2024» για την συντήρηση του Εθνικού & Επαρχιακού Οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (13%) (Αριθμ. Διακήρυξης Ν. 7/163416/31-7-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013181904).