37η Συνεδρίαση 2022 – (27-09-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 27ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1317_2022 ΑΔΑ: 9ΜΡΨ7ΛΗ-ΩΗΝ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης είκοσι τριών (23) νέων μαθητικών δρομολογίων αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), για το σχολικό έτος 2022-2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), συνολικού προϋπολογισμού 139.805,60€ και δικαιώματος προαίρεσης της τάξης του 30%, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1318_2022 ΑΔΑ: 66ΖΣ7ΛΗ-4ΟΡ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Καταργήσεις – τροποποιήσεις – συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2022-2023 (2η/2022 κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1319_2022 ΑΔΑ: 6ΚΕΘ7ΛΗ-ΑΩ6

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 26/12-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ0007ΛΗ-Ε4Θ), 27/20-07-2022 (ΑΔΑ: 6Δ437ΛΗ-Β1Φ), 28/26-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΝΟΠ7ΛΗ-ΠΔΙ) 29/02-08-2022 (ΑΔΑ: 6Θ6Ω7ΛΗ-ΜΛΒ), 30/9-08-2022 (ΑΔΑ: 6Ρ3Δ7ΛΗ-ΨΝΓ), 31/24-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΠ6Ε7ΛΗ-5ΑΨ) & 32/31-08-2022 (ΑΔΑ: 6Ι2Ω7ΛΗ-ΒΥ5) πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1320_2022 ΑΔΑ: ΨΣΑ17ΛΗ-ΘΙΚ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2021-2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας, σύμφωνα με την παρ. ι, εδαφ. 3, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1321_2022 ΑΔΑ: Ψ7ΙΔ7ΛΗ-ΤΨ8

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της αριθμ. οικ. 209686/5012/15-09-2022 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας περί αποδοχής του 1ου πρακτικού ενστάσεων της επιτροπής επίλυσης διαφορών και αμφισβητήσεων που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1322_2022 ΑΔΑ: 6ΝΕΓ7ΛΗ-ΘΘ9

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση προκήρυξης νέων δρομολογίων, μέσω διαπραγμάτευσης, για τη μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, το σχολικό έτος 2022-23, στα πλαίσια της υπ’αριθ.103716/1702/04-06-20 διακήρυξης, με εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1323_2022 ΑΔΑ: 9ΒΩΧ7ΛΗ-ΑΟΘ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 83/20-09-2022 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα έτη 2021-2022/2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 2.409.446,52€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 8ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 181580/5235/19-08-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1324_2022 ΑΔΑ: 9Ξ3Ι7ΛΗ-Υ22

ΘΕΜΑ 6ο: Καταργήσεις – τροποποιήσεις – συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023 (1η/2023 κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1325_2022 ΑΔΑ: 66Σ97ΛΗ-5Ι4

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση του 5ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού περί αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Βοιωτίας, τα έτη 2020-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1326_2022 ΑΔΑ: Ψ2ΝΡ7ΛΗ-ΙΒ2

ΘΕΜΑ 8ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073), για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας , Δ΄ τριμήνου 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1327_2022 ΑΔΑ: ΨΤΨ47ΛΗ-Γ46

ΘΕΜΑ 9ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1328_2022 ΑΔΑ: 9ΙΛΒ7ΛΗ-ΡΓΜ

ΘΕΜΑ 10ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών επισκευής εξοπλισμού και μηχανημάτων, προμήθειας σημαιών και διορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) καθώς και για πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2022, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1329_2022 ΑΔΑ: 9ΥΡ97ΛΗ-ΦΕΠ

ΘΕΜΑ 11ο: Α. Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας. Β. Ορισμός υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1330_2022 ΑΔΑ: ΨΧΣΣ7ΛΗ-86Ω

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση χλοοτάπητα και συμπληρωματικές εργασίες στο γήπεδο Μεγαπλάτανου του δήμου Λοκρών», προϋπολογισμού 430.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1331_2022 ΑΔΑ: 6ΨΒΒ7ΛΗ-ΟΑ9

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Aνάπλαση κεντρικής πλατείας Στυλίδας», προϋπολογισμού 990.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1332_2022 ΑΔΑ: 63Π47ΛΗ-ΓΟΦ

ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600009 «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας» της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1333_2022 ΑΔΑ: 6Ο6Δ7ΛΗ-ΝΚΓ

ΘΕΜΑ 15ο: Επικαιροποίηση υποέργων και προϋπολογισμών λόγω μεταφοράς των έργων στον Αναπτυξιακό Στόχο 3 του ΠΠΑ Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1334_2022 ΑΔΑ: 6ΗΚΟ7ΛΗ-ΕΕ4

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικού συνοπτικής ηλεκτρονικής δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «Επισκευή αλιευτικού καταφυγίου Πηλίου», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1335_2022 ΑΔΑ: 68ΦΔ7ΛΗ-ΕΛΧ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του υποέργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού & σηματοδότησης οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας για τα έτη 2020-2022 (β’ φάση)», του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 500.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1336_2022 ΑΔΑ: ΨΩ3Ε7ΛΗ-ΥΔ1

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Σκύρου για τα έτη 2021-2022» Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1337_2022 ΑΔΑ: 9ΡΙΑ7ΛΗ-7ΚΤ

ΘΕΜΑ 19ο: Συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου: «Κατασκευή έργων άμεσης αποκατάστασης αρδευτικού καναλιού Καλαποδίου ποταμού Λήλαντα Ν. Εύβοιας», προϋπολογισμού 2.560.000,00 € με τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1338_2022 ΑΔΑ: 61057ΛΗ-ΠΞΩ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση επιμήκυνσης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ψαχνά – Προκόπι (Γ΄ φάση)», Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1339_2022 ΑΔΑ: Ψ3ΝΞ7ΛΗ-ΗΝΨ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση επιμήκυνσης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «Συντήρηση επαρχιακής οδού Ψαχνά – Πολιτικά – Νεροτριβιά», Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1340_2022 ΑΔΑ: 9ΨΟ37ΛΗ-9Λ8

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδοστρώματος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1341_2022 ΑΔΑ: ΨΒΩ27ΛΗ-Θ1Ψ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2022», χρήση 2022, της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1342_2022 ΑΔΑ: Ψ5ΘΩ7ΛΗ-553

ΘΕΜΑ 24ο: Κατανομή της επιχορήγησης, που αφορά στα Προνοιακά Ιδρύματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2022, ποσού 47.000,00 € (εξ΄αναβολής).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1343_2022 ΑΔΑ: 9ΓΓΥ7ΛΗ-ΒΣ9

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της 1ης Τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της από 01-09-2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” και του “Δικτύου Πόλεων με Λίμνες” για το έργο της ΣΑΜΠ 066 με Κ.Α. 2018ΜΠ06600007, με τίτλο: «Κατασκευή εσωποτάμιας δεξαμενής επί του Καρπενησιώτη ποταμού» και εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της.