36η Συνεδρίαση 2023 – (13-09-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1021_2023 ΑΔΑ: 6ΠΔΨ7ΛΗ-Ι2Ε

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: α)Έγκριση του πρακτικού 2.6/8-9-2023 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και β) διόρθωση των 859/1-8-2023, 968/30-08-2023 και 985/5-9-2023 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΤΕ για την 02/2023 με αριθμ. πρωτ. 140096/30-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012990053 2023-06-30) Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» και Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 87144/28-04-2023 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 23PROC012593164 2023-05-03) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 , συνολικού προϋπολογισμού 8.077.848,87 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1022_2023 ΑΔΑ: 6Β0Ψ7ΛΗ-0Ν3

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2023-2024 (3η κατάσταση 11/09/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1023_2023 ΑΔΑ: 6ΧΟ67ΛΗ-ΞΣΙ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης μαθητικών δρομολογίων αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς διάρκειας για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026»,, συνολικού προϋπολογισμού 349.525,80€ (ανευ ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων προαίρεσης 50%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής [χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης σε ευρώ (€)] και β) έγκριση των όρων της σχετικής πρόσκλησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1024_2023 ΑΔΑ: 61ΗΛ7ΛΗ-Σ21

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την αγωγή του Οκταρά Οδυσσέα]

ΑΠΟΦΑΣΗ 1025_2023 ΑΔΑ: ΨΚ777ΛΗ-ΜΦΕ

ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή των επιχορηγήσεων: 1) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη δαπανών τους – Η΄ Κατανομή έτους 2023 και 2) από το Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Περιφερειών της Χώρας οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1026_2023 ΑΔΑ: ΩΝ9Τ7ΛΗ-ΚΑΡ

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση: α) πρακτικού (3ου) αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Διεθνούς, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού [192538] για την «Προμήθεια άλατος αποχιονισμού για τις ανάγκες του οδικού δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας» για τα έτη 2023-2024-2025, προϋπολογισμού 450.000,00€ (με Δικαίωμα Προαίρεσης 15% & ΦΠΑ 13%), 346.287,04€ (άνευ Δικαιώματος Προαίρεσης 15% & ΦΠΑ 13%) & β) την κατακύρωση του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1027_2023 ΑΔΑ: Ψ15Ρ7ΛΗ-Φ7Θ

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την: «Προμήθεια Χρώματος διαγράμμισης 2023-2024» για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (Αριθμ. Διακήρυξης Ν. 5/122536/12-6-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC012862196).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1028_2023 ΑΔΑ: Ψ9ΝΗ7ΛΗ-Η7Τ

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση: α) Πρακτικού (3ου) αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διεθνούς, ηλεκτρονικού, διεθνή ανοικτού διαγωνισμού (195575) για την: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ιδιόκτητα και μισθωμένα οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας & Πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας» για τρία έτη 2023-2026, συνολικού προϋπολογισμού 785.975,40€ συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 5% και ΦΠΑ 24%, (καθαρό ποσό: 603.667,74 €, δικαίωμα προαίρεσης 5%: 30.183,39€ και ΦΠΑ 24%: 152.124,27€), και β) κατακύρωση του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1029_2023 ΑΔΑ: 643Φ7ΛΗ-Ο2Ψ

ΘΕΜΑ 6ο: α) Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32, παρ. 2β, περ. ββ του ν.4412/2016 με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την σύναψη σύμβασης για το έργο: «Ανίχνευση τοξικού φυτοπλαγκτού στις Π.Ε. Εύβοιας – Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2023-2025», στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος παρακολούθησης δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας δίθυρων μαλακίων των Π.Ε. Φθιώτιδας και Εύβοιας για την περίοδο Ιούλιος 2023 – Δεκέμβριος 2025, προϋπολογισμού 89.125,00€ με ΦΠΑ, β) της Πρόσκλησης και των όρων αυτής και γ) τη συγκρότηση της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1030_2023 ΑΔΑ: ΨΔΞΘ7ΛΗ-1ΩΛ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση α) διενέργειας Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» της Π.Ε.Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 130.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% ,β) των όρων διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού & γ) της υπ’ αριθ. 4/2023 μελέτης-τεχνικές προδιαγραφές.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1031_2023

Δεν απαιτείται η ανάρτηση της απόφασης στο Διαύγεια

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση Πρακτικών συνεδρίασης 1, 2, 3, 4 της επιτροπής αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ & των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Εύβοιας για δύο (2) έτη» προϋπολογισμού 130.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1032_2023 ΑΔΑ: 6ΝΚΟ7ΛΗ-ΣΥΙ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση βεβαιωτικών σημειωμάτων σε λογαριασμούς του πάγιου και αρδευτικού Τέλους Κωπαϊδικού Πεδίου 2015 ,2016, 2017, 2018 ,2019 , 2020 ,2021 & 2022 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1033_2023 ΑΔΑ: 62ΦΔ7ΛΗ-Ω1Μ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023, της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1034_2023 ΑΔΑ: ΨΟΓΝ7ΛΗ-4ΛΤ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στη ΣΑΝΠ266 και στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΠ) (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1035_2023 ΑΔΑ: 6ΠΑΨ7ΛΗ-ΤΗΟ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1036_2023 ΑΔΑ: ΨΨ2Ι7ΛΗ-3ΚΒ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «4.8-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-4.7 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1037_2023 ΑΔΑ: 6ΗΕΧ7ΛΗ-1ΛΕ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 27 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ» της Π.Ε. Φωκίδας προϋπολογισμού: 580.000,00 € από ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1038_2023 ΑΔΑ: 6ΘΨ07ΛΗ-Ζ53

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας : «ΜΙΚΡΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΧΑΔΑΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΧΑΔΑΣ)» της Π.Ε.Εύβοιας, (1ο Υποέργο της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5161220), συνολικού προϋπολογισμού 4.900.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1039_2023 ΑΔΑ: 6ΕΛΘ7ΛΗ-Ψ2Ν

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 202498 του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Νο3 ΣΕΡΓΟΥΛΑ-ΓΛΥΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ Ε.Ο. 48 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» της Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 100.000,00€ με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1040_2023 ΑΔΑ: ΨΜΗ47ΛΗ-ΕΓΙ

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 200302 του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ» προϋπολογισμού 193.033,00€ με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1041_2023 ΑΔΑ: ΨΨΑΣ7ΛΗ-3Ο7

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση παράτασης του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΑΥΤΟΥ ΑΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΦΥΛΛΩΝ», αναδόχου “SICAP Α.Τ.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1042_2023 ΑΔΑ: 658Κ7ΛΗ-1ΔΩ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 182852/31-08-2023 με ΑΔΑ:665Υ7ΛΗ-Ο5Ξ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την κατάσβεση πυρκαγιάς, από την 30-08-2023 στην περιοχή της Τ.Κ. Πισσώνα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, στην Π.Ε. Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1043_2023 ΑΔΑ: 6ΤΚ97ΛΗ-ΔΓ1

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση της υπ. αριθμ. 189342/4-09-2023 με ΑΔΑ:6ΖΩ67ΛΗ-ΒΛ8 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Τσούκα Μαρτίνου του Δήμου Λοκρών, από την 3/09/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1044_2023 ΑΔΑ: 6ΟΗΛ7ΛΗ-ΞΞΤ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το B’ τρίμηνο 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1045_2023 ΑΔΑ: 68Λ67ΛΗ-ΙΥΟ

ΘΕΜΑ 22ο:Aποδοχή αίτησης παραίτησης του προσωρινού μειοδότη ΚΥΡΙΑΚΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από το τμήμα [38], στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης ΔΣΑ 2023-2026 «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για τα σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1046_2023 ΑΔΑ: 6ΠΧΝ7ΛΗ-ΘΥΣ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων και Αξιολόγησης Προσφορών για τα άγονα δρομολόγια στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ οικ.177707/23-08-2023 πρόσκλησης στη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για τα σχολικά έτη:2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026», συνολικού προϋπολογισμού 3.251.613,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης , με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1047_2023 ΑΔΑ: ΨΒ0Γ7ΛΗ-Α38

ΘΕΜΑ 24ο: Ενεργοποίηση των διατάξεων της αριθμ. 680/04-01-2023 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 7/Β΄), αναφορικά με άγονα δρομολόγια που προέκυψε μετά από συνεχείς διαγωνιστικές διαδικασίες, μαθητών σχ. μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχ. έτος 2023-24.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1048_2023 ΑΔΑ: Ω8ΡΟ7ΛΗ-Η73

ΘΕΜΑ 25ο: Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2023-2024 (2η κατάσταση 06/09/2023).