35η Συνεδρίαση 2022- (20-09-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1295_2022 ΑΔΑ: Ψ9077ΛΗ-240

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για τις ανάγκες του σχολικού έτους 2022-2023.(Δεύτερη τροποποιητική).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1296_2022 ΑΔΑ: 6ΟΕΠ7ΛΗ-ΗΚΡ

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση της υπ΄αριθμ. 202997/3288/7-7-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί ορισμού δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας», στη δικάσιμο της 8-9-2022 στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1297_2022 ΑΔΑ: ΩΣΧΝ7ΛΗ-6ΞΘ

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2022 της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1298_2022 ΑΔΑ: ΩΜΖ37ΛΗ-Ψ6Π

ΘΕΜΑ 3ο:Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022, της Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1299_2022 ΑΔΑ: 92ΝΠ7ΛΗ-13Ο

ΘΕΜΑ 4ο: Α. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.

Β. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1300_2022 ΑΔΑ: 6Λ5Ε7ΛΗ-Μ57

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1301_2022 ΑΔΑ: Ψ8ΓΥ7ΛΗ-Ρ2Κ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση του πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» ,προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1302_2022 ΑΔΑ: Ψ2ΧΑ7ΛΗ-Ω6Φ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση του πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΩΠΑΪΔΑΣ» της Π.Ε. Βοιωτίας ,προϋπολογισμού 530.000,00 € (με δαπάνη ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικά, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1303_2022 ΑΔΑ: 692Χ7ΛΗ-9Α6

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση του πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου :«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ,προϋπολογισμού 712.425,00€ της Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1304_2022 ΑΔΑ: 6ΡΝΠ7ΛΗ-69Χ

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση του 1ου πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ» της Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1305_2022 ΑΔΑ: ΨΨ587ΛΗ-ΡΤΛ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος και παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 330.000,00€, αναδόχου «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1306_2022 ΑΔΑ: ΨΔ4Ζ7ΛΗ-Λ0Μ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.200378/840/05-09-2022 με ΑΔΑ:6ΠΝΘ7ΛΗ-3Γ4 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των συνεπειών, από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, από τις 05-09-2022 στο Νομό Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1307_2022 ΑΔΑ: ΨΡΣΔ7ΛΗ-9ΟΨ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 200366/839/05-09-2022 με ΑΔΑ:ΨΦΙΩ7ΛΗ-ΑΜ9 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την κατάσβεση και την αντιμετώπιση των κινδύνων και των συνεπειών, από την εκδήλωση πυρκαγιάς, στις 04-09-2022 στο Εργοστάσιο «ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ» στην περιοχή ¨Βρυσάκια¨ Πολιτικών, του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων στο Νομό Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1308_2022 ΑΔΑ: 6ΠΧΜ7ΛΗ-ΓΣ0

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2022 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1309_2022 ΑΔΑ: 6Χ947ΛΗ-ΘΓΕ

ΘΕΜΑ 14ο: Α.Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 09-03-2022 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021 έργο με τίτλο: «ΦΩΤΙΣΜΟΣ–ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΒΡΑΧΩΔΟΥΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΚΥΡΟΥ» . Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1310_2022 ΑΔΑ: Ρ73Ρ7ΛΗ-34Τ

ΘΕΜΑ 15ο: Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1311_2022 ΑΔΑ: ΩΣΛ77ΛΗ-ΠΓΕ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και όρων για την παροχή υπηρεσιών : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 80.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1312_2022 ΑΔΑ: 9ΒΛΣ7ΛΗ-37Υ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο :«ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ», με εκτιμώμενη συνολική αξία 71.612,90 € (88.800,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1313_2022 ΑΔΑ: 6ΨΡΖ7ΛΗ-ΘΨΑ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού και ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών συντήρησης & υποστήριξης του λογισμικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού – Δ.Ε, της Δ/νσης Διοίκησης και των Διευθύνσεων Διοικητικού – Οικονομικού των Π.Ε. Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικής δαπάνης 140.908,90€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., χρονικής διάρκειας 24 μηνών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από την οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, με την διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1314_2022 ΑΔΑ: ΨΕΙΛ7ΛΗ-6Θ7

ΘΕΜΑ 19ο: Αποδοχή της απόφασης ένταξης /χρηματοδότησης και των όρων για την λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» ενταγμένο στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.