35η Συνεδρίαση 2021 – 7/9/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ  8ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Στ.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1197_2021 ΑΔΑ: 6Ζ2Χ7ΛΗ-Ψ69

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 50 & 51 πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2020-2021/2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 2.409.446,52€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 8ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 181580/5235/19-08-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1198_2021 ΑΔΑ: 6ΑΕΩ7ΛΗ-ΕΨΞ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών δημόσιων   σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2021-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1199_2021 ΑΔΑ: 6ΟΞΘ7ΛΗ-ΦΜ3

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο:Προκήρυξη νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών για την εξυπηρέτηση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας, κατά το σχολικό έτος 2021-2022,Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1200_2021 ΑΔΑ: 6ΩΚΒ7ΛΗ-ΩΘΙ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 3/3-9-2021 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας /αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας που θα προκύψουν κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2021-2022» και αφορά την αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής –Τεχνικών Προσφορών και των Οικονομικών Προσφορών αντίστοιχα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1201_2021 ΑΔΑ: 6Ο7Ω7ΛΗ-ΗΤΥ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Πολιτισμού της Π.Σ.Ε.,του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας και ενός Περιφερειακού Συμβούλου για τη συμμετοχή τους στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) 2021 από 11-09-2021 έως 19-09-2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1202_2021 ΑΔΑ:ΨΨ1Ρ7ΛΗ-ΑΦΡ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6ο: Α) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021.

Β) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1203_2021 ΑΔΑ:ΩΙΙΞ7ΛΗ-ΞΒ6

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 30/03-08-2021 με ΑΔΑ: ΨΤΕΒ7ΛΗ-Τ6Θ , 31/10-08-2021 με ΑΔΑ: ΩΣ6Π7ΛΗ-7ΗΩ & 33/23-08-2021 με ΑΔΑ: Ψ4Θ47ΛΗ-2ΦΙ πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1204_2021 ΑΔΑ:959Θ7ΛΗ-ΙΗΟ

ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου της με αριθμό καταθ. 7/2021 αίτησης και της από 05/08/2021 πρόσθετης παρέμβασης σε διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιστιαίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1205_2021 ΑΔΑ:Ψ8ΨΛ7ΛΗ-6ΩΨ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από παροχή νομικών υπηρεσιών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών υλοποίησης έργων του Τεχνικού Προγράμματος (ΚΑΠ2021) και της ΣΑΕ5666 από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1206_2021 ΑΔΑ:9ΒΛΨ7ΛΗ-ΛΝΖ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021,Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1207_2021 ΑΔΑ:ΨΖΤ97ΛΗ-4ΜΟ

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1208_2021 ΑΔΑ:9ΤΓΖ7ΛΗ-Ζ51

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021, Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1209_2021 ΑΔΑ:ΨΖΒΜ7ΛΗ-ΡΡΚ

ΘΕΜΑ 7ο: Α. Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2020-2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα με την παρ. η΄, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010.

Β. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 28-987/20-7-2021 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1210_2021 ΑΔΑ:ΩΑ8Θ7ΛΗ-91Θ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση των υπ’αριθμ. 2/17-08-2021 & 3/30-08-2021 πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο : «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Ευβοίας» ,προϋπολογισμού 47.600,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1211_2021 ΑΔΑ:63ΚΜ7ΛΗ-ΗΔΠ

ΘΕΜΑ 9ο:Τροποποίηση συμβάσεων για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2021-2022».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1212_2021 ΑΔΑ:947Ρ7ΛΗ-Χ1Β

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ανάθεσης σε προσωρινούς μειοδότες στα πλαίσια της 7ης πρόσκλησης όσον αφορά τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας

Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2020-21, 2021-2022 και 2022-2023, συνολικού

προϋπολογισμού 3.609.326,88 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και δικαιωμάτων

προαίρεσης 20%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1213_2021 ΑΔΑ:Ω1Χ87ΛΗ-ΙΣΖ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1214_2021 ΑΔΑ:6Γ5Ψ7ΛΗ-Ο5Θ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2021», χρήση 2021 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1215_2021 ΑΔΑ:6ΤΑΥ7ΛΗ-Α7Ο

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2021», χρήση 2021 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1216_2021 ΑΔΑ:Ψ5ΛΠ7ΛΗ-Η3Δ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 187533/911/29-08-2021 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην κατάσβεση πυρκαγιάς, στον Δ.Δελφών του Ν.Φωκίδας, (Όρια Ν.Βοιωτίας-Φωκίδας) θέση «Τουμπανάρια- Κούμουλα Παρνασσού» την 29/08/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1217 _2021 ΑΔΑ:ΨΥ5Ι7ΛΗ-Ψ6Χ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.182085/525/23-08-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων ,(βροχοπτώσεις από 21/08/2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1218_2021 ΑΔΑ: ΨΟΨΤ7ΛΗ-7ΕΥ

ΘΕΜΑ 16ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των ΤΟΕΒ ΑΝΘΗΛΗΣ, ΦΑΚΙΤΣΑΣ, Μ. ΒΡΥΣΗΣ-ΡΟΔΙΤΣΑΣ-ΑΥΛΑΚΙΟΥ, ΜΕΞΙΑΤΩΝ, ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ για το Υποέργο 1 με τίτλο: ”ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΑΝΘΗΛΗΣ, ΦΑΚΙΤΣΑΣ, Μ.ΒΡΥΣΗΣ-ΡΟΔΙΤΣΑΣ-ΑΥΛΑΚΙΟΥ, ΜΕΞΙΑΤΩΝ, ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ” της πράξης “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ-ΙΑΝΟΣ ΤΗΣ 18/9/2020)”, που θα χρηματοδοτηθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΠΔΕ της ΣΑΕΠ866 και ΚΑΕ 2020ΕΠ8660014. Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της . Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1219_2021 ΑΔΑ: Ψ6Π37ΛΗ-ΒΘ7

ΘΕΜΑ 17ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των ΤΟΕΒ ΣΥΚΑ, ΑΜΟΥΡΙΟΥ-ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ-ΖΗΛΕΥΤΟΥ, ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ, ΦΡΑΝΤΖΗ για το Υποέργο 2 με τίτλο: ”ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΣΥΚΑ, ΑΜΟΥΡΙΟΥ-ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ-ΖΗΛΕΥΤΟΥ, ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ, ΦΡΑΝΤΖΗ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ” της πράξης “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ-ΙΑΝΟΣ ΤΗΣ 18/9/2020)”, που θα χρηματοδοτηθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΠΔΕ της ΣΑΕΠ866 και ΚΑΕ 2020ΕΠ8660014. Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της . Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1220_2021 ΑΔΑ: 6ΘΨ57ΛΗ-0Δ1

ΘΕΜΑ 18ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των ΤΟΕΒ 5ης και 6ης ΖΩΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ για το Υποέργο 3 με τίτλο: ”ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ 5ης και 6ης ΖΩΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ” της πράξης “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ-ΙΑΝΟΣ ΤΗΣ 18/9/2020)”, που θα χρηματοδοτηθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΠΔΕ της ΣΑΕΠ866 και ΚΑΕ 2020ΕΠ8660014. Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της . Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1221_2021 ΑΔΑ: ΩΗΩ27ΛΗ-ΨΧ4

ΘΕΜΑ 19ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των ΤΟΕΒ ΞΥΝΙΑΔΑΣ για το Υποέργο 4 με τίτλο: ”ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΞΥΝΙΑΔΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ” της πράξης “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ-ΙΑΝΟΣ ΤΗΣ 18/9/2020)”, που θα χρηματοδοτηθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΠΔΕ της ΣΑΕΠ866 και ΚΑΕ 2020ΕΠ8660014. Β.Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1222_2021 ΑΔΑ:9Θ7Α7ΛΗ-ΜΣΠ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο :«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΔΕ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ» και κατακύρωση της σύμβασης,προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με Φ.Π.Α.,Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1223_2021 ΑΔΑ:9ΑΦΖ7ΛΗ-ΥΤΩ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο:«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΥΣΟΥ», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση της σύμβασης, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1224_2021 ΑΔΑ:6ΑΨ37ΛΗ-16Π

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΥΛΑΙΘΟΥ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ»,προϋπολογισμού 153.251,62€ με Φ.Π.Α.,Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1225_2021 ΑΔΑ:6Φ8Σ7ΛΗ-46Λ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας ,του έργου:«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ»,προϋπολογισμού 91.248,67 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1226_2021 ΑΔΑ:ΩΗ237ΛΗ-7ΨΡ

ΘΕΜΑ 24ο: Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, του διαγωνισμού του 16ου υποέργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.860.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) Π.Ε. Εύβοιας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1227_2021 ΑΔΑ:Ψ33Ξ7ΛΗ-ΞΒΕ

ΘΕΜΑ 25ο: Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, του διαγωνισμού του 17ου υποέργου με τίτλο :«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΑΔΑΣ, ΜΑΚΡΥΜΑΛΛΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΚΑΠΠΑ» ,προϋπολογισμού 1.860.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) Π.Ε. Εύβοιας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1228_2021 ΑΔΑ:6ΜΩΘ7ΛΗ-ΨΕΛ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργουΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» – αναδόχου: ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1229_2021 ΑΔΑ:Ω0Ρ07ΛΗ-8ΒΥ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου της από 29-06-2020 (20SYMV007036606 2020-07-16) σύμβασης για την «Τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους 2019», συμβατικής αξίας 45.465,08 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1230_2021 ΑΔΑ:ΨΧΙ87ΛΗ-71Γ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση παράτασης του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΞΗΡΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. 77 ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΙΣΤΙΑΙΑΣ» , αναδόχου : Κ/Ξ ΕΤΕΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ”, Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1231_2021 ΑΔΑ:ΨΤΕΕ7ΛΗ-Ρ9Π

ΘΕΜΑ 29ο: Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, του διαγωνισμού του 10ου υποέργου με τίτλο :«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο.12 ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΙΣΣΩΝΑ»,προϋπολογισμού 2.500.000,00(με ΦΠΑ 24%) Π.Ε. Εύβοιας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1232_2021 ΑΔΑ:ΨΜΡ97ΛΗ-ΤΧΙ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση τροποποίησης πίνακα υποέργων στο έργο της ΣΑΕΠ866 με ΚΑ 2020ΕΠ86600014 και τίτλο :«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ – ΙΑΝΟΣ ΤΗΣ 18/9/2020)

ΑΠΟΦΑΣΗ 1233_2021 ΑΔΑ:Ψ9ΚΜ7ΛΗ-Χ7Τ

ΘΕΜΑ 31ο: Πρόταση ένταξης νέου έργου στην ΣΑΕΠ 866 του ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ή στη ΣΑΕ 055 του Υπουργείου Εσωτερικών ή σε άλλη σχετικά Σ.Α. του Υπουργείου Υποδομών ή άλλου υπουργείου,για την αποκατάσταση των υποδομών και την αντιπλημμυρική προστασία λόγω καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν το Νομό Φωκίδας από την 5-8-2021.