34η Συνεδρίαση 2023 – (30-08-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 34ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 943_2023 ΑΔΑ: ΨΑΞΣ7ΛΗ-ΡΕΚ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ. αριθμ. 179216//28-08-2023 (ΑΔΑ:ΨΙΦΥ7ΛΗ-ΝΤΖ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή του Δήμου Λοκρών, από την 26/08/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 944_2023 ΑΔΑ: 967Θ7ΛΗ-ΖΦΙ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ. αριθμ.68936/05-04-2023,ορθή επανάληψη 28-08-2023, (ΑΔΑ:9ΤΨ47ΛΗ-ΑΩΠ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς από 30/3/2023)-Συμπλήρωση του Μητρώου οικονομικών φορέων (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το έτος 2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 945_2023 ΑΔΑ: ΨΓΨ57ΛΗ-Ι31

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση της υπ΄αριθμ. 179453/28-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΗΕΟ7ΛΗ-21Ο) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Δ. Θήβας, στην περιοχή «λίμνη Υλίκη», την 19/08/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 946_2023 ΑΔΑ: 6ΠΧ07ΛΗ-ΩΥΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση των 1) υπ’ αριθ. 179448/28-08-2023 με ΑΔΑ:6ΙΟΕ7ΛΗ-2Σ4, 2) υπ’ αριθ. 179443/28-08-2023 με ΑΔΑ:6Ε587ΛΗ-ΙΑ4, 3) υπ’ αριθ. 179438/28-08-2023 με ΑΔΑ:633Μ7ΛΗ-Μ04 & 4) υπ’ αριθ. 179432/28-08-2023 με ΑΔΑ:67377ΛΗ-ΙΦΜ αποφάσεων της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Βοιωτίας που αφορούν έγκριση παροχής υπηρεσιών από ιδιώτες κατόπιν υπογραφής μνημονίου συνεργασίας με την Π.Σ.Ε., για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιές) και ειδικότερα μίσθωση βυτιοφόρων οχημάτων-σκαπτικών μηχανημάτων για εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 947_2023 ΑΔΑ: ΨΠ1Ω7ΛΗ-Ω2Ψ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ 180419/29-08-2023 ,ορθή επανάληψη 29-08-2023, απόφασης με ΑΔΑ:ΨΔΩ57ΛΗ-ΦΑ3, της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για τη συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των, σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Τ.Κ. Στειρίου του Δ. Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας, θέση «Λάκα Μονής Οσίου Λουκά» και στην Δ.Ε. Κυριακίου του Δ.Λιβαδειάς θέσεις «Λάκα Κυριακίου & Κολιέδες» την 23/08/2023 .

ΑΠΟΦΑΣΗ 948_2023 ΑΔΑ: ΨΩΤΔ7ΛΗ-Ε22

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6ο: Α. Έγκριση της διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 391, του Ν. 4957/2022 (Τεύχος Α΄ ΦΕΚ 141/21-7-2022) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, Κεφάλαιο Β του Ν. 5046/29-7-2023 (Α΄137) για υποβολή έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη μειοδοτών για το έργο: «Μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2023-2024» της Π.Ε. Ευρυτανίας, κατ΄εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών και πάντως το αργότερο μέχρι την 30η/6/2024, συνολικού προϋπολογισμού 235.259,65 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και δικαιωμάτων προαίρεσης. Β. Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης. Γ. Ορισμός Επιτροπής που θα πραγματοποιήσει την διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 949_2023 ΑΔΑ: 9ΨΗΥ7ΛΗ-Α9Γ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξης αναδόχου της παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί από 09 έως 17 Σεπτεμβρίου 2023, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 18.600,00€ με Φ.Π.Α., με την διαδικασία

διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας [άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016] (Αριθμ. Πρόσκλησης 177701/23-8-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013291928).

ΑΠΟΦΑΣΗ 950_2023 ΑΔΑ: ΨΟ887ΛΗ-ΙΕΖ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 169390/8-8-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επιδόσεων [σχετικά με την υπ’ αριθ. δικ. 2573/2023 Προσφυγή Ανάκλησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (VII Τμήμα)].

ΑΠΟΦΑΣΗ 951_2023 ΑΔΑ: 9ΡΤ57ΛΗ-0ΣΛ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την Αίτηση Ακύρωσης του Ευαγγέλου – Παρασκευά Δημητρέλου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 952_2023 ΑΔΑ: 9ΕΦΠ7ΛΗ-5ΔΥ

ΘΕΜΑ 3ο:Α.«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023».
Β.«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2023»,της Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 953_2023 ΑΔΑ: 60ΓΟ7ΛΗ-ΝΞΘ

ΘΕΜΑ 4ο:Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 954_2023 ΑΔΑ: Ψ5Ψ27ΛΗ-ΦΦ2

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στη ΣΑΝΠ266 και στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΠ) (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 955_2023 ΑΔΑ: 6ΥΤ17ΛΗ-ΓΛΩ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2021-2023», χρήση 2022-2023 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 956_2023 ΑΔΑ: ΨΡΚΨ7ΛΗ-Ν01

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της υπ. αριθμ. 176025/21-08-2023 (ΑΔΑ: 9ΒΞ57ΛΗ-9Ν7) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την υλοποίηση επιφυλακών υδροφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου, κατά το χρονικό διάστημα από 21/08/2023 έως 26/08/2023, σε περιοχές, όπου ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει Πολύ Υψηλό (κατηγορίας 4) ή/και Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορίας 5), στην Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 957_2023 ΑΔΑ: 6ΚΨ17ΛΗ-755

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ. αριθμ. 177029/23-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΑ5Ν7ΛΗ-Υ06) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή του Δήμου Μακρακώμης, από την 22/08/2023)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 958_2023 ΑΔΑ: 6ΞΠΞ7ΛΗ-ΕΧΑ

ΘΕΜΑ 9ο:Α. Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2022-2024», του ενάριθμου 2022ΝΠ26600008 (πρώην 2014ΕΠ56600015) με τίτλο «Εργασίες Αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο & Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 959_2023 ΑΔΑ: 6Χ5Ν7ΛΗ-ΚΩΓ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Οριστικής Παραλαβής του συνόλου των μελετών, ήτοι της αποτίμησης Στατικής επάρκειας, Τεχνικής Έκθεσης Αποκατάστασης, Κατασκευαστικών Σχέδιων & Τευχών Δημοπράτησης που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης με τίτλο: «Τεχνική Υποστήριξη, Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης της Παλαιάς Γέφυρας Μόρνου & Ολοκλήρωση της Μελέτης Αποκατάστασης Αυτής» της Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού: 37.200,00€ (με Φ.Π.Α.),Αναδόχου: “Ι. ΛΕΠΙΔΑΣ – Ι. ΣΠΙΝΑΣΑΣ Ε.Ε. δ.τ. iLiS Ε.Ε. Τεχνικό Γραφείο Μελετών”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 960_2023 ΑΔΑ: ΨΦ9Λ7ΛΗ-ΒΨΓ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ -ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «4.8-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-4.9 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμού 710.000,00συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 961_2023 ΑΔΑ: ΩΖΓΓ7ΛΗ-ΓΔΖ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «4.8-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-4.9 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμού 290.000,00συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 962_2023 ΑΔΑ: 6Ν117ΛΗ-35Β

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ & ΔΕ ΦΟΥΡΝΑ» της Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού: 930.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου: «ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.».

ΑΠΟΦΑΣΗ 963_2023 ΑΔΑ: 9Κ8Ψ7ΛΗ-ΒΑΝ

ΘΕΜΑ 14ο:Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.1109/9-8-2022 απόφασης κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με «Έγκριση πρακτικού 2/2022 και κατακύρωση του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025», σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1157/21-7-2023 Απόφαση του 7ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 964_2023 ΑΔΑ: ΨΔΑΩ7ΛΗ-ΡΤΛ

ΘΕΜΑ 15ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.1206/31-8-2022 απόφασης κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σχετικά με «Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 3/24-8-2022 Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας /αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας που θα προκύψουν με την Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 391, του Ν. 4957/2022 (Τεύχος Α΄ ΦΕΚ 141/21-7-2022) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών για τα δρομολόγια 2.4, 2.7, 2.24, 2.27, 2.37, 2.38, 2.42, 2.44, 2.45, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3 και 5.4 σχολικού έτους 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025», συνολικού προϋπολογισμού #426.084,21# ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% & δικαιωμάτων προαίρεσης έως και 5%», σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1158/2023 Απόφαση του 7ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 965_2023 ΑΔΑ:

Δεν απαιτείται η ανάρτηση της απόφασης στο Διαύγεια

ΘΕΜΑ 16ο: α) Έγκριση του πρακτικού 1.4/21-8-2023 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. β) Διόρθωση της 858/1-8-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΤΕ της 01/2023 με αρ. πρωτ. 139304/30-06-2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 7.973.066,94 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 966_2023 ΑΔΑ:

Δεν απαιτείται η ανάρτηση της απόφασης στο Διαύγεια

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση του  πρακτικού 1.5/23-8-2023 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 01/2023 με αρ. πρωτ. 139304/30-06-2023 ΟΡΘΗ ΕΠΝΑΛΗΨΗ πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών  για τις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ,  συνολικού προϋπολογισμού 7.973.066,94 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 967_2023 ΑΔΑ: ΨΠΕΡ7ΛΗ-ΨΙΒ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Πρακτικού 3/22-8-2023 της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο: «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026».

ΑΠΟΦΑΣΗ 968_2023 ΑΔΑ:

Δεν απαιτείται η ανάρτηση της απόφασης στο Διαύγεια

ΘΕΜΑ 19ο: α) Έγκριση του πρακτικού 2.3/24-8-2023 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. β) Διόρθωση της 859/1-8-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΤΕ της 02/2023 με αριθμ. πρωτ. 140096/30-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012990053 2023-06-30) Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» και Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 87144/28-04-2023 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 23PROC012593164 2023-05-03) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 , συνολικού προϋπολογισμού 8.077.848,87 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 969_2023 ΑΔΑ: ΨΩΖΤ7ΛΗ-6ΜΦ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού συμβούλου, με τίτλο: “Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων σε ότι αφορά Υδραυλικά Έργα για την ωρίμανση της δημοπράτησης του έργου: «Φράγμα Σέττα – Μανίκια Ν. Ευβοίας»”, προϋπολογισμού 248.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 970_2023 ΑΔΑ: Ψ0ΙΣ7ΛΗ-9Ψ3

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, όσον αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ-ΧΟΡΤΟΚΟΠΗ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 971_2023 ΑΔΑ: Ψ32Ε7ΛΗ-ΠΑ3

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) για το έργο: «Εργασίες πρόληψης αντιπυρικής περιόδου – χορτοκοπή στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ευρυτανίας», συνολικού προϋπολογισμού 198.499,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 972_2023 ΑΔΑ: ΨΦΠΜ7ΛΗ-ΠΕ8

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του 2ου Πρακτικού και κατακύρωση του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» της Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 99.733,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 973_2023 ΑΔΑ:

Δεν απαιτείται η ανάρτηση της απόφασης στο Διαύγεια


ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση 1ου Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του δημόσιου, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, φίλτρων και μπαταριών για την επισκευή – συντήρηση των μηχανημάτων έργου, φορτηγών και οχημάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας”, συνολικού προϋπολογισμού 261.889,91€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Αριθμ. Διακήρυξης Ν. 6/150821/13-7-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013082334).

ΑΠΟΦΑΣΗ 974_2023 ΑΔΑ: 62ΖΔ7ΛΗ-ΜΜΞ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεσή της, και με όρους συμμετοχής τους αναφερόμενους στην με αριθμ. 6/150821/13-7-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013082334) Διακήρυξη, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 για τα τμήματα 1,5,7,8 και 9 που ήταν άγονα του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, φίλτρων και μπαταριών για την επισκευή – συντήρηση των μηχανημάτων έργου, φορτηγών και οχημάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας”,συνολικού προϋπολογισμού 261.889,91€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(Αριθμ. Διακήρυξης Ν. 6/150821/13-7-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC013082334).

ΑΠΟΦΑΣΗ 975_2023 ΑΔΑ: 6ΟΘΑ7ΛΗ-ΕΕ8

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΥΡΝΟΥ & ΚΑΘΕΝΩΝ» (Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων) της Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 310.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (250.000,00€ άνευ Φ.Π.Α.).

ΑΠΟΦΑΣΗ 976_2023 ΑΔΑ: 6ΝΧΘ7ΛΗ-ΓΒ5

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση α) διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων Α’/βαθμιας, Β’/βαθμιας εκπαίδευσης και του Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ του νομού για δύο (2) έτη, προϋπολογισμού 49.020,30συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (39.532,50 € άνευ Φ.Π.Α 24%), β) των όρων της συνημμένης διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 977_2023 ΑΔΑ: Ψ8Ρ97ΛΗ-ΔΤΤ

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση της 8ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.