34η Συνεδρίαση 2021 – 31/8/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1152_2021 ΑΔΑ: 6ΗΙΦ7ΛΗ-2ΛΝ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 43/2021 (21SYMV008973121) σύμβασης για την “Ανάθεση υπηρεσιών ναύλωσης δύο τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1153_2021 ΑΔΑ: ΨΗ5Ο7ΛΗ-11Ε

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά την 7η Πρόσκληση για τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την «Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, τα δύο σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023», προϋπολογισμού 183.659,00 € χωρίς ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1154_2021 ΑΔΑ: ΩΓ7Ι7ΛΗ-ΜΟΕ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση των πρακτικών 16.1 και 16.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 16/2021 με αρ. πρωτ. 126510/3310/15-06-2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων των 02/2020, 06/2020 & 11/2021 προσκλήσεων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 580.588,15 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 134332).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1155_2021 ΑΔΑ: ΩΓΠΒ7ΛΗ-ΘΛΑ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση των πρακτικών 18.1 και 18.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 18/2021 με αρ. πρωτ. 142514/3709/02-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008914782) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων των 01/2020 & 05/2020 προσκλήσεων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 93.936,51 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 135200).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1156_2021 ΑΔΑ: ΨΔΜ97ΛΗ-Μ96

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 180461/506/18-08-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί διορισμού δικηγόρου για σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με την προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «3K TEXNIKH AE» κατά της υπ΄αριθμ. 965/14-07-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ, που αφορά στην ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Διαπλατύνσεις, τεχνικά και ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι – Γαύρος (Δ΄ Φάση)», προϋπολογισμού 1.280.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1157_2021 ΑΔΑ: 9ΣΟ67ΛΗ-3Τ5

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα», συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 με ΦΠΑ, για 24 μήνες και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1158_2021 ΑΔΑ: 9Ρ2Χ7ΛΗ-Ψ6Ω

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού, μειοδοτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 46.169,60 με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1159_2021 ΑΔΑ: ΩΗ9Π7ΛΗ-ΒΗ9

ΘΕΜΑ 4ο: Χορήγηση παράτασης της σύμβασης για την «Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος, για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1160_2021 ΑΔΑ: 9Ι7Χ7ΛΗ-ΒΗΡ

ΘΕΜΑ 5ο: Α. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια μελανιών εκτύπωσης για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα και fax, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του νομού και του ΚΕΣΥ», προϋπολογισμού 34.720,00 με ΦΠΑ. Β. Συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σχετικής σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1161_2021 ΑΔΑ: 99ΖΑ7ΛΗ-ΕΜΨ

ΘΕΜΑ 6ο: Α. Έγκριση του πρακτικού 2.4/6-07-2020 (ολοκληρώθηκε στις 9-08-2020) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Αποδεικτικά μέσα της 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020 πρόσκλησης, για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ». Β. Διόρθωση και συμπλήρωση της αριθμ. 545/20-04-2021 (πρακτικό 16ο, Θέμα 38ο, ΑΔΑ: 6ΗΤ77ΛΗ-ΣΦΔ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 3.616.736,71 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1162_2021 ΑΔΑ: ΨΔΒΙ7ΛΗ-ΚΚ2

ΘΕΜΑ 7ο: Ανάθεση δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες ή τους προσωρινούς αναδόχους των 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 07/2020, 11/2021, 12/2021, 13/2021 & 14/2021 Προσκλήσεων, στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων, κατ’εφαρμογή του άρθρου 60, του Ν.4821/2021 (ΦΕΚ 13/Α/31-07-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1163_2021 ΑΔΑ: 9Τ1Α7ΛΗ-ΛΞΖ

ΘΕΜΑ 8ο: Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 60 του Ν. 4821/2021, για την με αρ. πρωτ. 139891/4542/15-07-2020 1η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών (ΑΔΑΜ: 20PROC007031858 2020-07-15).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1164_2021 ΑΔΑ: 6ΕΘ67ΛΗ-ΝΟΘ

ΘΕΜΑ 9ο: Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 60 του Ν. 4821/2021, για την με αρ. πρωτ. 189366/5773/16-9-2020 2η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC007031858 2020-07-15).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1165_2021 ΑΔΑ: 9ΞΛΠ7ΛΗ-ΝΒΙ

ΘΕΜΑ 10ο: Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 60 του Ν. 4821/2021, για την με αρ. πρωτ. 200037/6011/2909-2020 3η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών (ΑΔΑΜ: 20PROC007391181), στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC007031858 2020-07-15).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1166_2021 ΑΔΑ: 94ΛΚ7ΛΗ-ΛΟΞ

ΘΕΜΑ 11ο: Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 60 του Ν. 4821/2021, για την με αρ. πρωτ. 220805/6709/21-10-2020 4η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών (ΑΔΑΜ: 20PROC007526145), στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC007031858 2020-07-15).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1167_2021 ΑΔΑ:ΨΒΨΩ7ΛΗ-ΕΕ6

ΘΕΜΑ 12ο: Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 60 του Ν. 4821/2021, για την με αρ. πρωτ. 8060/426/14-01-2021 5η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών (ΑΔΑΜ: 20PROC008006951), στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC007031858 2020-07-15).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1168_2021 ΑΔΑ: 9Υ0Β7ΛΗ-ΩΤΟ

ΘΕΜΑ 13ο: Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 60 του Ν. 4821/2021, για την με αρ. πρωτ. 50185/1974/10-03-2021 6η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών (ΑΔΑΜ: 20PROC008262867), στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC007031858 2020-07-15).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1169_2021 ΑΔΑ: 98ΕΧ7ΛΗ-ΩΘΒ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 182856/3174/23-8-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Α) Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για τη Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών 2021-2022, προϋπολογισμού 152.325,70 € με ΦΠΑ” και Β) Έγκριση των όρων της σχετικής διακήρυξης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1170_2021 ΑΔΑ: ΨΥΛΝ7ΛΗ-Κ52

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για 24 μήνες», συνολικού προϋπολογισμού 250.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1171_2021 ΑΔΑ: 6ΡΑ77ΛΗ-ΧΑ6

ΘΕΜΑ 16ο: Παράταση συμβάσεων δύο (2) ατόμων κλάδου ΔΕ Οδηγών στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Φθιώτιδας, για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1172_2021 ΑΔΑ: 6ΨΔ17ΛΗ-0Ξ8

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ, με κάλυψη της δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους, έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1173_2021 ΑΔΑ: 6ΧΣΓ7ΛΗ-ΙΟΖ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1174_2021 ΑΔΑ: ΨΣΜ77ΛΗ-3Ξ5

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) & τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), οικονομικού έτους 2021, για προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1175_2021 ΑΔΑ: 9Ε6Ξ7ΛΗ-ΚΨΩ

ΘΕΜΑ 20ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, έργα και μελέτες, οικονομικού έτους 2021, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1176_2021 ΑΔΑ: Ω0ΥΝ7ΛΗ-1Μ3

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της συμπληρωματικής 7ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1177_2021 ΑΔΑ: 9ΥΧΘ7ΛΗ-Λ2Β

ΘΕΜΑ 22ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για το έργο με τίτλο: «Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και ενσωμάτωσή τους σε γεωτεχνολογικές μεθόδους για την έρευνα της επικινδυνότητας εκδήλωσης κατολισθήσεων σε περιβάλλον ασθενών και σύνθετων βραχομαζών στην περιοχή της Ευρυτανίας και της προστασίας και στήριξης ορυγμάτων ανά μηχανισμό αστοχίας». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1178_2021 ΑΔΑ: 6Η8Ω7ΛΗ-ΘΙΑ

ΘΕΜΑ 23ο: Α. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδαςκαι του “Δήμου Μακρακώμης” για το έργο: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στον δήμο Μακρακώμης (Β΄ Φάση)». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1179_2021 ΑΔΑ: 9Υ0Μ7ΛΗ-0Κ0

ΘΕΜΑ 24ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του “Δήμου Δωρίδος” για το έργο της ΣΑΕΠ066, με κ.ε. 2019ΕΠ06600018 και τίτλο: «Αντικατάσταση αγωγών αμιάντου στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης κοινότητας Τρίκορφου». Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1180_2021 ΑΔΑ: ΨΣΤΥ7ΛΗ-ΑΔΑ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 416.393,22 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1181_2021 ΑΔΑ: ΩΤΠ47ΛΗ-95Ε

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή – συντήρηση Κέντρου Υγείας Δυτ. Φραγκίστας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 350.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1182_2021 ΑΔΑ: ΩΓ1Γ7ΛΗ-6ΣΠ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανακήρυξη μειοδότη του έργου: «Καθαρισμός υφιστάμενου υδραύλακα περιοχής Λιμογαρδίου», προϋπολογισμού 19.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1183_2021 ΑΔΑ: 65ΛΜ7ΛΗ-Ω1Ι

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Ανακαίνιση εξωτερικών όψεων, χώρων υγιεινής και Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1184_2021 ΑΔΑ: 6ΓΡΘ7ΛΗ-ΥΟΨ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: «Aναβάθμιση του κτιρίου του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας», του έργου: «Aναβάθμιση κτιριακών υποδομών επαγγελματικών επιμελητηρίων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισμού 495.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1185_2021 ΑΔΑ: ΨΚ1Θ7ΛΗ-2ΓΘ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Ανέγερση μουσείου εκκλησιαστικού πολιτισμού Κέντρο έρευνας, εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης και ψηφιακής διαχείρισης εκκλησιαστικής πολιτιστικής κληρονομιάς Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος», προϋπολογισμού 2.450.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1186_2021 ΑΔΑ: 9ΟΣΔ7ΛΗ-45Η

ΘΕΜΑ 31ο: Αύξηση προϋπολογισμού του ενάριθμου 2016ΕΠ56600009 “Δαπάνες επισκευής, συντήρησης και λειτουργίας μηχ. εξοπλισμού και μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται σε δράσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και σε εργασίες που εκτελούνται με ιδία μέσα για την Π.Ε. Εύβοιας”, της ΣΑΕΠ566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1187_2021 ΑΔΑ: 909Κ7ΛΗ-ΛΩΝ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση 1ου πρακτικού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της μελέτης: «Οριοθέτησης & αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος Χιλιαδούς», Π.Ε. Εύβοιας, συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 299.055,20 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1188_2021 ΑΔΑ: Ω8ΚΦ7ΛΗ-Π3Ζ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 172727/574/5-08-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τη δασική πυρκαγιά, αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021, στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1189_2021 ΑΔΑ: ΨΝΙΦ7ΛΗ-1ΩΔ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 176876/798/11-08-2021 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην κατάσβεση πυρκαγιών στον Δήμο Λιβαδειάς, θέση «Γερονικόλας», στον Δήμο Ορχομενού, θέση «Δραγατσούλα», στον Δήμο ΔιστόμουΑράχωβαςΑντίκυρας, θέση «Άγιος Ισίδωρος» και στον Δήμο Αλιάρτου, θέση «Υψηλάντης», την 11/08/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1190_2021 ΑΔΑ: ΨΘΘΙ7ΛΗ-ΙΟΡ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 177656/802/12-08-2021 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην κατάσβεση πυρκαγιάς στον Δήμο Τανάγρας, Δ.Δ. Δερβενοχωρίων, Τ.Κ. Σκούρτων, θέση «Μαζαρέκα», την 12/08/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191_2021 ΑΔΑ: ΨΨΦΠ7ΛΗ-52Υ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 179440/839/17-08-2021 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην κατάσβεση πυρκαγιάς στην Tοπική Kοινότητα Βιλίων, του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας του Νομού Αττικής, θέση «Παλαιοχώρι», την 17/08/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1192_2021 ΑΔΑ: ΨΙ137ΛΗ-ΞΩΝ

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 183199/878/23-08-2021 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην κατάσβεση πυρκαγιάς στην Δ.Ε Ερυθρών – Όρια Νομού ΒοιωτίαςΑττικής, στη θέση «Κάζα», την 23/08/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1193_2021 ΑΔΑ: 94Θ67ΛΗ-ΡΕΣ

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 173738/482/8-08-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1194_2021 ΑΔΑ: Ω1Σ97ΛΗ-ΞΑ9

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 172884/548/6-08-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (δασική πυρκαγιά από 5-08-2021 στις Τοπικές Κοινότητες Ελαία-Καλλιθέα-Τολοφώνας Δήμου Δωρίδας).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1195_2021 ΑΔΑ: ΩΖ0Ω7ΛΗ-2ΟΖ

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φωκίδας.