33η Συνεδρίαση 2022 – (06-09-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 6ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1222_2022 ΑΔΑ: ΩΔΧΣ7ΛΗ-Υ7Γ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Κατάργηση του δρομολογίου 2020/ ΝΕΟ 25 μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023

ΑΠΟΦΑΣΗ 1223_2022 ΑΔΑ: ΨΕ9Λ7ΛΗ-044

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση α) του υπ’ αριθμ. 81/02-09-2022 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 2.875.716,22€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 15ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 179843/4906/04-08-2022) και β) Συμπλήρωση – Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1187/31-08-2022, (ΑΔΑ:ΩΤΞΖ7ΛΗ-Δ3Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΗ 1224_2022 ΑΔΑ: 6ΛΚΑ7ΛΗ-ΟΙ2

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 1225_2022 ΑΔΑ: 6Σ2Χ7ΛΗ-997

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο :Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης κατ’ άρθρο 32, παρ. 2 περίπτωση β΄, υποπεριπτ. γγ του Ν. 4412/2016 για τη συμμετοχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση “LAMIA EXPO” που θα πραγματοποιηθεί από 23 έως 28 Σεπτεμβρίου 2022, στο χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας (κτήριο Γ’), συνολικού προϋπολογισμού 49.290,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1226_2022 ΑΔΑ: ΨΩΘΚ7ΛΗ-14Γ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του «Γενικού Νοσοκομείου-Κ.Υ. Κύμης» για το έργο που θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» του Άξονα Προτεραιότητας 4 με τίτλο: «Εκπόνηση Μελετών Ωρίμανσης Έργων Ενεργειακής Αναβάθμισης και Δράσεις ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου-Κ.Υ. Κύμης», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 1227_2022 ΑΔΑ: 6ΧΞΩ7ΛΗ-6ΝΥ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας για την εκτέλεση της μελέτης «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων ενεργειακής αναβάθμισης και δράσεις ΑΠΕ του Γενικού νοσοκομείου Άμφισσας», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 1228_2022 ΑΔΑ: Ψ8927ΛΗ-ΦΕΠ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Τουρισμού, Αθλητισμού και Εθελοντισμού κ. Ηλία Μπουρμά και της κ. Άννας Καρύκα Περιφερειακής Συμβούλου για τη συμμετοχή τους στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση «IFTM TOP RESA 2022», ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/ ΜΕΙΚΤΗ, Γαλλία – Παρίσι, 20-22 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 1229_2022 ΑΔΑ: Ψ0ΗΥ7ΛΗ-ΧΙ7

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών- πολιτική  προστασία της Π. Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1230_2022 ΑΔΑ: 69ΧΨ7ΛΗ-ΞΦ2

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση απασχόλησης πέντε (5) μακροχρονίως ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών, στην Π.Ε. Φθιώτιδας, διάρκειας μέχρι δύο (2) έτη, σύμφωνα με την πρόκληση του ΟΑΕΔ Νο 11/2017.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1231_2022 ΑΔΑ: 6ΨΖΞ7ΛΗ-9ΓΧ

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 87/20-1-2022 (ΑΔΑ : Ω8ΝΒ7ΛΗ-6Τ4) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1232_2022 ΑΔΑ: 6Τ977ΛΗ-ΑΨ8

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση παράτασης της με αριθ. πρωτ. οικ.: 209874/5494/24-09-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009256931 σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1233_2022 ΑΔΑ: ΨΜΜΗ7ΛΗ-08Ο

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη Βοιωτία.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1234_2022 ΑΔΑ: 6ΠΚΑ7ΛΗ-ΔΚΥ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικών 1 & 2 της επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ», διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμα τέσσερις (4) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00€ με Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης 6/130512/3907/9-6-2022, ΑΔΑΜ:22PROC010738073).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1235_2022 ΑΔΑ: 6Ο2Δ7ΛΗ-ΑΛ4

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και όρων για την «Προμήθεια αντιπαγετικού άλατος», για την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω χιονοπτώσεων, συνολικού προϋπολογισμού 203.500,00 ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1236_2022 ΑΔΑ: 6ΕΗΒ7ΛΗ-ΨΧΒ

ΘΕΜΑ 9ο:Α)Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022 και Β)Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2022, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1237_2022 ΑΔΑ: ΨΦΓ97ΛΗ-4ΜΘ

ΘΕΜΑ 10ο :Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 ,Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1238_2022 ΑΔΑ: 6Ψ1Λ7ΛΗ-Ν4Ψ

ΘΕΜΑ 11ο : Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022, Β)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022 και Γ)Ορισμός Υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2022, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0717,0719,0721,0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1239_2022 ΑΔΑ: ΩΑ7Η7ΛΗ-ΙΝ3

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2022, Π.Ε. Φωκίδας, (εξ’ αναβολής)

ΑΠΟΦΑΣΗ 1240_2022 ΑΔΑ: 6ΟΣΤ7ΛΗ-ΝΚΣ

ΘΕΜΑ 13ο: Διόρθωση ως προς το ορθό της υπ’αριθ. 1142/31/24-08-2022(ΑΔΑ: Ψ1Κ57ΛΗ-Ε37) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρώτο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών όσον αφορά την 8η Πρόσκληση για τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας, για ένα σχολικό έτος: 2022-2023, προϋπολογισμού με δικαιώματα προαίρεσης 230.395,20 €, χωρίς Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1241_2022 ΑΔΑ: 636Σ7ΛΗ-ΡΗ8

ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1242_2022 ΑΔΑ: ΩΣ967ΛΗ-Ι3Π

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Πρακτικού 28ου της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 1243_2022 ΑΔΑ: 61ΤΟ7ΛΗ-ΦΘ0

ΘΕΜΑ 16ο: Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 391 του Ν. 4957/2022 για την με αρ. πρωτ. 181580/5235/19-08-2021 8η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών (ΑΔΑΜ: 21PROC009095059 2021-08-20).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1244_2022 ΑΔΑ: 65827ΛΗ-0Β7

ΘΕΜΑ 17:Έγκριση κήρυξης αναδόχου ως έκπτωτου και παρακράτηση της σχετικής εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, λόγω μη υπογραφής της σύμβασης της με αρ. πρωτ. 81324/2948/13-04-2022 14ης Πρόσκλησης Οικονομικών Προσφορών σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 10/94449/3454/5-5-2020 διακήρυξης (ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC006759153, ΑΔΑΜ Προκήρυξης: 20PROC006759095) για την “ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023”, προϋπολογισμού 12.863.805,46 € με Φ.Π.Α..

ΑΠΟΦΑΣΗ 1245_2022 ΑΔΑ: ΨΦΛ07ΛΗ-ΚΘΚ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση του πρακτικού 25.4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 25/2022 με αριθ. πρωτ. οικ. 52747/1747/14-03-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010198968 2022-03-14) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023» με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 725.818,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 156867).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1246_2022 ΑΔΑ: 6Ξ5Α7ΛΗ-ΧΤΝ

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση του πρακτικού 26.5 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 26/2022 με αριθ. πρωτ. οικ. 81789/2602/14-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010395931 2022-04-14) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023» με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 533.129,94€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 158788).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1247_2022 ΑΔΑ: Ω5ΓΟ7ΛΗ-ΜΤΔ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή δικαιούχου αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση του έργου «Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33) – (συνέχιση)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1248_2022 ΑΔΑ: Ψ96Γ7ΛΗ-9ΥΜ

ΘΕΜΑ 21ο: Εισήγηση για την κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου με τίτλο: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2019», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 παρ. 13 του Ν.4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1249_2022 ΑΔΑ: 6ΧΝΥ7ΛΗ-00Σ

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 189597 του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2021» προϋπολογισμού: 1.200.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1250_2022 ΑΔΑ: 6ΤΧ87ΛΗ-3ΟΡ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 191075 του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΙΤΕΑΣ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ¨ΤΟΛΟΦΩΝΑ¨»,Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 286.291,97€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1251_2022 ΑΔΑ: 6ΨΝ07ΛΗ-ΠΧΛ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 189271, του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΙΤΕΑΣ» Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 1.435.205,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1252_2022 ΑΔΑ: 6ΦΒΟ7ΛΗ-Χ4Γ

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Π.Ε.Ο. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ-ΘΗΒΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ», προεκτιμώμενης αμοιβής 181.962,94 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1253_2022 ΑΔΑ: 6ΩΤ37ΛΗ-ΑΥ7

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 189528 του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 48 & ΙΤΕΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 8 & 13»,Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 1.890.000 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1254_2022 ΑΔΑ: ΨΡΗΣ7ΛΗ-ΥΦΞ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 189324 του υποέργου «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας 2021» προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ,του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1255_2022 ΑΔΑ: 6ΑΚ47ΛΗ-ΩΧ6

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ, της χρήσης των επί έλασσον δαπανών και την έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ″ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 12 (ΤΜΗΜΑ ΑΦΡΑΤΙ – ΠΙΣΣΩΝΑΣ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Ε.Ο. 44″

ΑΠΟΦΑΣΗ 1256_2022 ΑΔΑ: Ω3ΓΖ7ΛΗ-9ΒΣ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Μελέτη Βελτίωσης της ΠΕΟ Θήβας – Λιβαδειάς, από το πέρας της Παράκαμψης Αλιάρτου (Χ.Θ.24+414) έως την διασταύρωση προς Άγιο Γεώργιο, με παράκαμψη της Αγίας Παρασκευής»,Π.Ε. Φθιώτιδας, αναδόχουΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ Ι.-ΚΛΟΚΟΤΑΡΑΣ Κ.-ΒΑΣΙΟΣ Δ.”

ΑΠΟΦΑΣΗ 1257_2022 ΑΔΑ: 6ΥΕΣ7ΛΗ-ΡΙΔ

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση της 4ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Βελτίωση συνδετηρίου οδικού κόμβου περιοχής Μαλαματων Π.Ε. Φωκίδας» – αναδόχου: «ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 1258_2022 ΑΔΑ: ΨΨΥ27ΛΗ-4ΡΩ

ΘΕΜΑ 31ο: Τροποποίηση της αριθμ. 1437/2021 (ΑΔΑ: ΨΧΙΜ7ΛΗ-ΣΥΓ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ της έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και των Δήμων Αλιάρτου-Θεσπιέων, Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, Θηβαίων, Λεβαδέων, και Τανάγρας για το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2021 έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1259_2022 ΑΔΑ: ΨΟΚΓ7ΛΗ-ΞΣ1

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 192231/503/26-08-2022 με ΑΔΑ:ΩΜ6Ρ7ΛΗ-8ΚΘ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (βροχοπτώσεις από 24/08/2022)στην Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1260_2022 ΑΔΑ: ΩΑ6Δ7ΛΗ-Δ3Π

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 191935/852/24-08-2022 με ΑΔΑ:6Ν8Ν7ΛΗ-ΡΓ3 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας που αφορά διάθεση μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των, για εργασίες αποκατάστασης ζημιών από κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε.Βοιωτίας την 24/08/2022.