32η Συνεδρίαση 2022 – (31-08-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1187_2022 ΑΔΑ: ΩΤΞΖ7ΛΗ-Δ3Ζ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση α) του υπ’ αριθμ. 79/23-08-2022 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 2.875.716,22€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 15ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 179843/4906/04-08-2022) και β) Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 391 του Ν. 4957/2022 για την με αρ. πρωτ. 179843/4906/04-08-2022 15η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών (ΑΔΑΜ: 22PROC011051700 ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1188_2022 ΑΔΑ: 6ΛΠΠ7ΛΗ-ΨΙ3

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση α) του υπ’ αριθμ. 80/26-08-2022 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 105.144,20€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 16ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 186683/5017/12-08-2022) και β) Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 391 του Ν. 4957/2022 για την με αρ. πρωτ. 186683/5017/12-08-20222 16η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών (ΑΔΑΜ: 22PROC011098780 ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1189_2022 ΑΔΑ: 600Σ7ΛΗ-ΘΑ0

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση παράτασης συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών, μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας,που έχουν συναφθεί κατά τα σχολικά έτη 2020-2022 στα πλαίσια του ΔΣΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1190_2022 ΑΔΑ: 95Ω67ΛΗ-Ο7Θ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας Π.Σ.Ε. , για τη συμμετοχή του στην Έκθεση «ΚΡΑΣΙ-ΜΕΛΙ-ΛΑΔΙ & ΕΛΙΑ» σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Περιστερίου από 02 έως 11 Σεπτεμβρίου 2022- Άλσος Περιστερίου-Αθήνα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191_2022 ΑΔΑ: ΩΧ3Λ7ΛΗ-3ΚΘ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 81/29-0-2022 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», με την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46€ με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30% με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή – (Αριθμ. Διακήρυξης 10/94449/3454/5-5-2020).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1192_2022 ΑΔΑ: 94ΛΡ7ΛΗ-Υ7Σ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για απάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1193_2022 ΑΔΑ: ΨΒΓΔ7ΛΗ-ΙΙ9

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7ο:Τροποποίηση υφιστάμενων μαθητικών δρομολογίων και έγκριση νέου δρομολογίου στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1194_2022 ΑΔΑ: ΨΕ167ΛΗ-ΒΜ0

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 8ο: Ανάθεση εκτέλεσης δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες & αναδόχους του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού του έργου «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025» (Διακήρυξη (1/2022) & της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 391, του Ν. 4957/2022 (Τεύχος Α΄ ΦΕΚ 141/21-7-2022) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών για τα δρομολόγια 2.4, 2.7, 2.24, 2.27, 2.37, 2.38, 2.42, 2.44, 2.45, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3 και 5.4 σχολικού έτους 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025» κατ΄εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (αριθμ. Πρωτ. 183057/3211/8-8-2022) μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι 30-6-2023 σύμφωνα με την παρ. 4, του άρθρου 391, του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ Α΄141/21-7-2022).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1195_2022 ΑΔΑ: ΨΩΩΔ7ΛΗ-8Ρ5

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης, προελέγχου και αξιολόγησης φακέλων συμμετοχής για την εκμίσθωση του κυλικείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1196 _2022 ΑΔΑ: 6ΔΥΒ7ΛΗ-ΓΡΦ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση : α) διενέργειας διαπραγμάτευσης, με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016 για την σύναψη σύμβασης συντήρησης & υποστήριξης του λογισμικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού – Δ.Ε, της Δ/νσης Διοίκησης και των Διευθύνσεων Διοικητικού – Οικονομικού των Π.Ε. Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συνολικής δαπάνης 140.908,90€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., χρονικής διάρκειας 24 μηνών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από την οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, β) της Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση και γ) συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής της εν λόγω υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1197_2022 ΑΔΑ: 6ΠΥΔ7ΛΗ-Ι5Ο

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση του 2ου Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον ανοικτό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1198_2022 ΑΔΑ: Ω58Κ7ΛΗ-Φ2Β

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του υπ. αριθμ. 1/2022 Πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν. 4412/2016) για το έργο: «Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για ένα έτος 2022-2023 Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας»,προϋπολογισμού 85.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1199_2022 ΑΔΑ: ΨΠΦΡ7ΛΗ-Ν0Ξ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2022,της Π.Ε. Φωκίδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 1200_2022 ΑΔΑ: 9Γ9Χ7ΛΗ-ΙΡΥ

ΘΕΜΑ 6ο: Α) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022. Β) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1201_2022 ΑΔΑ: Ψ5ΒΕ7ΛΗ-ΝΝΝ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022, της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1202_2022 ΑΔΑ: ΨΖΥΠ7ΛΗ-59Ε

ΘΕΜΑ 8ο: α) Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής» β) Ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2022 δεκτικού ΚΑΕ0719,0722, της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1203_2022 ΑΔΑ: 6ΧΞΝ7ΛΗ-ΔΨ2

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 27ου Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1204 _2022 ΑΔΑ: 62ΦΑ7ΛΗ-ΩΝΓ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 78 Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού 181580/5235/19-08-2021 της 8ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 10/94449/3454/5-5-2020 διακήρυξης για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», προϋπολογισμού 12.863.805,46 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1205_2022 ΑΔΑ: 65Σ57ΛΗ-ΗΔΧ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση κήρυξης αναδόχου ως έκπτωτου και παρακράτηση της σχετικής εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, λόγω μη υπογραφής της σύμβασης της με αρ. πρωτ. 81324/2948/13-04-2022 14ης Πρόσκλησης Οικονομικών Προσφορών σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 10/94449/3454/5-5-2020 διακήρυξης (ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC006759153, ΑΔΑΜ Προκήρυξης: 20PROC006759095) για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021,2021-2022 & 2022-2023»,προϋπολογισμού 12.863.805,46 συμπεριλαμβανομένου του

Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1206_2022 ΑΔΑ: ΩΜΑΜ7ΛΗ-60Λ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 3/24-8-2022 Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας /αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας που θα προκύψουν με την Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 391, του Ν. 4957/2022 (Τεύχος Α΄ ΦΕΚ 141/21-7-2022) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών για τα δρομολόγια 2.4, 2.7, 2.24, 2.27, 2.37, 2.38, 2.42, 2.44, 2.45, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3 και 5.4 σχολικού έτους 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025», συνολικού προϋπολογισμού #426.084,21# ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% & δικαιωμάτων προαίρεσης έως και 5%».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1207 _2022 ΑΔΑ: ΩΣΓ17ΛΗ-85Ω

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση του ΙΙ Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της μελέτης: «MEΛETH ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ-ΝΟΤΙΩΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ» , της Π.Ε. Φθιώτιδας προϋπολογισμός 3ου υποέργου 130.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1208_2022 ΑΔΑ: 6ΖΧ47ΛΗ-Π2Σ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου :«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ – ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ – ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ (Α’ ΦΑΣΗ)» της Π.Ε.Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 550.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναδόχου «ΡΟΥΜΠΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1209_2022 ΑΔΑ: ΩΥΘΧ7ΛΗ-ΔΩΧ

ΘΕΜΑ 15ο: Α. Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 21-7-2021 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, για το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2021 έργο με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ Δ.Σ. ΡΟΒΙΩΝ». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1210_2022 ΑΔΑ: ΩΤΟΙ7ΛΗ-Ψ2Μ

ΘΕΜΑ 16ο: A. Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 21-7-2021 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, για το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2021 έργο με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Σ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Δ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ». B. Eξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1211_2022 ΑΔΑ: ΨΒΗ67ΛΗ-1ΛΞ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου Δομοκού, για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1212_2022 ΑΔΑ: ΩΔ967ΛΗ-053

ΘΕΜΑ 18ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.) για το ενταγμένο στην 3η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022 έργου με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Παράλιας Αυλίδας».
Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1213_2022 ΑΔΑ: ΩΜΙΛ7ΛΗ-572

ΘΕΜΑ 19ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λεβαδέων για το ενταγμένο στην 7η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022 έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ “ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ”». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1214_2022 ΑΔΑ: 6ΑΣ77ΛΗ-7ΤΨ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.188374/833/17-08-2022 με ΑΔΑ:ΨΛΔΛ7ΛΗ-ΣΜ5 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Δ.Δ Κόκκινου του Δ.Ορχομενού στην θέση «Νταμάρια-Βόρειος τομέας» την 17/08/2022.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 1215_2022 ΑΔΑ: ΩΣΩΣ7ΛΗ-ΣΥΕ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.190555/845/22-08-2022 με ΑΔΑ:ΨΜΙΕ7ΛΗ-Ξ70 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των, σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Κ. Στειρίου του Δ. Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας στην θέση «Λιθαρόγουρνα», και αποκατάσταση ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα στο οδικό δίκτυο επαρχ.Θήβας την 22/08/2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1216_2022 ΑΔΑ: 6ΖΨΩ7ΛΗ-ΘΑ4

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.189643/488/22-08-2022 με ΑΔΑ:6Ζ7Ξ7ΛΗ-ΔΗΨ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (δασική πυρκαγιά στην περιοχή της στην ΤΚ Συκάς του Δήμου Λαμιέων από την Παρασκευή 19/8/2022).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1217_2022 ΑΔΑ: 6Ν0Β7ΛΗ-84Ο

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.190551/510/22-08-2022 με ΑΔΑ:Ψ4ΩΕ7ΛΗ-ΤΙΨ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. (Πυρκαγιά 20/8/2022 -περιοχή Άγιος Μηνάς Δεσφίνας).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1218_2022 ΑΔΑ: ΨΞ687ΛΗ-3ΓΖ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1219_2022 ΑΔΑ: 9ΗΩ47ΛΗ-ΙΛΧ

ΘΕΜΑ 25ο: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το B’ τρίμηνο έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1220_2022 ΑΔΑ: 605Κ7ΛΗ-ΝΩΔ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της 6ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022,της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.