32η Συνεδρίαση 2021 – 17/8/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ  17ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Στ.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1124_2021 ΑΔΑ:6Γ887ΛΗ-974

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Πρόσληψη προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων κλάδου ΔΕ Οδηγών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση των δασικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν και είχαν ως αποτέλεσμα την κήρυξη των περιοχών του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και του Δήμου Ιστιαίας–Αιδηψού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας,Π.Ε.Eύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1125_2021 ΑΔΑ:Ψ7ΟΤ7ΛΗ-Θ3Τ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 49 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», με την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46€ με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30% με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή(Αριθμ. Διακήρυξης 10/94449/3454/5-5-2020).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1126_2021 ΑΔΑ:ΨΕ6Β7ΛΗ-ΓΙΡ

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας και υπηρεσιών για τις Δ/νσεις Ανάπτυξης, Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας του Ν. 4412/2016 της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1127_2021 ΑΔΑ:ΨΓΕΝ7ΛΗ-13Ο

ΘΕΜΑ 2ο: Αντικατάσταση μέλους επιτροπής του Ν. 4412/2016 για τον διαγωνισμό «προμήθειας ασφαλτομίγματος » της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1128_2021 ΑΔΑ:6Ξ6Φ7ΛΗ-Ψ5Π

ΘΕΜΑ 3ο: Αντικατάσταση μέλους επιτροπής του Ν. 4412/2016 για τον διαγωνισμό «προμήθειας χρώματος διαγράμμισης» της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1129_2021 ΑΔΑ:Ψ6ΣΨ7ΛΗ-06Ψ

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων μετακίνησης εποχιακών υπαλλήλων (Τομεαρχών Δακοκτονίας) της Π.Ε. Φωκίδας ,έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1130_2021 ΑΔΑ:ΨΕΠΖ7ΛΗ-ΘΨΩ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων του Τεχνικού Προγράμματος (ΚΑΠ2021) από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1131_2021 ΑΔΑ:ΩΜ217ΛΗ-Ε5Ξ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση βεβαιωτικών σημειωμάτων σε λογαριασμούς του πάγιου και Αρδευτικού Τέλους Κωπαϊδικού Πεδίου για τα έτη : 2015 ,2016, 2017, 2018 ,2019 & 2020, Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1132 _2021 ΑΔΑ:63ΒΙ7ΛΗ-1Λ6

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1133_2021 ΑΔΑ:ΩΣΠΞ7ΛΗ-8ΚΙ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο :«Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τάφρων & εργασιών πράσινου στο οδικό δίκτυο της Π.Ε.Εύβοιας για το έτος 2020»,προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1134_2021 ΑΔΑ:Ω0ΝΑ7ΛΗ-5ΝΒ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση:α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, διαμονής – διατροφής σε καταλύματα του Νομού Ευρυτανίας εν όψει αθλητικών διοργανώσεων ευρείας απήχησης που απορρέουν από το υπογεγραμμένο Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και το Δήμο Καρπενησίου, με προϋπολογισμό 37.920,96 με ΦΠΑ» & β) των όρων διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1135_2021 ΑΔΑ:65Φ17ΛΗ-Χ6Δ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ) ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΙΣ 04 – 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020», υποέργο :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ» ,προϋπολογισμού: 500.000,00€ με Φ.Π.Α.,Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1136_2021 ΑΔΑ:ΨΨΘ27ΛΗ-3Κ1

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΡΟΒΑΤΟ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ»,προϋπολογισμού 64.000,00με ΦΠΑ, αναδόχου : ΡΟΥΜΠΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ,Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1137_2021 ΑΔΑ:65ΨΜ7ΛΗ-72Υ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 2ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» , υποέργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ», προϋπολογισμού

μελέτης 3.500.000,00 ναδόχου: «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1138_2021 ΑΔΑ:ΨΓΚΥ7ΛΗ-Ι3Ι

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» ,υποέργο : «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020», προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 ,

αναδόχου: «ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1139_2021 ΑΔΑ:90ΗΟ7ΛΗ-ΞΞΨ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση: α) αποστολής της 21/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων των παροχής υπηρεσιών νέων δρομολογίων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 1.182.251,03 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης , β) των όρων της 21/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1140_2021 ΑΔΑ:644Φ7ΛΗ-ΙΤΔ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση: α) αποστολής της 22/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία B «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων των παροχής υπηρεσιών νέων δρομολογίων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 241.339,65 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης , β) των όρων της 22/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία B «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1141_2021 ΑΔΑ:: ΩΓ2Ψ7ΛΗ-ΩΧ3

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 158132/489/20-07-2021 με ΑΔΑ: ΨΘ717ΛΗ-33Θ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, δασική πυρκαγιά στις 19-7-2021 στην τοπική κοινότητα Αγ. Κωνσταντίνου Δήμου Δελφών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1142 _2021 ΑΔΑ:6ΚΤ37ΛΗ-Μ89

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση της υπ’αριθμ.172203/543/05-08-2021 με ΑΔΑ: 6ΛΟΞ7ΛΗ-9ΑΛ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, δασική πυρκαγιά στις 04-8-2021 στην τοπική κοινότητα πέντε ορίων Δήμου Δελφών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1143_2021 ΑΔΑ:6Κ2Θ7ΛΗ-Μ2Μ

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. Φ.007.173689/773/06-08-2021 με ΑΔΑ:9ΥΨ57ΛΗ-ΦΡΦ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην κατάσβεση πυρκαγιάς, στην Δ.Ε. Μαλαισίνης του Δ. Λοκρών, θέση «Ο.Σ.Μ.Α.Ε» την 06/08/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1144_2021 ΑΔΑ:6Ν4Ι7ΛΗ-7ΩΣ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.Φ.007.170395/745/04-08-2021 με ΑΔΑ:ΨΟΠΒ7ΛΗ-Ε3Κ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην κατάσβεση πυρκαγιάς στην «Βαρυμπόμπη» του Δ.Αχαρνών και στους Δ. Ιστιαίας–Αιδηψού & Δ.Μαντουδίου-Λίμνης & Αγ.Άννας του Ν. Εύβοιας την 04/08/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1145_2021 ΑΔΑ:Ω13Θ7ΛΗ-Σ4Η

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 174848/790/10-08-2021 με ΑΔΑ:ΨΚΧ37ΛΗ-ΗΒΨ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων για την εκτέλεση παροχής Υπηρεσιών, βελτίωσης δασικής οδοποιίας, κοπής και απομάκρυνσης βλάστησης, τοπική διαπλάτυνση, και καθαρισμός τάφρων και τεχνικών στο «Δάσος Μοσχοποδίου» του Δ.Θήβας. (Σχέδιο ΙΟΛΑΟΣ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1146_2021 ΑΔΑ:Ω5ΑΕ7ΛΗ-ΟΗΥ

ΘΕΜΑ 21ο :Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2021», χρήση 2021 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1147_2021 ΑΔΑ:9ΨΤ47ΛΗ-ΠΨΜ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1148_2021 ΑΔΑ:6ΓΗΖ7ΛΗ-ΧΣ2

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.169048/459/03-08-2021 με ΑΔΑ :6Ν1Ω7ΛΗ-ΒΑ6 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1149_2021 ΑΔΑ:Ω3Κ77ΛΗ-3ΦΧ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.172381/470/06-08-2021 με ΑΔΑ :6Β6Δ7ΛΗ-Φ7Ν απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων