31η Συνεδρίαση 2023 – (01-08-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 1ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 858_2023 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των πρακτικών 1.2/19-7-2023 (ολοκληρώθηκε στις 25-07-2023) και 1.3/25-7-2023 (ολοκληρώθηκε στις 28-07-2023) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 01/2023 με αρ. πρωτ. 139304/30-06-2023 ΟΡΘΗ ΕΠΝΑΛΗΨΗ πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 7.973.066,94 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 859_2023 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση των πρακτικών 2.1/13-7-2023 (ολοκληρώθηκε στις 25-07-2023) και 2.2/25-7-2023 (ολοκληρώθηκε στις 31-07-2023) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 02/2023 με αριθμ. πρωτ. 140096/30-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012990053 2023-06-30) Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» και Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 87144/28-04-2023 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 23PROC012593164 2023-05-03) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 , συνολικού προϋπολογισμού 8.077.848,87 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 860_2023 ΑΔΑ: 6ΗΔΜ7ΛΗ-ΑΙ5

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” για την διενέργεια και αξιολόγηση του Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών «Εργασίες πρόληψης αντιπυρικής περιόδου – χορτοκοπή στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ευρυτανίας» της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 861_2023 ΑΔΑ: 6ΧΚΦ7ΛΗ-Ε2Π

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και όρων προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για τα έτη 2023-2024, προϋπολογισμού 144.215,56 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α..

ΑΠΟΦΑΣΗ 862_2023 ΑΔΑ: 6ΑΕ37ΛΗ-ΗΙ8

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση: α) της προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2 περίπτ. γ του Ν. 4412/2016, β) των Τεχνικών Προδιαγραφών γ) των όρων διαπραγμάτευσης της Πρόσκλησης επιλογής αναδόχου και δ) ορισμός αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας» έως έξι (6) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 42.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% λόγω του κατεπείγοντος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 863_2023 ΑΔΑ: Ω81Ω7ΛΗ-ΞΘΥ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 3/14-07-2023 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την «Μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026», συνολικού προϋπολογισμού 16.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης 50%, [Αριθμ. Διακήρυξης Ν.4 86764/28-4-2023, ΑΔΑΜ:23PROC0012575041)] και εγγραφή οικονομικού φορέα στο ΔΣΑ της Π.Ε. Φθιώτιδας για τη μεταφορά μαθητών, για τρία σχολικά έτη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 864_2023 ΑΔΑ: ΨΘΠΛ7ΛΗ-ΣΞΙ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση σχεδιασμoύ νέων μαθητικών δρομολογίων [47, 48], στα πλαίσια του ΔΣΑ 2023-2026 της ΠΕΒ, της αριθ. 92031/05-05-2023 (AΔΑΜ: 23PROC012611884) Διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π. Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 865_2023 ΑΔΑ: 60237ΛΗ-ΦΘ1

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 866_2023 ΑΔΑ: ΡΨΜΤ7ΛΗ-ΟΨΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Α. Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023 και Β. Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2023, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 867_2023 ΑΔΑ: ΨΧΓΞ7ΛΗ-8Ξ3

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης προμήθειας σφραγίδων και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλου, από τον Τακτικό Π.Υ (Ειδικός Φορέας 073) και πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΠ) (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 868_2023 ΑΔΑ: 6ΚΛ07ΛΗ-87Δ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ″Ανάπλαση παραλίας Αμαρύνθου″, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 869_2023 ΑΔΑ: ΨΜ1Π7ΛΗ-ΔΘΘ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της μελέτης Κτηματογράφησης Οδού και Κόμβων της μελέτης: «Ολοκλήρωση μελετών της Ε.Ο. Άμφισσα – Λιδωρίκι στο τμήμα Μαλανδρίνο – Λιδωρίκι», συμβατικής αμοιβής 437.868,01 € χωρίς ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 870_2023 ΑΔΑ: 611Υ7ΛΗ-ΖΞΧ

ΘΕΜΑ 11 ο: Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης μόνο βάσει τιμής η κόστους, κατά το άρθρο 86 παρ.6 του ν.4412/2016 του υποέργου: «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων ενεργειακής αναβάθμισης και δράσεις ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας», προϋπολογισμού 60.054,14 ευρώ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 871_2023 ΑΔΑ: ΨΓΣΒ7ΛΗ-94Ζ

ΘΕΜΑ 12 ο: Έγκριση: α) διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Εγκατάσταση δικτύου υδρομετεωρολογικών σταθμών για την έγκαιρη προειδοποίηση πλημμυρικών φαινομένων του έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τίτλο «Ευφυείς ψηφιακές εφαρμογές για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας – ασφάλειας, της υγείας και της αγροτικής παραγωγής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 328.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 872_2023 ΑΔΑ: 62Ι27ΛΗ-ΩΤ8

ΘΕΜΑ 13 ο: Δημοπράτηση του έργου «Ανάπλαση χώρων αναψυχής και περιπάτου οικισμού Στενής Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων». Πρόγραμμα ένταξης: ΚΑΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ (200.000,00 €) (ήτοι 50%) & ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (200.000,00€) (ήτοι 50%)

ΑΠΟΦΑΣΗ 873_2023 ΑΔΑ: ΨΥ2Ε7ΛΗ-ΞΧ4

ΘΕΜΑ 14 ο: Έγκριση: α) διενέργειας Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών «Εργασίες πρόληψης αντιπυρικής περιόδου – χορτοκοπή στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ευρυτανίας» συνολικού προϋπολογισμού 198.499,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%,β)της υπ’ αριθ. 8/2023 μελέτης-τεχνικές προδιαγραφές και γ)των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 874_2023 ΑΔΑ: Ψ3ΔΗ7ΛΗ-ΙΩΛ

ΘΕΜΑ 15 ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 189691 του έργου «Επισκευή Κρηπιδότοιχων στη Χερσαία Ζώνη Λιμένων Ιτέας-Κίρρας ΛΤ ΦΩΚΙΔΑΣ» προϋπολογισμού 124.000,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 875_2023 ΑΔΑ: ΨΙ7Ρ7ΛΗ-ΞΟΝ

ΘΕΜΑ 16 ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 196279 του έργου «Αποκατάσταση βλαβών εγγειοβελτιωτικών έργων στο χείμαρρο Σκίτσα και στο χείμαρρο Πλειστό» προϋπολογισμού 241.000,00€ με ΦΠΑ, της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 876_2023 ΑΔΑ: 6ΜΥ87ΛΗ-Α38

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση αποζημίωσης του αναδόχου του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας – υποέργο συντήρηση και αποκατάσταση οδοστρώματος και τεχνικών έργων στις εθνικές οδούς 27 και 48 και στις επαρχιακές οδούς 4,5 και 6» με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 180692 λόγω διάλυσης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ. 1γ του Ν.4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 877_2023 ΑΔΑ: 6ΝΨ77ΛΗ-Χ7Ρ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου : «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας – υποέργο: Αντιστήριξη πρανών και άρση καταπτώσεων στην εθνική οδό 27 Άμφισσας – Γραβιάς στη χ.θ. 8+500 λόγω κατάπτωσης», συμβατικής δαπάνης 294.693,03€ με ΦΠΑ, αναδόχου: «ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 878_2023 ΑΔΑ: 65ΡΗ7ΛΗ-6ΩΛ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση 2ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «Αποκατάσταση ορεινών οδικών αξόνων λόγω καθιζήσεων και καταστροφών από θεομηνίες», Π.Ε. Φωκίδας, συμβατικής δαπάνης 2.667.821,25€ με ΦΠΑ, αναδόχου: «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.- ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ Α.Τ.Ε».

ΑΠΟΦΑΣΗ 879_2023 ΑΔΑ: 6Α7Γ7ΛΗ-ΨΤΖ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή νέας περίφραξης και συμπληρωματικών εργασιών στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Λαμίας», αναδόχου: «ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ», προϋπολογισμού: 95.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 880_2023 ΑΔΑ: ΨΓΝΤ7ΛΗ-52Ρ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 151021/13-07-2023 με ΑΔΑ:6ΤΗ07ΛΗ-ΤΜΠ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την υλοποίηση επιφυλακών υδροφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου, κατά το χρονικό διάστημα από 14/07/2023 έως 23/07/2023 σε περιοχές, όπου ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει Πολύ Υψηλό (κατηγορίας 4) ή/και Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορίας 5), στην Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 881_2023 ΑΔΑ: Ψ4877ΛΗ-Α12

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 158176/24-07-2023 με ΑΔΑ:Ψ0ΞΡ7ΛΗ-0ΧΠ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας που αφορά διάθεση μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των, σε εργασίες κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στην Τ.Κ. ΚΑΠΑΡΕΛΙΟΥ του Δ.ΘΗΒΑΣ στην θέση «Κοτρώνι» την 17/07/2023, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 882_2023 ΑΔΑ: ΨΡΧΠ7ΛΗ-1ΙΞ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.158647/24-07-2023 με ΑΔΑ:ΡΠΣ57ΛΗ-ΟΥΜ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας που αφορά διάθεση μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των, σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Δ.Ε ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ, οικισμός «ΠΑΝΑΚΤΟΥ» της Τ.Κ ΠΥΛΗΣ του Δ.ΤΑΝΑΓΡΑΣ την 17/07/2023, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 883_2023 ΑΔΑ: 907Δ7ΛΗ-ΡΒ1

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.158104/24-07-2023 με ΑΔΑ:Ψ5Μ57ΛΗ-Λ1Ι απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φωκίδας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την υλοποίηση επιφυλακών υδροφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου, κατά το χρονικό διάστημα από 24/07/2023 έως 27/07/2023 σε περιοχές, όπου ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει Πολύ Υψηλό (κατηγορίας 4) ή/και Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορίας 5), στην Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 884_2023 ΑΔΑ: 97Γ97ΛΗ-ΝΒΤ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.159699/25-7-2023 με ΑΔΑ:97ΓΔ7ΛΗ-ΓΧΓ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την υλοποίηση επιφυλακών υδροφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργων, κατά το χρονικό διάστημα από 25/07/2023 έως 31/07/2023 σε περιοχές όπου ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών που δημοσιεύεται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και πολιτικής Προστασίας προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 ή κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5, στην Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 885_2023 ΑΔΑ: ΨΩ9Υ7ΛΗ-ΔΡΨ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.159304/25-07-2023 με ΑΔΑ:ΩΖ5Ο7ΛΗ-Η6Μ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας που αφορά διάθεση μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των, σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Δ.Ε ΒΑΓΙΩΝ του Δ.ΘΗΒΑΣ, θέση «Παπαβρίζα» την 22/07/2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 886_2023 ΑΔΑ: 6ΠΧ67ΛΗ-ΔΧ3

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.159330/25-07-2023 με ΑΔΑ:ΨΑΗ77ΛΗ-Ψ3Ψ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Βοιωτίας που αφορά διάθεση μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των, σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Δ.Ε ΒΑΓΙΩΝ του Δ.ΘΗΒΑΣ, θέση «Παπαβρίζα» την 23/07/2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 887_2023 ΑΔΑ: Ψ1ΑΣ7ΛΗ-57Υ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση των υπ’αριθμ.157728/24-07-2023 με ΑΔΑ:ΨΙ7Ζ7ΛΗ-ΠΣΓ και 157448/21-07-2023 με ΑΔΑ:67Θ07ΛΗ-6ΝΧ (Ορθή επανάληψη στις 26-07-2023) αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας που αφορούν την έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας (κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της ΤΚ Βαρδαλή του Δήμου Δομοκού, από την 23/07/2023 και υλοποίηση επιφυλακών υδροφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου, κατά το χρονικό διάστημα από 22/07/2023 έως 28/07/2023, σε περιοχές, όπου ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει Πολύ Υψηλό (κατηγορίας 4) ή/και Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορίας 5), στην Π.Ε. Φθιώτιδας.