31η Συνεδρίαση 2021 – 10/8/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 10ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1097_2021 ΑΔΑ:ΩΓΚΦ7ΛΗ-44Ω

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Χρονική παράταση της από 17-06-2021 (21SYMV008783627 2021-06-18) σύμβασης που αφορά την “Προμήθεια και εγκατάσταση παρελκόμενου εξοπλισμού πολυμηχανήματος ΙΧ121637 για κοπή χόρτων και κλαδιών” Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1098_2021 ΑΔΑ:ΩΞΧΗ7ΛΗ-Κ3Ο

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 29/2707-2021 με ΑΔΑ:Ψ9ΩΩ7ΛΗ-0ΨΦ πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1099_2021 ΑΔΑ:ΨΙΜ57ΛΗ-2ΦΝ

ΘΕΜΑ 2ο:Κατανομή επιχορήγησης, που αφορά στα Προνοιακά Ιδρύματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021 ποσού 45.900,00 ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1100_2021 ΑΔΑ:Ω12Δ7ΛΗ-1ΒΦ

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση Πρακτικού Συνεδρίασης 3 (20-07-2021) της Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για τις ανάγκες του Ε.Π Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) της Π.Ε.Εύβοιας περιόδου 2015-2016» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 95426)προϋπολογισμού 316.819,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1101_2021 ΑΔΑ:ΩΓΑΧ7ΛΗ-73Κ

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση του Πρακτικού αριθμ. 3/04-08-2021 της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «Συμπληρωματική Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για τις Κοινωνικές Συμπράξεις Π.Ε. Εύβοιας/ Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2018 – 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 1102_2021 ΑΔΑ:ΨΟΥΞ7ΛΗ-ΖΡ2

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση Σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFEIPAdaptInGRLIFE17IPC/GR/000006)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 1103_2021 ΑΔΑ:Ψ0Η77ΛΗ-1Σ9

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση πρακτικού και ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη διοργάνωση του διεθνούς αγώνα μηχανοκίνητου αθλητισμού “ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2021”, που θα πραγματοποιηθεί στις 9-12 Σεπτεμβρίου 2021, προϋπολογισμού 200.000,00€, με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1104_2021 ΑΔΑ:ΨΦΩΗ7ΛΗ-3ΧΘ

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1105_2021 ΑΔΑ:ΩΔΞΝ7ΛΗ-ΤΣΙ

ΘΕΜΑ 8ο: Χρονική παράταση της υπ΄ αριθμ. 29/2021 (21SYMV008685741 2021-05-31) σύμβασης που αφορά ‘’Μετάφραση κειμένου ελληνικού τουριστικού οδηγού και χαρτών του Ν. Ευρυτανίας στην αγγλική γλώσσα με προσαρμογή του αγγλικού κειμένου στη μακέτα και εκτύπωση τουριστικού οδηγού του Ν. Ευρυτανίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, για την τουριστική προβολή της Π.Στ.Ε. – Π.Ε. Ευρυτανίας’’ συμβατικής αξίας 12.238,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1106_2021 ΑΔΑ:ΩΘΔΣ7ΛΗ-ΜΟΓ

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2021,Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1107_2021 ΑΔΑ:6ΝΛΑ7ΛΗ-1ΓΔ

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1108_2021 ΑΔΑ:ΩΔΝΧ7ΛΗ-Θ47

ΘΕΜΑ 11ο:Α)& Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών,και έξοδα μετακίνησης των υπαλλήλων ,Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

Γ)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1109_2021 ΑΔΑ:ΨΔΧ17ΛΗ-ΟΞΨ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του πρακτικού 3.6 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα (2οι μειοδότες), της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 03/2020 με αρ. πρωτ. 144143/4320/21-07-2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 302.912,01 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1110_2021 ΑΔΑ:6ΓΗΟ7ΛΗ-ΡΕΔ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση του πρακτικού 4.5 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Αποδεικτικά μέσα (2ων μειοδοτών)της 04/2020 με αρ. πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 Πρόσκλησης για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 7.256.787,76 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης». Α/Α Συστήματος: 95364.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1111_2021 ΑΔΑ:Ψ65Ε7ΛΗ-7ΝΡ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση τροποποιήσεων, μαθητικών δρομολογίων και νέα δρομολόγια στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1112_2021 ΑΔΑ:68ΟΤ7ΛΗ-Δ2Ι

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για τριάντα τρία (33) μαθητικά δρομολόγια αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας , σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), για δύο σχολικά έτη 2021-2022, 2022-2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), συνολικού προϋπολογισμού 2.409.446,52€ και δικαίωμα προαίρεσης της τάξης του 30%, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1113_2021 ΑΔΑ:ΨΜΣΔ7ΛΗ-Χ7Μ

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 48 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», με την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46€ με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30% με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή(Αριθμ. Διακήρυξης 10/94449/3454/5-5-2020).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1114_2021 ΑΔΑ:Ψ1Λ27ΛΗ-Π75

ΘΕΜΑ 17ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600009 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1115_2021 ΑΔΑ:ΩΣΞΓ7ΛΗ-Η5Ζ

ΘΕΜΑ 18ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

ΑΠΟΦΑΣΗ 1116_2021 ΑΔΑ:9ΓΑΞ7ΛΗ-Π4Π

ΘΕΜΑ 19ο: Δημοπράτηση έργου «Επισκευή προβλήτα και διαμόρφωση

Περιβάλλοντος χώρου στον Λ. Νέων Στύρων (ΟΛΝΕ Α.Ε.)», Π.Ε. Εύβοιας,

προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1117_2021 ΑΔΑ:ΩΑΠΣ7ΛΗ-7Ο3

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής –

Τεχνικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της «Μελέτης Οριοθέτησης & αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος Σηπιάδας», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 199.922,66 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1118_2021 ΑΔΑ:Ψ3457ΛΗ-ΨΙΟ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του 2ου Πρακτικού Αποσφράγισης Οικονομικής Προσφοράς της

ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 181103 της «Μελέτης οριοθέτησης &

αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος Μετοχίου», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού

299.886,37€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1119_2021 ΑΔΑ:ΩΥ5Θ7ΛΗ-ΡΣΡ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της

δημοπρασίας της μελέτης: «Μελέτη αποκατάστασης από θαλάσσια διάβρωση της

παραλίας Αγ. Αποστόλων»,Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 74.000,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1120_2021 ΑΔΑ:68Θ07ΛΗ-ΒΘΦ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή-συντήρηση Κέντρου Υγείας Στυλίδας»,Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 240.000,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1121_2021 ΑΔΑ:ΩΥ9Μ7ΛΗ-34Ι

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Εργασίες συντήρησης κατασκηνώσεων Ι.Μ. Χαλκίδας» Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 250.000,00 .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1122_2021 ΑΔΑ:ΩΖΟΣ7ΛΗ-396

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φθιώτιδας.