30η Συνεδρίαση 2023 – (25-07-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

                                               30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ              ΘΕΜΑ

                                      

ΑΠΟΦΑΣΗ  817_2023 ΑΔΑ: ΨΞΗΝ7ΛΗ-ΦΧΡ ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «4.8-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-4.7 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  818_2023 ΑΔΑ: 91ΨΒ7ΛΗ-Ψ7Φ ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:   Έγκριση του υπ.αριθμ. 2/2023 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών με τίτλο: «Ναύλωση δύο τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  819_2023 ΑΔΑ: 6ΚΧΓ7ΛΗ-ΡΞΜ ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση υποβολής πρότασης δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό 08 της ήδη ενταγμένης στο ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 (Κωδικός ΟΠΣ 5201384), της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητηρίου Υγείας & Περιβάλλοντος ΟΧΕ/ΛΑΠ Ασωπού», η οποία περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού της ΠΠ 2014-2020, για ένταξή της στο Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα” 2021-2027.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  820_2023 ΑΔΑ: 6ΠΞΞ7ΛΗ-3ΓΝ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 16/25-04-2023 (ΑΔΑ: Ψ0ΙΟ7ΛΗ-Κ1Γ), 17/02-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΗΙΙ7ΛΗ-ΕΡ9), 18/09-05-2023 (ΑΔΑ: ΨΧΦ87ΛΗ-Φ7Θ), 19/16-05-2023 (ΑΔΑ: 60Χ27ΛΗ-Ζ65), 20/23-05-2023 (ΑΔΑ: 9ΕΙ67ΛΗ-5Ο4) και  21/31-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΘΞΗ7ΛΗ-ΥΛΑ) πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  821_2023 ΑΔΑ: 679Γ7ΛΗ-ΝΟΖ ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Πρωτοδικείο Άμφισσας [σχετικά με την από 20-6-2023 αίτηση-κλήση της ετερορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «Παναγιώτα Γεωργούση-Κουτσόμπου & Σια ΕΕ»).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  822_2023 ΑΔΑ: 6ΣΟΝ7ΛΗ-ΚΩΧ ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή της Αικατερίνης Νίκα].

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  823_2023 ΑΔΑ: ΨΙ327ΛΗ-ΡΣΙ ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΜΑΝΤΑΜΑΔΙΩΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»].

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  824_2023 ΑΔΑ: ΨΚΨ37ΛΗ-Τ0Υ ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή του Γεωργίου Ξηρογιάννη του Αθανασίου].

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  825_2023 ΑΔΑ: ΩΖΚΞ7ΛΗ-8ΓΝ ΘΕΜΑ 6ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή του Κωνσταντίνου Μουταφτσή]

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  826_2023 ΑΔΑ: 9ΡΤΩ7ΛΗ-ΝΟΛ ΘΕΜΑ 7ο: Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της Έφεσης, κατά της υπ’αριθμ. 406/2023 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας επί αγωγής της Παναγιώτας Τριανταφύλλου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  827_2023 ΑΔΑ: 624Π7ΛΗ-Ω4Ζ ΘΕΜΑ 8ο: α) «Έγκριση διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Μεταφορών και Επικοινωνιών Αλιβερίου της Π.Ε. Ευβοίας», β) «Έγκριση των όρων της συνημμένης διακήρυξης».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  828_2023 ΑΔΑ: ΨΓΞ17ΛΗ-ΟΩ8 ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση χορήγησης παράτασης σύμβασης για την «Προμήθεια Καυσίμων των μηχανημάτων έργων και φορτηγών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας περιόδου 2020-2022».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  829_2023 ΑΔΑ: 99Π47ΛΗ-Ψ2Λ ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση: α) πρακτικών αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια άλατος αποχιονισμού για τις ανάγκες του οδικού δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας» για τα έτη 2023-2024-2025, προϋπολογισμού 450.000,00€ (με Δικαίωμα Προαίρεσης 15% & ΦΠΑ 13%), 346.287,04€ (άνευ Δικαιώματος Προαίρεσης 15% & ΦΠΑ 13%) β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και γ) τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  830_2023 ΑΔΑ: 6ΟΡΔ7ΛΗ-ΜΝΒ ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικών 2 & 3 της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του έργου: “Πρόγραμμα Περισυλλογής και Διαχείρισης ή/και Αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Εύβοιας, Π.Ε. Ευρυτανίας, Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Φωκίδας)”, συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης (Αριθ. Διακήρυξης: 3/72444/7-4-2023, ΑΔΑΜ:23PROC012467689).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  831_2023 ΑΔΑ: ΩΖΚΠ7ΛΗ-32Σ ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση: α) διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Παροχή  υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Πράξης ΤΕΒΑ 2018-2019 της Κ.Σ Εύβοιας στο πλαίσιο της πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 της Κ.Σ Π.Ε. Εύβοιας» (Κωδικός/MIS: 5029511) με προϋπολογισμό 36.580,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (29.500,00€ άνευ ΦΠΑ)  και β) των όρων της συνημμένης διακήρυξης του διαγωνισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  832_2023 ΑΔΑ: ΩΝΦ17ΛΗ-ΞΒΦ ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Εύβοιας.  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  833_2023 ΑΔΑ: 6ΔΛΠ7ΛΗ-Ζ0Ω ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023,Π.Ε. Φωκίδας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  834_2023 ΑΔΑ: 6ΜΜ87ΛΗ-4Β2 ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023, Π.Ε. Βοιωτίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  835_2023 ΑΔΑ: 9Ω4Σ7ΛΗ-5ΥΓ ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  836_2023 ΑΔΑ: 6ΧΦΘ7ΛΗ-Η8Ψ ΘΕΜΑ 17ο: Δημοπράτηση του υποέργου: «KATΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ Δ. ΔΟΜΟΚΟΥ» προϋπολογισμού 16.839.200,00 Ευρώ του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ   ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ » (Απόφαση ένταξης,  ΑΔΑ: 6Π8Ξ46ΜΤΛ6-Γ34)  μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών  προϋπολογισμού 16.989.200,00€.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  837_2023 ΑΔΑ: 6ΕΙΛ7ΛΗ-ΕΤΩ ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ  ΑΝΙΑΔΑ – ΒΥΘΙΣΜΑ – ΨΙΑΝΑ (Α΄ φάση)» προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ,με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:201036,της Π.Ε. Ευρυτανίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  838_2023 ΑΔΑ: 9ΕΛΗ7ΛΗ-Ο4Μ ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση του ΙV Πρακτικού  Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 2ου προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΩΡΕΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ», με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 120761 ,προϋπολογισμού 260.000,00 €.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  839_2023 ΑΔΑ: 6ΨΙΤ7ΛΗ-66Β ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του 2ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΓΡΑΦΩΝ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 198439 προϋπολογισμού 600.000,00€ και κατακύρωση της σύμβασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  840_2023 ΑΔΑ: ΩΖΛΝ7ΛΗ-ΙΚΡ ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση: α) Πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού, διεθνή ανοικτού διαγωνισμού (194463) για την: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, υποέργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ»  πρ/σμού 400.000,00 € με ΦΠΑ για δύο έτη και β) κατακύρωση του έργου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  841_2023 ΑΔΑ: 6ΕΜΗ7ΛΗ-ΗΤ6 ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ – Γ’ ΦΑΣΗ» .

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  842_2023 ΑΔΑ: 6ΟΙΝ7ΛΗ-ΛΔΜ ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & ΔΙΡΦΥΩΝ -ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  843_2023 ΑΔΑ: 650Υ7ΛΗ-ΦΥΣ ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών και έγκριση πρακτικού της επιτροπής περί αποζημίωσης αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης  του άρθρου 163 παρ. 1γ του Ν.4412/2016  του έργου :  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ».  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  844_2023 ΑΔΑ: 9ΚΖ07ΛΗ-5ΞΓ ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «4.8-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-4.7 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  845_2023 ΑΔΑ: 631Β7ΛΗ-3ΕΚ ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΙΣΣΩΝΑΣ-ΠΟΥΡΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ο.13 (ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΑΠΟ Ε.Ο. 12 – ΘΕΟΛΟΓΟΣ)» , αναδόχου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΑΤΕ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  846_2023 ΑΔΑ: Ω8ΥΛ7ΛΗ-ΓΞ1 ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του υποέργου: «Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ρεμάτων Δήμου Λαμιέων» του έργου ‘’Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας στις περιοχές των Δήμων Λαμιέων, Μακρακώμης Δομοκού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (κακοκαιρία ‘’ΙΑΝΟΣ’’ της 18-09-2020)’’, προϋπολογισμού 4.000.000,00€ (με ΦΠΑ) της ΣΑΕΠ 866 – με ενάριθμο 2021ΕΠ86600001, αναδόχου Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  847_2023 ΑΔΑ: 90597ΛΗ-Γ3Η ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 19 (ΤΜΗΜΑ ΨΑΧΝΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ)», αναδόχου «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  848_2023 ΑΔΑ: ΨΧ707ΛΗ-ΣΘΘ ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 150388/13-07-2023 με ΑΔΑ:ΨΦ317ΛΗ-Ο0Δ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την υλοποίηση επιφυλακών υδροφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργων, κατά το χρονικό διάστημα από 14/07/2023 έως 24/07/2023 σε περιοχές όπου ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών που εκδίδεται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προβλέπει Πολύ Υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορίας 4) ή/και Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορίας 5), στην Π.Ε. Ευβοίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  849_2023 ΑΔΑ: 9ΨΓΓ7ΛΗ-2ΛΝ ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.148910/14-07-2023 Ορθή Επανάληψη,  με ΑΔΑ : 6ΞΕΘ7ΛΗ-ΑΤΜ, απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας  που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την υλοποίηση επιφυλακών υδροφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργων, κατά το χρονικό διάστημα από 14/07/2023 έως 23/07/2023, σε περιοχές όπου ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών, που δημοσιεύεται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, και Πολιτικής Προστασίας, προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 ή κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5, στην Π.Ε.Βοιωτίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  850_2023 ΑΔΑ: 9ΛΚΙ7ΛΗ-ΧΑ8 ΘΕΜΑ  31: Έγκριση της υπ’αριθμ.152821/17-07-2023 με ΑΔΑ:6ΧΧΤ7ΛΗ-ΘΥΥ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας  που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, Δήμου Λαμιέων, από την 16/07/2023.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  851_2023 ΑΔΑ: Ψ8657ΛΗ-63Π ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 153561/18-07-2023 με ΑΔΑ:9ΒΙ97ΛΗ-ΛΘΣ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας  που αφορά διάθεση μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των, σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Κ. Ακοντίου του Δ. Λιβαδειάς στην θέση «Άγ.Βασίλειος», την 04/07/2023.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  852_2023 ΑΔΑ: 6ΙΥΗ7ΛΗ-6ΘΦ ΘΕΜΑ  33ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.153573/18-07-2023 με ΑΔΑ:9ΕΕΑ7ΛΗ-1Σ8 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας  που αφορά διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των, σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Τ.Κ.ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ του Δ.ΘΗΒΑΣ στις θέσεις «Μπρίσεζα» και «Θυμάρι» την 15/07/2023.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  853_2023 ΑΔΑ: 68ΑΧ7ΛΗ-ΣΨΝ ΘΕΜΑ 34 ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.155561/19-07-2023 με ΑΔΑ:ΨΥΔΒ7ΛΗ-098 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας  που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την κατάσβεση πυρκαγιάς, από τις 19-07-2023 στην περιοχή Γοργοϋπήκοου της Δ.Κ. Ψαχνών του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, στην Π.Ε. Ευβοίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  854_2023 ΑΔΑ: ΨΛ2Ω7ΛΗ-Ζ9Π ΘΕΜΑ  35ο: Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 2022-2023» της Π.Ε. Φωκίδας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  855_2023 ΑΔΑ: 9ΒΕΒ7ΛΗ-Ω0Ο ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2023» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «2.4. Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-2.4 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  856_2023 ΑΔΑ: 9ΛΦΔ7ΛΗ-2Κ6 ΘΕΜΑ  37ο: Αντικατάσταση μελών επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών «Ναύλωσης δύο τουριστικών σκαφών και δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή λίμνη Κρεμαστών του Νομού Ευρυτανίας» βάση του άρθρου 221  του Ν.4412/2016, “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)