30η Συνεδρίαση 2022 – (09-08-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 9ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1101_2022 ΑΔΑ: Ω3ΔΡ7ΛΗ-ΘΟΓ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης, για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της Π.Ε. Εύβοιας για ένα έτος», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1102_2022 ΑΔΑ: 60ΨΓ7ΛΗ-ΡΑΗ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1103_2022 ΑΔΑ: 6ΛΝΟ7ΛΗ-6ΞΓ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, σχολικού έτους 2021-2022, της Π.Ε. Ευρυτανίας, σύμφωνα με την παρ. ι, εδαφ. 3, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1104_2022 ΑΔΑ: 9Π3Α7ΛΗ-Ο7Κ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης 7 (επτά) μαθητικών δρομολογίων αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), για το σχολικό έτος 2022-2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), συνολικού προϋπολογισμού 105.144,20€ και δικαιώματος προαίρεσης της τάξης του 30%, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1105_2022 ΑΔΑ: 6Χ2Ξ7ΛΗ-56Μ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση α) αποστολής της 28/2022 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Γ«ΕΔΧ ΤΑΞΙ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» & Δ «ΕΔΧ ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των νέων δρομολογίων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 690.354,81€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης, β) των όρων της 28/2022 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Γ«ΕΔΧ ΤΑΞΙ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» & Δ «ΕΔΧ ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1106_2022 ΑΔΑ: 611Β7ΛΗ-ΕΤΚ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση α) αποστολής της 29/2022 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων των παροχής υπηρεσιών των νέων δρομολογίων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 368.792,12 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης, β) των όρων της 29/2022 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1107_2022 ΑΔΑ: 6Π5Κ7ΛΗ-8ΔΨ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 25ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1108_2022 ΑΔΑ: Ρ9ΔΕ7ΛΗ-ΥΣΔ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 26ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1109_2022 ΑΔΑ: ΨΞΚΣ7ΛΗ-7Ε6

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού 2/2022 και κατακύρωση του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1110_2022 ΑΔΑ: Ψ0ΓΚ7ΛΗ-0ΙΞ

ΘΕΜΑ 10ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τις «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση του έργου: «Ανακατασκευή – εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Χ.Κ. Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, βάσει του άρθρου 221, παρ.11δ του Ν.4412/2016, “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1111_2022 ΑΔΑ: ΨΝ3Υ7ΛΗ-ΜΧ9

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση α) κατάρτισης των όρων διακήρυξης και β) διεξαγωγής δημοπρασίας με δημόσιο, ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κυλικείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Βοιωτίας, που βρίσκεται στη Λιβαδειά επί της οδού Φίλωνος 35-39.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1112_2022 ΑΔΑ: ΩΜΗΘ7ΛΗ-6ΒΓ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρόσληψης στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Π.Σ.Ε. προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών λόγω της κήρυξης περιοχών της Π.Σ.Ε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω δασικών πυρκαγιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1113_2022 ΑΔΑ: Ψ6ΣΔ7ΛΗ-Ξ34

ΘΕΜΑ 13ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων, μελετών, οικονομικού έτους 2022, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1114_2022 ΑΔΑ: 9ΒΓΝ7ΛΗ-Δ4Ξ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, οικονομικού έτους 2022, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1115_2022 ΑΔΑ: 95ΧΓ7ΛΗ-ΩΦ0

ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, έργα, μελέτες, οικονομικού έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1116_2022 ΑΔΑ: 6ΟΓΕ7ΛΗ-ΖΞΕ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1117_2022 ΑΔΑ: 6Π3Η7ΛΗ-7ΦΚ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση α) εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών ανάθεσης υπηρεσιών (ΙΕ, ΤΑ, συντήρησης & υποστήριξης λογισμικού (OTS), β) προμήθειας ελαστικών στόλου από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) καθώς και γ) υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), οικονομικού έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1118_2022 ΑΔΑ: ΩΤΣΑ7ΛΗ-Ζ3Β

ΘΕΜΑ 18ο: Τροποποίηση της ΣΑΕΠ466 με ένταξη νέου έργου με τίτλο: «Βελτίωση δρόμου διαφυγής πυρόπληκτης κοινότητας Ασβεστίου δήμου Μακρακώμης», του Δήμου Μακρακώμης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1119_2022 ΑΔΑ: ΨΙ6Κ7ΛΗ-9ΤΤ

ΘΕΜΑ 19ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600001 «Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Βοιωτίας», της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1120_2022 ΑΔΑ: ΩΜΞ27ΛΗ-Δ1Ψ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση των όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο νομού Φωκίδας 2021-2022», προϋπολογισμού 202.160,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1121_2022 ΑΔΑ: ΩΧΨ07ΛΗ-ΕΒΒ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Επέκταση τεχνικών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 500.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1122_2022 ΑΔΑ: Ω2ΞΙ7ΛΗ-ΚΡΞ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού του υποέργου: «Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογών ΑΠΕ στο γενικό νοσοκομείο Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 1.245.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1123_2022 ΑΔΑ: 659Φ7ΛΗ-Ν35

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή δώματος Διοικητηρίου Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1124_2022 ΑΔΑ: 65ΕΨ7ΛΗ-Γ9Ε

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Δημιουργία υπαίθριου θεάτρου Καρύστου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 636.900,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1125_2022 ΑΔΑ: ΨΛΘΓ7ΛΗ-ΥΛΟ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών της επαρχιακής οδού «Σκύρος – Λινάρια» μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 6-02-2019 που έπληξαν το δήμο Σκύρου νομού Εύβοιας», προϋπολογισμού 3.500.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1126_2022 ΑΔΑ: 6ΞΥΒ7ΛΗ-Α3Ω

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (τακτοποιητικού), του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων επί της εθνικής οδού 38 Λαμίας Καρπενησίου», προϋπολογισμού 302.439,02€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1127_2022 ΑΔΑ: 60Ο37ΛΗ-Υ9Υ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος και χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου στην επαρχιακή οδό Λαμίας – Κομποτάδων – Μεξιατών – λουτρών Υπάτης και σύνδεση με τη νέα γέφυρα Κωσταλεξίου», προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1128_2022 ΑΔΑ: ΨΚ6Φ7ΛΗ-ΖΥΙ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση βλαβών – κατασκευή τεχνικών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του δήμου Καρπενησίου 2020», προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1129_2022 ΑΔΑ: 6Λ357ΛΗ-Τ7Χ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Προμελέτη δικτύων φράγματος Ψαχνών», προϋπολογισμού ένταξης 37.200,00 €, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1130_2022 ΑΔΑ: 93ΥΒ7ΛΗ-Ω9Ε

ΘΕΜΑ 30ο: Α. Ανάκληση της αριθμ. 865/2022 (ΑΔΑ: 93ΝΨ7ΛΗ-ΩΝ5) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. και έγκριση σύναψης νέου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας και της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Στυλίδας για το ενταγμένο στην 8η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021, έργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ι.Μ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ». Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1131_2022 ΑΔΑ: 67ΛΓ7ΛΗ-ΑΘ5

ΘΕΜΑ 31ο: A. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της 5ης Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας για το ενταγμένο στην 4η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2022, έργο με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ Κ.Υ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ». B. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1132_2022 ΑΔΑ: ΩΔΔΡ7ΛΗ-4ΧΦ

ΘΕΜΑ 32ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ενταγμένο στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2022, έργο με τίτλο: «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ». Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1133_2022 ΑΔΑ: 6ΛΙΒ7ΛΗ-7ΡΝ

ΘΕΜΑ 33ο: Λύση της από 23-03-2021 σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας (ΑΔΑ: 6ΚΛ47ΛΗ-ΒΩΗ) για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο: ««ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – Β ΦΑΣΗ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1134_2022 ΑΔΑ: Ψ06Φ7ΛΗ-Ξ1Η

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 175756/428/1-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΡΥΠ7ΛΗ-Σ50) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1135_2022 ΑΔΑ: ΩΖΨΖ7ΛΗ-Μ1Γ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 170192/401/22-07-2022 (ΑΔΑ: 6Π6Ι7ΛΗ-ΞΒ6) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιά 20-07-2022 – Τ.Κ. Τολοφώνας – Δήμου Δωρίδας).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1136_2022 ΑΔΑ: ΩΜΧΛ7ΛΗ-ΚΔΙ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 152838/341/5-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΗΡΟ7ΛΗ-ΤΟΨ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιά 4/7/2022 – περιοχή Αγία Παρασκευή Σερνικακίου).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1137_2022 ΑΔΑ: 64ΗΡ7ΛΗ-ΘΒΕ

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 175843/762/29-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΧΑΧ7ΛΗ-ΤΡΚ) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στο T.Δ. Διστόμου, του Δ. Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας, στη θέση «Άγ. Αθανάσιος», την 29/07/2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1138_2022 ΑΔΑ: ΨΒΥΣ7ΛΗ-70Υ

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2022», χρήση 2022 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1139_2022 ΑΔΑ: 963Θ7ΛΗ-ΞΡΤ

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπάνης της Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», της Π.Ε. Ευρυτανίας.