30η Συνεδρίαση 2021- 03/08/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 3ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1070 _2021 ΑΔΑ: 6ΗΘ47ΛΗ-ΦΟΨ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «3K TEXNIKH AE» κατά της υπ΄αριθμ. 965/14-07-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ, που αφορά στην ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Διαπλατύνσεις, τεχνικά και ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι – Γαύρος (Δ΄ Φάση, προϋπολογισμού 1.280.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1071_2021 ΑΔΑ: Ψ4937ΛΗ-2ΨΚ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την «Προμήθεια Χορτοκοπτικού Βραχίονα» ως προς την διάρκειά της, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1072_2021 ΑΔΑ: 6Α867ΛΗ-099

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση του πρακτικού 47 της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού της 139891/4542/15-7-2020 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών, σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 10/94449/3454/5-5-2020 διακήρυξης για την “Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για μεταφορά μαθητών, αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023”, προϋπολογισμού 12.863.805,46 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1073_2021 ΑΔΑ: 62ΥΤ7ΛΗ-34Ψ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 27/1407-2021 με ΑΔΑ: 6ΟΤΦ7ΛΗ-Γ8Β και 28/20-07-2021 με ΑΔΑ: 6ΥΒΩ7ΛΗ-ΖΦΩ πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1074_2021 ΑΔΑ: Ω5Υ77ΛΗ-2ΝΜ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης κατόπιν του με αριθμό πρωτοκόλλου 152320/9048/13 Ιουλίου 2021 αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. (υπόθεση Χαράλαμπου Μουστερή).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1075_2021 ΑΔΑ: ΨΥΧΙ7ΛΗ-ΝΗΙ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης κατόπιν του με αριθμό πρωτοκόλλου 135787/1064/30 Ιουνίου 2021 αιτήματος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. (υπόθεση συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την “Κοπή χόρτων και κλαδιών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας” προϋπολογισμού 74.400 με ΦΠΑ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1076_2021 ΑΔΑ: 6ΒΧ77ΛΗ-ΚΞΖ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 121811/423/9 Ιουνίου 2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί διορισμού δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή του Αθανασίου Παναγοδήμου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 1077_2021 ΑΔΑ: 6ΝΥ07ΛΗ-Φ3Β

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 145943/454/6 Ιουλίου 2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί διορισμού δικηγόρου για τη νομική στήριξη υπαλλήλου της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1078_2021 ΑΔΑ: ΨΓΒ67ΛΗ-59Α

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια μελανιών εκτύπωσης για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα και fax, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του νομού και του ΚΕΣΥ», προϋπολογισμού 34.720,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1079_2021 ΑΔΑ:ΨΘΩΨ7ΛΗ-ΡΜΖ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 47.600,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1080_2021 ΑΔΑ: 6ΞΛΛ7ΛΗ-Ν0Ψ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για 24 μήνες», συνολικού προϋπολογισμού 250.000,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1081_2021 ΑΔΑ: ΨΛΕΖ7ΛΗ-ΖΥΗ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1082_2021 ΑΔΑ: ΨΥ1Ζ7ΛΗ-3ΓΥ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του πρακτικού 4.4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με το αίτημα του οριστικού αναδόχου «ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ ΕΕ» για αντικατάσταση οχήματος της 04/2020 με αρ. πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 Πρόσκλησης για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 7.256.787,76 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (Α/Α Συστήματος: 95364).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1083_2021 ΑΔΑ: ΩΥ927ΛΗ-6ΧΤ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση του πρακτικού 1.6/18-05-2021 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με το αίτημα του οριστικού αναδόχου «ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ ΕΕ» για αντικατάσταση οχήματος της 01/2020 με αρ. πρωτ. 141536/4255/17-07-2020 Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.638.075,05 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1084_2021 ΑΔΑ: 67Δ07ΛΗ-ΘΤΝ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του πρακτικού 8.4/27-05-2021 (ολοκληρώθηκε στις 15-07-2021), σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 08/2020 με αρ. πρωτ. 5834/342/12-01-2021 Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών από το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων Ριτσώνας και το ξενοδοχείο “HOTEL STEFANIA”, των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, το σχολικό έτος 2020-2021, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 249.714,92 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 105086).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1085_2021 ΑΔΑ: ΩΣ5Μ7ΛΗ-46Ι

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1086_2021 ΑΔΑ: Ω1ΩΖ7ΛΗ-ΚΣ3

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1087_2021 ΑΔΑ: ΨΚΡ87ΛΗ-ΥΥ6

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στην Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΣΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1088_2021 ΑΔΑ: 6ΛΞΓ7ΛΗ-ΣΗ7

ΘΕΜΑ 16ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” και του “Βησσαριωνείου Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος” για το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Π.Ε. Εύβοιας, έτους 2021, έργο με τίτλο: «Εργασίες επισκευής όψεων του Βησσαριωνείου Εκκλησιαστικού Ιδρύματος». Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1089_2021 ΑΔΑ: ΨΜΥΨ7ΛΗ-ΧΟΔ

ΘΕΜΑ 17ο: Α. Έγκριση της πρότασης σύναψης και του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης για τη: «Σύνταξη Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης για το έργο της ενίσχυσης και ανακαίνισης – αναβάθμισης του κτιρίου Δημόκριτος στη Χαλκίδα». Β. Ορισμός μελών για την Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1090_2021 ΑΔΑ: 9ΨΨΜ7ΛΗ-ΠΘΧ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Μικρά Λιμενικά Έργα Παραλίας Αγίας Άννας», προϋπολογισμού 6.955.000,00 € (με 0% Φ.Π.Α.), Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1091_2021 ΑΔΑ: ΩΥΕΠ7ΛΗ-ΘΔΘ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ΕργασιώνΑ.Π.Ε. (Μειωτικός) για το έργο: «Γέφυρα Κωσταλεξίου Ν.Α. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 2.400.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1092_2021 ΑΔΑ: Ψ4277ΛΗ-4Φ2

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού τοπικής κοινότητας Αγ. Δημητρίου Π.Ε Βοιωτίας», προϋπολογισμού σύμβασης 1.575.670,07 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1093_2021 ΑΔΑ: ΨΡ807ΛΗ-ΤΤ8

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 161859/585/23-07-2021 με ΑΔΑ: ΨΤ6Χ7ΛΗ-1ΨΜ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1094_2021 ΑΔΑ: 67Χ27ΛΗ-ΞΨΠ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1095_2021 ΑΔΑ: 6ΟΡ87ΛΗ-ΠΧΚ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 162355/680/25-07-2021με ΑΔΑ:60ΧΩ7ΛΗ-ΦΨ6 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην κατάσβεση πυρκαγιάς στην Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής, της Δ.Ε. Κορώνειας, Θέση (Μαγούλες), του Δήμου Λιβαδειάς, την 25/07/2021.