2η Συνεδρίαση (Τακτική) 2023 – (09-02-2023)

Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση ΠΣΣΕ 09.02.2023

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 2ης συνεδρίασης (Τακτικής) 09.02.2023

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 30_2023

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 31_2023 6ΓΠΤ7ΛΗ-ΜΕΖ

Πρόσληψη προσωπικού έξι (6) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις) στις 09-07-2022 στο Δήμο Σκύρου της Π.Ε. Εύβοιας και είχαν ως αποτέλεσμα την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 32_2023 9ΙΜΠ7ΛΗ-ΧΛ7

Τροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023 (16η κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 33_2023 923Χ7ΛΗ-ΡΓΑ

Έγκριση πρόσληψης στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Π.Στ.Ε. προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών λόγω της παράτασης κήρυξης περιοχών της Π.Στ.Ε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 34_2023 6ΞΑ77ΛΗ-ΜΒΟ

Τροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023 (17η κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 35_2023 9ΗΖ87ΛΗ-Κ67

Τροποποίηση Σύμβασης Νικολάου Γαλάνη για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025.

ΑΠΟΦΑΣΗ 36_2023 9ΠΠΚ7ΛΗ-72Ω

Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ – (Τροποποίηση / Παράταση Συμβάσεων)

ΑΠΟΦΑΣΗ 37_2023 ΡΥΚΗ7ΛΗ-6ΗΡ

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα

(12) μηνών με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, στο πρόγραμμα

απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών για την Π. Ε. Εύβοιας

ΑΠΟΦΑΣΗ 38_2023 9ΨΖΟ7ΛΗ-Υ5Θ

Έγκριση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Προώθηση οίνων ΠΓΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Τρίτες Χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο)», που υλοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του μέτρου προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

ΑΠΟΦΑΣΗ 39_2023 Ψ4ΓΝ7ΛΗ-ΞΛΟ

Λήψη απόφασης για τη μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της επόμενης (δια ζώσης ή με μεικτό τρόπο) τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, οποτεδήποτε αυτή οριστεί.