1η Συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (29-01-2020)

Πρόσκληση-Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Πρόσκληση-Θέματα Ημερήσιας Διάταξης (Ορθή Επανάληψη)

Πρόσκληση -Ορθή Επανάληψη ΙΙ

Πίνακας Θεμάτων- Αποφάσεων (1-41)

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων ( 1-41) Ορθή Επανάληψη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 1_2020 Ψ3ΤΤ7ΛΗ-ΝΣΜ Προτάσεις έκδοσης ψηφισμάτων προς εισαγωγή
ΑΠΟΦΑΣΗ 2_2020 ΩΑΙΠ7ΛΗ-ΛΩΘ 1o Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης  προς εισαγωγή
ΑΠΟΦΑΣΗ 3_2020 ΨΗΟΨ7ΛΗ-4ΗΩ Θέμα 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Λαμιέων και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) “ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ”, για την διεξαγωγή του 7ου νυχτερινού αγώνα δρόμου «Lamia Night & Run 2020»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 4_2020 621Δ7ΛΗ-Ο5Ρ Θέμα 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης προς εισαγωγή
ΑΠΟΦΑΣΗ 5_2020 Ψ4ΤΜ7ΛΗ-ΨΙΛ Θέμα 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης : Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης «Πολιτισμικής Ανάπτυξης-Δίκτυο Δελφών» ως προς τα ονόματα των εκπροσώπων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 6_2020 ΨΤΝ37ΛΗ-ΦΙΜ Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (προγραμματισμός έτους 2019) με κάλυψη της δαπάνης από τους Κ.Α.Π.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 7_2020 6ΠΣΛ7ΛΗ-ΦΤΤ Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Φθιώτιδας, κατά την χειμερινή περίοδο

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 8_2020 Ω7ΥΝ7ΛΗ-ΕΣΘ Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας  «ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 9_2020 ΨΜΥΗ7ΛΗ-ΒΡ1 Παράταση Χρόνου Συνεδρίασης

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 10_2020 6ΦΘΓ7ΛΗ-ΕΛ6 Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Στερεάς Ελλάδας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 11_2020 ΨΖΒΩ7ΛΗ-07Β Ορισμός ενός (1) Περιφερειακού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Κουρέων – Κομμωτών και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών & Ποδιών

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 12_2020 Ψ4ΘΣ7ΛΗ-Φ2Α Υπόδειξη εκπροσώπου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Συμβούλιο Χρηστών Λιμένων Νομού Εύβοιας

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 13_2020 ΨΔ2Θ7ΛΗ-ΦΙ7 Συμπλήρωση της αριθμ. 288/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Ρ9Ο7ΛΗ-58Ε) περί Ορισμού εκπροσώπων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιτροπές αρμοδιότητας Λιμενικής Αρχής

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 14_2020 ΩΣΓΠ7ΛΗ-1ΝΓ Τροποποίηση της αριθμ 187/2019 απόφασης Περιφερειακού Σύμβουλίου ως προς τον ορισμό μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Αρχαιομετρική και Περιβαλλοντική μελέτη της ανασκαφικής έρευνας στο Μυκηναϊκό οικισμό Καστρούλι Δεσφίνας 2018-2019»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 15_2020 ΩΓ657ΛΗ-ΧΩΥ Γνωμοδότηση επί πρότασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της πόλης της Λαμίας

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 16_2020 ΨΛΨΚ7ΛΗ-ΣΨΙ Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων), του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ), στο τμήμα Παραλία Στομίου-τέλος ορίου (νότια) οικισμού Πλατάνας, στην Ε.Ο. ‘’Παράκαμψη Οξυλίθου’’, της Ε.Ο. 8 ‘’Χάνια Αυλωναρίου-Οριό-Οξύλιθος-Πλατάνα-Παραλία Κύμης’’

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 17_2020 ΨΛΗΥ7ΛΗ-2ΘΒ Πρόταξη  14ου Θέματος

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 18_2020 ΩΕ767ΛΗ-ΘΛ8 Έγκριση πρότασης ένταξης έργου (με προέγκριση) στην ΣΑ ΕΠ066 του  Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 19_2020 Ω59Μ7ΛΗ-ΗΜ0 Έγκριση πρότασης τροποποίησης στοιχείων του έργου της ΣΑΕΠ766 με ενάριθμο 2013ΕΠ76600001

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 20_2020 6Φ1Ο7ΛΗ-ΨΣΞ Έγκριση πρότασης τροποποίησης (με προέγκριση) της ΣΑ ΕΠ3562 του  Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 21_2020 ΨΧ2Κ7ΛΗ-Η5Ρ Έγκριση πρότασης τροποποίησης π/υ  και ένταξη συνεχιζόμενης μελέτης    στην ΣΑΜΠ066  του ΠΔΕ της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 22_2020 6Ο827ΛΗ-ΥΝΙ Προέγκριση πιστώσεων έτους 2020, στο ενάριθμο 2019ΕΠ86600004 της ΣΑΕΠ866.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 23_2020 9ΠΦΗ7ΛΗ-1ΓΝ Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων σε έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2019ΕΠ06600026 και τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 24_2020 Ω7Υ47ΛΗ-75Φ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600016 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 25_2020 ΩΙ167ΛΗ-ΛΔΧ Πρόταξη 29ου  Θέματος

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 26_2020 ΩΧΜ47ΛΗ-ΥΘ7 Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου Δελφών για το έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ “ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ” ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 27_2020 Ω87Κ7ΛΗ-ΣΝΒ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600007 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 28_2020 ΨΦΤΑ7ΛΗ-ΠΑΗ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600009 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 29_2020 6ΨΑΧ7ΛΗ-Τ6Υ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600009 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ » της ΣΑΕΠ 566

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 30_2020 Ω7387ΛΗ-ΚΩΦ Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τον Δήμο Λαμιέων και τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων, για τη λειτουργία του Μουσείου Νεότερης  Ελληνικής Ιστορίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 31_2020 ΨΜΩ67ΛΗ-5Θ5 Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Αγράφων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υλοποίηση της πράξης: «ΤΕΧΝΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ – ΓΕΦΥΡΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 32_2020 ΩΦΘΥ7ΛΗ-6ΣΙ “Τροποποίηση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Εφαρμογών Α.Π.Ε. στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου» με κωδικό ΟΠΣ 5039869,  εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης”

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 33_2020 ΩΚ6Φ7ΛΗ-ΥΥ1 Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και του Δήμου Ορχομενού για την υλοποίηση της πράξης: ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ”,  εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 34_2020 637Δ7ΛΗ-ΡΧΑ Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και του Δήμου Δελφών για την υλοποίηση της πράξης: ” ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ “,  εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 35_2020 9ΨΟΘ7ΛΗ-ΠΔΜ Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης & παραρτήματός της με το Υπουργείο  Πολιτισμού  και Αθλητισμού για το  έργο : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»,  και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 36_2020 6ΘΓΨ7ΛΗ-ΣΜΥ Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΣ ΜΠΡΑΛΟΥ»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 37_2020 Ψ3ΑΘ7ΛΗ-ΨΕ5 Ορισμός υπολόγου -διαχειριστή

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 38_2020 ΩΔ4Δ7ΛΗ-ΞΚΟ « Για την κατάσταση των Νοσοκομείων»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 39_2020 ΩΒ3Ρ7ΛΗ-ΞΜ0 «Για τις Αγροτικές Κινητοποιήσεις»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 40_2020 6ΑΨ57ΛΗ-ΧΒ3 «Για το ασφαλιστικό Νομοσχέδιο»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 41_2020 ΩΜ077ΛΗ-Ν1Υ «Υποβολή αιτήματος προς ψήφιση» σχετικά με αίτημα των ωφελούμενων της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 9/2017 του ΟΑΕΔ που αφορά Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α’ Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης προσφυγικών Ροών – Β΄ Κύκλος.

 

Σχολιάστε