2η συνεδρίαση Π.Σ. 2019 ( 28-02-2019)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

35_2020 9ΟΠΞ7ΛΗ-1ΕΦ-1

Προτάσεις έκδοσης ψηφισμάτων προς εισαγωγή

36_2020 ΨΩ997ΛΗ-ΕΦ5

Εκτός ημερησιας διάταξης θέματα προς εισαγωγή

37_2020 6ΔΟ97ΛΗ-ΥΘΧ.

Ορισμός υπολόγου διαχείρισης τραπεζικού λογαριασμού

38_2020 ΡΠ307ΛΗ-0Ρ8

Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον Αστικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης «Ενεργειακή Κοινότητα Αυλίδας»

39_2020 ΨΙ3Η7ΛΗ-Π23

Πρόταση έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλo «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΕΤΤΑ – ΜΑΝΙΚΙΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» του Υπουργείου Εσωτερικών

40_2020 ΩΔΔ27ΛΗ-1ΙΡ

Μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της επόμενης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας , οποτεδήποτε αυτή ήθελε οριστεί, από τη Λαμία στο Δήμο Θηβαίων.

41_2020 ΩΥ4Η7ΛΗ-ΠΓΞ-1

Απόφαση πρόταξης θεμάτων στην σειρά της ημερήσιας διάταξης

42_2020 ΨΗΗ97ΛΗ-ΩΜΡ-1

Απόφαση για λύση και εκκαθάριση της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε. Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης» και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.» με βάση τη διάταξη του άρθρου 220 παρ. 3 του Νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19.07.2018) με τον οποίο προστέθηκε παράγραφος 5 στο άρθρο 15 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α` 107). Ανάκληση της υπ’ αρ. 27/2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (υπ’ αρ. 3 Πρακτικό της συνεδρίασής του της 26/02/2014 – Θέμα 4ο

43_2020 6ΡΙ87ΛΗ-1ΟΚ-1

Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της από 6-9-2018 (18SYMV003793596 2018-10-05) Προγραμματικής σύμβασης για τη μελέτη «Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Ασωπού Ποταμού και διενέργεια μετρήσεων στα πλαίσια και σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα Οινόφυτα του Δήμου Τανάγρας για τα έτη 2018-2019».

44_2020 9Θ427ΛΗ-0Χ8

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών

45_2020 ΡΩΥΡ7ΛΗ-ΔΜ1

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου για το έτος 2019

46_2020 693Υ7ΛΗ-ΞΝΥ

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Βοιωτίας

47_2020 68827ΛΗ-1ΤΝ

Ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιτροπές αρμοδιότητας Λιμενικών Αρχών

48_2020 Ω5ΕΚ7ΛΗ-Τ6Χ

Χαρακτηρισμός της «Βελτίωσης της οδού Ψαχνών – Τριάδας – Αττάλης – Μακρυκάπας- Πάλιουρα – Καθενών, τμήμα Ψαχνά -Τριάδα του Ν. Ευβοίας»

49_2020 ΩΑΨ87ΛΗ-273

Λήψη απόφασης σχετικά με την επαναλειτουργία του Πορθμείου Αγ. Νικολάου – Αιγίου

50_2020 Ω4ΡΡ7ΛΗ-ΤΤ2

Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2019 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 01)

51_2020 784Ψ7ΛΗ-Η3Ω

Έγκριση Προγράμματος από πιστώσεις Τακτικών ΚΑΠ Τόκων, Ιδίων Πόρων, ΟΣΚ και Επιχορηγήσεων Λοιπών Φορέων ΠΕ Βοιωτίας (Τροπ.00 ) έτους 2019

52_2020 ΩΠΕ67ΛΗ-Φ2Ι

Έγκριση 1ης τροποποίησης (τροπ. 01) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2019

53_2020 Ω9ΤΦ7ΛΗ-ΘΣ4

Έγκριση 1ης τροποποίησης (τροπ. 01) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2019

54_2020 ΩΑ4Θ7ΛΗ-ΟΩ6

Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2019

55_2020 6ΥΒΙ7ΛΗ-ΠΝΨ

Έγκριση πρότασης για την προετοιμασία και ωρίμανση έργων για υλοποίηση/συγχρηματοδότηση στην προγραμματική περίοδο 2021-2027

56_2020 6ΤΓ67ΛΗ-ΦΛΨ

Έγκριση πρότασης αύξησης προϋπολογισμού σε έργο της ΣΑΕΠ766 του ΠΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

57_2020 64ΘΛ7ΛΗ-ΝΞΒ

Εγγραφή νέων έργων στην ΣΑΕΠ866 (Φυσικών Καταστροφών)

58_2020 6Ο137ΛΗ-Π0Ι

Έγκριση πρότασης τροποποίησης με προέγκριση της ΣΑΕΠ066 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2019 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

59_2020 63Η57ΛΗ-2ΗΘ

Έγκριση πρότασης προέγκρισης πίστωσης στο έργο της ΣΑΕΠ 056/1 με ΚΕ 2016ΕΠ05610001 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2019 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

60_2020 6ΤΔΝ7ΛΗ-ΤΡΟ

Τροποποίηση τίτλου και τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600009 της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2019)»

61_2020 Ψ3ΜΥ7ΛΗ-ΕΡΤ

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 129/2018 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας, για το έργο: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΝΗΘΟ ΩΣ ΤΗΝ ΣΟΥΒΑΛΑ

62_2020 6ΣΠΜ7ΛΗ-Α5Η

Ανάκληση της με αρ. 352/2018 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας και έγκριση σύναψης Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ευρωπαικού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΛΦΩΝ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ” Άξονας Προτεραιότητας 04 – «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και με τίτλο “Έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια”

63_2020 Ω57Ζ7ΛΗ-Θ3Δ

Έγκριση τροποποίησης της αρ. 348/2018 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, ως προς τους όρους του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρα 2, 5 κ 6) μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης: «Μετατροπή του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας σε κτίριο μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ” Άξονας Προτεραιότητας 04 – «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και με τίτλο “Έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια

64_2020 Ω0Ε57ΛΗ-16Μ

Έγκριση: α)παράτασης και β)τροποποίησης του άρθρου 2 της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο ‘’ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ’’

65_2020 ΨΩΑΓ7ΛΗ-Υ9Χ

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου, για την υλοποίηση της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΩΤΑ-ΕΣΩΧΩΡΙΑ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

66_2020 ΨΨΤΝ7ΛΗ-Ω9Ξ

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αγράφων, για την υλοποίηση της πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

67_2020 65Τ27ΛΗ-5ΥΗ

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου, για την υλοποίηση της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΕΝΤΑ-ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

68_2020 Ψ40Λ7ΛΗ-ΜΨ9

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου, για την υλοποίηση της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΑ- ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

69_2020 Ω2Λ27ΛΗ-ΓΝΔ-1.

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, για την υλοποίηση της πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

70_2020 ΨΛΚ67ΛΗ-822

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης & παραρτήματος αυτής με τον Δήμο Διρφίων- Μεσσαπίων για το έργο : «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΣΣΩΝΑ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

71_2020 6ΓΒΨ7ΛΗ-ΘΞ4

Έγκριση σύναψης και αποδοχής των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λοκρών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29/09/2018 & 05-10-2018”, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

72_2020 ΩΩ5Υ7ΛΗ-ΧΓΚ

1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

 

Σχολιάστε