2η Συνεδρίαση 2023 – (10-01-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3_2023 ΑΔΑ: 65Β17ΛΗ-ΘΣ9

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 92/09-01-2023 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 2.875.716,22€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 15ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 179843/4906/04-08-2022).

ΑΠΟΦΑΣΗ 4_2023 ΑΔΑ: 64ΤΟ7ΛΗ-ΖΨ6

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση 2ης χορήγησης ή μη παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο πλαίσιο του ανοικτού, ηλεκτρονικού, διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια πενήντα εννέα (59) οχημάτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την διαδικασία της λειτουργικής χρονομίσθωσης (Operational Leasing) χρονικής διάρκειας εξήντα (60) μηνών» και μετάθεση ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ 5_2023 ΑΔΑ: Ψ4ΛΕ7ΛΗ-47Π

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση 3ου πρακτικού συνεδρίασης της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο :«Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση μονάδων αιθουσών (διδασκαλίας -γραφείων) & χωρών υγιεινής (wc) ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την στέγαση του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 6_2023 ΑΔΑ: 910Σ7ΛΗ-ΞΞΘ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 293165/30-12-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διόρθωσης διακήρυξης – παράτασης του καταληκτικού χρόνου υποβολής προσφορών που αφορά τον διαγωνισμό για την «Προμήθεια Η/Υ και δικτυακού ενεργού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 71.002,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (Διακήρυξη Ν.9, Αρ. πρωτ.:286900/20-12-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011874180).

ΑΠΟΦΑΣΗ 7_2023 ΑΔΑ: ΨΞΧΔ7ΛΗ-ΛΣΨ

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή του Δήμου Δωρίδας].

ΑΠΟΦΑΣΗ 8_2023 ΑΔΑ: 6ΗΗΣ7ΛΗ-1ΛΓ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών [σχετικά με την αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων του Ευαγγέλου Σκουρτανιώτη].

ΑΠΟΦΑΣΗ 9_2023 ΑΔΑ: 6Λ8Ν7ΛΗ-6ΩΣ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή του πρώην Ελαιουργικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Γ. Π Β ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ» και ήδη Αγροτικού Συνεταιρισμού «Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 10_2023 ΑΔΑ: 97ΜΥ7ΛΗ-ΒΣ9

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή του Κωνσταντίνου Δασκαλάκη].

ΑΠΟΦΑΣΗ 11_2023 ΑΔΑ: 6ΣΣΠ7ΛΗ-Λ5Υ

ΘΕΜΑ 5ο:Συγκρότηση επιτροπών του Ν. 4412/2016 της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για το έτος 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 12 _2023 ΑΔΑ: 92ΘΜ7ΛΗ-Π4Γ

ΘΕΜΑ 6ο:Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 1764/27-12-2022 (Πρακτικό 51ο, ΑΔΑ: Ψ8227ΛΗ-6Δ2) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την συγκρότηση συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων και επιτροπών, για το έτος 2023, για τις ανάγκες και διαγωνιστικές διαδικασίες της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 13 _2023 ΑΔΑ: 6Λ527ΛΗ-0ΘΖ

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας κ. Φανής Παπαθωμά, του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Τουρισμού, Αθλητισμού και Εθελοντισμού κ. Ηλία Μπουρμά και του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ανδρέα Δαύρη ,για τη συμμετοχή τους στη Διεθνή Τουριστική έκθεση MATKA 2023, που θα πραγματοποιηθεί από 19 έως 22 Ιανουαρίου 2023 στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 14_2023 ΑΔΑ: ΨΗΞΩ7ΛΗ-ΟΞΗ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 15_2023 ΑΔΑ: 6ΥΕ77ΛΗ-ΓΙΒ

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023 της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 16_2023 ΑΔΑ: 9Υ2Α7ΛΗ-ΨΦΟ

ΘΕΜΑ 10ο:Α. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023.Β. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2023.Γ. Ορισμός Υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2023, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0719/0721/0722/5152.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17_2023 ΑΔΑ: 97ΓΒ7ΛΗ-ΔΓΥ

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023 της Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 18_2023 ΑΔΑ: 9ΛΥ67ΛΗ-4Ο4

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση εξειδίκευσης και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 19_2023 ΑΔΑ: 6ΔΥ37ΛΗ-ΞΩΘ

ΘΕΜΑ 13ο: Α. Έγκριση του υπ’ αριθμ. 91/12-12-2022 (ολοκληρώθηκε 16-12-2022) πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, το σχολικό έτος 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 175.937,58€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 17ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 215573/5774/27-09-2022). Β. Κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για την με αρ. πρωτ. 215573/5774/27-09-2022 17η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών (ΑΔΑΜ: 22PROC011315863).

ΑΠΟΦΑΣΗ 20_2023 ΑΔΑ: 9Κ0Δ7ΛΗ-3Ω0

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του πρακτικού 28.4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα της 28/2022 με αριθ. πρωτ. οικ. 187577/5545/17-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011107047 2022-08-17) πρόσκλησης, για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Γ ««ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» & Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, το σχολικό έτος 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 690.354,81€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 169774).

ΑΠΟΦΑΣΗ 21_2023 ΑΔΑ: 6ΝΓ67ΛΗ-ΟΔΟ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση αναλυτικού μητρώου ιδιόκτητων μηχανημάτων – οχημάτων (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, κατολισθήσεις, κοπή κλαδιών στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Φωκίδας, το χρονικό διάστημα από 01-01-2023 έως 31-12-2023, και για εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 22_2023 ΑΔΑ: ΨΗΨΑ7ΛΗ-ΗΑΛ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για έκτακτες ανάγκες», της Π.Ε. Φωκίδας (συνδρομή στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την 4/7/2022 στην Αγία Παρασκευή Σερνικακίου).

ΑΠΟΦΑΣΗ 23_2023 ΑΔΑ: 665Υ7ΛΗ-ΤΤ3

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για έκτακτες ανάγκες», της Π.Ε. Φωκίδας (συνδρομή στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την 20/7/2022 στην Τολοφώνα Δωρίδας).

ΑΠΟΦΑΣΗ 24_2023 ΑΔΑ: 9ΡΒΣ7ΛΗ-ΠΜΡ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για έκτακτες ανάγκες», της Π.Ε. Φωκίδας (συνδρομή στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την 20/8/2022 στον Άγιο Μηνά Δεσφίνας).

ΑΠΟΦΑΣΗ 25_2023 ΑΔΑ: 9ΩΝ67ΛΗ-Π9Ξ

ΘΕΜΑ 19ο: Διόρθωση της υπ’αριθμ.1218/31-8-2022 ,Πρακτικό 32 /θέμα 24/ ΑΔΑ ΨΞ687ΛΗ-3ΓΖ απόφασης οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για έκτακτες ανάγκες», της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 26_2023 ΑΔΑ: ΨΡ6Γ7ΛΗ-ΚΙΞ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπάνης του υποέργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2022-2024», του ενάριθμου 2014ΕΠ56600015 με τίτλο: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 27_2023 ΑΔΑ: ΨΗ8Γ7ΛΗ-Γ69

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης των υποέργων: α) «Έργα – Άμεσες παρεμβάσεις αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 2022-2024» και β) «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2022-2024», του ενάριθμου 2014ΕΠ56600015 με τίτλο: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 28_2023 ΑΔΑ: 9Δ3Φ7ΛΗ-7Γ0

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 293950/30-12-2022 (ΑΔΑ: 60Κ57ΛΗ-3ΜΕ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί κατάρτισης μητρώου οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, κ.λ.π., στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Ευβοίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2023 έως 31-12-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 29_2023 ΑΔΑ: 9Ν4Ι7ΛΗ-ΝΕΗ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση μητρώου οικονομικών φορέων (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2023 έως 31-12-2023 για εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά και του μνημονίου συνεργασίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 30_2023 ΑΔΑ: 6ΨΓΜ7ΛΗ-Ω02

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ 48 ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 5 ΚΑΙ 4», προϋπολογισμού 1.814.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 31_2023 ΑΔΑ: 94Ρ77ΛΗ-Ω3Ξ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΛΥΦΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», αναδόχου “ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.”, προϋπολογισμού 2.032.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 32_2023 ΑΔΑ: Ψ5ΝΓ7ΛΗ-ΔΓΗ

ΘΕΜΑ 26ο: Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση μίας (1) κλιματιστικής μονάδας θέρμανσης και ψύξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στον Ενοριακό Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας, Λαμία.