29η Συνεδρίαση 2023 – (18-07-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 29/18-07-2023 ΤΗΣ Ο.Ε.

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 779_2023 ΑΔΑ: 6Π5Τ7ΛΗ-ΑΨ2

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση παράτασης της σύμβασης για τον «Εξοπλισμό σταδίων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 780_2023 ΑΔΑ: 9Θ597ΛΗ-ΟΨ5

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του πρακτικού 1.1/13-7-2023 (ολοκληρώθηκε στις 18/7/2023) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, της 01/2023 με αρ. πρωτ. 139304/30-06-2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026», με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 7.973.066,94 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 781_2023 ΑΔΑ: ΩΖ0Ε7ΛΗ-ΨΣΘ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση υπεργολάβου κατά την εκτέλεση της σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας, των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ», διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμα τέσσερις (4) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00€ με Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης 6/130512/3907/9-6-2022, ΑΔΑΜ:22PROC010738073).

ΑΠΟΦΑΣΗ 782_2023 ΑΔΑ: ΨΠΛΒ7ΛΗ-ΟΑΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 143345/5-07-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επιδόσεων [σχετικά με τις υπ’ αριθ. δικ. 2256/2023 και 2263/2023 Προσφυγές Ανάκλησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (VII Τμήμα)].

ΑΠΟΦΑΣΗ 783_2023 ΑΔΑ: 6ΤΚΙ7ΛΗ-6ΑΧ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή των Υπατίας Αλεξιάδου και Φίλιππου Αλεξιάδη].

ΑΠΟΦΑΣΗ 784_2023 ΑΔΑ: ΨΤ7Λ7ΛΗ-Υ2Η

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή του Μιχαήλ Μαρινέλη].

ΑΠΟΦΑΣΗ 785_2023 ΑΔΑ: 95ΞΜ7ΛΗ-4ΑΖ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΤΑΓΚΛΗΣ ΑΕΒΕ»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 786_2023 ΑΔΑ: 6ΦΜ67ΛΗ-ΞΧΟ

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την αίτηση ακύρωσης των Κατσίερη Ιωάννη, Κατσίερη Αριστείδη, Σπύρου-Μαρίας Ραμπελίας και της εταιρείας ΕΛΤΕΚ ΕΠΕ με αρ. κατ. Ε319/2022].

ΑΠΟΦΑΣΗ 787_2023 ΑΔΑ: ΨΧ3Τ7ΛΗ-ΧΓΛ

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την αίτηση ακύρωσης των Κατσίερη Ιωάννη, Κατσίερη Αριστείδη, Σπύρου-Μαρίας Ραμπελίας και της εταιρείας ΕΛΤΕΚ ΕΠΕ με αρ. κατ. Ε2494/2022].

ΑΠΟΦΑΣΗ 788_2023 ΑΔΑ: ΨΧ5Ρ7ΛΗ-Η7Π

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού 1 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης προμηθειών με τίτλο: «Προμήθεια δομικών υλικών Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 99.733,20€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 789_2023 ΑΔΑ: 676Μ7ΛΗ-ΜΨ3

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά στην «Προμήθεια ειδών γραφικής Ύλης και Φωτοτυπικού Χαρτιού – εκτυπωτών περιόδου 2023-2024 της Π.Ε. Φωκίδας και των γραφείων της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης», συνολικού προϋπολογισμού 33.480,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 790_2023 ΑΔΑ: ΨΨ9Ω7ΛΗ-784

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση α) της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2 περίπτωση γ΄ του Ν. 4412/2016, β) της Πρόσκλησης και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου της «Παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ & των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Νομού, για τρεις (3) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 14.800,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ», λόγω του κατεπείγοντος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 791_2023 ΑΔΑ: 6ΖΝΖ7ΛΗ-Η02

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση α) της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016 για την σύναψη σύμβασης για i) την «Προμήθεια επιπλέον αδειών χρήσης του Σ.Η.Δ.Ε.», ii) την «Παροχή υπηρεσίας ετήσιας συντήρησης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.)» και iii) την «Ετήσια παροχή του Υποσυστήματος Αιτήσεων Πολιτών και Επιχειρήσεων για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού – Δ.Ε, της Δ/νσης Διοίκησης και των Διευθύνσεων Διοικητικού – Οικονομικού των Π.Ε. Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικής δαπάνης 46.438,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., χρονικής διάρκειας 12 μηνών, β) της Πρόσκλησης και των όρων αυτής και γ) συγκρότησης της επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής της εν λόγω υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 792_2023 ΑΔΑ: 6ΟΟ87ΛΗ-Ψ0Ν

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για «Εργασίες πρόληψης αντιπυρικής περιόδου – Χορτοκοπή στην Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 793_2023 ΑΔΑ: 62767ΛΗ-427

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικού 1/2023 και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του επαναληπτικού ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «Ναύλωση δύο τουριστικών σκαφών και τη δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 101.373,72 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 794_2023 ΑΔΑ: 6ΗΠ97ΛΗ-ΜΕΘ

ΘΕΜΑ 13ο: Κήρυξη αναδόχου ως έκπτωτου και παρακράτηση της σχετικής εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, λόγω μη υπογραφής της σύμβασης της με αρ. πρωτ. 179843/4906/04-08-2022 15ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών, σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 10/94449/3454/5-5-2020 διακήρυξης (ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC006759153, ΑΔΑΜ Προκήρυξης: 20PROC006759095) για την «Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, για μεταφορά μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», προϋπολογισμού 12.863.805,46 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 795_2023 ΑΔΑ: ΨΖΠΦ7ΛΗ-4Ω5

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση νέων μαθητικών δρομολογίων για την υλοποίηση εφαρμογής του αντικειμένου της κολύμβησης, για το σχ. έτος 2023-2024, στα πλαίσια του ΔΣΑ της Π.Ε. Βοιωτίας, της αριθ. 92031/05-05-2023 (AΔΑΜ: 23PROC012611884) Διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 796_2023 ΑΔΑ: 6Ν8Ε7ΛΗ-ΜΜΞ

ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 797_2023 ΑΔΑ: ΨΣΤΕ7ΛΗ-Ε7Α

ΘΕΜΑ 16ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 798_2023 ΑΔΑ: ΨΛ4Η7ΛΗ-8ΘΕ

ΘΕΜΑ 17ο: Α. & Β. Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών και έξοδα μετακίνησης των υπαλλήλων, Π.Ε. Φθιώτιδας. Γ. Εξειδίκευση πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 799_2023 ΑΔΑ: ΨΠΧΖ7ΛΗ-6ΧΒ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 800_2023 ΑΔΑ: 6ΧΦΕ7ΛΗ-ΘΙ9

ΘΕΜΑ 19ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπάνης κάλυψης ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) και για πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΠ) (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 801_2023 ΑΔΑ: 6ΟΒΟ7ΛΗ-Θ17

ΘΕΜΑ 20ο: Αποδοχή των επιχορηγήσεων:

1) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για την κάλυψη δαπανών τους – ΣΤ΄ Κατανομή έτους 2023,

2) από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών των Εθνικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023,

3) από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των υπαλλήλων των υπηρεσιών που ασχολούνται με τα γεωργικά μηχανήματα και τον αγροτικό εξηλεκτρισμό,

4) από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την κατανομή πιστώσεων, για την επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. μέσω Περιφερειών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 802_2023 ΑΔΑ: ΨΚΓΚ7ΛΗ-Ω5Κ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση 7ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 803_2023 ΑΔΑ: 65ΘΠ7ΛΗ-63Ξ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Εγκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο επαρχιακό δίκτυο Νο3 και στον Ε.Ο. 48 στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου», προϋπολογισμού 100.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 804_2023 ΑΔΑ: 6ΚΝΤ7ΛΗ-ΕΜ9

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Αναπλάσεις στη χερσαία ζώνη λιμένος στην περιοχή της Κίρρας», προϋπολογισμού 46.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 805_2023 ΑΔΑ: 67867ΛΗ-ΙΚ0

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Άρση επικινδυνότητας – καθαίρεση παλαιού καμπαναριού του Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου παραλίας Αυλίδας και αποκατάσταση παρακείμενου χώρου», προϋπολογισμού 90.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 806_2023 ΑΔΑ : Ψ78Ρ7ΛΗ-Ω66

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Aπομάκρυνση επικίνδυνων ογκόλιθων από θαλάσσιο τμήμα λιμένα, κατασκευή κλίμακας, εξοπλισμός αδειοδοτημένων αγκυροβολιών λιμένα», προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 807_2023 ΑΔΑ: 6Α9Θ7ΛΗ-39Τ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου Καλαποδίου», συνολικής δαπάνης 1.271.749,94 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 808_2023 ΑΔΑ: 9ΠΚ97ΛΗ-6Χ0

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ποταμού Μεσσαπίου και των παραποτάμων αυτού», συνολικού ποσού 3.883.096,29 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 809_2023 ΑΔΑ: 9ΛΧΒ7ΛΗ-ΨΝ1

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση παράτασης της οριστικής διακοπής των εργασιών, με μεταγενέστερο χρόνο διάλυσης, για να εκτελεσθούν επείγουσες εργασίες βάσει του άρθρου 161 του ν. 4412 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) του έργου: «Αντιμετώπιση καταπτώσεων – κατολισθήσεων επί της οδού Στόμιο – διασταύρωση με Ε.Ο. 8 (ΟΞΥΛΙΘΟΣ – ΠΛΑΤΑΝΑ) μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα από τις 30-12-2019 & 7-01-2020 (θεομηνίες «ΖΗΝΟΒΙΑ» & «ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ»)», συμβατικού ποσού 8.938.562,72 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 810_2023 ΑΔΑ: ΨΛΡΖ7ΛΗ-Κ93

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 141651/4-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΧΠΒ7ΛΗ-ΤΣ3) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των, σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στη Δημοτική Ενότητα Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας, στη θέση «Ντάμπασι», την 4/07/2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 811_2023 ΑΔΑ: ΨΦΚΧ7ΛΗ-ΛΕΓ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 146141/7-07-2023 (ΑΔΑ: Ρ2Ε67ΛΗ-ΣΥ1) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την κατάσβεση πυρκαγιάς, από τις 06-07-2023 στην περιοχή ΑΓΕΤ Αλιβερίου του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 812_2023 ΑΔΑ: 66ΒΝ7ΛΗ-ΜΑΨ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 149696/12-07-2023 (ΑΔΑ: 6ΕΔΩ7ΛΗ-ΩΨΞ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την υλοποίηση επιφυλακών υδροφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου, κατά το χρονικό διάστημα από 14/07/2023 έως 23/07/2023 σε περιοχές όπου ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει Πολύ Υψηλό (κατηγορίας 4) ή/και Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορίας 5), στην Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 813_2023 ΑΔΑ: Ψ53Β7ΛΗ-ΠΧΓ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές, τεχνολογικές καταστροφές θερινής περιόδου 2023» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «2.4 Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων, δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-2.3 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 814_2023 ΑΔΑ: Ω8ΝΕ7ΛΗ-ΝΝΩ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Δράσεις άμεσης παρέμβασης πολιτικής προστασίας 2023» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «2.4. Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων», δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-2.4 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 815_2023 ΑΔΑ: ΨΞΤΑ7ΛΗ-69Κ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή ΑΓΕΤ Αλιβερίου (ΜΗΛΑΚΙ)» για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «2.4 Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων», δυνάμει της Πρόσκλησης με τίτλο: «Δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές, τεχνολογικές καταστροφές θερινής περιόδου 2023» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με κωδικό Π89-2.3.