29η Συνεδρίαση 2022 – (02-08-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 29ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 2ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1068 _2022 ΑΔΑ: 62ΕΕ7ΛΗ-Υ1Μ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 3ου Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης του ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τα έτη 2022 και 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 146242) προϋπολογισμού 1.294.352,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1069_2022 ΑΔΑ: 6ΨΧΝ7ΛΗ-7Ξ9

ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών «Ναύλωσης δύο τουριστικών σκαφών και δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή λίμνη Κρεμαστών του Νομού Ευρυτανίας» βάση του άρθρου 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016, “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1070_2022 ΑΔΑ: Ψ4ΩΜ7ΛΗ-2Τ5

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση του αριθμ. 1 Πρακτικού της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τo “Πρόγραμμα Περισυλλογής και Διαχείρισης ή και Αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Εύβοιας, Π.Ε. Ευρυτανίας, Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Φωκίδας)”, προϋπολογισμού 1.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης (αριθμ. Διακήρυξης: 1ΔΚΠ/2019).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1071_2022 ΑΔΑ: Ψ3ΘΒ7ΛΗ-8ΧΜ

ΘΕΜΑ 4ο: Μη έγκριση του πρακτικού παραλαβής για το με αριθμ. 75/14-7-2022/Σειρά 82ΤΠΥ, Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών , της Ομόρρυθμης Εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1072_2022 ΑΔΑ: 9Τ6Ξ7ΛΗ-ΞΟΟ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1073_2022 ΑΔΑ: ΩΖΣ47ΛΗ-71Α

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Προμηθειών, είδη οπωροπωλείου ( λάχανο & πατάτες) για το πρόγραμμα :«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος (Ε.Π.) επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής ‘’ του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους ΤΕΒΑ / FEAD 2014 -2020, αναφορικά με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Ευρυτανίας ( Κωδ. ΟΠΣ 500018600 )

ΑΠΟΦΑΣΗ 1074_2022 ΑΔΑ: Ψ7ΣΗ7ΛΗ-43Ο

ΘΕΜΑ 7ο: α)Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής β) Ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2022 δεκτικού ΚΑΕ0719,0722, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1075_2022 ΑΔΑ: ΨΟΦΡ7ΛΗ-ΡΚ8

ΘΕΜΑ 8ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1076_2022 ΑΔΑ: ΨΟΨΜ7ΛΗ-04Ο

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης αμοιβής ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1077_2022 ΑΔΑ: ΨΞΗΧ7ΛΗ-ΜΔΞ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1078_2022 ΑΔΑ: Ψ1ΓΗ7ΛΗ-ΕΛΞ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 1079_2022 ΑΔΑ: 9ΖΒΥ7ΛΗ-5ΔΔ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1080_2022 ΑΔΑ: 61747ΛΗ-ΖΜ7

ΘΕΜΑ 13ο: Αίτηση παράτασης λήξης απόδοσης λογαριασμών ΧΕΠ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1081_2022 ΑΔΑ: ΨΓΘΟ7ΛΗ-Β0Ζ

ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600003 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566

ΑΠΟΦΑΣΗ 1082_2022 ΑΔΑ: ΨΩ0Η7ΛΗ-6Μ8

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση αποδοχής εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ‘’Integrated Technological and Information Platform for wildfire ManagementSILVANUS’’ το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «HORIZON 2020».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1083_2022 ΑΔΑ: Ψ9Ε87ΛΗ-ΤΟΣ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 189528 του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 48 & ΙΤΕΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 8 & 13» προϋπολογισμού 1.890.000,00 €, Π.Ε. Φωκίδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 1084_2022 ΑΔΑ: Ρ76Α7ΛΗ-Ρ4Ρ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 186398 της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ”, προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης: 170.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1085_2022 ΑΔΑ: Ψ8ΘΒ7ΛΗ-ΚΓΓ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 189271 του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΙΤΕΑΣ» προϋπολογισμού 1.435.205,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1086_2022 ΑΔΑ: 67Ε67ΛΗ-ΟΑ6

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 189324 του υποέργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας 2021» προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 1087_2022 ΑΔΑ: 9ΕΜΒ7ΛΗ-ΜΧ1

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 187813, του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΑΝΔΗΛΩ Β΄ ΦΑΣΗ» προϋπολογισμού 480.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1088_2022 ΑΔΑ: 6ΝΙΞ7ΛΗ-ΗΥΒ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 187814, του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ» προϋπολογισμού 165.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1089_2022 ΑΔΑ: ΨΙΘΒ7ΛΗ-Χ86

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 187945 του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ», προϋπολογισμού: 1.000.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1090_2022 ΑΔΑ: ΩΑΑΜ7ΛΗ-ΤΦ6

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΛΕΫ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΡΙΟΥ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», προϋπολογισμού 350.000,00€, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν.4938/2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1091_2022 ΑΔΑ: ΩΖΦΣ7ΛΗ-ΡΛΥ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 25 (ΤΜΗΜΑ ΡΟΒΙΕΣ – ΙΣΤΙΑΙΑ – ΚΑΝΑΤΑΔΙΚΑ), 26 (ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΟΚΑΡΥΑ – ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΣ) & 27 (ΤΜΗΜΑ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ – ΓΑΛΑΤΣΑΔΕΣ)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1092_2022 ΑΔΑ: 69ΚΡ7ΛΗ-9ΦΦ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου «Αντιπλημμμυρική Προστασία, Αναβάθμιση Πάρκου Λαού και Δημοτικής Αγοράς Στυλίδας», προϋπολογισμού 150.000,00€, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν.4938/2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1093_2022 ΑΔΑ: ΩΜΧΓ7ΛΗ-ΚΗΗ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟΝ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΑΠΟ: Χ αρχή=400116, Ψαρχή=4289469 ΕΩΣ Χ πέρας =402486, Ψ πέρας = 4285258» προϋπολογισμού: 560.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΑΠΟΦΑΣΗ 1094_2022 ΑΔΑ: 6ΑΟΓ7ΛΗ-ΝΟΑ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ (Α &’ Β΄ΦΑΣΗ)», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1095_2022 ΑΔΑ: ΩΤΓΕ7ΛΗ-ΦΩ7

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ)», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 1096_2022 ΑΔΑ: 9ΛΞΔ7ΛΗ-423

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου ΛΑΜΙΕΩΝ για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ)», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1097_2022 ΑΔΑ: ΨΒΗΘ7ΛΗ-ΤΧΙ

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 157569/634/09-07-2022 με ΑΔΑ:ΨΩ9Τ7ΛΗ-9ΣΝ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των συνεπειών, από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, από τις 08-07-2022, στη νήσο Σκύρος και σε περιοχές της Βορειοκεντρικής Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1098_2022 ΑΔΑ: ΨΖΗΙ7ΛΗ-ΨΕΦ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση της ορθής επανάληψης της υπ’ αριθ. 155885/365/10-07-2022 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 1099_2022 ΑΔΑ: 6ΞΣΗ7ΛΗ-8ΒΨ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 14419//32/21-01-2022 με ΑΔΑ:6ΥΡΕ7ΛΗ-ΗΗΧ (ορθή επανάληψη 29-07-2022) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. (Αντιμετώπιση συνεπειών συνεχών βροχοπτώσεων –πρόληψη πλημμυρών-Χιονοπτώσεις )

ΑΠΟΦΑΣΗ 1100_2022 ΑΔΑ: ΨΜΥ47ΛΗ-47Ω

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 63170/123/23-03-2022 με ΑΔΑ:ΨΟΨΡ7ΛΗ-ΓΘ7(ορθή επανάληψη 29-07-2022) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. (Αντιμετώπιση συνεπειών συνεχών βροχοπτώσεων –πρόληψη πλημμυρών-Χιονοπτώσεις )