29η Συνεδρίαση 2021 – 27/07/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

“ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 27ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Στ.Ε. “

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1026_2021 ΑΔΑ: 6Ζ1Β7ΛΗ-Δ19

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1027_2021 ΑΔΑ: 6Ε9Ζ7ΛΗ-Γ4Ρ

ΘΕΜΑ 2ο: Εν μέρει ακύρωση της αριθ. 595/27-04-2021 (Πρακτικό 17ο, Θέμα 43ο, ΑΔΑ: ΨΑΒ37ΛΗ-ΥΘΛ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής της Π.Στ.Ε σε εφαρμογή της αριθμ. 11183/2021 απόφασης του 7ου κλιμακίου της ΑΕΠΠ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1028_2021 ΑΔΑ: ΨΚ847ΛΗ-5Ρ1

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση: α)διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης 2021″ της Π.Ε. Ευρυτανίας, με προϋπολογισμό 72.831,40 ευρώ με ΦΠΑ 24%»β) της υπ’ αριθ. 11/2021 μελέτης-τεχνικές προδιαγραφές και γ)των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1029_2021 ΑΔΑ: 64707ΛΗ-Δ9Χ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος» της Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 73.656,00με ΦΠΑ 24%», β) της υπ’ αριθμ. 12/2021 μελέτης-τεχνικές προδιαγραφές και γ) των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1030_2021 ΑΔΑ: ΩΓΘ07ΛΗ-Λ1Α

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση: α) διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων για την “Προμήθεια άλατος 2021-2022 για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/Π.Ε. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 600.000,00€ με ΦΠΑ (13%) και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1031_2021 ΑΔΑ: 6ΝΡΒ7ΛΗ-ΟΣΦ

ΘΕΜΑ 6ο:Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 97/21-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΗΜΧ7ΛΗ-349) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1032_2021 ΑΔΑ: ΩΤΡΙ7ΛΗ-0ΤΟ

ΘΕΜΑ 7ο:Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 85/26-01-2021 (ΑΔΑ: 614Ν7ΛΗ-ΨΣΤ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1033_2021 ΑΔΑ: 6Δ3Ρ7ΛΗ-Ω3Θ

ΘΕΜΑ 8ο:Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” για την «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης 2021» της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1034_2021 ΑΔΑ: 6ΗΕΛ7ΛΗ-Γ5Τ

ΘΕΜΑ 9ο: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” για την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος» της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1035_2021 ΑΔΑ: ΨΨΥΞ7ΛΗ-ΘΛΒ

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας η οποία απαιτείται λόγω τροποποιήσεως των σχετικών συμβάσεων και αύξησης του φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1036_2021 ΑΔΑ: ΨΣΙΒ7ΛΗ-6ΦΓ

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη Βοιωτία.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1037_2021 ΑΔΑ: ΨΥΦΔ7ΛΗ-ΘΤΖ

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1038_2021 ΑΔΑ: Ψ77Ζ7ΛΗ-ΡΨΝ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση του πρακτικού 3 της επιτροπής και κατακύρωση του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Συντήρηση και Λειτουργία της Σήραγγας Τυμφρηστού για τα έτη 2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης (Αριθμ. Διακήρυξης: 3/101125/33902/18-5-2021, ΑΔΑΜ:21PROC008620616).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1039_2021 ΑΔΑ: ΩΥ5Χ7ΛΗ-Β6Υ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1040_2021 ΑΔΑ: ΩΚΧ57ΛΗ-155

ΘΕΜΑ 15ο:Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1041_2021 ΑΔΑ: ΩΑ017ΛΗ-1Μ8

ΘΕΜΑ 16ο:α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής , β) Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2021 δεκτικού ΚΑΕ1329, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1042_2021 ΑΔΑ: 6ΣΜΣ7ΛΗ-ΨΨΥ

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1043_2021 ΑΔΑ: 64ΝΒ7ΛΗ-4ΘΓ

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από παροχή υπηρεσιών συνδρομής σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη νομοθεσίας από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών υλοποίησης έργων του Τεχνικού Προγράμματος (ΚΑΠ2021) από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1044_2021 ΑΔΑ: ΩΤΦ87ΛΗ-Μ57

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση νέων μαθητικών δρομολογίων για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης, στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής της Γ’ και Δ’ τάξης του Δημοτικού για το Α΄ & Γ’ τρίμηνο του σχ. έτους 2021-2022,Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1045_2021 ΑΔΑ: 6Χ5Λ7ΛΗ-0Κ7

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ της 4ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας για τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021- 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1046_2021 ΑΔΑ: 6ΝΗ17ΛΗ-Θ9Ν

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 46 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2020-2021/2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 151.410,76άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 5ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. Πρωτ. 8060/426/14-01-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1047_2021 ΑΔΑ: ΨΝ0Ε7ΛΗ-0Υ9

ΘΕΜΑ 22: Έγκριση 1ης τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Δήμο Τανάγρας για την εκπόνηση της μελέτης, ενταγμένη στην ΣΑΜΠ066 με ΚΑ:2019ΜΠ06600002 και τίτλο «Μελέτη για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αξιοποίηση Παλαιού Δημαρχείου Σχηματαρίου».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1048_2021 ΑΔΑ: 6ΨΠΩ7ΛΗ-ΗΔΓ

ΘΕΜΑ 23: Συμπλήρωση της αριθμ. 368/2021 (ΑΔΑ: 60ΔΡ7ΛΗ-9ΡΟ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, για τον ορισμό επιπλέον ενός εκπρόσωπου µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, για το έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΘΥΑ/AΠΕ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5049917

ΑΠΟΦΑΣΗ 1049_2021 ΑΔΑ: Ψ4Ο37ΛΗ-ΠΒΛ

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς και του ΔήμουΔελφών για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ)», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1050_2021 ΑΔΑ: 6ΟΥ97ΛΗ-ΘΛ5

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για το ενταγμένο στην 5η τροποποίηση (τροπ. 05) του Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2021 έργου με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΥΛΙΔΕΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1051_2021 ΑΔΑ: 6Ζ9Τ7ΛΗ-6ΚΩ

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021 έργο με τίτλο: «Φωτισμός–Ανάδειξη του βραχώδους πρανούς του Κάστρου της νήσου Σκύρου» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1052_2021 ΑΔΑ: Ω54Σ7ΛΗ-ΒΝΞ

ΘΕΜΑ 27ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στο έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ2018ΕΠ06600023 του Π.Δ Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1053_2021 ΑΔΑ: 66Η07ΛΗ-1ΝΜ

ΘΕΜΑ 28ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600002 «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας» της ΣΑΕΠ 566

ΑΠΟΦΑΣΗ 1054_2021 ΑΔΑ: ΩΘΦΧ7ΛΗ-ΝΚΧ

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση δωρεάν (χωρίς κανένα αντάλλαγμα) εκπόνηση της μελέτης με αντικείμενο την «Βελτίωση Ισόπεδου Τρισκελούς Κόμβου στη θέση Ανεμοκάμπι επί της Ν.Ε.Ο Ιτέας-Αντιρρίου Π.Ε. Φωκίδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1055_2021 ΑΔΑ: ΨΒΡΣ7ΛΗ-ΔΚ8

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Αντιπλημμυρική προστασία Προυσού», Π.Ε.Ευρυτανίας,προϋπολογισμού μελέτης 300.000,00 € με ΦΠΑ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1056_2021 ΑΔΑ: 6ΩΞΦ7ΛΗ-ΖΝΣ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου ΔΕ Φραγκίστας & ΔΕ Απεραντίων», Π.Ε. Ευρυτανίας , και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου , προϋπολογισμού 1.200.000,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1057_2021 ΑΔΑ: Ψ5Β57ΛΗ-ΤΝΖ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της μελέτης: «Οριοθέτησης & αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος Μετοχίου»,Π.Ε. Εύβοιας,προϋπολογισμού 299.886,37€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1058_2021 ΑΔΑ: 6ΧΜ37ΛΗ-ΩΨΦ

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση και αποκατάσταση οδοστρώματος και τεχνικών έργων στις εθνικές οδούς 27 και 48 και στις επαρχιακές οδούς 4,5 και 6»προϋπολογισμού 3.700.000,00€ με ΦΠΑ του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 1059_2021 ΑΔΑ: Ω8Ξ57ΛΗ-Ζ4Β

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Καθαρισμός τεχνικών έργων – οχετών & αντιστήριξης πρανών»Π.Ε. Φωκίδας προϋπολογισμού 328.000€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1060_2021 ΑΔΑ: Ω5ΦΗ7ΛΗ-6Β1

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της

ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Κεντρικής

Εύβοιας για τα έτη 2020-2022» προϋπολογισμού 1.500.000,00€ του έργου

«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.Εύβοιας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 1061_2021 ΑΔΑ: Ψ7ΙΖ7ΛΗ-9ΩΚ

ΘΕΜΑ 36ο: ΄Εγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση πρανών με χορτοκοπή και καθαρισμό ερεισμάτων κ.λ.π. στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο Ν.Φωκίδας»,προϋπολογισμού 310.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1062_2021 ΑΔΑ: 6ΜΔ37ΛΗ-1Φ0

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση οδού Μεγάλο ΧωριόΛακκώματα – Καλλιακούδα (ΑΦάση) »προϋπολογισμού 550.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ, αναδόχου ΡΟΥΜΠΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1063_2021 ΑΔΑ: 6Ρ527ΛΗ-ΤΕΒ

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση παράτασης του έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και σηματοδότησης οδικού δικτύου Ν.Εύβοιας»αναδόχου ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1064_2021 ΑΔΑ:ΨΦΩΧ7ΛΗ-ΔΩΣ

ΘΕΜΑ 39ο:Αύξηση προϋπολογισμού του ενάριθμου 2016ΕΠ56600007«Δαπάνες επισκευής, συντήρησης και λειτουργίας μηχ. εξοπλισμού και μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται σε δράσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και σε εργασίες που εκτελούνται με ιδία μέσα για την Π.Ε. Ευρυτανίας» της ΣΑΕΠ566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1065_2021 ΑΔΑ: ΩΓΠΣ7ΛΗ-9ΨΧ

ΘΕΜΑ 40ο:Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600015 «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας» της ΣΑΕΠ566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1066_2021 ΑΔΑ: ΩΦΡΥ7ΛΗ-Π72

ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση συμπληρωματικού αναλυτικού μητρώου ιδιοκτητών μηχανημάτων – οχημάτων (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, κατολισθήσεις, κοπή κλαδιών στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για το χρονικό διάστημα από 16-07-2021 έως 31-12-2021 για εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1067_2021 ΑΔΑ: ΨΦ9Η7ΛΗ-1Ν5

ΘΕΜΑ 42ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 156597/629/16-07-2021 με ΑΔΑ:6ΝΜ17ΛΗ-4Μ5 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας που αφορά διάθεση μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην κατάσβεση πυρκαγιάς, στην Δ. Ε. Αυλώνα του Δ. Ωρωπού θέση «Κοτρώνι», όρια Νομού Βοιωτίας την 16/07/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1068_2021 ΑΔΑ: 6ΑΑΩ7ΛΗ-8Ψ6

ΘΕΜΑ 43οΕγκριση της 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2021 της Π.Στ.Ε.