28η Συνεδρίαση 2022 – (26-07-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 26ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1032_2022 ΑΔΑ: 6ΞΜ97ΛΗ-ΔΔΦ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση υποβολής πρότασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αποκατάσταση των υποδομών της από τη θεομηνία στο Δήμο Σκύρου στις 09-07-2022, στο υποπρόγραμμα ΟΤΑ του Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1033 _2022 ΑΔΑ: 9ΒΣΤ7ΛΗ-ΣΚ0

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση χορήγησης παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια εβδομήντα (70) οχημάτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Σετρεάς Ελλάδας με την διαδικασία της λειτουργικής χρονομίσθωσης (Operational Leasing) χρονικής διάρκειας εξήντα (60) μηνών» και ορισμού νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1034 _2022 ΑΔΑ: 6Ζ777ΛΗ-ΘΓΔ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 76/25-07-2022 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», με την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46€ με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30% με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή – (Αριθμ. Διακήρυξης 10/94449/3454/5-5-2020).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1035_2022 ΑΔΑ: Ω8Ι37ΛΗ-ΙΣΧ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 77/25-07-2022 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2021-2022/2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 2.409.446,52€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 8ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 181580/5235/19-08-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1036_2022 ΑΔΑ: ΩΜΝ97ΛΗ-ΖΕΞ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου, κατά της με αριθμό 430/2022 Οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1037_2022 ΑΔΑ: Ψ66Ε7ΛΗ-ΚΓ2

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση α) επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών και β) ομάδας έργου στο πλαίσιο υλοποίηση του έργου «Προώθηση οίνων ΠΓΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Τρίτες Χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο)» στο πλαίσιο του μέτρου «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1038_2022 ΑΔΑ: 6ΓΝΛ7ΛΗ-25Ξ

ΘΕΜΑ 1οΕξωδικαστικός συμβιβασμός με την δικηγόρο Ειρήνη Κούτρα, σχετικά με το ποσό της αμοιβής της για την εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1039 _2022 ΑΔΑ: 61ΕΩ7ΛΗ-ΧΙ3

ΘΕΜΑ 2οΕξωδικαστικός συμβιβασμός με τον δικηγόρο Αθανάσιο Τσόγκα, σχετικά με το ποσό της αμοιβής του για την εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1040 _2022 ΑΔΑ: 6ΔΞ37ΛΗ-ΛΑ6

ΘΕΜΑ 3οΈγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης)-(Αμόλυβδη βενζίνη 95) των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων)», αναδόχου Αθ. & Κων.Νικόπουλος Ο.Ε, λόγω τροποποίησης της σχετικής σύμβασης (παράταση προθεσμίας).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1041 _2022 ΑΔΑ: ΨΔΛΚ7ΛΗ-1ΦΚ

ΘΕΜΑ 4οΈγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95) των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων) Τακτικός Προϋπολογισμός», αναδόχου Αθ. & Κων.Νικόπουλος Ο.Ε, λόγω τροποποίησης της σχετικής σύμβασης (παράταση προθεσμίας).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1042 _2022 ΑΔΑ: ΩΣΚΘ7ΛΗ-ΛΝ4

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση α) διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για ένα έτος 2022-2023, Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 85.600,00 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1043 _2022 ΑΔΑ: ΨΗΟ07ΛΗ-ΞΚΓ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για το έργο: «Συνοδευτικές Δράσεις Αποκεντρωμένων Προμηθειών Κ.Σ. Π.Ε. Βοιωτίας, ετών 2018-2019, προϋπολογισμού 64.250,60 € με ΦΠΑ» και συγκρότηση της αρμόδιας επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1044_2022 ΑΔΑ: Ω8617ΛΗ-Σ0Γ

ΘΕΜΑ 7οΈγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1045_2022 ΑΔΑ: ΨΓΖΩ7ΛΗ-ΔΡΗ

ΘΕΜΑ 8οΈγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, σχολικού έτους 2021-2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας, σύμφωνα με την παρ. ι, εδαφ. 3, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1046_2022 ΑΔΑ: 91737ΛΗ-Μ4Γ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού τάφρων & εργασιών πρασίνου στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2022, προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (403.225,81€ άνευ ΦΠΑ) και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1047_2022 ΑΔΑ: 9ΖΗΔ7ΛΗ-Β5Φ

ΘΕΜΑ 10οΈγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή συνοδευτικών Μέτρων της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 112.158,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1048_2022 ΑΔΑ: 67Θ47ΛΗ-29Τ

ΘΕΜΑ 11οΈγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Αντιπλημμυρική προστασία χειμάρρων Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 99.999,80 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1049 _2022 ΑΔΑ: Ω2117ΛΗ-ΝΘ8

ΘΕΜΑ 12ο: Προκήρυξη νέων δρομολογίων για τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών σχ. μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχ. έτος 2022-23.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1050_2022 ΑΔΑ: : 9ΙΗΧ7ΛΗ-4ΩΝ

ΘΕΜΑ 13οΕξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στην ΣΑΕΠ566 από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1051_2022 ΑΔΑ: 69ΤΠ7ΛΗ-ΑΝΞ

ΘΕΜΑ 14οΕξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1052_2022 ΑΔΑ: Ψ6Ι97ΛΗ-6ΛΔ

ΘΕΜΑ 15οΈγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιώνοικονομικού έτους 2022, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1053_2022 ΑΔΑ: 6ΛΛΘ7ΛΗ-ΩΚΧ

ΘΕΜΑ 16οΈγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1054_2022 ΑΔΑ: 99ΒΓ7ΛΗ-Ι47

ΘΕΜΑ 17οΕξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, έργα, μελέτες, οικονομικού έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1055_2022 ΑΔΑ: ΨΘΥ87ΛΗ-ΙΓΙ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση της 5ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού, έτους 2022, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1056_2022 ΑΔΑ: 9ΨΥΓ7ΛΗ-Τ4Ν

ΘΕΜΑ 19οΈγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αναπλάσεις Τ.Κ. Άτταλης», προϋπολογισμού 59.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1057_2022 ΑΔΑ: Ψ2ΒΡ7ΛΗ-666

ΘΕΜΑ 20οΈγκριση 2ου πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας και κατακύρωση της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη τμηματικής οριοθέτησης και διευθέτησης κύριας κοίτης Σπερχειού ποταμού και παραποτάμων Σπερχειού, στην κτηματική περιφέρεια του δήμου Λαμιέων», προεκτιμώμενης αμοιβής 399.140,34 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1058_2022 ΑΔΑ: ΨΘΕΔ7ΛΗ-ΕΑΘ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Επέκταση αρδευτικού δικτύου στην κτηματική περιφέρεια Καλαποδίου του δήμου Λοκρών», προϋπολογισμού 87.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1059_2022 ΑΔΑ: 9ΞΘ17ΛΗ-7ΡΧ

ΘΕΜΑ 22οΈγκριση πρακτικού 3 και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Συμπληρωματικές παρεμβάσεις και εργασίες ολοκλήρωσης των έργων άρδευσης πεδιάδας Μόρνου», προϋπολογισμού 6.500.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1060_2022 ΑΔΑ: 6Ο6Ζ7ΛΗ-64Ρ

ΘΕΜΑ 23οΈγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: «Κατασκευή νέου αναβαθμού ανάντη της γέφυρας Βίστριζας και αποκατάσταση ζημιών υφιστάμενου», του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών της γέφυρας Βίστριζας του επαρχιακού δρόμου Συκάς – Αγ. Σώστη και αποκατάσταση ζημιών αναχωμάτων και συρματοκιβωτίων χειμάρρου Βίστριζας», προϋπολογισμού 700.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1061_2022 ΑΔΑ: 62ΔΧ7ΛΗ-Σ39

ΘΕΜΑ 24οΈγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αντικατάσταση και τοποθέτηση στηθαίων στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1062_2022 ΑΔΑ: ΨΦΥ67ΛΗ-ΨΗΔ

ΘΕΜΑ 25οΈγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Περιφερειακός δρόμος Τρίκορφου – Β΄Φάση», προϋπολογισμού 6.200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας (μετά την αριθ. 645/3-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ περί διάλυσης της σύμβασης με τον αρχικό ανάδοχο).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1063_2022 ΑΔΑ: 9ΨΩ27ΛΗ-Φ39

ΘΕΜΑ 26οΈγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου«Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ποταμού Λήλαντα και παραποτάμων αυτού ανάντη της γέφυρας Φύλλων», Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1064_2022 ΑΔΑ: ΨΕΞΣ7ΛΗ-8Ι8

ΘΕΜΑ 27οΧορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επισκευή – συντήρηση και αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1065_2022 ΑΔΑ: ΨΛΙΟ7ΛΗ-4Ψ7

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 162620/667/14-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΞ2Λ7ΛΗ-ΖΕΒ) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Κοινότητα Αλιάρτου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, στη θέση «Οικισμός Μαζίου» την 14/07/2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1066_2022 ΑΔΑ: 6Ε8Ι7ΛΗ-0ΟΜ

ΘΕΜΑ 29οΈγκριση της υπ’ αριθ. 167061/400/20-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΛ4Υ7ΛΗ-28Λ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (δασική πυρκαγιά) στην περιοχή της Ελάτειας του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1067_2022 ΑΔΑ: 6ΨΔΟ7ΛΗ-ΟΕΧ

ΘΕΜΑ 30οΈγκριση της υπ’ αριθ. 150693/593/3-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΗΡ97ΛΗ-3Μ9) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την κατάσβεση και την αντιμετώπιση των κινδύνων και των συνεπειών από την εκδήλωση πυρκαγιάς στις 03-07-2022, στην περιοχή Κάμπος Καρύστου, Δήμου Καρύστου, στον Νομό Εύβοιας.